Image

Newyddion

Her Godio DVLA

 Cynhaliodd Llysgenhadon STEM yn y DVLA Abertawe rownd derfynol blynyddol
Her Codio Cymru #DVLACodeChallenge

Dros y misoedd diwethaf, mae Ysgolion Cynradd ac Uwchradd ledled Cymru wedi gweithio
 ar adeiladu gêm gyfrifiadurol yn seiliedig ar thema a osodwyd gan y DVLA a phartneriaid cysylltiol.
 Gallai timau ddewis o:

  •  Atal Peryglon Tân yn y cartref
  • Nodi ac osgoi Troseddau Seiber
  •  Bywyd ar Blaned Gaia
  •  Trosglwyddo Ambiwlans Awyr
  • Llygredd plastig
  •  Ymateb daeargryn

Roedd y rownd derfynol yn ddigwyddiad bywiog gyda dros 250 o ddisgyblion yn mynychu o bob cwr o Gymru, o Gonwy a Llanidloes i Fryn Buga a Chaerllion.

Dyfarnwyd gwobrau i bob un o'r ysgolion ddaeth i'r rownd derfynol - menter newydd eleni
oedd y categori ar gyfer disgyblion 11-14 oed.
Cyflwynwyd  y rownd derfynol gan Lucy Owen o BBC Cymru - cafodd pob tîm ynghyd â'r Llysgennad STEM DVLA ei gyfweld cyn pleidlais fyw a phanel beirniadu (arddull X-Factor!)

Mae'r Llysgenhadon STEM Karen Pitt a Mark Jones i'w llongyfarch am eu gwaith caled
ar y prosiect llwyddiannus hwn.

Llongyfarchiadau i

  • Ysgol Y Gadeirlan Caerdydd am ennill y categori Uwchradd am Gêm Nodi Troseddau Seiber
  • Ysgol Blaenbaglan  Port Talbot am ennill y categori Cynradd gyda'r thema Bywyd ar y Blaned Gaia 

 

Cemeg yn y Gymuned

Image result for chemistryMae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig cyfle i Grwpiau Cymunedol fel y Brownies, Guides, Scouts, yr Urdd a Chlybiau Ieuenctid i gymryd rhan mewn gweithdy Cemeg am ddim rhwng 1 Chwefror a 30 Mehefin. Bydd y gweithdy yn cynnig carwsel o 4 gweithgaredd gwahanol a fydd yn canolbwyntio ar Gemeg y Stryd Fawr a bydd hefyd yn rhoi cyfle i arweinwyr annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn Gwobr CREST os dymunant. Bydd yr holl ddeunyddiau'n cael eu darparu am ddim.

Os ydych yn awyddus i dderbyn rhagor o fanylion cysylltwch gyda Llinos  trwy  llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Tudalen Facebook Gweld Gwyddoniaeth

Helpwch Gweld Gwyddoniaeth i rannu STEM ar draws Cymru


Hoffwch a dilynnwch ein tudalen facebook  https://www.facebook.com/SeeScienceGweldGwyddoniaeth/


Rhannwch eich newyddion a'ch digwyddiadau gyda ni os gwelwch yn dda! 

Noson Rhygweithio Sir Benfro

Roeddem yn ddiolchgar i Goleg Penfro am gynnig lle i ni gynnal noson rhwydweithio gydag athrawon. Roedd y noson yn bwysig iawn i ni fel Hwb gan ein bod yn awyddus i gael ceisiadau newydd gan athrawon yn y Sir ac i sicrhau bod gan Lysgenhadon STEM yn yr ardal broffil cryf.

Yn ystod y noson rhwydweithio ar y 5ed o Ragfyr , croesawyd athrawon o ysgolion Dewi Sant, Harri Tudur ac Aberdaugleddau yn ogystal a  14 o Lysgenhadon STEM.

Cyflwynodd y Llysgennad Peter Philips sesiwn byr ar sut y mae'n cyflwyno ei yrfa yn y Diwydiant Olew
i ddisgyblion Uwchradd a bu'r athro Edward Male (Ysgol Harri Tudur) yn dangos rhai gweithgareddau
ymarferol mae'n eu defnyddio yn ei Glybiau STEM.
Canolbwyntiodd y sesiwn ar drafodaeth o sgiliau cyflogaeth lleol, anghenion penodol yn yr ardal a sut i gael gafael ar syniadau ar gyfer ymgysylltu ac adnoddau. Hefyd, croesawyd Rhian Field, Llysgennad STEM newydd yn cyflwyno ei rhaglen mentrus Art of Science Research.

Yn dilyn llwyddiant y cyfarfod Rhwydweithio yn Sir Benfro bwriedir cynnal dau gydarfod ym mis Chwefror yn Techniquest, Caerdydd a Gwesty y Parkway - Cwmbran . Bydd mwy o fanylion yn ymddangos yma

Ymunwch â Rhwydwaith Cynghori Athrawon CREST 

Mae'r tîm CREST wedi ail-lansio eu Rhwydwaith Cynghori Athrawon (TAN) ac maent yn awyddus i'ch cael chi yn rhan ohonno.

Pwrpas y TAN yw i helpu athrawon i wella ac i wneud y defnydd gorau o CREST ac i amlygu'r rhai sydd yn gwneud mwy na'r disgwyl. 

Mae'r rhwydwaith yn rhoi cyfle i aelodau a'u cydweithwyr i greu syniadau yn ogystal â datblygu a phrofi prosiectau neu ddulliau sy'n gysylltiedig â CREST.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymeryd rhan, cwblhewch y ffurflen gofrestru

Chwech o adnoddau newydd cyffrous ar gyfer Clybiau STEM! 

HomeSut gall STEM ein helpu i oroesi a ffynnu? A yw'ch myfyrwyr erioed wedi meddwl am dywydd gwyllt a gwych y ddaear? Beth am y wyddoniaeth sy'n gysylltiedig â goroesi effaith asteroid?

Dyma rai o'r cwestiynau a godir gan set newydd gyffrous o adnoddau Clybiau STEM.

Mae'r chwe adnodd yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho, ac fe'u datblygwyd yn benodol gydag arweinwyr clybiau i ddarparu deunydd diddorol a hawdd i'w defnyddio i Glybiau STEM ar draws y wlad.

Nod y rhaglen Clybiau STEM yw creu cyfleoedd ar bob lefel o'r ysgol i archwilio a rhoi cynnig ar bethau hwyliog, ymarferol, gan gynyddu brwdfrydedd a diddordeb pobl ifanc mewn pynciau STEM a gyrfaoedd cysylltiedig.

Y chwe adnodd newydd yw:

·      Extreme elements (7-9 oed)

·      Sounds amazing! (9-11 oed)

·      Survive an asteroid impact (11-14 oed)

·      Survive on a desert island (11-14 oed)

·      Survive a zombie apocalypse (11-14 oed)

·      Save the world with STEM (14-16 oed)