Grantiau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha: 20 Ionawr 2022

Cymdeithas Ecolegol Prydain – Grantiau Allgymorth

Mae Cymdeithas Ecolegol Prydain wedi cyhoeddi bod ei rhaglen Grantiau Allgymorth bellach ar agor i geisiadau.

Bydd ysgolion, amgueddfeydd, llyfrgelloedd a grwpiau cymunedol yn gallu gwneud cais am grantiau i hyrwyddo gwyddor ecolegol i gynulleidfa eang. Rhaid i geisiadau gan ysgolion gynnwys allgymorth sylweddol y tu allan i ysgolion gan na fydd prosiectau sydd wedi'u hanelu at gyflwyno'r cwricwlwm i blant ysgol yn unig yn cael eu hystyried. 

Uchafswm y dyfarniad yw £2,000 a gellir defnyddio'r grant fel rhan-ariannu ar gyfer prosiectau mwy sy'n cynnwys noddwyr eraill. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ar 18 Mawrth 2022. 

Manylion yma.

The Ogden Trust - Cyfle Ariannu Hir-dymor

Mae Ymddiriedolaeth Ogden ar hyn o bryd yn gwahodd ceisiadau ar gyfer partneriaethau ysgol newydd i ddechrau ym mis Medi 2022.

Mae'r rhaglen Partneriaethau Ysgolion yn cynnig pum mlynedd o gyllid, cymorth, cyfleoedd a DPP athrawon i ysgolion sydd wedi ymrwymo i gydweithio i wella addysgu a dysgu ffiseg. 

Mae DPP athrawon a chodi cyfalaf gwyddoniaeth myfyrwyr a’u dyheadau gyrfa wrth galon y rhaglen; mae cyllid partneriaeth ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi ac allgyrsiol yn ychwanegu dimensiwn arall at addysgu a dysgu ffiseg, gan annog dysgwyr i fynd â ffiseg ymhellach. 

Yn agored i geisiadau tan fis Chwefror. 

Manylion yma.

Ymddiriedolaeth Ford Prydain (England and Wales) Rhaglen grantiau mawr

Ar hyn o bryd mae rhaglenni grantiau mawr Ymddiriedolaeth Ford Prydain ar agor ar gyfer ceisiadau. Trwy'r rhaglen grantiau mawr, gall elusennau cofrestredig, Ysgolion / CRhA (Ysgolion nad ydynt yn talu ffioedd, ysgolion sector y wladwriaeth yn unig) a sefydliadau dielw wneud cais am grantiau rhwng £250 a £3,000.

Rhaid i brosiectau fodloni'r meini prawf canlynol: 

 • Budd i'r gymuned / amgylchedd lleol; 
 • Gweithio gyda phobl ifanc / plant; 
 • Hyrwyddo addysg / ysgolion (prif ffrwd) yn ogystal ag ysgol arbennig 
 • Yn hyrwyddo dysgu Peirianneg 
 • Cefnogi anghenion addysgol arbennig a phobl ag anableddau.

Bydd ceisiadau am grant yn cael eu hystyried ar gyfer prosiectau sy'n cael eu gwneud / gwariant yn cael ei wneud ym mhob cod post yn y DU, ond rhoddir pwysiad uwch i leoliadau ger gweithrediadau Ford Motor Company Limited / FCE Bank plc UK. Yng Nghymru:

 • Pen-y-bont ar Ogwr (De Cymru)

Mae grantiau a wneir gan yr Ymddiriedolaeth fel arfer yn rhoddion unwaith ac am byth ar gyfer prosiect cyfalaf penodol neu ran o brosiect, yn nodweddiadol eitemau dodrefn ac offer. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i'r rhaglen grantiau mawr yw 31 Ionawr 2022. 

Manylion yma.

Grantiau Allgymorth Y Gymdeithas Ecolegol Brydeinig

Mae gwobrau ar agor i unigolion a sefydliadau drefnu digwyddiadau ecolegol i ymgysylltu â'r cyhoedd. Mae hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ein haelodau, ymchwilwyr, ysgolion, amgueddfeydd, llyfrgelloedd a grwpiau cymunedol.

Rhaid i'ch cynnig fod wedi'i anelu at gynulleidfa anacademaidd a rhaid i bob prosiect ddarparu arddangosiad clir o ryngweithio uniongyrchol â nhw. Dylent hefyd ddangos tystiolaeth o gysylltiadau â'r gymuned ymchwil ar lefelau'r DU, yn rhanbarthol ac yn rhyngwladol, lle bo hynny'n briodol.

Mae croeso i geisiadau gan amgueddfeydd ac ysgolion, ond rhaid i brosiectau gynnwys allgymorth sylweddol y tu hwnt i ysgolion.

Manylion yma.

Cynllun Llyfrgell Ysgol Foyle 

Mae Cynllun Llyfrgell Ysgol Foyle yn derbyn ceisiadau gan ysgolion a ariennir gan y wladwriaeth yn y Deyrnas Unedig. Mae'r cynllun yn cydnabod nad oes unrhyw ofyniad statudol i ysgolion gael llyfrgell a bod llawer o lyfrgelloedd ysgolion mewn cyflwr gwael trwy danariannu a thanddatblygu. Bydd annog plant i ddarllen yn eang o oedran ifanc yn rhoi hwb mawr i wella lefelau llythrennedd, sy'n amcan addysgol allweddol.

Gall ysgolion wneud cais am rhwng £1,000 a £10,000.

Manylion yma.

Ymddiriedolaeth Elusenol NFU Mutual 

Mae'r Ymddiriedolaeth yn canolbwyntio ar ddarparu cyllid i fentrau mwy, a fyddai'n cael effaith sylweddol ar y gymuned wledig. Mae gan yr Ymddiriedolwyr ddiddordeb arbennig mewn mentrau ym meysydd addysg pobl ifanc mewn ardaloedd gwledig a lleddfu tlodi mewn ardaloedd gwledig.

Mae'r Ymddiriedolwyr yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn i ystyried ceisiadau a dderbynnir. Ar hyn o bryd, cynhelir y cyfarfodydd hyn ym mis Mehefin a mis Tachwedd.

Rhaid cyflwyno ceisiadau am gyfarfod mis Mehefin erbyn diwedd mis Mai.

Manylion yma.

Cronfa Allgymorth Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol 

Mae ein Cronfa Allgymorth yn darparu cefnogaeth ariannol i aelodau, unigolion a sefydliadau er mwyn eu galluogi i redeg gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd ac ysgolion sy'n seiliedig ar gemeg.

Trwy'r gronfa rydym yn anelu at gefnogi prosiectau fydd yn:

 • meithrin y gallu a'r cyfle yn y gymuned wyddoniaeth gemegol amrywiol (gan gynnwys aelodau RSC) i ymgysylltu ag ystod o gynulleidfaoedd er mwyn meithrin y genhedlaeth bresennol a'r cenedlaethau i ddod i fod yn angerddol dros y gwyddorau cemegol
 • cynnig ystod o weithgareddau a chyfleoedd effeithiol sy'n cyfoethogi'r cwricwlwm i ymgysylltu ac ysbrydoli myfyrwyr ysgol ymhellach yn y gwyddorau cemegol a chodi dyheadau
 • darparu cyfleoedd ymgysylltu cemeg ysbrydoledig, wedi'u cyflwyno neu eu cydgysylltu gan bobl fedrus, i gynulleidfaoedd, cymunedau a lleoedd sy'n anodd eu cyrraedd 

Rhennir Cronfa Allgymorth y Gymdeithas Frenhinol Cemeg yn ddau gategori: grantiau bach - hyd at £5,000 a grantiau mawr - hyd at £10,000.

Manylion yma.

Cyllid i Brosiectau sydd yn Hybu Gwell Dealltwriaeth o'r Amgylchedd a Chefn Gwlad (DU) 

Gall ysgolion yn y DU a sefydliadau dielw wneud cais am gyllid i Ymddiriedolaeth Elusennol Nineveh ar gyfer ystod eang o brosiectau a gweithgareddau sy'n hyrwyddo gwell dealltwriaeth o'r amgylchedd a chefn gwlad, gan hwyluso gwell mynediad, addysg ac ymchwil.

Er nad yw'r Ymddiriedolaeth yn nodi isafswm neu uchafswm grant y gellir gwneud cais amdano, byddai dadansoddiad o grantiau blaenorol yn awgrymu uchafswm o £5,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd. Ymhlith y prosiectau blaenorol a gefnogwyd mae Meithrinfa Ddydd Castlemilk a dderbyniodd grant o £5,000 i adeiladu lloches aml-swyddogaeth gyda darpariaeth ar gyfer addysgu anghenion arbennig; ac Ysgol a Choleg Arbenigol St Joseph, a dderbyniodd grant o £4,000 tuag at ehangu gardd gymunedol. 

Gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg. 

Manylion yma.

Canllaw A&S Landscape ar ysgrifennu ceisiadau am grantiau i ysgolion

Mae yna lawer o ddarparwyr grantiau sy'n dyfarnu arian i ysgolion, ond gall fod yn anodd dod o hyd i'r cynllun cywir ac ysgrifennu cais llwyddiannus. Mae'r dudalen we hon yn cynnwys ystod o adnoddau am ddim i'ch cynorthwyo i sicrhau arian ar gyfer eich ysgol. Gan gynnwys rhestr helaeth o ddarparwyr grantiau a chanllaw am ddim ‘Writing Successful Grant Applications’.

Manylion yma.

Grantiau Partneriaeth y Gymdeithas Frenhinol 

Oes gennych chi syniad gwych ar gyfer dod ag ymchwil yn fyw yn yr ysgol?

Mae Grantiau Partneriaeth hyd at £3,000 ar gael i ysgolion i alluogi myfyrwyr, 5 - 18 oed, i gynnal prosiectau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg, cyfrifiadura neu wyddor data. Yn ogystal, wedi ei gyflwyno yn 2020, mae estyniad newydd i'r cynllun o'r enw gwyddonwyr hinsawdd Yfory. Bydd yr estyniad hwn yn ariannu ysgolion i ymchwilio’n benodol i faterion newid yn yr hinsawdd a bioamrywiaeth. Mae'r broses ymgeisio ar gyfer gwyddonwyr hinsawdd Yfory yr un fath ag ar gyfer y prif gynllun.

Pam gwneud cais am y cynllun hwn?

Mae'r cynllun Grantiau Partneriaeth yn cynnig hyd at £3,000 i ysgolion neu golegau'r DU i brynu offer i redeg prosiect ymchwilio STEM mewn partneriaeth â gweithiwr proffesiynol STEM (ymchwil neu ddiwydiant). Prosiectau llwyddiannus:

 • Cyflwyno gwell dealltwriaeth o'r datblygiadau diweddaraf mewn STEM;
 • Gwella canfyddiadau o'r rhai sy'n gweithio mewn proffesiynau STEM;
 • Rhowch falchder a pherchnogaeth i STEM i fyfyrwyr gymryd rhan yn y broses ymchwilio.

Pwy all wneud cais am y cynllun hwn?

Er bod yn rhaid i'r partner ysgol ddechrau'r cais cychwynnol fel mai nhw yw'r prif ymgeisydd, mae angen dau bartner prosiect ar yr un ffurflen gais. Mae angen sefydlu'r bartneriaeth cyn dechrau'r cais. Y ddau bartner yw:

 • Partner ysgol (yr ymgeisydd cynradd): unrhyw athro neu staff cymorth yn y brif ysgol, fel athro cyfrifiadurol neu dechnegydd gwyddoniaeth; ac a
 • Partner STEM: unigolyn sydd ar hyn o bryd yn gweithio mewn proffesiwn sy'n gysylltiedig â STEM, fel ymchwilydd neu ddadansoddwr.

Manylion yma.

Grantiau STEM Sefydliad yr Haearnwerthwyr 

Mewn ymateb i’r bwlch sgiliau sydd wedi cael llawer o gyhoeddusrwydd yn niwydiant peirianneg Prydain, mae Sefydliad yr Haearnwerthwyr yn dymuno cefnogi mentrau sy’n annog pobl ifanc dalentog i astudio pynciau gwyddoniaeth yn yr ysgol a mynd ymlaen i ddilyn addysg bellach neu hyfforddiant galwedigaethol sy’n gysylltiedig â pheirianneg. Mae'r Sefydliad yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill i gyflawni prosiectau penodol, y mae'n rhaid iddynt fodloni'r meini prawf canlynol:

 • Rhoddir grantiau i elusennau cofrestredig neu eithriedig yn unig. Rhaid i brosiectau sy'n cynnwys partneriaid corfforaethol fod â dibenion elusennol a bod er budd y cyhoedd, nid er budd preifat.
 • Rhaid i'r gweithgareddau fod yn y DU, gan ffafrio ardaloedd trefol y tu allan i Lundain ac yn enwedig ardaloedd yn y gogledd a chanolbarth Lloegr sydd â phresenoldeb gweithgynhyrchu.
 • Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sy'n ymgysylltu â phobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig. Rhaid i'r cyfranogwyr fod o dan 25 oed.
 • Rhaid i weithgareddau fod yn ychwanegol at y rhai a ariennir gan y llywodraeth neu ffynonellau eraill e.e. wedi'i gwmpasu gan gyllidebau ysgolion. Mae'n well gan y Sefydliad gefnogi prosiectau llai lle gall ei gyfraniad wneud gwahaniaeth go iawn.
 • Dylai fod gan brosiectau amcanion clir a chanlyniadau mesuradwy.

Y dyddiadau cau yw Rhagfyr 1af, Ebrill 1af ac Awst 1af.

Manylion yma.

Grant Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ar gyfer Gwell Offer

Royal Society of ChemistryDyfernir yr arian hwn yn erbyn bidiau am offer na ellir eu prynu trwy gyllideb addysgu brif ffrwd ysgol a fyddai'n cyfoethogi profiad dysgu myfyrwyr mewn astudiaethau cynradd (gwyddoniaeth) neu uwchradd (cemeg).

Yn benodol, byddai hyn ar gyfer offer sy'n cefnogi cyflwyno'r agwedd ymarferol ar addysg cemeg a bydd cais yn cael ei wella drwy ddangos amrywiaeth y defnydd o'r offer o fewn a rhwng carfannau myfyrwyr.

Bydd y cais yn cael ei wneud gan athro mewn ysgol gynradd neu uwchradd am hyd at £1000.

Manylion yma.

Grant y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ar gyfer Clybiau Cemeg

Royal Society of ChemistryMae'r arian wedi'i dargedu at weithgareddau sy'n cael eu cynnal mewn ysgolion / colegau y tu allan i'r amserlen wyddoniaeth arferol a allai fod yn canolbwyntio ar ennyn diddordeb mewn cemeg ar bob lefel gallu neu a allai ddarparu cyfleoedd i ymestyn a herio'r rhai sydd eisoes yn alluog ac yn frwdfrydig.

Mae croeso i geisiadau gan glybiau cemeg presennol sydd am ehangu / gwella gweithgareddau yn ogystal â rhai gan rai sydd â diddordeb mewn dechrau clwb.

Mae angen i gais ddangos sut y sicrhawyd hirhoedledd y cynnig a sut y gellid rhannu arfer gorau a phrofiad ohono o fewn ysgolion eraill (efallai clwstwr bwydo).

Dylai'r cais gael ei wneud gan athro mewn ysgol gynradd neu uwchradd am symiau hyd at £1000.

Manylion yma.

Rhestr Groundwork o Grantiau Cymunedol ledled y DU


Mae tudalen ar wefan Groundwork sydd yn rhestru grantiau i grwpiau a phrosiectau cymunedol ar draws y DU. 

Mwy o wybodaeth yma.


Cyllid ar gyfer Prosiectau Cyfalaf mewn Ysgolion Uwchradd a Cholegau Chweched Dosbarth (DU) 

Ers mis Mai 2019, mae ysgolion uwchradd a cholegau sydd wedi cyrraedd lefel rhagoriaeth yn gymwys i wneud cais am grant o hyd at £50,000 tuag at 50% o gost prosiectau cyfalaf drwy raglen Addysg Uwchradd Sefydliad Wolfson. Mae colegau chweched dosbarth yn gymwys i wneud cais am hyd at £100,000.

Mae Rhaglen Addysg Uwchradd Sefydliad Wolfson wedi'i hanelu'n bennaf at gefnogi addysgu Lefelau A a TGAU mewn ysgolion uchel eu cyrhaeddiad a ariennir gan y wladwriaeth a cholegau chweched dosbarth.

Mae ysgolion a cholegau sydd wedi cyrraedd lefel rhagoriaeth a bennwyd gan gyfuniad o feini prawf, ond yn bennaf trwy dderbyn asesiad Estyn rhagorol, yn gymwys i wneud cais. 

Mwy o wybodaeth yma.

Cymdeithas Fathemategol Llundain - Grantiau Bach ar gyfer Addysg 

I ysgogi diddordeb ac i alluogi cymryd rhan mewn mathemateg o'r Cyfnod Sylfaen i lefel Israddedigion a thu hwnt, trwy:

 • wella a chyfoethogi astudiaeth fathemategol y tu hwnt i'r cwricwlwm;
 • ymgysylltu â'r cyhoedd â mathemateg;
 • annog ffyrdd anarferol o gyfathrebu mathemateg.

Mae'r cynllun wedi'i fwriadu'n bennaf ar gyfer gweithgareddau lle nad oes ffynonellau ariannu eraill. Yn ddelfrydol, dylai ymgeiswyr sy'n gysylltiedig â phrifysgolion gael cefnogaeth gan aelod o'r Gymdeithas ac fel arfer ni fydd y Cynllun yn ariannu gweithgarwch allgymorth y Brifysgol. Fodd bynnag, mae unrhyw un sy'n byw yn y DU yn gymwys i wneud cais am grant.

Manylion yma.

Grantiau i Hybu Defnydd o Ddŵr Tap (DU)

tapwater.org

Mae grantiau rhwng £300 a £3,000 ar gael i Ysgolion, Colegau a Phrifysgolion ar gyfer prosiectau sy’n lleihau’n sylweddol eu dibyniaeth ar blastigion untro a gwastraff plastig.

Mae’r Gwobrau Dŵr Tap yn anelu at gefnogi prosiectau sy’n datblygu atebion newydd i ddisodli systemau sydd eisoes yn bodoli ac yn dibynnu ar blastig a hyrwyddo’r defnydd o ddŵr tap. Mae grantiau ar gael i gefnogi sefydliadau addysgol sy’n gosod peiriannau dŵr sy’n defnyddio’r prif gyflenwad a defnyddio poteli y gellir eu hailddefnyddio. Fodd bynnag, ni fydd y Gwobrau’n talu am weithgareddau na gwasanaethau y mae gan ysgolion gyfrifoldeb statudol i’w darparu.

Gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg.

Manylion yma.

Grantiau allgymorth y Gymdeithas Fiocemegol (DU) 

biochemical society logoMae rhaglen grantiau allgymorth y Gymdeithas Fiocemegol bellach ar agor ar gyfer ceisiadau. Mae grantiau hyd at £1,000 ar gael i gynyddu cyfranogiad yn y biowyddorau moleciwlaidd ar lefel ysgol a thu hwnt trwy weithgareddau ymgysylltu.

Gwahoddir ceisiadau am gyllid i gynorthwyo gyda'r costau uniongyrchol sy'n gysylltiedig â digwyddiad a threuliau a godir. Gallai'r math o ddigwyddiadau a ariennir gynnwys:

 • Gweithgareddau ar gyfer clwb gwyddoniaeth
 • Gweithdai ar gyfer myfyrwyr neu athrawon
 • Darlithoedd gan wyddonwyr ymchwil

Mwy yma.

Cymorth ariannol gan IoPCymru 

Oes gennych chi syniadau ar gyfer cyfleoedd allgyrsiol i'ch myfyrwyr?

Cynlluniwyd cynllun grant Ymgysylltiad Cyhoeddus Sefydliad Ffiseg Cymru i roi cymorth ariannol o hyd at £ 750 i unigolion a sefydliadau sy'n rhedeg digwyddiadau a gweithgareddau ffiseg yng Nghymru. 

Mae'r cynllun grant hwn ar agor trwy gydol y flwyddyn a bydd ceisiadau yn cael eu hasesu gan Bwyllgor Sefydliad y Ffiseg yng Nghymru. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu trwy e-bost o'r canlyniad o fewn chwe wythnos i'r dyddiad cau.

Mae'r Sefydliad Ffiseg yn ganolog hefyd yn cynnig grantiau o hyd at £600 i ysgolion.

Manylion yma

Cynllun Grant Gwyddoniaeth Ymddiriedolaeth Edina 

Edina TrustMae Cynllun Grant Gwyddoniaeth Ymddiriedolaeth Edina (SGS) yn cynnig grantiau bychain i bob ysgol gynradd, meithrinfeydd ac ysgolion arbennig ariennir gan y wladwriaeth mewn ardaloedd addysgol dynodedig. Ar gyfer y flwyddyn ysgol 2021-22, bydd y grantiau SGS ar gael yng Nghymru ym Mhenybont a Chastell-nedd Port Talbot yn unig.

Mae’r SGS yn anghystadleuol: mae digon o arian yn cael ei neilltuo fel ei bod yn bosib i bob ysgol yn yr ardaloedd hyn i gael y swm llawn. Mae Prif Grant ar gyfer Ysgolion Cynradd “llawn” * ac Ysgolion Arbennig o £500 y flwyddyn tuag at brosiect gwyddoniaeth. Dyma enghreifftiau o’r math o brosiectau y bydd y SGS yn eu hariannu:

 • Wythnosau gwyddoniaeth ysgol
 • Ymweliadau gwyddonol gan gynnwys teithiau allan o, neu ymweliadau i’r ysgol
 • Prynu offer gwyddoniaeth
 • Gwella tiroedd yr ysgol ar gyfer gwyddoniaeth
 • Adnoddau garddio (uchafswm grant o £350)
 • Tanysgrifiadau gwyddoniaeth

Mae manylion ein proses ymgeisio syml yma.

Arian ar gyfer Addysg Metelau a Deunyddiau (DU) 

The Worshipful Company of Armourers and Brasiers  yw un o’r elusennau mwyaf blaenllaw yn y DU sy’n cefnogi Addysg Gwyddoniaeth Metelau a Deunyddiau. O’r ysgol gynradd hyd at lefelau ôl-raddedig, mae cyllid ar gael ar gyfer offer a phrosiectau gwyddoniaeth, neu deithio i ddigwyddiadau neu sefydliadau gwyddonol. 

Gall ysgolion cynradd wneud cais am grant o £600 ac ysgolion uwchradd am £1,000.

Manylion yma.

Arian i Bawb (DU) 

Mae Arian i Bawb yn cefnogi ystod eang o weithgareddau yn Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, gan gynnwys addysg, treftadaeth, yr amgylchedd, iechyd, gweithgareddau cymunedol, ac yn y rhan fwyaf o wledydd, chwaraeon a’r celfyddydau.

Un enghraifft o ysgol sydd wedi derbyn cyllid yn ddiweddar yw Ysgol Gynradd Gymunedol Treloweth yng Nghernyw. Bydd yr ysgol yn defnyddio cyllid o £9,940 i greu canolbwynt dysgu ar gyfer y gymuned. Bydd hyn yn gwella cyfleusterau a chreu amgylchedd ar gyfer gwahanol weithgareddau, gan gynnwys dysgu teuluol, sesiynau galw i mewn ar gyfer rhieni a chlybiau ar ôl ysgol.

Gellir gwneud cais ar unryw adeg.

Manylion yma.

Coed am ddim i Ysgolion a grwpiau cymunedol - Woodland Trust 

Gall ysgolion ar draws y DU, meithrinfeydd, colegau, prifysgolion a grwpiau eraill wneud cais am hyd at 420 o goed i wella eu hamgylchedd leol. Mae amrywiaeth o fathau o goed ar gael. Ymhlith y pecynnau coed sydd ar gael mae gwrychoedd, coedlan, cynhaeaf gwyllt, lliw trwy gydol y flwyddyn, pren gweithio, pren gwyllt a choed trefol.

Manylion yma.

Grants4Schools

Lansiwyd Grants4Schools i helpu ysgolion i gael mynediad at y nifer o gynlluniau grant gwahanol sydd ar gael iddynt. Ein nod yw darparu gwasanaeth gwybodaeth am gyllid i ysgolion. 

Mae'n rhaid talu i danysgrifio.

Manylion yma.