Image

Gweld Gwyddoniaeth – ymgynghorwyr addysg a chyfoethogiad deinamig, annibynol

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi y ddarpariaeth o STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) i ysgolion, colegau addysg uwch, sefydliadau addysg bellach a grwpiau cymunedol ledled Cymru.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau a fydd yn cefnogi y dysgu a’r addysgu o bynciau STEM yng Nghymru o fewn cyd-destun byd go iawn.

Gweithdai a Phrosiectau

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai STEM a DPP dwyieithog i ysgolion a busnesau. Gellir eu teilwra i gwrdd â’ch gofynion penodol chi – mwy yma.

Dysgwch am y prosiectau cyfredol mae Gweld Gwyddoniaeth yn ymwneud â nhw yma – a phrosiectau blaenorol yma.

Hwb Llysgenhadon STEM Cymru

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cydlynu Hwb Llysgenhadon STEM Cymru i ysbrydoli pobl ifanc am STEM.

Rydym yn hysbysu ysgolion yng Nghymru am weithgareddau o ansawdd uchel y gallant gymeryd rhan ynddynt er mwyn cyfoethogi a gwella'r cwricwlwm STEM ac yn eu galluogi i ddefnyddio ystod o Lysgenhadon STEM, fel y gall athrawon ymgorffori cysylltiadau rhagorol i fyd gwaith yn eu haddysgu.

STEM Hub logo

Gallwch wneud cais am Lysgennad STEM i ymweld â’ch ysgol, Clwb STEM neu grŵp cymunedol yma.

Gwobrau CREST

CREST yw cynllun gwobrwyo cenedlaethol fwyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect yn y pynciau STEM – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg – ac mae’n dod â gwyddoniaeth yn fyw drwy gynnig cyfleoedd archwilio prosiectau yn y byd go iawn i bobl ifanc rhwng 11-19 mewn ffordd gyffrous ac arloesol.

My Image

Gweld Gwyddoniaeth yw Sefydliad Cefnogi Lleol CREST Cymru. Rydym yn darparu arweiniad trwy gydol proses Gwobrau CREST ar bob lefel.

Darllenwch fwy am Gweld Gwyddoniaeth a CREST yma.

Adnoddau, gweithgareddau a darparwyr

Dilynwch y dolennau yma am restrau cyfredol a chynhwysfawr o adnoddau, gweithgareddau a darparwyr allanol sydd yn cynnig gweithgareddau neu wasanaethau yn ymwneud â STEM.

Adborth

"Yn bendant mae’r prosiect wedi cryfhau cysylltiadau pontio, wedi gwneud i ni ystyried sgiliau addysgu mewn ffyrdd gwahanol ac wedi darparu disgyblion gydag ysgogiad cryfach i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth yn y dyfodol. Diolch yn fawr i bawb!! Bydd croeso mawr i chi ddefnyddio ein teulu ni o ysgolion ar gyfer peilot unryw gynllun yn y dyfodol.”

Darllenwch fwy o adborth a thystlythyron am wasanaeth a phrosiectau Gweld Gwyddoniaeth yma.

News

Cynhadledd ASE Cymru. - Amgueddfa Cymru STEM a'r Cwricwlwm newydd

Mynychodd dros 90 o bobl gynhadledd 'STEM a'r Cwricwlwm Newydd' yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan ar 13 Hydref er gwaetha'r tywydd ofnadwy. Digwyddiad partneriaeth rhwng ASE Cymru ac Amgueddfa Cymru.

Roedd y prif sesiwn yn cynnwys trafodaeth banel ddefnyddiol ac addysgiadol ar baratoadau ar gyfer y Cwricwlwm newydd yng Nghymru. Roedd y panel yn cynnwys Tom Crick, Cadeirydd y Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg; Sue Quirk, Ein Rhanbarth ar Waith (ERW); Andrew Jones, Ysgol Glan y Mor; Elaine Stockdale, Ysgol Gynradd Tongwynlais a Sharon Pascoe, Ysgol Gynradd Fochriw.
Derbyniodd y drafodaeth adborth cadarnhaol iawn gan gynnwys;
"Gweithdai diddorol iawn a syniadau newydd ar gyfer addysgu'r cwricwlwm newydd"
"Ymgysylltu â siaradwyr â syniadau ardderchog ar gyfer gwaith ymarferol"
"Mae Adnoddau'r Amgueddfa Genedlaethol wedi creu argraff dda"

Yna, rhoddwyd cyfle i athrawon fynychu sesiynau grwpiau trafod i ganiatáu trafodaethau manwl gan ganolbwyntio ar ddysgu STEM cynradd, uwchradd ac ar draws y sector.

Dilynwyd hyn gan ginio a chyfle i ymweld â'r ardal arddangos, lle roedd stondinau gan Data Harvest, Hodder, Timstar, Gratnells a'r Gymdeithas Frenhinol, ynghyd ag arddangoswyr lleol eraill.

Roedd gweithdai ymarferol yn y prynhawn yn boblogaidd iawn, ac yn rhoi llawer o syniadau ac adnoddau i'r athrawon ar gyfer yr ystafell ddosbarth. Fel rhan o weithdy plastig a gyflwynwyd gan Lewis Brown, Cymdeithas yr Acwariwm Morol Cenedlaethol, bu athrawon yn rhan o we fwyd cefnforol. Bu Glen Gilchrist, Consortiwm Canolbarth y De, yn arwain gweithdy poblogaidd am rôl gwaith ymarferol mewn gwersi gwyddoniaeth a oedd yn digon i feddwl amdano. Roedd eraill yn mwynhau cemeg greadigol 'Let's Explore' gyda Dayna Mason o’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol. Darparodd gweithdy codio gydag Andy Harper, Prifysgol De Cymru, gyfleoedd i ddysgu sut i godio robotiaid. Arweiniodd Heather Jackson, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Debbie Syrop, Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd, sesiwn ymarferol ar sut y gall ysgolion gynllunio taith i’r blaned Mawrth. Yn olaf, aeth rhai allan i’r tywydd garw gyda Ieuan Donavan, Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, i archwilio sut i ddefnyddio arolygon gwyddonol mewn modd creadigol.

Darparodd yr adeilad Atriwm newydd yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan le ardderchog ar gyfer y trafodaethau a'r gweithdai creadigol ac addysgiadol a helpodd i wneud cynhadledd eleni yn llwyddiant.

'Teen Tech' Dinas Yfory yn Ysgol Islwyn, Y Coed Duon

Rhannodd dros 200 o fyfyrwyr o 7 ysgol gynradd eu syniadau ar gyfer Dinas TeenTechYfory yn y diwrnod arddangos cyntaf yn 2018 i bobl ifanc yn Ne Ddwyrain Cymru.

Mae'r prosiect yn gwahodd myfyrwyr i geisio meddwl am greu byd fydd yn fwy caredig, diogel a gwell y byddent yn hoffi byw ynddo a thrafod rhai o'r swyddi 'anweledig' fydd yn bodoli ac y bydd pobl ifanc yn eu gwneud yn y dyfodol. Mae pobl ifanc yn cael eu hysbrydoli i ystyried gyrfaoedd efallai na fyddent wedi sylweddoli eu bod yn bodoli ac yn cael yr hyder i gredu y gallant siapio y dyfodol.

Mae TeenTech yn darparu adnoddau ysbrydoledig i ysgolion i arwain y prosiect a gynlluniwyd i fod yn hyblyg fel y gall ysgolion ei redeg yn annibynnol neu ffurfio 'clwstwr' lle mae ysgolion uwchradd yn gweithredu fel cydlynydd ar gyfer ysgolion cynradd sy'n bwydo.


Bu myfyrwyr Blwyddyn 7 o Ysgol Uwchradd Islwyn yn gweithio gyda myfyriwr iau mewn 7 ysgol gynradd, (Cwmfelinfach, Rhiw Sir Dafydd, Bryn, Penllwyn, Pontllanfraith, Trinant, Ynysddu) i gynhyrchu 64 o adeiladau sy'n ail-ddychmygu popeth o'r cartref i'r dyfodol i ddyfodol cludiant, canolfan adloniant y dyfodol ac ysbyty y dyfodol. Rhaid i bob adeilad gael ei wneud o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu.


Rhoddodd y diwrnod arddangos a gynhaliwyd gan Ysgol Islwyn gyfle i'r bobl ifanc gyfarfod gweithwyr o bob cwr o ddiwydiant a rhoddwyd adborth ar eu modelau iddynt a chyfle iddynt ddatblygu syniadau ar gyfer y rhyngrwyd o bethau trwy gymryd rhan mewn gweithdy TeenTech dan arweiniad dylunydd gem a Phrif Swyddog Gweithredol TeenTech a chyn-gyflwynydd 'Tomorrow's World', Maggie Philbin, a oedd yn cynnal y diwrnod
"Roedd yn wych clywed adborth gan fyfyrwyr ac athrawon ar faint yr oedd y myfyrwyr (ac athrawon) wedi mwynhau'r prosiect. Fe'i cynlluniwyd i fod yn hawdd iawn i arbenigwr di-bwnc i arwain tra'n darparu digon o gyfleoedd i ysgolion fynd i mewn i gryn ddyfnder os ydynt yn dymuno. Mae myfyrwyr yn gweld yn gyflym pa mor greadigol y gall byd gwyddoniaeth a thechnoleg fod a sut mae wir yn gwneud gwahaniaeth i'n bywydau. Mae byd gwaith yn newid yn gyflym iawn ac mae'n hanfodol i fyfyrwyr weld sut y mae rhaid iddynt fod yn rhan o hyn. Daw'r prosiect a byd gwyddoniaeth a thechnoleg yn fyw.


'Rydym am ddweud diolch i'r myfyrwyr, athrawon, Llysgenhadon STEM ac i Ysgol Islwyn yn arbennig a oedd yn gweithio mor galed i wneud hyn yn bosibl. Bydd tim o bob un o'r ysgolion yn cael eu dewis i gymryd rhan yn yr arddangosfa genedlaethol yn Stadiwm yr 'Emirates' yn Llundain ar 2 Ebrill 2019.

Gall ysgolion ledled Cymru gofrestru yma i dderbyn yr holl adnoddau sydd eu hangen arnynt i gymryd rhan yn y prosiect.

Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Image of a previous winnerYdych chi'n adnabod athro rhagorol sy'n haeddu cydnabyddiaeth? A oes rhywun yn eich ysgol leol sydd angen eu dathlu? A yw eich staff addysgu yn arwain y ffordd mewn technoleg neu wyddoniaeth? 

Mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn ôl ar gyfer 2019! Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, yn chwilio am y gweithwyr proffesiynol addysg gorau sydd gan Cymru i'w cynnig a'r rhai sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i'w hysgol neu eu lleoliad addysg. 

Mae deg categori eleni, gan gynnwys Athro'r Flwyddyn, Pennaeth y Flwyddyn, Defnyddio’r Gymraeg mewn ffordd sy’n ysbrydoli ac, yn newydd ar gyfer 2019, Gwaith Ieuenctid mewn Ysgolion felly mae digon o gyfle i'ch ysgol gael y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu. 

Os ydych chi'n athro, myfyriwr, rhiant, cyflogwr neu gydweithiwr ac yn adnabod rhywun a fyddai'n deilwng o Wobr Addysgu Proffesiynol mae gennych chi tan hanner nos ar 30 Tachwedd 2018 i enwebu ar-lein yma

Wythnos Gwrthfiotigau'r Byd Tachwedd 13-19 - adnoddau am ddim gan GSK STEM Education

Mae GSK STEM Education yn credu mewn hud gwyddoniaeth i fyfyrwyr a'u hathrawon ym mhobman. 

I gefnogi athrawon gwyddoniaeth Cyfnod Allweddol 3, mae GSK STEM Education wedi creu set unigryw o adnoddau addysgol rhad ac am ddim i gefnogi dysgu yn yr ystafell ddosbarth. Wedi'i ffocysu ar STEM a'i gynllunio i ysbrydoli myfyrwyr ac ychwanegu apêl byd go iawn i wersi, maent yn cynnwys tasgau dysgu annibynnol cysylltiedig â chwricwlwm, gweithgareddau Lab creadigol a ffilmiau ysbrydoledig, gan eu gwneud yn hawdd eu haddasu i gyd-fynd â chynllunio gwersi.

Gall myfyrwyr archwilio cymhwysiad pynciau STEM o'r byd go iawn, gyda'r nod o ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a pheirianwyr i helpu i ddatblygu syniadau arloesol y dyfodol.  

Mae Tachwedd 13-19 yn Wythnos Gwrthfiotigau'r Byd ac mae GSK STEM Education yn gwahodd myfyrwyr ac athrawon i ddechrau'r sgwrs, am glefydau a'r meddyginiaethau sydd eu hangen i'w hatal, gyda'r adnoddau 'New Ammunition' ar wneud a datblygu meddyginiaeth.  

Trwy gofrestru ar wefan GSK STEM Education, gall athrawon dderbyn poster bwrdd cyfnodol am ddim ar gyfer eu wal ddosbarth. 

>> Darllenwch yr erthyglau’n llawn yma.