Image

Cystadleuthau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 11 Ionawr 2019

Cystadleuaeth Codio Cymru 2019

Mae'r gystadleuaeth, sy'n cael ei redeg gan Goleg Meirion Dwyfor, ar gyfer plant CA2, 3 a 4 (blynydoedd 3 - 11), sydd yn mynychu ysgol yng Nghymru neu sydd yn aelodau o glwb yng Nghymru, gan eu herio i greu gêm gyfrifiadurol ar y thema Darganfod ac Antur. Mae'n rhaid iddynt ddefnyddio meddalwedd Scratch neu Python a gallent weithio yn unigol neu fel rhan o dîm. Mae'r gystadleuaeth ar agor nes Ionawr 31 2019.

Mwy o wybodaeth yma.

Coolest Projects UK 2019

Mae Coolest Projects UK yn arddangosfa sy'n arwain y byd i arloeswyr ifanc sy'n gwneud pethau gyda thechnoleg. Os ydych chi dan 18 oed, ac gwneud rhywbeth gyda thechnoleg am hwyl, i ddatrys problem, neu fel gweithgaredd creadigol, yna rydym am i chi ddod allan a rhannu'ch prosiectau gyda ni! Cynhelir y digwyddiad hwn yn The Sharp Project, Manceinion, ddydd Sadwrn, 2 Mawrth, 2019. Cofrestrwch nawr!

Mwy o wybodaeth yma.

Technocamps Game of Codes Cystadleuaeth 2019 - Dinasoedd Clyfar

Mae Game of Codes yn ôl fel Cystadleuaeth Rhaglennu Genedlaethol Cymru-gyfan Technocamps. Yr her yw creu darn o feddalwedd gan ddefnyddio Dinasoedd Clyfar fel thema. Gallech ganolbwyntio ar y cartref Smart, Rhyngrwyd Pethau, Manwerthu Smart neu'r data sy'n cefnogi dinas smart.

Yn ystod yr ymgyrch i fyny at y gystadleuaeth, gall disgyblion o'ch dosbarth ysgol,  ysgol gynradd leol neu'ch Technoclub cyfan gyfrannu at ddatblygiad eich meddalwedd. Fodd bynnag, ar gyfer rownd derfynol y gystadleuaeth, bydd angen i chi enwebu tîm o ddau i chwech o bobl o'r ysgol a allai fynychu'r gystadleuaeth derfynol a'r diwrnod gwobrwyo. Mae'n bwysig bod hwn yn grŵp gallu cymysg. Yn anffodus, dim ond timau y gellir eu derbyn yn y gystadleuaeth a rhaid i bob cofnod tîm ddarparu cyswllt athrawon.

Mwy o wybodaeth yma. Rhaid cyflwyno pob cais trwy e-bost erbyn 4pm ddydd Gwener 15 Chwefror 2019. 

Rhaglen mewn Mathemateg i Wyddonwyr Ifanc PROMYS Europe 

PROMYSMae PROMYS Europe yn bartneriaeth o PROMYS, Coleg Wadham a'r Sefydliad Mathemateg ym Mhrifysgol Rhydychen, a Sefydliad Mathemateg Clay. Mae'n raglen sydd wedi ei chreu i annog disgyblion uwchradd sydd yn fathemategol uchelgeisiol i archwilio byd creadigol mathemateg. Mae disgyblion cyn-Brifysgol ledled Ewrop yn cael eu dewis trwy broses cystadleuol ac yn mynd i Goleg Wadham am 6 wythnos o weithgaredd mathemateg trylwyr.  

Mae ceisiadau yn agor Ionawr 14 2019. 

Mwy o wybodaeth yma

Cystadleuaeth Arloesedd STEM Ieuenctid Rhyngwladol 

Gan adeiladu ar lwyddiant cystadleuaeth drone gyntaf y llynedd, mae Cymdeithas Addysg Ryngwladol Prydain (BIEA) wedi cynllunio cystadleuaeth newydd gyffrous a fydd yn gweld ysgolion ledled y DU yn cystadlu yn erbyn myfyrwyr o Tsieina ac ar draws y byd.

Mae'r gystadleuaeth, sydd wedi'i rannu'n dair grŵp oedran, yn gwahodd myfyrwyr i ymchwilio i sut y gellir defnyddio arloesedd technolegol drôn mewn cadwraeth rhywogaethau anifeiliaid sydd dan fygythiad. Yna rhoddir cyllideb benodol i hyd at 12 o gystadleuwyr rhestr fer o'r DU i brynu ac addasu drôn. Cynhelir y rownd derfynol ar 4 Gorffennaf 2019, lle bydd timau'r DU yn cystadlu â thimau ar draws y byd. Gwobr fawr o £5,000!

Gwahoddir ysgolion i gofrestru eu diddordeb ar-lein yma. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

Cynhelir lansiad swyddogol ar 15 Ionawr, gyda'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau cychwynnol ar 31 Mawrth.

Cystadleuaeth Poster Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain

British Science Association LogoByddwch yn greadigol a rhowch gynnig ar gystadleuaeth boster blynyddol Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain, ar thema teithiau.

Gall eich myfyrwyr wneud eu poster am unrhyw beth sy'n ymwneud â theithiau. Gall y pum poster gorau o'ch ysgol gael eu cynnwys yn ein cystadleuaeth ledled y DU gyda'r cyfle i fyfyrwyr ennill nifer o wobrau.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 2019: Dydd Gwener 5 Ebrill 2019 am 6pm.

Manylion yma.

Diwrnodau Her Faraday - Cofrestrwch eich ysgol

faraday-logo-1660-375.pngFe'i cyflwynir yn rhad ac am ddim gan yr IET mewn 68 ysgol a 12 prifysgol partner academaidd - yn ogystal â digwyddiadau pellach sydd ar gael yn ôl y gofyn gan arianwyr a noddwyr - mae Diwrnodau Her Faraday yn weithgareddau STEM undydd a gynlluniwyd ar gyfer chwe thîm o chwech o fyfyrwyr. Mae ein Diwrnodau Her tymor 2018-19 wedi'u cynllunio ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 8.

Mae Diwrnodau Her Faraday IET yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwilio, dylunio a gwneud datrysiadau prototeip i broblemau peirianyddol anodd iawn. Ym mhob digwyddiad mae timau'n cystadlu i ennill gwobr drostynt eu hunain a thlws i'w hysgol.

Caiff y digwyddiad ei redeg gan ein tîm o weithwyr proffesiynol STEM i roi'r amser i chi ganolbwyntio ar eich myfyrwyr.

Ceisiadau ar agor nawr tan Ebrill 30. Mwy o wybodaeth yma.

Cystadleuaeth Merched CyberFirst. 21 i 28 Ionawr 2019

Cyber First LogoNod cystadleuaeth ar-lein Merched CyberFirst yw darparu amgylchedd hwyliog ond heriol i annog ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o fenywod ifanc i ystyried cyfrifiadureg fel opsiwn gyda golwg ar yrfa yn y dyfodol mewn seiber-ddiogelwch. 

Mae'r gystadleuaeth wedi'i anelu at ferched Blwyddyn 8 ac mae'r cynnwys ar gyfer pob categori o'r gystadleuaeth yn gyson â phynciau yn y maes llafur Cyfrifiadureg o'r Cwricwlwm Cenedlaethol. Fodd bynnag, bydd y gystadleuaeth yn cynnwys rhai pynciau seiber sydd heb eu cynnwys mewn addysg draddodiadol ond byddant yn ceisio ymestyn meddwl ochrol a gwybodaeth seiber ychwanegol y timau. 

Yn ystod y rownd ar-lein gall y merched ateb yr heriau yn yr ysgol, yn ystod cinio, yn y gwersi neu gyda'r nos naill ai gyda'u tîm o 4 neu yn unigol fel rhan o'r tîm. 

Cofrestrwch nawr yma.

Gwyliau Cemeg Sefydliad Salters 

Salters' Institute LogoMae Sefydliad Salters yn falch o gyhoeddi bod ceisiadau ar gyfer rhaglen Gwyliau Cemeg 2019 bellach ar agor. Mae'r gwyliau'n agored i ddisgyblion CA3 ac mae 5 Gŵyl yn digwydd yng Nghymru.

Sylwer nad yw lleoedd yn cael eu cynnig ar sail y cyntaf i'r felin, fodd bynnag, er mwyn cael y cyfle gorau o sicrhau lle yn yr Ŵyl o'ch dewis chi, gwnewch yn siŵr bod eich cofnod yn cael ei gyflwyno cyn 31 Ionawr.

Mae'r holl fanylion yma.

Cystadleuaeth Ysgrifennu Gwyddoniaeth i Ysgolion The Oxford Scientist 

The Oxford ScientistMae The Oxford Scientist yn falch o gyhoeddi Cystadleuaeth Ysgrifennu Gwyddoniaeth i Ysgolion Tymor Hilary 2019. Gallwch weld enillwyr ein cystadleuaeth flaenorol yn www.oxsci.org/schools/mt18

Yn galw ar bob egin awdur gwyddoniaeth yn ysgolion y DU!

  • Ar hyn o bryd ydych chi'n fyfyriwr ysgol, chweched dosbarth neu goleg yn y DU ym Mlwyddyn 10, 11, 12, neu 13 (neu gyfatebol)?
  • Ydych chi'n cael eich diddori gan wyddoniaeth ac eisiau ei gyfathrebu i'r rhai sydd o'ch cwmpas chi?
  • Hoffech chi weld eich gwaith wedi ei gyhoeddi yn rhifyn nesaf The Oxford Scientist ac ennill pedwar tocyn i brofiad IMAX 3D yn Amgueddfa Wyddoniaeth Llundain?

Os ateboch YDW i bob un o'r uchod, yna y cwbwl sydd yn rhaid i chi ei wneud yw ysgrifennu erthygl wyddonol (uchafswm o 700 o eiriau) am un ffordd y mae gwyddoniaeth yn effeithio ar eich bywyd bob dydd. Gall eich erthygl drafod unrhyw beth o'r ffôn smart rydych chi'n ei ddefnyddio bob dydd, i'r powdwr golchi a ddefnyddiwch yn eich peiriant golchi, i'r pigiadau inswlin y gallech fod eu hangen fel diabetig math-1.

Mwy o wybodaeth yma.

Y dyddiad cau yw Ionawr 18 2019.

Rhaglen Cymorth Mathemateg Pellach - Cystadleuaeth Datrys Problemau i flynyddoedd 7-11 

FMSPEnillwch gopi o lyfr Simon Singh "The Simpsons and their mathematical secrets" a thaleb Amazon gwerth £50. 

Mae'r broblem yn dechrau:

Gofynnir i chi wneud baneri ar gyfer digwyddiad. Y cenhedloedd sy'n mynychu yw Nepal, Japan, Gweriniaeth Tsiec, De Corea, Bahrain, Bangladesh, a'r Philippines ....

Yn agored i ddisgyblion ym mlwyddyn 7 i 11. Y dyddiad cau yw 1 Chwefror 2019.

Mae'r holl fanylion yma.

CYSTADLEUAETH GYMRAEG Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd

Mae Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd gyda nawdd gan y Sefydliad Ffiseg yn lansio cystadleuaeth ar gyfer myfyrwyr unigol 16-19 oed.

Mae cyfle i fyfyrwyr lunio cyflwyniad ar unrhyw destun gwyddonol gyda chysylltiad Cymreig. Gall hyn fod yn bortread o wyddonydd a'i (g)waith neu gyflwyniad ar arloesiad neu waith ymchwil penodol. Gall y cyflwyniad fod ar unrhyw ffurf er enghraifft sgwrs, fideo, sleidiau ac yn y blaen. Bydd angen i'r cyflwyniad fod rhwng 7 a 10 munud a disgwylir i'r ymgeisydd gyflwyno y gwaith ar nos Lun, Mawrth 18 o flaen panel o feirniaid gyda'r dyfarniad yn cael ei gyhoeddi ar nos Lun, Mai 20.

Gwobr gyntaf: £200

Ail wobr: £100

Trydydd wobr: £50

Dyddiad cau: 1 Mawrth 2019

I gystadlu cysylltwch â cymdeithas.wyddonol@gmail.com

Heriau Unigol Ymddiriedolaeth Mathemateg y Deyrnas Unedig 

Logo50.jpgMae Heriau Mathemateg yr UKMT Individual Maths Challenges yn bapurau holi bywiog, diddorol, sydd wedi'u cynllunio i ysgogi diddordeb mewn mathemateg mewn nifer fawr o ddisgyblion. Mae'r tair lefel yn cwmpasu ystod yr ysgol uwchradd 11-18 a gyda'i gilydd maent yn denu dros 600,000 o geisiadau o dros 4,000 o ysgolion a cholegau.

Dyddiadau sydd i ddod:

Canolradd - Blwyddyn 11 ac is - Dydd Iau Chwefror 7 2019

Iau - Blwyddyn 8 ac is - Dydd Mawrth 30 Ebrill

Cofrestru a mwy o fanylion yma.

Cystadleuaeth BP Ultimate STEM Challenge 

BPES logo 2018

Eleni mae’r BP Ultimate STEM Challenge yn ôl ac mae hyd yn oed yn well! Am y tro cyntaf, mae BP, mewn partneriaeth â STEM Learning, yn gwahodd myfyrwyr y DU 11-14 oed i ddefnyddio eu sgiliau STEM i fynd i’r afael ag un sialens syml: ailddychmygu ateb i broblem go iawn.

Eleni, mae’r Ultimate STEM Challenge yn gosod yr her i ailddychmygu unrhyw beth gan ddefnyddio technoleg a gallu heddiw. Gallai hyn fod yn ailgynllunio offer a thechnoleg yr ydym wedi ei gymryd yn ganiataol neu’n ailddyfeisio rhywbeth a allai newid bywydau pobl er gwell.

Gall myfyrwyr gwblhau’r her hon mewn Clwb STEM, yn ystod diwrnod di-amserlen, mewn gwersi neu yn eu hamser eu hunain.

Bydd yr enillwyr yn derbyn diwrnod hwyliog yn yr Amgueddfa Wyddoniaeth yn Llundain ar gyfer y rownd derfynol, £1,000 i’w wario ar offer gwyddoniaeth neu deithiau maes, a bagiau rhodd yr Amgueddfa Wyddoniaeth. Bydd yr holl geisiadau sydd ar y rhestr fer ar gyfer y rowndiau cynderfynol yn derbyn Gwobr CREST Efydd.

Ewch yma am y manylion llawn, i gydweithio gyda Llysgenhadon STEM ac i lawrlwytho adnoddau rhad ac am ddim yr Her.

Y dyddiad cau yw 15 Chwefror 2019.

No More Cabbage! No More Cabbage

Mae cystadleuaeth CLEAPSS eleni  yn diweddaru gweithgaredd ymarferol clasurol. 

Helpwch eich plant i wneud ac ymchwilio’r dangosyddion gorau i ddefnyddio yn lle bresych coch. Mae gwobrau ar gael i blant, yr ysgol a’r staff.

Cystadleuaeth Wythnos Science4Society 2019 'Globally Responsible Careers'

March 2017Ar y cyd â'r ASE, mae'r gystadleuaeth yn gwneud gwers wych neu weithgaredd gwaith cartref  neu glwb gwyddoniaeth neu i gynghorwyr gyrfaoedd ei ddefnyddio. 

Pa swydd yr hoffech ei wneud? Beth yw eich dyheadau gyrfa? Sut y gallai'r swydd hon effeithio ar yr amgylchedd lleol / cenedlaethol / byd-eang? e.e. llygredd aer / tir / dŵr, bioamrywiaeth, llifogydd, hinsawdd ac ati. Beth yw'r materion gwyddonol sy'n gysylltiedig? Sut allech chi helpu i wneud y swydd hon yn fwy cyfrifol yn fyd-eang?

Mwy o wybodaeth yma

Dyddiad cau 1 Mawrth 2019

The Art of Sustainability a STEM

Art of Sustainability logo

Chi yw dylunwyr y dyfodol; ein dyfodol ni i gyd. Bydd STEM wrth wraidd y dyfodol hwnnw. Mae Defnydd a Gwastraff yn un pwnc cwricwlwm o fewn Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang. Bydd dylunio yn y dyfodol yn ymwneud â chreu byd Cynaliadwy. Un lle byddwn yn cyfrannu at les ni ein hunain a lles y byd naturiol.

Yr Her yw i ddylunio cart cynaliadwy i rasio yn y ‘Brockweir Soap Box Derby’. Gwybodaeth yma ac yma.

Bydd yn rhaid i’r tȋm buddugol ddangos sut mae eu cart nhw yn darparu lles. Bydd angen i dimau ystyried Cynaliadwyaeth gan ddangos sut mae cylch bywyd y cart yn cwrdd â dylunio cylchol.

Bydd gwobr am y cart mwyaf cynaliadwy ar ddiwedd y ras a gall disgyblion weithio tuag at Gwobr CREST fel rhan o’r prosiect.

Mi fydd y ras nesaf rywdro yn Hydref 2019.

Cysylltwch â Steven England yn TheArtofSustainability@hotmail.com am fwy o fanylion.

Cisco Little Big Futures

Mae’r Rhyngrwyd Pethau (Internet of Things, IoT) yn ymwneud â chysylltu yr hyn sydd heb ei gysylltu. Cael gwrthrychau bob dydd i anfon, derbyn a phrosesu data i ddatrys problemau yn y byd go-iawn.

Mae Cisco a STEM Learning wedi ail-lansio y ‘Little Big Awards for 2017’ ac mae nawr yn ‘Little Big Futures’. Mae gan y rhaglen yma gasgliad o adnoddau i fyfyrwyr rhwng 11 a 14 oed i gymryd rhan mewn pump o sesiynau un awr. Lawrlwythwch adnoddau ar draws y pynciau STEM ac i Glybiau STEM.

Mae pob adnodd un awr yn cynnwys ymchwiliadau pwnc-benodol, gan archwilio’r Rhyngrwyd Pethau. Nid oes angen unrhyw dechnoleg benodol arnoch ar gyfer y gweithgareddau rhyngweithiol ac ymgysylltiol hyn. Mae’r adnoddau hyn yn cyflwyno technolegau sydd ar ddod a fydd yn fuan yn rhan o fywyd pob dydd. Maent yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fod yn greadigol gyda’u dysgu ac archwilio addysg gyrfaoedd.

Mae Cisco hefyd yn noddi ysgolion i gymryd rhan mewn Gwobrau Darganfod CREST trwy dalu costau’r gwobrau.

Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn timau i ymchwilio problem byd go iawn ac yn adrodd yn ôl ar eu canfyddiadau. Gallwch wneud cais am Lysgennad STEM lleol i ysgogi a chefnogi’ch disgyblion yn ystod yr her.

Cytadleuaeth Ysgolion 2019 Coleg Imperial Llundain

Mae Cystadleuaeth Gwyddoniaeth i Ysgolion y Gyfadran Gwyddorau Naturiol 2019 ar agor ar gyfer cofrestru.

Bydd y timau gorau yn cael eu gwahodd i gyflwyno eu syniad mewn digwyddiad arddangos yng Ngholeg Imperial o flaen cynulleidfa fyw a phanel o feirniaid. Bydd enillwyr y gystadleuaeth yn derbyn gwobrau unigol ac yn cael cyfle i ymweld â chyfleuster gwyddoniaeth sy’n arwain y byd yn y DU. Darganfyddwch fwy yma.

Better Energy School Awards

Better Energy Awards logo.png

Nod Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell yw helpu ac annog addysg amgylcheddol i bobl ifanc 5-11 oed. Maent yn hyrwyddo gwaith trawsgwricwlaidd ar yr amgylchedd a gellir rhoi UNRHYW waith rydych chi’n ei wneud yn eich ysgol yn cwmpasu unrhyw fath o fater amgylcheddol. Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell ar gyfer rhagoriaeth mewn addysg amgylcheddol yn cysylltu â’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Cymru a Lloegr a Chwricwlwm Rhagoriaeth yr Alban – edrychwch ar ein canllaw yma.

Cofrestrwch eich ysgol heddiw – gall eich ysgol ennill hyd at £ 5,000! Darllenwch reolau’r gystadleuaeth yma

Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell wedi’u rhannu’n bedwar rhanbarth (De / Canol, Gogledd, Cymru a’r Gorllewin, Yr Alban) a bydd enillydd ar gyfer pob categori Gwobr ym mhob rhanbarth. Bydd y cynnig gorau a ddewisir gan yr holl enillwyr ym mhob rhanbarth yn cael ei wneud yn Bencampwr Rhanbarthol a bydd yn derbyn £1,000. Dewisir y gorau o’r Pencampwyr Rhanbarthol fel Pencampwyr y DU, sy’n derbyn cyfanswm o £5,000 ar gyfer yr ysgol.

Yn ychwanegol at yr holl enillwyr, bydd 16 Ail wobr o £ 250 yr un ar gyfer cronfeydd yr ysgol. Bydd 20 o ysgolion yn derbyn Cymeradwyaeth Uchel a £100.

Bydd cynrychiolwyr o’r pedair ysgol fydd yn Bencampwyr Rhanbarthol yn mynychu Seremoni Wobrwyo arbennig yn Llundain, lle byddant yn derbyn eu gwobrau gan westeion enwog a wahoddwyd yn arbennig. Mae’r lleoliadau blaenorol yn cynnwys Sw Llundain a’r Amgueddfa Wyddoniaeth. 

Cystadleuaeth Camu i mewn i'r GIG

Step into NHS logo.png

Mae Cystadleuaeth Camu i mewn i’r GIG yn cynnig cyfle i ddisgyblion blynyddoedd 8 a 9 ennill tabled neu taleb Amazon am £50.

Mae llawer mwy i weithio i’r GIG na bod yn feddyg neu nyrs. Mewn gwirionedd mae yna fwy na 350 o wahanol yrfaoedd yn y GIG a, gyda cymaint o yrfaoedd ar gael, mae yna swydd i weddu i unrhyw un, waeth beth yw eich diddordebau a’ch sgiliau. Mae’r gystadleuaeth Camu i mewn i’r GIG yn gofyn i fyfyrwyr ddewis gyrfa’r GIG sydd o ddiddordeb iddynt a chreu disgrifiad swydd a hysbyseb i ddweud wrth eu ffrindiau a phobl ifanc eraill amdano. Gall myfyrwyr weithio ar eu pennau eu hunain neu mewn timau o hyd at bedwar.

Gallwch ddarganfod mwy a gwneud cais yma.

RHS Greening Grey Britain

RHS Greening Grey Britain

Hoffai’r RHS i chi a’ch grŵp nodi ardal yn eich cymuned leol a allai wneud gydag ychydig o liw. Cofrestrwch i gymryd rhan yn Greening Grey Britain a bydd yr RHS yn anfon pecyn rhad ac am ddim i chi o hadau maes gwyllt sydd i gyd yn blanhigion perffaith ar gyfer annog peillio.

Helpwch i ledaenu’r neges am Greening Grey Britain ac ennill gwobrau drwy rannu eich lluniau ar Twitter gan ddefnyddio #GreeningGreyBritain a @RHSSchools. Bydd gwobrau yn cael eu dyfarnu bob wythnos, felly tynnwch luniau! Os byddwch yn penderfynu i wyrddio ardal yn eich cymuned, gallech hefyd fod yn gymwys i wneud cais ar gyfer Gwobr Garddio Ysgol RHS Lefel 5 a derbyn £200 mewn talebau garddio.

BBC Terrific Scientific

BBC Terrific Scientific

Mae’r ymgyrch yn cynnwys 10 o ymchwiliadau cenedlaethol ac yn gobeithio annog miliwn o blant i gymryd rhan. Bydd ‘Terrific Scientific’ hefyd yn galluogi plant i ymgymryd ag ymchwil go iawn gan ddefnyddio eu sgiliau ymholi gwyddonol i lywio gwaith prifysgolion blaenllaw. Mae’r ymchwiliadau yn cael eu cynllunio i fod yn hygyrch ac yn defnyddio eitemau bob dydd.

Mae’r cyflwynydd gwyddoniaeth a bywyd gwyllt, Liz Bonnin yn Llysgennad ar gyfer ‘Terrific Scientific’ ac yn ymddangos yn y ffilm ragarweiniol hon sy’n esbonio beth mae’r ymgyrch yn ei olygu. Gall ysgolion gofrestru yma i gymryd rhan.

Cystadleuaeth Technegydd Gwyddoniaeth Y Flwyddyn Gratnells 

ImageMae Cystadleuaeth Technegydd Gwyddoniaeth y Flwyddyn Gratnells bellach yn ei unfed flwyddyn ar hugain lwyddiannus! 

Unwaith eto eleni, mae gennym amrywiaeth wych o wobrau ac rydyn ni wedi ei chadw hi'n haws i chi gymeryd rhan gyda ffurflen gofrestru symlach. Gallwch enwebu eich hun yn lle bod rhywun arall yn gwneud ar eich rhan. Mae gennych hefyd ddewis o sut i gofrestru. Gallwch lawrlwytho ac argraffu'r ffurflen gais neu gallwch fynd ar-lein. 

Y dyddiad cau yw dydd Gwener, Ionawr 25ain, 2019.

Mwy o wybodaeth yma.