A mwy...

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha: 26 Tachwedd 2021

Cynllun mentora ar-lein STEM Learning

Mae STEM Learning yn lansio eu hail gynllun mentora ar-lein cenedlaethol. Wedi'i gynllunio i helpu pobl ifanc i archwilio eu hopsiynau gyrfa mewn STEM yn y dyfodol, mae rhaglen fentora chwe wythnos yn agored i bobl ifanc 14 - 16 oed gyda rhaglen 10 wythnos ar gyfer pobl ifanc 16 - 18 oed.

I'r rhai ar draws Blynyddoedd 10 ac 11 (neu gyfwerth â S3 / S4, Blwyddyn 11/12 NI), bydd pobl ifanc yn cael cyfle i ganolbwyntio ar fewnwelediadau gyrfa a sgwrsio â Llysgenhadon STEM hyfforddedig trwy system negeseuon ar-lein diogel a chymedrol. Bydd y rhai ym Mlynyddoedd 12 a 13 (neu gyfwerth â S5 / S6, Blwyddyn 13/14 NI) yn cael eu mentora ar ‘fywyd ar ôl ysgol’ - boed hynny mewn Addysg Uwch, Prentisiaethau neu'n paratoi ar gyfer cyflogaeth. 

Bydd y rhai sy'n cymryd rhan yn derbyn: 

  • Cefnogaeth ac ysbrydoliaeth un i un gan Lysgennad STEM wedi'i wirio gan DBS neu PVG 
  • Hyfforddiant ar sut i ddefnyddio'r system negeseuon ddiogel a chymedrol 
  • Cefnogaeth ac adnoddau i'w helpu i wneud penderfyniadau gwybodus am eu dyfodol. 

Gwahoddir pob person ifanc o bob rhan o'r DU i wneud cais, ac nid oes cyfyngiad ar nifer y mentoreion sy'n gallu cyrchu'r rhaglen o unrhyw un ysgol neu goleg. Amlinellir dyddiadau cychwyn a gorffen carfan isod: - 

  • Carfan 1: Blynyddoedd 10 ac 11, i redeg 8fed Tachwedd - 17eg Rhagfyr (6 wythnos) - Ar gau i mewngofnodion newydd 
  • Carfan 2: Blynyddoedd 10 ac 11, i redeg 24 Ionawr - 4ydd Mawrth (6 wythnos) - AGORED I GOFRESTRU 
  • Carfan 3: Blynyddoedd 12 a 13, i redeg 24 Ionawr - 1af Ebrill (10 wythnos) - AGORED I GOFRESTRU 
  • Carfan 4: Blynyddoedd 12 a 13, i redeg 4ydd Ebrill - 10fed Mehefin.

Manylion yma.

Llyfrau CYMRAEG AM DDIM - Dyddiadur y Gofod Dwfn 

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer cynnig llyfrau am ddim 2021, sy'n dathlu lansiad Telesgop Gofod James Webb. Diolch i'r STFC a Webb Telescope UK, mae 36,000 o gopïau o'r Dyddiadur y Gofod Dwfn (ar gael yn Saesneg neu Gymraeg) ar gael i ysgolion yn y DU.

Os ydych chi'n dysgu yn y DU ar hyn o bryd rydych chi'n gymwys i gael pecyn dosbarth am ddim sy'n cynnwys 30 copi o'r Dyddiadur y Gofod Dwfn (llyfr gweithgareddau CA2 i fyfyrwyr), sticeri, llythyr croeso a phoster ystafell ddosbarth. 

Mae'r niferoedd yn gyfyngedig. 

Manylion a chofrestru yma.

RSB Labordy Gwyddoniaeth Gopher - hyfforddiant ar-lein am ddim i athrawon CA2 a CA3  

Cafodd Labordy Gwyddoniaeth Gopher ei greu a'i ddatblygu gan y Gymdeithas Fioleg Frenhinol mewn cydweithrediad â'r Gymdeithas Fiocemegol. Mae gweithgareddau Labordy Gwyddoniaeth Gopher yn weithgareddau ymarferol syml, hwyliog sydd wedi'u cynllunio i ennyn diddordeb ac ysbrydoli plant a'u hannog i archwilio eu chwilfrydedd naturiol i ddarganfod sut a pham mae pethau bob dydd yn gweithio. Mae'r gweithgareddau wedi'u cynllunio'n arbennig i hwyluso dysgu disgyblion oed cynradd ac i hwyluso eu pontio o addysg gynradd i addysg uwchradd.

Cynhyrchwyd y cwrs hyfforddi rhyngweithiol ar-lein hwn diolch i arian hael gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru ac fe'i cynlluniwyd i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) athrawon. Mae'r cwrs wedi'i anelu at athrawon cynradd anarbenigol a hoffai ddatblygu eu hyder a'u gallu i ddysgu gwyddoniaeth, yn ogystal ag athrawon uwchradd sy'n chwilio am weithgareddau ymarferol syml i ennyn diddordeb ac ysbrydoli eu dysgwyr iau.

Manylion yma.

Gweithdai allgymorth addysg Renishaw 

Ar gyfer myfyrwyr cynradd (Bl 5&6) ac ysgolion uwchradd ledled De Cymru, mae gweithdai allgymorth addysg Renishaw yn darparu profiad ymarferol o beirianneg y byd go iawn. Ar gyfer athrawon, maen nhw'n cynnig cyfle delfrydol i ysgogi diddordeb dosbarthiadau yn y pynciau (STEM), gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Cynhelir y gweithdai hanner diwrnod a diwrnod llawn yn ein Canolfan Datblygu Ffabrigau (FDC) ym Miskin, ac maent i gyd yn gwbl AM DDIM. Gellir hyd yn oed eu teilwra i gydfynd ag anghenion cwricwla ysgolion unigol.
Gyda chysylltiadau cwricwlwm craidd cryf, mae'r gweithdai yn cynnig ystod o weithgareddau peirianneg STEM gwahanol sy'n cynnwys: Ystyried gyrfa mewn peirianneg; Argraffu 3D a Dylunio Cyfrifiadurol a Gynorthwyir (CAD); Electroneg; Peirianneg; Codio a meddalwedd; Gwyddoniaeth - Gwobrau Superstar CREST.

Mwy o wybodaeth yma.

Ymweliadau Allgymorth Ysgolion AM DDIM gan yr RSPB yng Nghaerdydd ac ADNODDAU AM DDIM i bob ysgol 

Bydd ein haddysgwyr hyfforddedig yn hwyluso darganfyddiad rhyngweithiol, wedi'i seilio ar ymholiadau o'r byd naturiol yn eich gofod awyr agored.

Mae gennym ddetholiad o sesiynau hynod ddiddorol, sy'n briodol i'w hoedran, sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm, pob un yn cyfrannu at Wobr Her Wyllt RSPB, Rhaglen Eco-Ysgolion a Gwobrau John Muir. Mae ein haddysgwyr hyfforddedig yn dod ag adnoddau ac offer arbenigol, gan ychwanegu gwerth at y gweithdai.

Mae'r gweithdai ar gael yn y Gymraeg.

Manylion yma.

Girls Who Code

Sefydliad dielw rhyngwladol yw Girls Who Code sy'n gweithio i gau'r bwlch rhwng y rhywiau mewn technoleg trwy ddysgu gwyddoniaeth gyfrifiadurol, dewrder a chwaeroliaeth i ferched. Mae ein rhaglenni am ddim bellach ar gael yn y DU. 

Mae menywod yn 50% o weithlu'r DU ond llai na 15% o swyddi STEM.

Cyfrifiadura yw lle mae'r swyddi - a lle byddan nhw yn y dyfodol - ond mae menywod a merched yn cael eu gadael ar ôl. Tra bo diddordeb mewn gwyddoniaeth gyfrifiadurol yn dirywio dros amser, mae'r cwymp mwyaf yn digwydd ymysg merched yn eu harddegau. Erbyn prifysgol, mae menywod yn cyfrif am lai na thraean o israddedigion STEM yn y DU. 

Mae Girls Who Code yn newid hynny. Ers lansio yn yr Unol Daleithiau yn 2012, mae Girls Who Code wedi cyrraedd 185,000 o ferched trwy ei raglenni, a 100 miliwn o bobl trwy ymgyrchoedd, gwaith eirioli, a chyfres 13-llyfr oedd ar ben rhestr y New York Times. 

Mae Clybiau Girls Who Code yn rhaglenni am ddim sy'n cynhyrfu merched 11-18 oed am godio a chyfrifiadureg. Gall clybiau redeg cyn, yn ystod neu ar ôl ysgol, ar benwythnosau neu dros yr haf. Mewn Clybiau, mae merched yn cymryd rhan mewn sesiynau tiwtorial codio ar-lein hwyliog a syml, yn adeiladu cymuned trwy weithgareddau rhyngweithiol, yn dysgu am fodelau rôl ysbrydoledig mewn technoleg, ac yn gweithio gyda'i gilydd i ddylunio atebion i broblemau'r byd go iawn sy'n wynebu eu cymunedau. 

Mwy o fanylion yma.

Gweithdai Gwyddor Môr Am Ddim i Ysgolion 

Mae'r Cadetiaid Môr gyda Seafarers UK yn cynnig gweithdai gwyddor môr i fyfyrwyr CA3 ledled y DU, yn rhad ac am ddim.

Mae'r sesiwn hwyliog a llawn gwybodaeth hon yn canolbwyntio ar hynofedd, gan archwilio rhai o'r egwyddorion gwyddonol y tu ôl i hynofedd a dadleoliad ac yn gorffen gyda her tîm i arnofio llong i ddal y cargo mwyaf.

Mwy o wybodaeth yma.