Cystadlaethau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha: 14 Hydref 2021

Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru’n anrhydeddu cyraeddiadau athrawon ym mhob cwr o’r wlad.

Mae 10 Gwobr Addysgu Proffesiynol, a’r cyhoedd sy’n gwneud enwebiadau ar gyfer pob un. 

Gall enwebeion gynnwys athrawon cymwysedig a staff cymorth/gwaith ieuenctid disgyblion rhwng 3 a 18 oed mewn lleoliadau ysgol a gynhelir.

Panel cenedlaethol o feirniaid sy’n dewis pwy sy’n cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y 10 categori.

Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw Tachwedd 23.

Manylion yma.

Cystadleuaeth IET 150: Fy Nghymuned Gynaliadwy

Mewn partneriaeth â Chynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) mae'r IET wedi lansio cystadleuaeth i bobl ifanc ledled y DU gymryd rhan ynddo - Fy Nghymuned Gynaliadwy.

Mae'r gystadleuaeth yn annog pobl ifanc i feddwl sut y gallai cymuned gyfan fynd i'r afael â'r problemau sy'n ein hwynebu, fel newid yn yr hinsawdd ac adnoddau sy'n dod i ben. Bydd cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon hefyd yn caniatáu i bobl ifanc archwilio byd STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg), yn ogystal â gwella sgiliau fel datrys problemau! 

Yr Her: Mae'n ofynnol i chi ddylunio ac adeiladu cymuned gynaliadwy, yn debyg i'r gymuned lle rydych chi'n byw. Dychmygwch ddarn o dir agored heb ddim arno, cynfas gwag, dyma lle rydych chi'n dechrau! 

Gwobrau: Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd yr IET 150 yn dyfarnu'r cais buddugol o bob dosbarth cystadlu a phob categori oedran gyda Set Hanfodol LEGO® Education SPIKE ™ neu LEGO® Education SPIKE ™ Prime Set, yn dibynnu ar y grŵp oedran. 

Dyddiad cau Ionawr 28. 

Manylion yma.

Cystadleuaeth Cronfa Ffyrdd Rees Jeffreys

Enillwch £5,000 i'ch ysgol!

Wrth i ni wella o'r pandemig, wynebu heriau newid yn yr hinsawdd a chofleidio technolegau newydd, mae gennym gyfle unigryw i ail-ddychmygu ein ffyrdd a'n strydoedd mewn ffyrdd newydd. 

Rydym yn chwilio am syniadau newydd ac arloesol, wedi'u cyflwyno'n greadigol. Peidiwch â chyfyngu'ch hun - rydym yn croesawu cerddi, paentiadau, caneuon, fideos - pa bynnag fformat sy'n gweithio i chi. 

Rydym yn defnyddio strydoedd a ffyrdd bob dydd ar gyfer cyrraedd yr ysgol, derbyn danfoniadau, mynd ar wyliau a mynd allan i gefn gwlad mawr Prydain. 

Pa syniadau sydd gennych chi i wneud ein holl deithiau yn bleserus ac yn ddiogel? 

Dyddiad cau Tachwedd 19. 

Manylion yma.

Her Bioleg UKBC

Mae Her Bioleg yn ysgogi chwilfrydedd ar gyfer y byd naturiol ac yn annog myfyrwyr i ymddiddori mewn bioleg y tu allan i'r ysgol.

Mae'r Her Bioleg ar agor i fyfyrwyr 13 i 15 oed. 

Mae'r gystadleuaeth yn cynnwys dau bapur amlddewis, pum munud ar hugain i'w cymryd ar-lein o dan amodau arholiadau dan oruchwyliaeth staff. 

Gosodir cwestiynau ar gwricwlwm yr ysgol, ond bydd y gystadleuaeth hefyd yn gwobrwyo'r myfyrwyr hynny y mae eu gwybodaeth o'r pwnc wedi'i chynyddu trwy ddarllen llyfrau a chylchgronau, gwylio rhaglenni hanes natur, cymryd sylw o'r cyfryngau newyddion am eitemau o ddiddordeb biolegol, ac maent yn gyffredinol ymwybodol o'n fflora a'n ffawna naturiol. 

Bydd ysgolion yn gallu cynnal Her Bioleg ym mha bynnag ffordd sy'n gweddu orau i'w disgyblion, gan sicrhau eu bod yn mwynhau cymryd rhan a bod ganddynt ddisgwyliad rhesymol o gydnabyddiaeth am eu cyflawniadau. Yn ogystal â gallu cyflwyno sgoriau eu disgyblion i’r gystadleuaeth genedlaethol, anogir ysgolion i ddyfarnu eu gwobrau eu hunain ac i ddefnyddio tystysgrifau a ddarperir ar eu cyfer. 

Cofrestrwch o Dachwedd 1af. 

Manylion yma.

Olympiad Bioleg Prydain

 Cystadleuaeth datrys problemau uwch ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch a phwynt mynediad ar gyfer yr Olympiad Bioleg Rhyngwladol (BBO).

Mae'r BBO yn herio ac yn ysgogi myfyrwyr sydd â diddordeb mewn bioleg i ehangu ac ymestyn eu doniau. Mae'n galluogi myfyrwyr i arddangos eu talent a chael eu gwobrwyo'n addas gyda thystysgrifau a medalau a gydnabyddir yn gyhoeddus. 

Mae'r BBO yn agored i fyfyrwyr mewn addysg ôl-16 sy'n astudio yn yr ysgol neu'r coleg. Mae'r gystadleuaeth yn cynnwys dau bapur amlddewis 45 munud i'w cymryd ar-lein o dan amodau arholiadau dan oruchwyliaeth staff. Bydd myfyrwyr yn cael pynciau a syniadau nad ydyn nhw'n gyfarwydd â nhw, felly byddan nhw'n cystadlu â'u sgiliau datrys problemau a'u dealltwriaeth o egwyddorion craidd. 

Yn ogystal ag annog a gwobrwyo disgyblion yn eu hastudiaethau, y BBO yw'r cam cyntaf wrth ddewis tîm i gynrychioli'r DU yn yr Olympiad Bioleg Rhyngwladol (IBO). Mae'r IBO yn ceisio herio rhai o'r myfyrwyr bioleg cyn-brifysgol gorau yn y byd trwy brofi theori ac ymarferol, gyda dros drigain o wledydd yn cymryd rhan. 

Cofrestrwch o Dachwedd 1af. 

Manylion yma.

Olympiad Cemeg y DU

Cymerwch ran yn y brif gystadleuaeth gemeg ar gyfer myfyrwyr uwchradd ledled Ynysoedd Prydain.

Wedi'i gynllunio i herio ac ysbrydoli, mae Olympiad Cemeg y DU yn gyfle unigryw i fyfyrwyr wthio'u hunain ymhellach a rhagori yn y maes cemeg. 

Bydd egin gemegwyr yn datblygu sgiliau datrys problemau beirniadol, yn dysgu meddwl yn fwy creadigol ac yn cael cyfle i brofi eu gwybodaeth mewn sefyllfaoedd newydd yn y byd go iawn. Gallent hyd yn oed gael eu hunain yn cynrychioli'r DU yn yr Olympiad Cemeg Rhyngwladol. 

Mae Olympiad Cemeg y DU ar agor i bob ysgol uwchradd a choleg yn Ynysoedd Prydain. Fodd bynnag, mae'r cwestiynau wedi'u hanelu at fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf o astudio cyn addysg uwch felly rydym yn argymell y dylai ymgeiswyr fod yn 16 oed o leiaf.

Mae'r gystadleuaeth wedi'i chynllunio i herio, felly ni fydd yn hawdd. Dylai myfyrwyr ei ystyried yn gyfle i ddatblygu eu sgiliau meddwl a datrys problemau, ac i brofi eu gwybodaeth bresennol am gemeg mewn sefyllfaoedd yn y byd go iawn. 

Mae yna ystod o adnoddau ategol i athrawon a myfyrwyr i sicrhau bod pawb sy'n cymryd rhan yn teimlo'n barod i ymgymryd â'r her. 

Mae'r cofrestriadau'n cau Ionawr 10 2022. 

Manylion yma.

Cofrestrwch nawr ar gyfer Her First LEGO League i flynyddoedd 5, 6 a 7  

Mae cofrestriadau ar gyfer Her First LEGO League 2021-22 CARGO CONNECT bellach ar agor.

Mae timau'n gweithio i adeiladu a rhaglennu robot ymreolaethol, ymchwilio i broblemau'r byd go iawn a datblygu sgiliau bywyd hanfodol. 

Bydd digwyddiadau rhanbarthol Cymru ar y dyddiadau canlynol: 

 • 21 Ionawr yn Rhumney 
 • 25 Ionawr ar gyfer Ysgolion cyfrwng Cymraeg 
 • 28 Ionawr Sir Benfro

Gweler gwefan y gystadleuaeth yma. 

Cysylltwch â cerian.angharad@gweld-gwyddoniaeth.co.uk i gael mwy o wybodaeth am rowndiau Cymru.

Cystadleuaeth Flynyddol MiSAC UK: Ffyngau a newid hinsawdd

Cyflwynwyd cystadleuaeth ym 1985 yn y DU i wella diddordeb myfyrwyr mewn microbioleg. Daeth yn ddigwyddiad blynyddol ym 1994 ac mae Cystadleuaeth Flynyddol MiSAC ar gyfer Cyfnodau Allweddol 3 a 4 (neu gyfwerth) bellach yn denu hyd at 2,000 o gynigion myfyrwyr bob blwyddyn.

Bob blwyddyn, mae'r pwnc a ddewisir ar gyfer y gystadleuaeth yn y DU yn gysylltiedig â'r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae nawdd arbennig yn darparu gwobrau ariannol gwerth cyfanswm o £1,000 i fyfyrwyr a'u hysgolion. Mae pob myfyriwr sy'n cymryd rhan yn derbyn tystysgrif.

Nod y gystadleuaeth: Datblygu dealltwriaeth ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau o'r gydberthynas rhwng gweithgareddau ffyngau a newid yn yr hinsawdd. Mae'n ofynnol i chi gynhyrchu gwybodaeth ar gyfer gwefan cyfryngau cymdeithasol ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau o dan y teitl, ‘Yr hyn nad oeddech chi'n ei wybod am newid yn yr hinsawdd’. Dylech egluro: y cysyniad o newid yn yr hinsawdd a'i effeithiau, sut mae gweithgareddau ffyngau yn effeithio ar newid yn yr hinsawdd, sut mae newid yn yr hinsawdd yn dylanwadu ar ffyngau eu hunain.

Dyddiad cau, 31 Hydref 2021.

Manylion yma.

Enwebiadau ar gyfer Gwobrau Athrawon Cynradd 2021 ar agor!

Ydych chi'n adnabod athro neu athrawes sy'n haeddu cydnabyddiaeth?

Mae'r gwobrau'n agored i athrawon cynradd gweithredol (llawn amser neu ran-amser) sydd:

 • yn arloesol ac yn greadigol wrth ddysgu gwyddoniaeth;
 • yn ysbrydoli cydweithwyr a chyfrannu at ddatblygu gwyddoniaeth yn eu hysgol;
 • yn ennyn diddordeb y disgyblion yng nghyffro a rhyfeddod gwyddoniaeth.
 • yn cefnogi cydweithwyr yn eu hysgolion eu hunain ac ysgolion eraill, naill ai'n lleol, yn rhanbarthol neu'n genedlaethol, i godi proffil gwyddoniaeth ac ansawdd darpariaeth gwyddoniaeth ysgolion cynradd

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau eleni yw Ionawr 14eg 2022.

Manylion yma.

Y Gymdeithas Linnean Cystadleuaeth Rhywogaeth Arbennig – Unrhyw oedran

Ar hyn o bryd rydym yn derbyn ceisiadau gan bob grŵp oedran (hyd yn oed oedolion!)

I gystadlu, crëwch rywogaeth newydd ac anfonwch y canlynol at learning@linnean.org:

 • Enw cyntaf, oedran (mewn blynyddoedd) a dinas y person a greodd y rhywogaeth arbennig
 • Llun o'ch rhywogaeth arbennig
 • Ei enw gwyddonol a chyffredin
 • Paragraff sy'n rhoi'r rhesymau dros ei addasiadau a disgrifiad o'i gynefin (anelwch at oddeutu 50 gair)

Byddwn yn tynnu sylw at weithiau gwych wrth i ni eu derbyn.
Dyfernir enillwyr ym mis Ebrill, Gorffennaf, Medi a Rhagfyr.

Mae gan Gymdeithas Linnean adnoddau i'ch helpu chi i ddewis eich rhywogaeth.

Manylion yma.