Image

Grantiau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha Hydref 18 2018

CREST yn partneru gyda Connecting Classrooms

New CREST logo 2017Ydych chi am roi cyfle i'ch dysgwyr astudio newid hinsawdd mewn cyd-destun byd-eang go iawn? Oes gennych chi ddiddordeb i weld sut mae gwyddoniaeth yn cael ei ddysgu mewn gwledydd eraill, a sut y gallwn ddysgu oddi wrth ein gilydd? A hoffech chi'r cyfle i ymweld ag ysgol dramor a rhannu eich profiad? Os felly, gallai partneriaeth ysgolion rhyngwladol fod ar eich cyfer chi!

Mae'r Cyngor Prydeinig a Chymdeithas Wyddoniaeth Prydain yn gweithio mewn partneriaeth i gyfoethogi gweithgareddau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) yn yr ystafell ddosbarth yn y DU a thramor trwy Wobrau CREST a chynllun Connecting Classrooms.

Mae Connecting Classrooms yn cefnogi ysgolion a cholegau gyda:

 • Cysylltu Gydag Ysgol Dramor
 • Datblygu Dinasyddiaeth Fyd-Eang A Sgiliau Ar gyfer Economi Fyd-Eang
 • Datblygiad Proffesiynol Athrawon yn y DU
 • Grant o £1,500 i ymweld â'ch ysgol bartner.

Mwy… www.britishscienceassociation.org/connecting-classrooms-british-council  neu cysylltwch â ni trwy crest@britishscienceassociation.org.

Gwnewch gais am Grant ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain

Mae ceisiadau ar gyfer ein grantiau Kick Start Wythnos Wyddoniaeth Prydain bellach ar agor! Os ydych chi'n gweithio mewn ysgol mewn amgylchiadau heriol a hoffech gymryd rhan yn Wythnos Wyddoniaeth Prydain y flwyddyn nesaf, sy'n digwydd o 8-17 Mawrth 2019, gallwch wneud cais am gymorth ariannol i helpu i gynnal digwyddiad.

Mae grantiau o £300 a £700 ar gael. Mwy o wybodaeth ar sut i wneud cais yma, yn ogystal â gwybodaeth bellach ar sut i gymeryd rhan.

Y dyddiad cau yw 12 Tachwedd am 17.00.

Grantiau i Hybu Defnydd o Ddŵr Tap (DU)

tapwater.org

Mae grantiau rhwng £300 a £3,000 ar gael i Ysgolion, Colegau a Phrifysgolion ar gyfer prosiectau sy’n lleihau’n sylweddol eu dibyniaeth ar blastigion untro a gwastraff plastig.

Mae’r Gwobrau Dŵr Tap yn anelu at gefnogi prosiectau sy’n datblygu atebion newydd i ddisodli systemau sydd eisoes yn bodoli sy’n dibynnu ar blastig a hyrwyddo’r defnydd o ddŵr tap. Mae grantiau ar gael i gefnogi sefydliadau addysgol sy’n gosod peiriannau dŵr sy’n defnyddio’r prif gyflenwad a defnyddio poteli y gellir eu hailddefnyddio. Fodd bynnag, ni fydd y Gwobrau’n talu am weithgareddau na gwasanaethau y mae gan ysgolion gyfrifoldeb statudol i’w darparu.

Gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg.

FSC Kids Fund

FSC logo

Mae’r Kids Fund yn rhan o’r Cyngor Astudiaethau Maes – Field Studies Council (FSC). Yr FSC yw’r unig elusen addysg amgylcheddol sydd wedi’i neilltuo’n gyfan gwbl i ddarparu cyfleoedd addysgiadol a phleserus i bobl o bob oed a gallu i ddarganfod, archwilio, cael eu hysbrydoli gan, a deall yr amgylchedd naturiol.

Mae’r Kids Fundwedi ei ariannu trwy roddion gan unigolion, Cronfeydd Ymddiriedolaethau ac o danysgrifiad Aelodaeth FSC. Mae staff FSC hefyd yn trefnu digwyddiadau codi arian.

Nôd y Kids Fund yw i:

 • Dod â dealltwriaeth amgylcheddol i bobl ifanc dan anfantais trwy fynychu cwrs mewn lleoliad dysgu FSC.
 • Helpu pobl ifanc dan anfantais i fynychu cwrs a allai fel arall gael eu gwahardd oherwydd rhyw fath o anfantais – iechyd, symudedd, amddifadedd neu ariannol.

Mwy o wybodaeth yma.

Arian ar gyfer Prosiectau sydd yn Hybu Gwell Dealltwriaeth o'r Amgylchedd a Chefn Gwlad (DU)

Ninevah Trust logo

Gall sefydliadau di-elw ac ysgolion yn y Deyrnas Unedig wneud cais am arian i Ymddiriedolaeth Elusennol Nineveh am ystod eang o brosiectau a gweithgareddau sy’n hyrwyddo dealltwriaeth well o’r amgylchedd a chefn gwlad, tra’n hwyluso gwell mynediad, addysg ac ymchwil.

Er nad yw’r Ymddiriedolaeth yn pennu swm grant lleiafswm nac uchafswm y gellir gwneud cais amdano, o ddadansoddi grantiau blaenorol awgrymir uchafswm o £ 5,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd.

Gellir gwneud cais unryw adeg.


Gwobrau Spark Ymgysylltu â'r Cyhoedd (DU)

STFC logoBydd Gwobrau Spark Ymgysylltu â’r Cyhoedd y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC) ar agor o nawr hyd at Hydref 25 2018. 

Gall ysgolion yn ogystal â chyfathrebwyr gwyddoniaeth a grwpiau seryddiaeth amatur wneud cais am ddyfarniadau o hyd at £ 15,000 i annog a chefnogi gweithgareddau ymgysylltu cyhoeddus newydd o ansawdd uchel sy’n amlygu gwyddoniaeth a thechnoleg yr STFC. Rhaid i bob cais gynnwys ymchwilydd mewn maes gwyddoniaeth neu dechnoleg a ariennir gan STFC. Er bod yr ymchwilwyr hyn yn aml yn chwarae rhan weithgar wrth gyflwyno’r gweithgareddau ymgysylltu, gallant weithredu fel cynghorydd ar y cynnwys gwyddonol.

Mwy yma.

Grantiau allgymorth y Gymdeithas Fiocemegol (DU)

biochemical society logoMae rhaglen grantiau allgymorth y Gymdeithas Fiocemegol bellach ar agor ar gyfer ceisiadau. Mae grantiau hyd at £1,000 ar gael i gynyddu cyfranogiad yn y biowyddorau moleciwlaidd ar lefel ysgol a thu hwnt trwy weithgareddau ymgysylltu.

Gwahoddir ceisiadau am gyllid i gynorthwyo gyda'r costau uniongyrchol sy'n gysylltiedig â digwyddiad a threuliau a godir. Gallai'r math o ddigwyddiadau a ariennir gynnwys:

 • Gweithgareddau ar gyfer clwb gwyddoniaeth
 • Gweithdai ar gyfer myfyrwyr neu athrawon
 • Darlithoedd gan wyddonwyr ymchwil

Mwy yma.

Grantiau Cemeg y Gymdeithas Frenhinol Cemeg i Ysgolion

RSC logo

Mae’r Gymdeithas Frenhinol Cemeg yn cynnig grantiau o hyd at £ 75 i ysgolion wneud unrhyw un o’u Arbrofion Byd-eang.

Neu, gallech ddefnyddio’r arian ar gyfer gweithgaredd cemeg arall. Beth am roi cynnig ar un o’r 1000au o arbrofion ar Learn Chemistry

Cydlynydd Rhanbarthol Cymru i’r Gymdeithas Frenhinol Cemeg yw Dr Dayna Mason; cysylltwch â hi ar masondn@cardiff.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Cynllun Grantiau i Ysgolion y Sefydliad Ffiseg (Ffiseg/Peirianneg)

IoP logo

Mae cynllun grantiau bychan y Sefydliad Ffiseg yn rhoi grantiau o hyd at £600 i ysgolion ar gyfer prosiectau neu ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig ag addysgu neu hyrwyddo ffiseg neu beirianneg. Mae’r cynllun yn agored i holl sefydliadau addysgol y DU (ysgolion a cholegau) sy’n darparu ar gyfer disgyblion / myfyrwyr yn yr ystod oedran 5-19.

Wedi’i redeg gan y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC oedd gynt yn PPARC a CCLRC), y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET) a’r Sefydliad Ffiseg.

Rhaglen Grantiau Ymddiriedolaeth Ernest Cook (DU)

ECT logo

Gall ysgolion sy’n dymuno annog diddordeb pobl ifanc yng nghefn gwlad – a llythrennedd, rhifedd a gwyddoniaeth – wneud cais am arian i Ymddiriedolaeth Ernest Cook (ECT).

Mae’r Ymddiriedolaeth yn gweithredu dwy raglen gwneud grantiau:

 • Mae’r rhaglen grantiau bach (o dan £4,000) – yn ymdrin yn bennaf â cheisiadau am gymorth gan ysgolion y wladwriaeth a sefydliadau elusennol bach ac mae ymddiriedolwyr yn cwrdd bob dau fis i ystyried ceisiadau.
 • Y rhaglen grantiau mawr (grantiau rhwng £4,000 a £12,000) – mae’r Ymddiriedolwyr yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn, yn y Gwanwyn a'r Hydref, i ystyried ceisiadau.

Yn y cyfarfodydd bydd yr Ymddiriedolaeth yn canolbwyntio ar brosiectau sydd yn ymwneud â dysgu o'r tir. Mae croeso i brosiectau o fewn categoriau celf, llythrennedd a STEM ond mae'n rhaid iddynt ddangos cysylltiad clir i ddysgu o'r tir yn eu cais. 

Dyddiad cau ar gyfer cyfarfod y Gwanwyn yw 31 Ionawr 2019. Mwy yma.

Grantiau Ymddiriedolaeth Naturesave 

Naturesave Trust logo.png

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Naturesave ym 1995 i hyrwyddo datblygu proseictau cynaliadwy. Hyd yn hyn, mae’r ymddiriedolaeth wedi ariannu prosiectau sy’n werth dros £580,000 ledled y DU.

Gallwch wneud cais am gyllid ar-lein yma neu drwy lawrlwytho ffurflen gais yma a’i dychwelyd drwy’r post, ynghyd ag unrhyw wybodaeth bellach y credwch y gallech fod yn ddefnyddiol, i: Bee West, Gweinyddwr yr Ymddiriedolaeth, Ymddiriedolaeth Naturesave, South Devon House, Babbage Road, Totnes.

Cynllun Grant Gwyddoniaeth Ymddiriedolaeth Edina

Edina Trust

Mae Cynllun Grant Gwyddoniaeth Ymddiriedolaeth Edina (SGS) yn cynnig grantiau bychain i bob ysgol gynradd, meithrinfeydd ac ysgolion arbennig ariennir gan y wladwriaeth mewn ardaloedd addysgol dynodedig. Ar gyfer y flwyddyn ysgol 2018-19, bydd y grantiau SGS ar gael yng Nghaerffili a Blaenau Gwent.

Mae’r SGS yn anghystadleuol: mae digon o arian yn cael ei neilltuo fel ei bod yn bosib i bob ysgol yn yr ardaloedd hyn i gael y swm llawn. Mae Prif Grant ar gyfer Ysgolion Cynradd “llawn” * ac Ysgolion Arbennig o £500 y flwyddyn tuag at brosiect gwyddoniaeth. Dyma enghreifftiau o’r math o brosiectau y bydd y SGS yn eu hariannu:

Mae manylion ein proses ymgeisio syml yma

Grantiau Partneriaeth y Gymdeithas Frenhinol: Hyd at £3000 ar gael!

RSC logo

Mae’r Gymdeithas Frenhinol wedi agor eu cynllun Grant Partneriaeth i gefnogi ysgolion i alluogi myfyrwyr 5-18 oed i gymryd rhan mewn prosiectau STEM. Mae grantiau o hyd at £3,000 ar gael i ysgolion.

Ers ei sefydlu ym mis Tachwedd 2000, dyfarnwyd dros £1.3 miliwn i dros 800 o ysgolion a cholegau sy’n hyrwyddo ymgysylltiad o fewn pynciau STEM i filoedd o bobl ifanc ledled y DU.

Mae’r cynllun yn galluogi ysgolion i redeg prosiectau ymchwil STEM mewn partneriaeth â phroffesiynol sy’n ymwneud â diwydiant neu ymchwil STEM, a rhoi’r arian iddynt i brynu’r offer angenrheidiol sydd eu hangen.

Mae yna ddau rownd cais bob blwyddyn, un yn y gwanwyn ac un yn yr hydref. Mwy o fanylion am feini prawf cymhwyster a sut i wneud cais trwy ein system cais ar-lein yma.

Arian tuag at profi'r Celfyddydau

Fel rhan o’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi lansio ffrwd ariannu newydd i alluogi ysgolion i wneud cais am grantiau bach o hyd at £1,000 i ariannu ymweliadau â digwyddiadau celfyddydol mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydau a lleoliadau eraill. Mwy o wybodaeth yma

Bwrsariaethau y Ganolfan Dechnoleg Amgen (CAT)

Bwrsariaethau CAT ar gael ar gyfer grwpiau STEM o ysgolion a cholegau yng Ngogledd Cymru. 

Cysylltwch â Gabrielle Ashton, Adran Addysg: education@cat.org.uk / 01654 705983.

Y Sefydliad Mathemateg a'i Gymhwysiadau (IMA)

Gall unigolion mewn sefydliadau addysg bellach wneud cais am hyd at £600 o grantiau yn unol â’r Cynllun Grant Addysg ar gyfer naill ai trefnu neu fynychu gweithgaredd sy’n gysylltiedig gyda Mathemateg. Mae’r Cynllun Grant Addysg yn parhau trwy gydol y flwyddyn a cheisiadau yn cael eu gwneud drwy gydol y flwyddyn. Mwy yma.  

 Grantiau BMCS i glybiau Cemeg

Ar gyfer clybiau cemeg gan athro neu athrawes mewn ysgol gynradd neu uwchradd ar gyfer symiau hyd at £1,000. Byddai ceisiadau gan glybiau cemeg presennol sydd yn edrych i ehangu / gwella eu gweithgareddau yn cael ei groesawu a rhai gan gydweithwyr sydd â diddordeb mewn dechrau clwb. 

Arian ar gyfer Addysg Metelau a Defnyddiau (DU)

The Worshipful Company of Armourers and Brasiers  yw un o’r elusennau mwyaf blaenllaw yn y DU sy’n cefnogi Addysg Gwyddoniaeth Metelau a Deunyddiau. O’r ysgol gynradd hyd at lefelau ôl-raddedig, mae cyllid ar gael ar gyfer offer a phrosiectau gwyddoniaeth, neu deithio i ddigwyddiadau neu sefydliadau gwyddonol. Mae’r cronfeydd yn gyfyngedig a chânt eu dyrannu ar sail cyntaf i’r felin bob blwyddyn sy’n dechrau ar 1 Ebrill. 

Cynllun Grant Sefydliad Addysg Mathemateg (DU)

Mae unrhyw un sy’n gweithio mewn ysgolion uwchradd, Colegau Addysg Bellach neu Sefydliadau Addysg Uwch yn gymwys i wneud cais i’r Cynllun Grant Sefydliad Addysg Mathemateg am grant i helpu gyda chostau rhedeg neu mynychu gweithgaredd addysgol sy’n ymwneud â mathemateg. Bydd grantiau’n cael eu gwneud hyd at werth o £600. Mae y gweithgareddau a gefnogir yn cynnwys: cynnal digwyddiad mathemateg ( ee Llwybrau Mathemateg, Cystadlaethau Mathemateg ); mynychu cynadleddau (ee Mathemateg yn y Gwaith). Dylai ysgolion cynradd weithio mewn partneriaeth ag ysgol uwchradd, Coleg addysg Bellach neu Sefydliad addysg Uwch. Gellir cyflwyno ceisiadau ar unryw adeg.

Arian i Bawb (DU)

Mae Arian i Bawb
yn cefnogi ystod eang o weithgareddau yn Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, gan gynnwys addysg, treftadaeth, yr amgylchedd, iechyd, gweithgareddau cymunedol, ac yn y rhan fwyaf o wledydd, chwaraeon a’r celfyddydau.

Un enghraifft o ysgol sydd wedi derbyn cyllid yn ddiweddar yw Ysgol Gynradd Gymunedol Treloweth yng Nghernyw. Bydd yr ysgol yn defnyddio cyllid o £9,940 i greu canolbwynt dysgu ar gyfer y gymuned. Bydd hyn yn gwella cyfleusterau a chreu amgylchedd ar gyfer gwahanol weithgareddau, gan gynnwys dysgu teuluol, sesiynau galw i mewn ar gyfer rhieni a chlybiau ar ôl ysgol.

Gellir gwneud cais ar unryw adeg.

Grants4Schools

MaeGrants4Schools wedi ei lansio i helpu ysgolion i gael mynediad at y nifer o gynlluniau grant gwahanol sydd ar gael iddynt. Ein nod yw darparu gwasanaeth gwybodaeth am gyllid i ysgolion.

Gallwch roi cynnig ar ‘Grants4Schools’ am ddim yma.