Image

Newyddion

Ras Greenpower Goblins

Cafodd cynhyrchion 5 mis o waith disgyblion Cynradd yn Ne Cymru eu harddangos yn nigwyddiad  Greenpower Goblin Renishaw ddydd Sadwrn Mehefin 9. Roedd y disgyblion wedi bod yn adeiladu ceir cit trydan cynaliadwy o dan fentoriaeth Llysgenhadon STEM neu beirianwyr. Gweithiodd disgyblion Bl 5 a 6 mewn timau i adeiladu a gyrru'r ceir trwy rasys llusgo, chicanes a cylchedau. Aseswyd ar gyfer dylunio cynaliadwy, gwybodaeth beirianneg a gwaith tîm.

Mae hwn yn gyfle gwych ac ysbrydoledig i ysgolion. Roedd y Llysgenhadon STEM Bob Love a Ben Mason yn goruchwylio Edwardsville Primary (Mynwent Y Crynwyr) a St Philip Evans (Caerdydd) yn y drefn honno.

Bu tîm Llysgenhadon STEM Renishaw yn gweithio fel beirniaid, tywyswyr, adeiladwyr cylched a swyddogion diogelwch yn ystod y digwyddiad.

  • Yr ysgolion cynradd oedd yno yn y rownd derfynol oedd: Caedraw, Croesty, Llanilltud, Millfield, Nantymoel, St Julians, St Philip Evans, Tonyrefail, ac Edwardsville.
  • Ysgol Gynradd Nottage oedd yr enillwyr terfynol. Cafodd pob tîm bwyntiau ychwanegol am bortffolios.
  • Cafodd St Philip Evans wobr ychwanegol am y car mwyaf gwyrdd. Edwardsville enillodd y wobr am y tîm oedd yn edrych orau.

Roedd yr adborth gan athrawon, disgyblion a Llysgenhadon STEM yn hynod o gadarnhaol: 

"Mewn 30 mlynedd o ddysgu, nid wyf erioed wedi gweld disgyblion wedi eu ysbrydoli ac ymgymryd â phrosiect cymaint. Mae'r prosiect wedi cael effaith ar eu dysgu sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm. Y flwyddyn nesaf bydd yn rhan o'r amserlen" Mr Davies Pennaeth Edwardsville

"Roedd Bob yn wych, ni fyddem erioed wedi cwblhau'r prosiect hebddo" Catherine Price Cydlynydd Gwyddoniaeth

"Dyma'r flwyddyn orau rwyf erioed wedi ei gael yn yr ysgol" Jack bl 6 Ysgol Edwardsville

"Roedd y disgyblion yn rhagorol, yn ymddwyn yn dda ac yn gweithio'n galed iawn ar y prosiect" Ben Mason mentor Ysgol St Philip Evans 

Hyfforddiant LEGO Mindstorms® i Lysgenhadon STEM

Dydd Iau, Hydref 11eg, bu Llysgenhadon STEM yng Nghaerdydd yn mwynhau dysgu sut i ddefnyddio citiau LEGO Mindstorms® Education EV3 i adeiladu a rhaglennu robotiaid LEGO gyda phobl ifanc. Yr hyfforddwr am y diwrnod oedd John Pinkney o Raising Robots, athro profiadol sydd bellach yn Hyfforddwr Ardystiedig LEGO Education. Drwy gydol y dydd, roedd profiad ystafell ddosbarth John yn amlwg gyda llawer o awgrymiadau ar sut i adael i ddisgyblion fod yn greadigol gyda LEGO yn ogystal â digon o gyngor ymarferol ar adeiladu robotiaid gyda grwpiau o ddisgyblion.

Dechreuodd y diwrnod gyda Llysgenhadon yn cystadlu, fesul pâr, mewn ras syml. Roedd yn ddiddorol gweld y gwahanol robotiaid, o gofio bod pawb wedi cael yr un cyfarwyddiadau sylfaenol gan John wedyn yn cael eu hannog i ‘roi eich stamp’ arnynt. Ar ôl i'r adeilad gael ei gwblhau, cyflwynwyd y Llysgenhadon i feddalwedd rhaglennu LEGO Mindstorms - offeryn codio syml i'w ddefnyddio.

Yn dilyn y ras, roedd hi'n amser addasu'r robotiaid, gan eu gwneud yn fwy a mwy soffistigedig nes, yn y diwedd, roedd rhai a allai droi yn eu unfan, 'gweld' a hyd yn oed 'siarad'!

Uchafbwynt y diwrnod oedd y gystadleuaeth derfynol - y Twrnamaint 'LEGO Grab-Jousting' gyntaf erioed, lle roedd yn ofynnol i robotiaid rasio tuag at wrthrych canolog, yna ei godi a'i symud allan o gyrhaeddiad eu gwrthwynebydd. Roedd y gystadleuaeth yn ffyrnig a chafodd robotiaid eu profi, eu mireinio a'u hail-brofi cyn cael eu perffeithio ar gyfer y gystadleuaeth fawr. Daeth rownd derfynol y twrnamaint i ben mewn gornest gyfartal gyda'r ddau robot yn tynnu yn erbyn ei gilydd heb i un roi mewn i’r llall. Diweddglo gwych i ddiwrnod da!

Mae Llysgenhadon STEM bellach yn edrych ymlaen at gymryd citiau i ysgolion a grwpiau cymunedol i rannu'r hyn y maent wedi'i ddysgu gyda phobl ifanc brwdfrydig. Fel arall, os oes gennych y pecynnau yn eich ysgol chi eisoes, gallant ddod draw i'ch helpu chi i gael y gorau ohonynt. Os ydych chi'n athro neu'n arweinydd grŵp, gallwch ofyn am ymweliad trwy ebostio ambassadors@see-science.co.uk.

Dyma beth oedd gan dau o'r Llysgenhadon STEM i'w ddweud ar ddiwedd y dydd: 

"Diwrnod hwyliog a diddorol. Daeth yr hyfforddwr â'r pwnc yn fyw. Dwi'n edrych ymlaen i fynd â'r cit allan i ysgolion."

"Ffordd ddiddorol iawn o gyflwyno Roboteg. Cyflwyniad gwych oedd yn canolbwyntio ar ddisgyblion ifanc mewn ysgolion."

Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Image of a previous winnerYdych chi'n adnabod athro rhagorol sy'n haeddu cydnabyddiaeth? A oes rhywun yn eich ysgol leol sydd angen eu dathlu? A yw eich staff addysgu yn arwain y ffordd mewn technoleg neu wyddoniaeth? 

Mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn ôl ar gyfer 2019! Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, yn chwilio am y gweithwyr proffesiynol addysg gorau sydd gan Cymru i'w cynnig a'r rhai sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i'w hysgol neu eu lleoliad addysg. 

Mae deg categori eleni, gan gynnwys Athro'r Flwyddyn, Pennaeth y Flwyddyn, Defnyddio’r Gymraeg mewn ffordd sy’n ysbrydoli ac, yn newydd ar gyfer 2019, Gwaith Ieuenctid mewn Ysgolion felly mae digon o gyfle i'ch ysgol gael y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu. 

Os ydych chi'n athro, myfyriwr, rhiant, cyflogwr neu gydweithiwr ac yn adnabod rhywun a fyddai'n deilwng o Wobr Addysgu Proffesiynol mae gennych chi tan hanner nos ar 30 Tachwedd 2018 i enwebu ar-lein yma

Fideos Llysgenhadon STEM newydd

Mae STEM  Learning wedi datblygu fideos newydd sy'n hyrwyddo'r rhaglen Llysgennad STEM i ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol. Mae Llysgenhadon STEM yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf. Os nad ydych wedi gwneud cais am ymweliad Llysgennad STEM â'ch ysgol, coleg neu grŵp, darganfyddwch fwy am y manteision o gymryd rhan trwy ddilyn y ddolen briodol:     

"Rydym wedi dysgu o weithio gyda Llysgenhadon STEM, bwysigrwydd modelau rôl. Mae'n bwerus iawn i bobl ifanc weld rhywun o'u blaenau, i weld llwybr, boed hynny i yrfa neu i ddewis o ffordd o fyw penodol y gallant ei anelu ato."  Christina Watson, Pennaeth Rhaglenni UK Youth

STEM ac Archaeoleg – partneriaeth lwyddiannus

Mae Llysgennad STEM Poppy Hodkinson wedi bod yn gweithio gyda 5 ysgol gynradd yng Nghaerdydd i ddatblygu gweithdy newydd: STEM ac Archaeoleg.

Gofynnodd Poppy i'r cydlynydd Llysgenhadon STEM Sian Ashton i ddod o hyd i ysgolion gyda diddordeb. Anfonwyd drafft o'r prosiect at athrawon.

Yn dilyn cyfweliadau gydag athrawon, datblygodd Poppy y pynciau allweddol sy'n cydweddu â'r Cwricwlwm (graffiau, ymchwiliad, trafodaeth, dadansoddiad beirniadol), gydag egwyddorion Gwyddonol Archeoleg. Mae 'Rydych Chi'n Bwyta' yn cwmpasu Isotopau, Cadwyni Bwyd, Mapiau Strontiwm a Maeth.

Mynychodd Sian Ashton sesiwn yn Ysgol Gynradd Sant Pedr ac roedd ymateb yr athro yn gadarnhaol iawn a gwnaed cais iddi ddychwelyd ym mis Mehefin ar unwaith.

Mae Poppy yn cynnal cyfweliadau gwerthuso gyda'r holl athrawon dan sylw.

Trefnodd Sian gyfarfod gyda Poppy a'r Archeolegydd Cymunedol Keith Edge yng Nghastell-nedd Port Talbot. Bwriedir cynnal y gweithdy yn awr yn Ysgol Gynradd y Groes, Margam. Mae cynlluniau hefyd ar y gweill i gynnal y gweithdy yn y Parc Gwledig lle gwahoddir ysgolion a grwpiau cymunedol i ddiwrnod STEM - Archaeoleg.

'Mae'r gweithdy hwn yn arbennig : roedd yn gynhwysol ac yn ysgogol i ddisgyblion. Dysgom ni fel athrawon ffordd newydd o addysgu pwnc caled fel Isotopau a graffiau!' Mr Wild (Athro Bl 6)

Tywydd gwlyb ar ddiwrnod heulog i ddisgyblion New Inn

Cyflwynodd Llysgennad STEM, Steve Hoselitz, y Cylch Dŵr i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen yn  Ysgol Gynradd New Inn, Pont-y-pŵl. Dechreuodd y sesiwn hanner diwrnod gyda gwasanaeth yn gofyn i ddisgyblion feddwl am y tywydd mewn perthynas â lle maent yn byw yng Nghymru. 

Dilynwyd hyn gan weithdy rhyngweithiol lle'r oedd disgyblion yn creu eu 'tywydd mewn bag' eu hunain. Fe wnaethon nhw lenwi bag gyda ychydig bach o ddŵr, a’I  osod ar ffenestr i ddangos anweddiad, cyddwysiad, cymylau a glaw.

Dywedodd Steve, 'Dyma'r disgyblion ieuengaf sydd wedi cymryd rhan yn y gweithdy a dangoswyd  llawer o frwdfrydedd'.

Dywedodd athro Mrs Harris, Blwyddyn Un, 'Roedd gan y plant ddiddordeb mawr a chofiodd llawer yr anerchiad  a roddodd Steve'.

Dywedodd un disgybl o’r dosbarth derbyn : 'Rwy'n gobeithio na fydd yn bwrw gormod, does gen i ddim ambarél!'