Image

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 14 Tachwedd 2018

Tachwedd 2018

Wythnos Gwrthfiotigau'r Byd Tachwedd 13-19 - adnoddau am ddim gan GSK STEM Education

Mae GSK STEM Education yn credu mewn hud gwyddoniaeth i fyfyrwyr a'u hathrawon ym mhobman. 

I gefnogi athrawon gwyddoniaeth Cyfnod Allweddol 3, mae GSK STEM Education wedi creu set unigryw o adnoddau addysgol rhad ac am ddim i gefnogi dysgu yn yr ystafell ddosbarth. Wedi'i ffocysu ar STEM a'i gynllunio i ysbrydoli myfyrwyr ac ychwanegu apêl byd go iawn i wersi, maent yn cynnwys tasgau dysgu annibynnol cysylltiedig â chwricwlwm, gweithgareddau Lab creadigol a ffilmiau ysbrydoledig, gan eu gwneud yn hawdd eu haddasu i gyd-fynd â chynllunio gwersi.

Gall myfyrwyr archwilio cymhwysiad pynciau STEM o'r byd go iawn, gyda'r nod o ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a pheirianwyr i helpu i ddatblygu syniadau arloesol y dyfodol.  

Mae Tachwedd 13-19 yn Wythnos Gwrthfiotigau'r Byd ac mae GSK STEM Education yn gwahodd myfyrwyr ac athrawon i ddechrau'r sgwrs, am glefydau a'r meddyginiaethau sydd eu hangen i'w hatal, gyda'r adnoddau 'New Ammunition' ar wneud a datblygu meddyginiaeth.  

Trwy gofrestru ar wefan GSK STEM Education, gall athrawon dderbyn poster bwrdd cyfnodol am ddim ar gyfer eu wal ddosbarth. 

Mae llong ofod Tim Peake yn dod i Gymru! 

Bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn gartref i long ofod Soyuz Tim Peake dros yr hydref. Fe wnaethon ni wylio wrth iddo ddarlledu arbrofion byw, cerdded yn y gofod a rhedeg Marathon ar yr Orsaf Ofod Rhyngwladol. Nawr, gallwn weld y capsiwl a ddychwelodd Tim Peake i'r Ddaear fel rhan o'i Daith yn y DU, diolch i bartneriaeth Grŵp Amgueddfa Gwyddoniaeth â Samsung.

Bydd y modiwl disgyniad Soyuz TMA-19M a'r siwt ofod wisgodd Tim ar ei daith Principia yn cael eu harddangos o fis Tachwedd 2018 tan fis Chwefror 2019. 

Mae mynediad i'r arddangosfa yn RHAD AC AM DDIM ond mae bwcio yn hanfodol. Bydd taith Amgueddfa addas ar gyfer CA2 yn yr arddangosfa a bydd adnoddau addysgu ar-lein yn cefnogi ymweliadau CA3 a CA4.

Gall athrawon myfyrwyr 13+ oed hefyd archebu Space Descent VR with Tim Peake. Gan ddefnyddio technoleg Samsung Gear VR, mae'n cynnig profiad 360 ° y tu mewn i gapsiwl Soyuz o sedd y peilot, yn dilyn taith Tim yn ôl i'r Ddaear o'r ISS. Mae cost fesul disgybl.

Am fwy o wybodaeth ewch i https://museum.wales/cardiff/learning/ks3_4/  neu cysylltwch â heather.jackson@museumwales.ac.uk.

Cyfarfod ASE Cymru - Ffiseg i Bawb (ar gyfer athrawon nad ydynt yn arbenigwyr). Techniquest Glyndwr. 13 Tachwedd 4.30pm

Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno syniadau ar gyfer addysgu Ffiseg ar lefel cynradd ac uwchradd.

A hoffech chi ddeall rhai o'r camdybiaethau sydd gan fyfyrwyr, a sut orau i fynd i'r afael â hwy?

Mae'r sesiwn cyfnos hwn wedi'i gynllunio i ganolbwyntio ar y prif egwyddorion allweddol sydd eu hangen i addysgu ffiseg yn effeithiol trwy ddefnyddio gweithgareddau ymarferol ac arddangosiadau ysgogol. Byddwn yn archwilio a mireinio'r ddealltwriaeth o bynciau allweddol fel trydan, magnetedd, ynni a grymoedd. Byddwn yn edrych ar ymchwil arloesol a fydd yn cysylltu'r dysgu â bywydau pob dydd myfyrwyr ac yn edrych ar sgaffaldio'r dysgu i ddangos dilyniant cyflym a pharhaus.

Mae'r gweithdy yn addas ar gyfer athrawon cynradd ac uwchradd gan y byddwn yn rhannu yn 2 grŵp.

Cyflwynir y gweithdy hwn gan Graham Perrin, Keith Jones, Cerian Angharad ac Anthony Clowser - Rhwydwaith Cefnogi Ffiseg yng Nghymru

Gallwn gynnig hyn fel digwyddiad rhad ac am ddim oherwydd haelioni yr ysgol westeiwr wrth ddarparu'r lleoliad a'r trefnwyr / cyflwynwyr yn rhoi eu hamser. Cefnogwch ASE i ddarparu'r digwyddiadau hyn a chewch elwa eich hun o aelodaeth â ni yma

Anfonwch ymlaen at unrhyw athro neu athro dan hyfforddiant arall y gwyddoch a all fod â diddordeb.

I fwcio ewch yma

Y Sioe Addysg Genedlaethol. Tachwedd 16. Neuadd y Ddinas CaerdyddThe National Education Show 2018

Mae Y Sioe Addysg Genedlaethol yn dychwelyd i Neuadd y Ddinas Caerdydd am yr ail flwyddyn - cynhadledd addysg fwyaf Cymru. Ei nod yw codi safonau addysg yng Nghymru a dod â llu o athrawon, staff ysgol ac arbenigwyr addysgol o dan un to ar gyfer arddangosfa drwy’r dydd.

Gyda dros 50 o seminarau, 100 o arddangoswyr a 4,000 o ymwelwyr, mae’r digwyddiad yn ddelfrydol ar gyfer diwrnodau HMS a diwrnodau hyfforddi athrawon – sy’n cwmpasu ystod o bynciau megis iechyd meddwl, arweinyddiaeth, SEND a llawer mwy.

Mae mwy o ddisgrifiadau seminar a biogs siaradwyr yma. Am gymorth neu gyngor wrth archebu, neu i archebu grŵp mawr o bobl, ffoniwch 02922 400382 neu e-bostiwch info@nationaleducationshow.com.

Cynhadledd Geneteg Chweched Dosbarth, Wrecsam. Dydd Mawrth 20fed Tachwedd 2018, 09:00 - 16:00, Neuadd William Aston, Prifysgol Glyndwr, Wrehxam

Wales Gene Park logoCynhadledd Geneteg Chweched Dosbarth Parc Geneteg Cymru

Digwyddiad am ddim i fyfyrwyr Bl12 a 13! Ymunwch â ni i glywed am y datblygiadau diweddaraf mewn geneteg a genomau gan siaradwyr arbenigol!  

Manylion pellach a bwcio yma

Noson Gwis Cemeg (Bl 12/13) 6pm – 8.30pm, 21 Tachwedd 2018, Adeilad Alun Roberts, Ffordd Deiniol, Bangor, LL57 2UW

RSC logoYmunwch efo ni am Gwis Cemeg llawn hwyl i ddathlu Wythnos Gemeg. Yn ystod y noson bydd tri sgwrs gyflym PechaKucha gan gemegwyr proffesiynol a chwis cemeg cyffredinol - efo pizza! Bydd hefyd gyfle i sgwrsio am gyrsiau Isradd Cemeg gyda darlithwyr o Brifysgolion Glyndŵr a Bangor.

Cysylltwch efo Del [mccallumd@rsc.org] am fwy o fanylion.

Cemeg Ymarferol! Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd CF10 3NP. Dydd Sadwrn 24 Tachwedd 2018. 11:00 - 16:00

RSC logoYmunwch â gwyddonwyr yr Amgueddfa i ddathlu Wythnos Genedlaethol Cemeg.

Mae gan gemeg effaith fawr ar eich bywyd bob dydd heb i chi sylwi hyd yn oed. Ydych chi'n hoffi bara wedi codi'n dda? Ydych chi'n hoffi anadlu? Cemeg yw'r cyfan!

Bydd digonedd o arbrofion a gweithgareddau ymarferol.

Mwy o wybodaeth yma.

Cynhadledd Geneteg Chweched Dosbarth, Caerdydd. Dydd Mercher 28ain Tachwedd 2018, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Wales Gene Park logoCynhadledd Geneteg Chweched Dosbarth Parc Geneteg Cymru

Digwyddiad am ddim i fyfyrwyr Bl12 a 13! Ymunwch â ni i glywed am y datblygiadau diweddaraf mewn geneteg a genomau gan siaradwyr arbenigol! 

Manylion pellach a bwcio yma


Gweithdai allgymorth addysg AM DDIM Renishaw 

Ar gyfer myfyrwyr cynradd (Bl 5&6) ac ysgolion uwchradd ledled De Cymru, mae gweithdai allgymorth addysg Renishaw yn darparu profiad ymarferol o beirianneg y byd go iawn. Ar gyfer athrawon, maen nhw'n cynnig cyfle delfrydol i ysgogi diddordeb dosbarthiadau yn y pynciau (STEM), gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.  

Cynhelir y gweithdai hanner diwrnod a diwrnod llawn yn ein Canolfan Datblygu Ffabrigau (FDC) ym Miskin, ac maent i gyd yn gwbl AM DDIM. Gellir hyd yn oed eu teilwra i gydfynd ag anghenion cwricwla ysgolion unigol. 

Gyda chysylltiadau cwricwlwm craidd cryf, mae'r gweithdai yn cynnig ystod o weithgareddau peirianneg STEM gwahanol sy'n cynnwys: Ystyried gyrfa mewn peirianneg; Argraffu 3D a Dylunio Cyfrifiadurol a Gynorthwyir (CAD); Electroneg; Peirianneg; Codio a meddalwedd; Gwyddoniaeth - Gwobrau Superstar CREST. 

Mwy o wybodaeth yma

Rhagfyr 2018


Y Cracer Nadolig
6ed Rhagfyr 2018 4.30pm -6.30pm
Ysgol Coedcae, Trostre Road, Llanelli. SA15 1JF
Ymunwch ag athrawon cynradd ac uwchradd i rannu syniadau am brosiectau  a llawer o awgrymiadau penigamp y gellir eu defnyddio yn y Labordy Gwyddoniaeth. Syniadau ar gyfer clybiau STEM yn ogystal â digon o adnoddau  ar eich cyfer.
Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn derbyn Llyfr Adnoddau  am ddim yn y digwyddiad.
Gallwch gynnig cyflwyniad 5 neu 10 munud - y cymryd rhan sy'n bwysig neu dod draw i wrando.
Bydd Sue Quirk, ERW yn cyflwyno syniadau am rai cyfleoedd STEM cyfredol a phorsiectau

Darperir te, coffi a lluniaeth yn rhad ac am ddim
I archebu lle, ewch yma

Byddwch yn Wyddonydd neu Dechnegydd Cofrestredig neu yn Athro/Athrawes Wyddoniaeth Siartredig. Caerdydd 11 Rhagfyr 4.30pm

Ydych chi wedi meddwl am gofrestru fel Gwyddonydd Cofrestredig neu Athro/Athrawes Gwyddoniaeth Siartredig. Ydych chi'n dechnegydd gyda llawer o sgiliau a phrofiad - yna ymunwch â ni am drafodaeth anffurfiol am y Gwobrau. Bydd gwybodaeth ar sut i wneud cais, sut i ddod o hyd i'r dystiolaeth gywir a sut i lenwi'r ffurflenni. 

Bydd athrawon gydag achrediad CSciTeach wrth law i ateb cwestiynau.

Os ydych wedi gwella fel athro, mae gennych radd gwyddoniaeth, statws athro cymwysedig ac wedi bod yn dysgu am o leiaf ddwy flynedd, yna ystyriwch wneud cais am Wobr Gwyddonydd Cofrestredig (RSci). Mae RSci yn gam ffurfiol i ddangos gwelliant yn eich safon ers cymhwyso.  

Mae Athro Gwyddoniaeth Siartredig (CSciTeach) yn farc siartredig sy'n cydnabod rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu gwyddoniaeth. Mae ennill CSciTeach yn dangos eich ymrwymiad i'ch proffesiwn a gall eich helpu i ddatblygu'ch gyrfa. 

Technegydd Gwyddoniaeth Cofrestredig (RSciTech)

Ydych chi'n dechnegydd profiadol gyda sgiliau a phrofiad dangosadwy? Ydych chi wedi ystyried gwneud cais am Wobr Technegydd Gwyddoniaeth Cofrestredig (RSciTech)? 

Darllenwch fwy am y manteision yma

Bwciwch eich lle yma.

Ionawr 2019

Cynhadledd Flynyddol yr ASE 2019

09 - 12 Ionawr 2019, Prifysgol Birmingham, B15 2TU 

Cynhadledd Flynyddol yr ASE (The Association for Science Education) yw cynhadledd DPP addysg gwyddoniaeth fwyaf Ewrop. Dyma'r DPP mwyaf cost-effeithiol, pwnc-benodol ar gyfer pob athro/athrawes gwyddoniaeth. Gwnewch Cynhadledd Flynyddol ASE yn rhan o'ch Cynllun Datblygu Ysgol. 

  • mae ei gynhadledd Genedlaethol yn dwyn ynghyd y siaradwyr a'r ymarferwyr gorau i gyd mewn un lle.
  • Mae'r 350 o sesiynau a 2,000 o gynrychiolwyr, yn eich galluogi i ganolbwyntio ar flaenoriaethau eich ysgol, datblygu'ch gwybodaeth bynciol eich hun a dysgu gan athrawon eraill.
  • Rhannwch y syniadau, yr ymagweddau a'r adnoddau gyda'ch tîm cyfan.

Mwy o fanylion yma