Image

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 16 Mai 2019

Mai 2019

Arweinyddiaeth effeithiol mewn gwyddoniaeth DPP 21 Mai am 2 Ddiwrnod 

HomeCanolfan Gynhadledd SW, Ffordd  Llantwit, Pontypridd CF37 1DLDatblygu syniadau arweinyddiaeth, y byddwch yn gallu eu defnyddio ar unwaith ac yn y dyfodol i'ch helpu i wneud y mwyaf o'r effaith y gallwch ei gael yn eich rôl fel arweinydd gwyddoniaeth yn yr ysgol. Am ragor o fanylion ewch yma

Rhaglen i Ysgolion Gŵyl y Gelli

Dydd Iau, 23 Mai (Cyfnod Allweddol 2) a dydd Gwener, 24 Mai (Cyfnodau Allweddol 3 a 4)

Hay Festival logoMae’n bleser gennym gyhoeddi Rhaglen i Ysgolion Gŵyl Y Gelli 2019, gyda rhestr wych o siaradwyr amrywiol yn cynnig amrywiaeth ysbrydoledig o ddigwyddiadau. Mae’r prif siarad - wyr ar y diwrnod cyntaf yn cynnwys Ade Adepitan gyda’i anturiaethau anhygoel, adrodd storïau gyda Cressida Cowell, sut i ddarganfod newyddion ffug gyda NewsWise, a hud gwyddoniaeth gyda Steve Mould. Ar gyfer y diwrnod i ysgolion uwchradd, bydd Sarah Cros - san yn trafod ei llyfr newydd, Toffee, hanes LGBTQ+ gan Amy Lamé, barddoniaeth Michael Rosen ac ysgrifennu am fywyd gydag Alex Wheatle. 

Bydd y rhaglen, sy’n cynnig 12 o ddigwyddiadau gwych i ddewis o’u plith bob dydd, yn ysbry - doli a difyrru disgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 2, 3 a 4. Mae’r digwyddiadau, a ariennir yn hael gan Lywodraeth Cymru a Sefydliad Gŵyl Y Gelli, yn rhad ac am ddim i bob ysgol wladol. 

Mae Steve Mould yn gyflwynydd gwyddonol sy’n annog plant, gyda’i ymagwedd feiddgar a chwareus, i ddarganfod y wyddoniaeth anhygoel o’u cwmpas. Gall llawer o wyddoniaeth ymddangos yn gwbl hudolus, a gellir esbonio llawer o driciau hud â gwyddoniaeth. Gallwch ryfeddu at ddirgelion Steve yn y sioe ryngweithiol hon sy’n llawn arddangosiadau neilltuol a darganfod sut maen nhw’n gweithio!

Manylion yma

Gweithdai allgymorth addysg AM DDIM Renishaw

Ar gyfer myfyrwyr cynradd (Bl 5&6) ac ysgolion uwchradd ledled De Cymru, mae gweithdai allgymorth addysg Renishaw yn darparu profiad ymarferol o beirianneg y byd go iawn. Ar gyfer athrawon, maen nhw'n cynnig cyfle delfrydol i ysgogi diddordeb dosbarthiadau yn y pynciau (STEM), gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.  

Cynhelir y gweithdai hanner diwrnod a diwrnod llawn yn ein Canolfan Datblygu Ffabrigau (FDC) ym Miskin, ac maent i gyd yn gwbl AM DDIM. Gellir hyd yn oed eu teilwra i gydfynd ag anghenion cwricwla ysgolion unigol. 

Gyda chysylltiadau cwricwlwm craidd cryf, mae'r gweithdai yn cynnig ystod o weithgareddau peirianneg STEM gwahanol sy'n cynnwys: Ystyried gyrfa mewn peirianneg; Argraffu 3D a Dylunio Cyfrifiadurol a Gynorthwyir (CAD); Electroneg; Peirianneg; Codio a meddalwedd; Gwyddoniaeth - Gwobrau Superstar CREST. 

Mwy o wybodaeth yma

Gweithdai Gwyddor Môr Am Ddim i Ysgolion

Mae'r Cadetiaid Môr gyda Seafarers UK yn cynnig gweithdai gwyddor môr i fyfyrwyr CA3 ledled y DU, yn rhad ac am ddim.

Mae'r sesiwn hwyliog a llawn gwybodaeth hon yn canolbwyntio ar hynofedd, gan archwilio rhai o'r egwyddorion gwyddonol y tu ôl i hynofedd a dadleoliad ac yn gorffen gyda her tîm i arnofio llong i ddal y cargo mwyaf.

Am argaeledd neu fwy o wybodaeth cysylltwch â: Sally Wilkinson - swilkinson@ms-sc.org 


Mehefin 2019

Wythnos Gwirfoddolwyr, 1-7 Mehefin  2019

Cynhelir Wythnos Gwirfoddolwyr rhwng 1 a 7 Mehefin ac mae hwn yn amser gwych i gydnabod yr holl waith mae ein Llysgenhadon STEM yn ei wneud.
Os ydych yn Lysgennad STEM yn gwirfoddoli neu yn athro/athrawes yn croesawu gwirfoddolwr i'ch dosbarth, trydarwch yn ystod yr wythnos, os gwelwch yn dda, gan ddefnyddio'r hashnod  #VolunteersWeek.

Gwyddoniaeth a'r Cynulliad, 4 Mehefin 2019, Caerdydd 

http://www.rsc.org/events/download/Image/160a18f8-f6b5-4da6-a27f-7af8ab9fce13 Y Senedd ac adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd, CF10 4PZ

Gyda'r nod o feithrin cysylltiadau clos gyda'r Cynulliad a Llywodraeth Cymru, mae Gwyddoniaeth a'r Cynulliad yn cael ei drefnu gan Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ar ran, ac mewn partneriaeth gyda, cymuned gwyddoniaeth a pheirianneg Cymru. 

Thema 2019 fydd Addysg a Sgiliau. 

Manylion yma.

Teithiau Astudiaethau Polymer Cyrsiau DPP Athrawon

HomePrifysgol Edinburgh Napier   16 a'r 17 Mehefin 2019

Victrex, Thornton Cleveleys, Lancashire 23 a'r 24 Mehefin 2019

WHS Plastics, Minworth, Warwickshire 27 a'r 28 Medi 2019

Mae'r Teithiau Astudio Polymer wedi'u cynllunio i wella eich gwybodaeth am y pwnc, darparu awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau ymarferol a rhoi profiad uniongyrchol i chi o'r diwydiant polymer ar waith. Maent yn gyfuniad gofalus o ddarlithoedd, sesiynau ymarferol gan ddefnyddio adnoddau sydd ar gael yn rhwydd i ddangos cysyniadau sy'n gysylltiedig â pholymerau, teithiau diwydiant, a chyfleoedd trafod yn seiliedig ar wybodaeth fanwl a anfonir ymlaen llaw, ac maent yn agored i athrawon sy'n ymarfer ac athrawon dan hyfforddiant o bob rhanbarth o'r DU. Mae'r agwedd breswyl yn darparu'r cyfle delfrydol i rwydweithio gydag athrawon eraill o'r un anian o bob cwr o'r wlad a gobeithiwn y byddwch yn gwneud cysylltiadau parhaol gyda'ch cydweithwyr a'r siaradwyr gwadd. Bydd y sesiynau i gyd yn cael eu cyflwyno gan arbenigwyr o'r diwydiant a'r byd academaidd a bydd y Teithiau yn cynnwys sesiwn olaf hanfodol, dan arweiniad athro / athrawes sy'n ymarfer, yn edrych ar sut y gallwch ddefnyddio'r cynnwys o'r cwrs yn eich addysgu yn y dosbarth. Rydym wedi cydweithio'n agos â Design & amp; Athrawon technoleg wrth ddyfeisio'r rhaglen fel ei bod yn cysylltu'n agos â'r pynciau polymer yn y cwricwlwm 11 i 18 oed. Bydd pob cynrychiolydd yn derbyn pecyn adnoddau cynhwysfawr yn dilyn y digwyddiad, gan gynnwys llenyddiaeth electronig a samplau ffisegol.

Dim ond 15 lle sydd ar gael ar bob Taith felly cofrestrwch yn gynnar i osgoi siom!

Mae'r cyrsiau wedi'u hailwampio i fformat dau ddiwrnod ar gyfer 2019.

Mae'r holl fanylion yma.

Arweinyddiaeth effeithiol mewn gwyddoniaeth DPP 17 Mehefin am 2 Diwrnod

HomeVenue Cymru, Y Promenade, Llandudno LL30 1BBDatblygu syniadau arweinyddiaeth, y byddwch yn gallu eu defnyddio ar unwaith ac yn y dyfodol i'ch helpu i wneud y mwyaf o'r effaith y gallwch ei gael yn eich rôl fel arweinydd gwyddoniaeth yn yr ysgol. Am ragor o fanylion ewch yma

Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg Dydd Sul Mehefin 23 

INTERNATIONAL WOMEN IN ENGINEERING DAY 2018Mae Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg (INWED) yn ymgyrch ymwybyddiaeth ryngwladol i godi proffil menywod mewn peirianneg ac yn canolbwyntio sylw ar y cyfleoedd gyrfa anhygoel sydd ar gael i ferched yn y diwydiant cyffrous hwn.

Yn 2019, blwyddyn canmlwyddiant WES, bydd INWED yn anelu at ysbrydoli cyfranogiad mwy fyth ar draws y byd, ar-lein a thrwy weithgareddau corfforol, gan unigolion, ysgolion, colegau, grwpiau a sefydliadau. Rydym yn gobeithio y byddwch chi'n ymuno â ni i sicrhau bydd dathliadau eleni o gyflawniadau rhagorol peirianwyr merched ledled y byd y mwyaf eto!

Y thema ar gyfer 2019 yw #TransformTheFuture.

Yn cael ei gynnal bob blwyddyn ar 23 Mehefin, dyma'ch diwrnod, felly cymerwch ran!

Mwy o wybodaeth yma a chofrestru am newyddion yma.

Bioleg Arloesol: Geneteg a Genomeg

9am - 3.30pm (cyflwyniadau yn dechrau am 9.30am)

25 Mehefin 2019Prifysgol De Cymru, Campws Glyn-taf, Pontypridd CF37 4BD

Ymunwch â Pharc Genynnau Cymru a Phrifysgol De Cymru i ddysgu rhagor am ddatblygiadau ym maes cyffrous geneteg a genomeg. Manteisiwch ar y cyfle i gael bioleg arloesol yn eich ystafell ddosbarth uwchradd drwy wrando ar gyflwyniadau arbenigol a chymryd rhan mewn sesiwn ryngweithiol.Rydym yn cynnal gweithdy DPP Geneteg a Genomeg ar gyfer athrawon. STEM Learning sy’n ariannu’r digwyddiad. Yn ystod y dydd bydd cyfres o gyflwyniadau gan arbenigwyr ar bynciau sy’n berthnasol i gwricwlwm bioleg Lefel Uwch/UG CBAC (mae’r pynciau’n cynnwys Prosiect 100,000 Genom, epigenetics, genomeg pathogenau, olion bysedd a DNA, a rhagor), cyn cynnal sesiwn ymarferol ar olion bysedd a DNA. Cewch hefyd eich tywys o gwmpas y cyfleusterau ac ymweld â Thŷ Golygfa’r Drosedd yn ogystal â chael y cyfle i glywed am rai o’r cyfleoedd y gall Prifysgol De Cymru eu cynnig i fyfyrwyr arfaethedig!   “

Ariannu: mae STEM LEARNING Ltd yn talu am y cwrs hwn yn rhannol. NID OES UNRHYW GOST a gall athrawon hawlio bwrsariaeth £165 ENTHUSE.

I wneud cais, ewch i: https://www.stem.org.uk/cpd/452729/ cutting-edge-biology-genetics-and-genomicsDarperir cinio a lluniaethCewch ragor o fanylion drwy gysylltu â: walesgenepark@caerdydd.ac.uk


Cynhadledd athrawon cemeg a thechnegwyr yng Nghymru 

26 Mehefin 2019 09:00-16:00, Bangor 

http://www.rsc.org/events/download/Image/5004dfb8-d6a9-4fe9-98b4-da2777f88998Mae'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, Techniquest a STEM Learning yn cynnig diwrnod rhad ac am ddim o gyflwyniadau, trafodaethau a gweithdai i athrawon cemeg a thechnegwyr. Bydd gwahanol sesiynau yn benodol ar gyfer athrawon cemeg a thechnegwyr gwyddoniaeth. Mae'r gynhadledd ar agor i bob athro ac athrawes, technegwyr, athrawon newydd gymhwyso ac athrawon dan hyfforddiant. 

Dewch i gymryd rhan mewn sesiynau labordy ymarferol, trafod materion sy'n berthnasol i'ch rôl - gan gynnwys y cwricwlwm newydd a'r hyn y gallai ei olygu i chi, a darganfod y gefnogaeth a'r adnoddau sydd ar gael i'ch helpu yn eich swydd.

Cewch gyfle i:

 • rwydweithio a rhannu arfer dda gydag athrawon cemeg eraill a/neu dechnegwyr, 
 • datblygu a diweddaru eich gwybodaeth trwy weithdai pwnc-benodol a chyflwyniadau byr, a 
 • darganfod amrywiaeth o adnoddau cyfoethogi i helpu i ysgogi brwdfrydedd myfyrwyr am gemeg. 

Mwy o fanylion yma

Symposiwm Athrawon Isaac Physics Manceinion Mehefin 27 & 28

(Hefyd yng Nghaergrawnt Gorffennaf 12 & 13)

isaac logoManylion y digwyddiad

 • Bydd pob symposiwm deuddydd, sydd am ddim, yn gyfle i ymarfer yr ystod o gwestiynau ar Isaac Physics, o Feistrolaeth i Broblemau. Byddwn yn gweithio trwy ein llyfrau Mastering Physics ac yn ymestyn y tu hwnt i'r cwestiynau hyn i broblemau cysylltiedig i ddatblygu hyder a bod yn gyfarwydd â phynciau craidd.
 • Mae ar gael i athrawon Ffiseg (TGAU neu Safon Uwch) ac i athrawon Safon Uwch Mathemateg (Mecaneg).
 • Gall pob cyfranogwr gael mynediad am ddim i gefnogaeth i athrawon ar ôl y symposiwm i helpu i fewnosod Isaac.
 • Byddem yn eich annog i ddod draw, datblygu eich sgiliau, a thrafod syniadau dros ddau ddiwrnod o wneud ffiseg. Bydd eich adborth hefyd yn ein helpu i'ch cefnogi chi yn well.

Amcanion

 • Gweithiwch mewn grwpiau gydag athrawon eraill i ddod yn gyfarwydd a hyderus gydag amrywiaeth eang o broblemau Isaac Physics.
 • Dysgwch gyda'ch gilydd fel athrawon, ynghyd ag aelodau o dîm Isaac Physics.
 • Dysgwch am y cwestiynau ‘Sgiliau Meistroli’ a ‘Datrys Problemau’ a phwrpas datrys problemau mewn ffiseg.
 • Gwreiddio aseiniadau Isaac Physics yn eich addysgu a'ch cynlluniau gwaith.
 • Deall sut i ddefnyddio data asesu Isaac Physics i gefnogi'ch myfyrwyr orau.

Costau & Threuliau

 • Mae'r symposiwm preswyl am ddim - rydym yn talu am eich bwyd a'ch llety.
 • Ar gyfer ysgolion gwladol byddwn hefyd yn talu costau teithio rhesymol. 

Manylion yma.

Gorffennaf 2019

Defnyddio dirgelwch i wella ymgysylltiad  mewn dysgu gwyddoniaeth cynradd - Cwrs DPP

2 Gorffennaf 2019 2 Ddiwrnod. Canolfan Gynhadledd SW, Ffordd  Llantwit, Pontypridd CF37 1DL
Cwrs deuddydd a fydd yn dangos i chi sut i ysgogi chwilfrydedd a'i gynnal trwy weithgareddau dosbarth pwrpasol sy'n meithrin sgiliau a gwybodaeth wyddonol disgyblion. Am ragor o wybodaeth ewch yma

Awst 2019

Medi 2019

Cynhadledd Gofod y DU 2019, 24 -26 Medi, Canolfan Gonfensiwn Rhyngwladol, Casnewydd

Mae Cynhadledd Gofod y DU 2019 yn dri diwrnod llawn o wybodaeth, ysbrydoliaeth ac arloesedd. Cewch y newyddion mwyaf diweddar o'r sector gofod, dysgu gan arbenigwyr diwydiant, gwneuthurwyr polisïau ac arweinwyr meddwl a chymryd rhan mewn sesiynau a thrafodaethau ysgogi meddwl.

Bydd Cynhadledd Athrawon ESERO-UK unwaith eto yn rhedeg ochr yn ochr â Chynhadledd Gofod y DU. Mae ESERO-UK, a elwir hefyd yn swyddfa addysg ofod y DU, yn darparu adnoddau, cefnogaeth a gwybodaeth am ddim i athrawon wella addysgu gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) gan ddefnyddio gofod fel cyd-destun.

DISCOVER SPACE yw'r digwyddiad gwych, rhad ac am ddim i ysgolion. Wedi'i gynnal ochr yn ochr â'r Gynhadledd Gofod 2019, bydd DISCOVER SPACE yn cynnal cyfres o weithgareddau hwyliog ac addysgol, arddangosfeydd rhyngweithiol ymarferol, sgyrsiau a sioeau i ddal y dychymyg ac ysbrydoli pobl ifanc i ddilyn gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â info@ukspace2019.co.uk