Image

Cystadleuthau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 11 Mawrth 2019

Cystadleuaeth Cracking the Code

Mae Cracking the Code yn gystadleuaeth mewn dwy ran wedi ei greu gan Nesta, Tata, Tata Consultancy Services a Mangahigh sydd â'i nod i annog cariad at fathemateg a datrys problemau y tu allan i'r cwricwlwm ffurfiol. Mae ar agor i fyfyrwyr CA3 a CA4 ar draws y DU. Does dim cost i gymeryd rhan a bydd ysgolion yn derbyn trwydded 10 wythnos am ddim i Mangahigh. Mae llawer o wobrau i'w hennill yn y ddwy gystadleuaeth. 

Cofrestrwch nawr i ymuno â'r gystadleuaeth ar Fawrth 19eg. 

Manylion i gyd yma.

Gwobrau Cenedlaethol Salters ar gyfer Technegwyr Gwyddoniaeth

Salters' Institute LogoNod y gwobrau hyn yw amlygu pwysigrwydd technegwyr wrth alluogi gwaith ymarferol o ansawdd uchel mewn gwyddoniaeth mewn ysgolion a cholegau gyda'r pwyslais ar hyrwyddo a chefnogi dysgu proffesiynol a gwella sgiliau timau technegydd. Peidiwch â phoeni os mai chi yw'r unig dechnegydd mewn ysgol neu goleg - rydych chi'n dal yn gymwys!

Mae hyd at 4 gwobr o £1000 yr un.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw dydd Gwener Mai 3.

Mwy o wybodaeth yma.

Gwobrau TeenTech 

TeenTechWyt ti'n arloeswr? Oes gen ti syniad fydd yn gwneud bywyd yn haws, yn fwy syml neu yn well? Rydyn ni am i ti ddefnyddio dy ddychymyg a meddwl yn greadigol. 

Dyma gyfle i ofyn "Beth os?" neu hyd yn oed i adeiladu esiampl hwyliog o sut y gall hyn edrych.

Mae'r Gwobrau TeenTech ar gyfer disgyblion yn y DU o 11-16 (Blynyddoedd 7 i 11) a 16-19 (Blynyddoedd 12 a 13) yn gweithio mewn timau o hyd at 3 i edrych ar broblemau bach a mawr i weld os gallant ddarganfod ffordd well o wneud pethau. 

Bydd gwobr o £1000 i'r ysgol fuddugol ym mhob categori a bydd y pencampwyr yn derbyn eu gwobrau gan HRH Dug Efrog KG ym Mhalas Buckingham.

Mwy o wybodaeth yma

Cystadleuaeth City of Tomorrow

Image result for teentech city of tomorrowMae cystadleuaeth TeenTech City of Tomorrow yn cynnig cyfle i ddisgyblion ddefnyddio eu gwybodaeth o wyddoniaeth, technoleg, a pheirianneg i greu eu 'Dinas Yfory' lle nad oes un syniad yn rhy fawr ac mae popeth yn glyfrach, yn fwy caredig ac yn fwy diogel nac o'r blaen. Mae'r weithgaredd yn amlygu llwybrau gyrfa mewn adeiladu, peirianneg a thechnoleg ac yn hybu dinasyddiaeth da. 

Gall ysgolion, llyfrgelloedd, unigolion, cynghorau lleol a consortia gofrestru i gymeryd rhan. 

Mwy o wybodaeth yma.

Mission X: Train Like an Astronaut 2019 nawr ar agor!

HomeHer addysgol ryngwladol, gan ganolbwyntio ar ffitrwydd a maeth, sy'n annog myfyrwyr i hyfforddi fel Astronot.

Mae myfyrwyr yn ymarfer rhesymu gwyddonol a gwaith tîm tra'n cymryd rhan mewn teithiau hyfforddi ymarferol sy'n targedu cryfder, dygnwch, cydlynu, cydbwysedd ac ymwybyddiaeth ofodol. Mae llawer o'r gwersi a'r gweithgareddau yn gysylltiedig â'r cwricwlwm gwyddoniaeth ac mae ganddynt ffocws clir ar iechyd a maeth.

Manylion yma

Cystadleuaeth Clean Tech 2019 Spellman High Voltage Electronics  

Mae'r Gystadleuaeth Clean Tech yn her ymchwil a dylunio rhyngwladol i fyfyrwyr cyn-brifysgol 15-18 oed. Mae'n ffordd i fyfyrwyr brofi eu syniadau yn erbyn mater byd-eang, yn ogystal â chystadleuwyr â phrofiadau gwahanol iawn na'u hunain. Rydym wedi canfod bod myfyrwyr yn dueddol o ddewis datrys problemau sy'n effeithio fwyaf ar eu rhanbarth lleol, ac rydym yn annog hyn! Mae yna gymaint o sefyllfaoedd unigryw, ac yr ydym am i gymaint â phosib ohonnynt gael sylw.

  • Mae Her 2019: "Toward a Greener Tomorrow" yn gofyn i fyfyrwyr ddatblygu ateb technoleg glân i wneud ein dyfodol yn fwy cynaliadwy na'n gorffennol
  • Gall timau ddewis rhwng dau gategori: Lliniaru Effeithiau Newid yn yr Hinsawdd a Diogelu Adnoddau
  • Mae'r timau'n cynnwys 1-3 o fyfyrwyr, yn cael eu cynorthwyo gan Arweinydd Tîm (hynny yw, rhiant, athro neu fentor), i ddatblygu cynnig ysgrifenedig.
  • Dim terfyn i nifer y timau fesul ysgol!
  • Nid oes ffi mynediad.
  • Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw Mawrth 15.

Manylion yma.

Shell - Her 'Bright Ideas'

London Bright energy Idea

Beth fydd dinasoedd yn edrych fel yn 2050? Sut y byddant yn cael eu pweru i fod yn lleoedd bywiog, iach a glân i fyw? Dyna'r cwestiwn sy'n cael ei ofyn i fyfyrwyr 11-14 oed gan Her Bright Ideas , cystadleuaeth ysgolion drawsgwricwlaidd Shell. Nawr yn ei bedwaredd flwyddyn, mae'r gystadleuaeth yn gwahodd pobl ifanc i ddefnyddio eu creadigrwydd, datrys problemau, gwaith tîm a sgiliau STEM i ddyfeisio atebion arloesol a allai bweru dinasoedd y dyfodol. Gyda gwerth dros £ 45,000 o wobrau arian parod, mae pob rheswm dros feddwl yn fawr!


Mae'r Her Bright Ideas wedi'i gynllunio i sbarduno chwilfrydedd pobl ifanc mewn gwyddoniaeth a pheirianneg ac i'ch helpu i gyflwyno'r cwricwlwm mewn ffordd hwyliog ac ymgysylltiol. Rydym hefyd wedi halinio'r adnoddau i strategaethau gyrfaoedd ledled y DU, gan ei gwneud hi'n haws i chi ddarparu ysbrydoliaeth gyrfaoedd STEM o ansawdd yn yr ystafell ddosbarth.

Y dyddiad cau yw dydd Gwener, Ebrill 26.

Manylion yma

Rhaglen mewn Mathemateg i Wyddonwyr Ifanc PROMYS Europe 

PROMYSMae PROMYS Europe yn bartneriaeth o PROMYS, Coleg Wadham a'r Sefydliad Mathemateg ym Mhrifysgol Rhydychen, a Sefydliad Mathemateg Clay. Mae'n raglen sydd wedi ei chreu i annog disgyblion uwchradd sydd yn fathemategol uchelgeisiol i archwilio byd creadigol mathemateg. Mae disgyblion cyn-Brifysgol ledled Ewrop yn cael eu dewis trwy broses cystadleuol ac yn mynd i Goleg Wadham am 6 wythnos o weithgaredd mathemateg trylwyr.  

Mae ceisiadau yn agor Ionawr 14 2019. 

Mwy o wybodaeth yma

Cystadleuaeth Arloesedd STEM Ieuenctid Rhyngwladol 

Gan adeiladu ar lwyddiant cystadleuaeth drone gyntaf y llynedd, mae Cymdeithas Addysg Ryngwladol Prydain (BIEA) wedi cynllunio cystadleuaeth newydd gyffrous a fydd yn gweld ysgolion ledled y DU yn cystadlu yn erbyn myfyrwyr o Tsieina ac ar draws y byd.

Mae'r gystadleuaeth, sydd wedi'i rannu'n dair grŵp oedran, yn gwahodd myfyrwyr i ymchwilio i sut y gellir defnyddio arloesedd technolegol drôn mewn cadwraeth rhywogaethau anifeiliaid sydd dan fygythiad. Yna rhoddir cyllideb benodol i hyd at 12 o gystadleuwyr rhestr fer o'r DU i brynu ac addasu drôn. Cynhelir y rownd derfynol ar 4 Gorffennaf 2019, lle bydd timau'r DU yn cystadlu â thimau ar draws y byd. Gwobr fawr o £5,000!

Gwahoddir ysgolion i gofrestru eu diddordeb ar-lein yma. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

Cynhelir lansiad swyddogol ar 15 Ionawr, gyda'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau cychwynnol ar 31 Mawrth.

Cystadleuaeth Poster Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain

Byddwch yn greadigol a rhowch gynnig ar gystadleuaeth boster blynyddol Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain, ar thema teithiau.

Eleni mae Guinness World Records yn garedig iawn yn cefnogi'r gystadleuaeth. Gall eich myfyrwyr wneud eu poster am unrhyw beth sy'n ymwneud â theithiau. 

Gall y pum poster gorau o'ch ysgol gael eu cynnwys yn ein cystadleuaeth ledled y DU gyda'r cyfle i fyfyrwyr ennill nifer o wobrau gan gynnwys un arbennig gan Guinness World Records!

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 2019: Dydd Gwener 5 Ebrill 2019 am 6pm.

Manylion yma.

Diwrnodau Her Faraday - Cofrestrwch eich ysgol

faraday-logo-1660-375.pngFe'i cyflwynir yn rhad ac am ddim gan yr IET mewn 68 ysgol a 12 prifysgol partner academaidd - yn ogystal â digwyddiadau pellach sydd ar gael yn ôl y gofyn gan arianwyr a noddwyr - mae Diwrnodau Her Faraday yn weithgareddau STEM undydd a gynlluniwyd ar gyfer chwe thîm o chwech o fyfyrwyr. Mae ein Diwrnodau Her tymor 2018-19 wedi'u cynllunio ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 8.

Mae Diwrnodau Her Faraday IET yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwilio, dylunio a gwneud datrysiadau prototeip i broblemau peirianyddol anodd iawn. Ym mhob digwyddiad mae timau'n cystadlu i ennill gwobr drostynt eu hunain a thlws i'w hysgol.

Caiff y digwyddiad ei redeg gan ein tîm o weithwyr proffesiynol STEM i roi'r amser i chi ganolbwyntio ar eich myfyrwyr.

Ceisiadau ar agor nawr tan Ebrill 30. Mwy o wybodaeth yma.

Heriau Unigol Ymddiriedolaeth Mathemateg y Deyrnas Unedig 

Logo50.jpgMae Heriau Mathemateg yr UKMT Individual Maths Challenges yn bapurau holi bywiog, diddorol, sydd wedi'u cynllunio i ysgogi diddordeb mewn mathemateg mewn nifer fawr o ddisgyblion. Mae'r tair lefel yn cwmpasu ystod yr ysgol uwchradd 11-18 a gyda'i gilydd maent yn denu dros 600,000 o geisiadau o dros 4,000 o ysgolion a cholegau.

Dyddiadau sydd i ddod:

Iau - Blwyddyn 8 ac is - Dydd Mawrth 30 Ebrill. Cofrestrwch erbyn Mawrth 8.

Cofrestru a mwy o fanylion yma.

The Art of Sustainability a STEM

Art of Sustainability logo

Chi yw dylunwyr y dyfodol; ein dyfodol ni i gyd. Bydd STEM wrth wraidd y dyfodol hwnnw. Mae Defnydd a Gwastraff yn un pwnc cwricwlwm o fewn Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang. Bydd dylunio yn y dyfodol yn ymwneud â chreu byd Cynaliadwy. Un lle byddwn yn cyfrannu at les ni ein hunain a lles y byd naturiol.

Yr Her yw i ddylunio cart cynaliadwy i rasio yn y ‘Brockweir Soap Box Derby’. Gwybodaeth yma ac yma.

Bydd yn rhaid i’r tȋm buddugol ddangos sut mae eu cart nhw yn darparu lles. Bydd angen i dimau ystyried Cynaliadwyaeth gan ddangos sut mae cylch bywyd y cart yn cwrdd â dylunio cylchol.

Bydd gwobr am y cart mwyaf cynaliadwy ar ddiwedd y ras a gall disgyblion weithio tuag at Gwobr CREST fel rhan o’r prosiect.

Mi fydd y ras nesaf dydd Sadwrn Medi 21, 2019.

Cysylltwch â Steven England yn TheArtofSustainability@hotmail.com am fwy o fanylion.

Cisco Little Big Futures

Mae’r Rhyngrwyd Pethau (Internet of Things, IoT) yn ymwneud â chysylltu yr hyn sydd heb ei gysylltu. Cael gwrthrychau bob dydd i anfon, derbyn a phrosesu data i ddatrys problemau yn y byd go-iawn.

Mae Cisco a STEM Learning wedi ail-lansio y ‘Little Big Awards for 2017’ ac mae nawr yn ‘Little Big Futures’. Mae gan y rhaglen yma gasgliad o adnoddau i fyfyrwyr rhwng 11 a 14 oed i gymryd rhan mewn pump o sesiynau un awr. Lawrlwythwch adnoddau ar draws y pynciau STEM ac i Glybiau STEM.

Mae pob adnodd un awr yn cynnwys ymchwiliadau pwnc-benodol, gan archwilio’r Rhyngrwyd Pethau. Nid oes angen unrhyw dechnoleg benodol arnoch ar gyfer y gweithgareddau rhyngweithiol ac ymgysylltiol hyn. Mae’r adnoddau hyn yn cyflwyno technolegau sydd ar ddod a fydd yn fuan yn rhan o fywyd pob dydd. Maent yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fod yn greadigol gyda’u dysgu ac archwilio addysg gyrfaoedd.

Mae Cisco hefyd yn noddi ysgolion i gymryd rhan mewn Gwobrau Darganfod CREST trwy dalu costau’r gwobrau.

Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn timau i ymchwilio problem byd go iawn ac yn adrodd yn ôl ar eu canfyddiadau. Gallwch wneud cais am Lysgennad STEM lleol i ysgogi a chefnogi’ch disgyblion yn ystod yr her.

Better Energy School Awards

Better Energy Awards logo.png

Nod Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell yw helpu ac annog addysg amgylcheddol i bobl ifanc 5-11 oed. Maent yn hyrwyddo gwaith trawsgwricwlaidd ar yr amgylchedd a gellir rhoi UNRHYW waith rydych chi’n ei wneud yn eich ysgol yn cwmpasu unrhyw fath o fater amgylcheddol. Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell ar gyfer rhagoriaeth mewn addysg amgylcheddol yn cysylltu â’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Cymru a Lloegr a Chwricwlwm Rhagoriaeth yr Alban – edrychwch ar ein canllaw yma.

Cofrestrwch eich ysgol heddiw – gall eich ysgol ennill hyd at £ 5,000! Darllenwch reolau’r gystadleuaeth yma

Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell wedi’u rhannu’n bedwar rhanbarth (De / Canol, Gogledd, Cymru a’r Gorllewin, Yr Alban) a bydd enillydd ar gyfer pob categori Gwobr ym mhob rhanbarth. Bydd y cynnig gorau a ddewisir gan yr holl enillwyr ym mhob rhanbarth yn cael ei wneud yn Bencampwr Rhanbarthol a bydd yn derbyn £1,000. Dewisir y gorau o’r Pencampwyr Rhanbarthol fel Pencampwyr y DU, sy’n derbyn cyfanswm o £5,000 ar gyfer yr ysgol.

Yn ychwanegol at yr holl enillwyr, bydd 16 Ail wobr o £ 250 yr un ar gyfer cronfeydd yr ysgol. Bydd 20 o ysgolion yn derbyn Cymeradwyaeth Uchel a £100.

Bydd cynrychiolwyr o’r pedair ysgol fydd yn Bencampwyr Rhanbarthol yn mynychu Seremoni Wobrwyo arbennig yn Llundain, lle byddant yn derbyn eu gwobrau gan westeion enwog a wahoddwyd yn arbennig. Mae’r lleoliadau blaenorol yn cynnwys Sw Llundain a’r Amgueddfa Wyddoniaeth. 

Dyddiad cau Mai 8 2019.

BBC Terrific Scientific

BBC Terrific Scientific

Mae’r ymgyrch yn cynnwys 10 o ymchwiliadau cenedlaethol ac yn gobeithio annog miliwn o blant i gymryd rhan. Bydd ‘Terrific Scientific’ hefyd yn galluogi plant i ymgymryd ag ymchwil go iawn gan ddefnyddio eu sgiliau ymholi gwyddonol i lywio gwaith prifysgolion blaenllaw. Mae’r ymchwiliadau yn cael eu cynllunio i fod yn hygyrch ac yn defnyddio eitemau bob dydd.

Mae’r cyflwynydd gwyddoniaeth a bywyd gwyllt, Liz Bonnin yn Llysgennad ar gyfer ‘Terrific Scientific’ ac yn ymddangos yn y ffilm ragarweiniol hon sy’n esbonio beth mae’r ymgyrch yn ei olygu. Gall ysgolion gofrestru yma i gymryd rhan.