Image

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 07 Mawrth 2019

Mawrth 2019

Wythnos Science4Society 9 – 17 Mawrth 2019

Science4Society WeekMae Wythnos Science4Society yn gasgliad o weithgareddau addysg gwyddoniaeth, wedi'i gydlynu gan Scientists for Global Responsibility, ac fe'i datblygwyd i ysbrydoli pobl ifanc.

Mae'r gweithgareddau'n canolbwyntio ar y cyfraniad y gall gwyddoniaeth, dylunio a thechnoleg ei wneud i heddwch, cyfiawnder cymdeithasol a chynaliadwyedd amgylcheddol. Sefydlwyd y prosiect i ddarparu dewis o weithgareddau sydd heb eu hariannu gan y diwydiannau arfau a thanwydd ffosil.

Mwy o fanylion yma.

Wythnos Wyddoniaeth Prydain 8 - 17 Mawrth 2019

Mae cymryd rhan yn Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn hawdd iawn a gallwch chi gymryd rhan mewn llawer o wahanol ffyrdd. Mae digon o syniadau yma.


Mae pecynnau gweithgareddau Wythnos Wyddoniaeth Prydain bellach yn fyw! Wedi'u cynllunio ar gyfer myfyrwyr oedran cynradd ac uwchradd, mae'r pecynnau'n cynnig gweithgareddau hwyliog a heriol ar gyfer pob lefel.

Gan ganolbwyntio ar y thema 'teithiau', maent yn cynnig cyfle i fod yn greadigol. O greu twneli, capsiwlau amser a phersawr i gadw cofnod natur a chreu mymi o oren, mae rhywbeth i bawb.

Gellir defnyddio llawer o'r gweithgareddau hyn tuag at Wobr CREST. Mae'r holl fanylion yma.

Byddem wrth ein bodd i weld pa weithgareddau rydych chi'n eu gwneud! Llwythwch lun i Twitter gan ddefnyddio'r hashtag # BSW19

Gŵyl Bath Taps into Science 9 -16 Mawrth

Mae Gŵyl Bath Taps into Science yn ôl am flwyddyn gyffrous arall! 

Rhwng y 9fed a'r 16eg o Fawrth bydd digwyddiadau i blant a theuluoedd gael rhyngweithio gyda gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg maewn modd newydd sbon. Mae hwn yn gyfle gwych i bob oed i weld pob math o stondinau, gweithgareddau a pherfformiadau byw gan wyddonwyr, addysgwyr, ymchwilwyr Prifysgol Bath a llawer mwy. 

Dyddiadau allweddol
Digwyddiad Lansio Bath Taps into Science : Dydd Sadwrn 9 Mawrth 2019, 10am – 4pm
Ffair Wyddoniaeth i Ysgolion: Dydd Gwener 15 Mawrth 2018, 9.30am – 3.30pm
Ffair Wyddoniaeth i Deuluoedd: Dydd Sadwrn 16 Mawrth 2018, 10am – 4pm

Manylion yma

Defnyddio dirgelwch i wella ymgysylltiad  mewn dysgu gwyddoniaeth cynradd - Cwrs DPP

14 Mawrth 2019 2 Ddiwrnod. Gwesty St Georges, YPromenade, Llandudno LL30 2LG

Cwrs deuddydd a fydd yn dangos i chi sut i ysgogi chwilfrydedd a'i gynnal trwy weithgareddau dosbarth pwrpasol sy'n meithrin sgiliau a gwybodaeth wyddonol disgyblion. Am ragor o wybodaeth ewch yma

Darlith yr IET Lecture - Diogelwch Seiber a'r Rhyngrwyd Pethau 21 Mawrth Abertawe

IET Logo6.30 - 9.00yh Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Abertawe

Pa mor ddiogel ydych chi a'r rhyngrwyd? Mae rhyfel seiber wedi dechrau, a gallwn weld y canlyniadau yn ein bywydau bob dydd!

Mae'r Rhynrwyd Pethau (IoT) yn dal i fod yn waith ar y gweill. Pan fydd peiriannau'n ymreolaethol gallant ryngweithio â pheiriannau eraill a gwneud penderfyniadau sy'n effeithio ar y byd corfforol. Mae mwy o ddyfeisiau ar-lein yn golygu mwy o ddyfeisiau sydd angen eu diogelu, ac nid yw systemau IoT yn cael eu cynllunio fel arfer ar gyfer seiber-ddiogelwch. Y cwestiwn yw: Pa mor ddiogel ydych chi a'r Rhyngrwyd?

Darlith gan Dr Carlene Campbell, Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Graddau Ymchwil ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Manylion yma.

Ebrill 2019

Dysgwrdd ASE - Y Cwricwlwm Newydd Dydd Iau, 4 Ebrill 2019, Techniquest Glyndŵr, Wrecsam

16:30 – 18:30 

Dewch i rannu syniadau am sut y gellir gweithredu'r cwricwlwm Cymraeg newydd mewn lleoliad anffurfiol - cyfle i ofyn cwestiynau a thrafod gyda chydweithwyr

Gwahoddir Ysgolion Arloesi i rannu syniadau sy'n cael eu treialu yn ystod y flwyddyn academaidd hon a byddwn hefyd yn edrych ar y papur gwyn: https: //beta.gov.wales/our-national-mission-transformational-curriculum sydd ar agor i ymgynghori tan 25 Mawrth.

Bydd amser i drafod a gofyn cwestiynau.

Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw beth y teimlwch y gallech ei gyfrannu neu gwestiynau penodol yr hoffech fynd i'r afael â hwy.

Darperir lluniaeth yn rhad ac am ddim.

Bwciwch eich lle yma.


Rhaglen Cefnogi Mathemateg Pellach (FMSP) cyrsiau CA5

FMSPMae'r FMSP yn darparu cymorth i fyfyrwyr trwy eu helpu i ddatblygu medrau datrys problemau dyfnach yn seiliedig ar y cynnwys y maent eisoes yn ei wybod. Cynhelir cyrsiau ar STEP, AEA, MAT a datrys problemau cyffredinol yn rheolaidd ym Mangor, Aberystwyth, Caerdydd, Abertawe a Wrecsam ac maent yn rhedeg tan ddiwedd mis Ebrill.

Manylion yma.

Gweithdai allgymorth addysg AM DDIM Renishaw

Ar gyfer myfyrwyr cynradd (Bl 5&6) ac ysgolion uwchradd ledled De Cymru, mae gweithdai allgymorth addysg Renishaw yn darparu profiad ymarferol o beirianneg y byd go iawn. Ar gyfer athrawon, maen nhw'n cynnig cyfle delfrydol i ysgogi diddordeb dosbarthiadau yn y pynciau (STEM), gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.  

Cynhelir y gweithdai hanner diwrnod a diwrnod llawn yn ein Canolfan Datblygu Ffabrigau (FDC) ym Miskin, ac maent i gyd yn gwbl AM DDIM. Gellir hyd yn oed eu teilwra i gydfynd ag anghenion cwricwla ysgolion unigol. 

Gyda chysylltiadau cwricwlwm craidd cryf, mae'r gweithdai yn cynnig ystod o weithgareddau peirianneg STEM gwahanol sy'n cynnwys: Ystyried gyrfa mewn peirianneg; Argraffu 3D a Dylunio Cyfrifiadurol a Gynorthwyir (CAD); Electroneg; Peirianneg; Codio a meddalwedd; Gwyddoniaeth - Gwobrau Superstar CREST. 

Mwy o wybodaeth yma

Mai 2019

Arweinyddiaeth effeithiol mewn gwyddoniaeth DPP 21 Mai am 2 Ddiwrnod 

HomeCanolfan Gynhadledd SW, Ffordd  Llantwit, Pontypridd CF37 1DLDatblygu syniadau arweinyddiaeth, y byddwch yn gallu eu defnyddio ar unwaith ac yn y dyfodol i'ch helpu i wneud y mwyaf o'r effaith y gallwch ei gael yn eich rôl fel arweinydd gwyddoniaeth yn yr ysgol. Am ragor o fanylion ewch yma

Mehefin 2019

Arweinyddiaeth effeithiol mewn gwyddoniaeth DPP 17 Mehefin am 2 Diwrnod

HomeVenue Cymru, Y Promenade, Llandudno LL30 1BBDatblygu syniadau arweinyddiaeth, y byddwch yn gallu eu defnyddio ar unwaith ac yn y dyfodol i'ch helpu i wneud y mwyaf o'r effaith y gallwch ei gael yn eich rôl fel arweinydd gwyddoniaeth yn yr ysgol. Am ragor o fanylion ewch yma

Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg Dydd Sul Mehefin 23 

INTERNATIONAL WOMEN IN ENGINEERING DAY 2018Mae Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg (INWED) yn ymgyrch ymwybyddiaeth ryngwladol i godi proffil menywod mewn peirianneg ac yn canolbwyntio sylw ar y cyfleoedd gyrfa anhygoel sydd ar gael i ferched yn y diwydiant cyffrous hwn.

Yn 2019, blwyddyn canmlwyddiant WES, bydd INWED yn anelu at ysbrydoli cyfranogiad mwy fyth ar draws y byd, ar-lein a thrwy weithgareddau corfforol, gan unigolion, ysgolion, colegau, grwpiau a sefydliadau. Rydym yn gobeithio y byddwch chi'n ymuno â ni i sicrhau bydd dathliadau eleni o gyflawniadau rhagorol peirianwyr merched ledled y byd y mwyaf eto!

Y thema ar gyfer 2019 yw #TransformTheFuture.

Yn cael ei gynnal bob blwyddyn ar 23 Mehefin, dyma'ch diwrnod, felly cymerwch ran!

Mwy o wybodaeth yma a chofrestru am newyddion yma.

Gorffennaf 2019

Defnyddio dirgelwch i wella ymgysylltiad  mewn dysgu gwyddoniaeth cynradd - Cwrs DPP

2 Gorffennaf 2019 2 Ddiwrnod. Canolfan Gynhadledd SW, Ffordd  Llantwit, Pontypridd CF37 1DL
Cwrs deuddydd a fydd yn dangos i chi sut i ysgogi chwilfrydedd a'i gynnal trwy weithgareddau dosbarth pwrpasol sy'n meithrin sgiliau a gwybodaeth wyddonol disgyblion. Am ragor o wybodaeth ewch yma

Awst 2019

Medi 2019

Cynhadledd Gofod y DU 2019, 24 -26 Medi, Canolfan Gonfensiwn Rhyngwladol, Casnewydd

Mae Cynhadledd Gofod y DU 2019 yn dri diwrnod llawn o wybodaeth, ysbrydoliaeth ac arloesedd. Cewch y newyddion mwyaf diweddar o'r sector gofod, dysgu gan arbenigwyr diwydiant, gwneuthurwyr polisïau ac arweinwyr meddwl a chymryd rhan mewn sesiynau a thrafodaethau ysgogi meddwl.

Bydd Cynhadledd Athrawon ESERO-UK unwaith eto yn rhedeg ochr yn ochr â Chynhadledd Gofod y DU. Mae ESERO-UK, a elwir hefyd yn swyddfa addysg ofod y DU, yn darparu adnoddau, cefnogaeth a gwybodaeth am ddim i athrawon wella addysgu gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) gan ddefnyddio gofod fel cyd-destun.

DISCOVER SPACE yw'r digwyddiad gwych, rhad ac am ddim i ysgolion. Wedi'i gynnal ochr yn ochr â'r Gynhadledd Gofod 2019, bydd DISCOVER SPACE yn cynnal cyfres o weithgareddau hwyliog ac addysgol, arddangosfeydd rhyngweithiol ymarferol, sgyrsiau a sioeau i ddal y dychymyg ac ysbrydoli pobl ifanc i ddilyn gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â info@ukspace2019.co.uk