Image

Grantiau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 20 Ionawr 2020

Grantiau Diwrnod Mawr Bioleg 2020

Mae'r Gymdeithas Fioleg Frenhinol yn cynnig 10 grant Diwrnod Bioleg Mawr o hyd at £500 i redeg gŵyl wyddoniaeth undydd sy'n dathlu'r gwyddorau bywyd ac yn ennyn diddordeb y cyhoedd a theuluoedd gydag amrywiaeth o weithgareddau allgymorth. Gall hyn gynnwys gweithgareddau ymarferol, crefftau ac arddangosfeydd, arddangosiadau, sgyrsiau a gweithgareddau atyniadol eraill sy'n ymdrin ag ystod eang o bynciau biowyddoniaeth.

Mae'r dyddiau hyn yn ceisio meithrin ymdeimlad o gymuned yng nghyffiniau uniongyrchol y digwyddiad a thu hwnt, ac yn gweithio i gefnogi'r amcan o wneud gwyddoniaeth yn rhan annatod o ddiwylliant bob dydd.

Fel arfer yn cael ei gynnal mewn ysgol neu adeilad cymunedol arall, mae Diwrnodau Bioleg Mawr yn dod â nifer o sefydliadau ynghyd i ysbrydoli diddordeb yn y biowyddorau trwy arddangos sut mae bioleg yn newid y byd mewn ffyrdd hwyliog ac ysgogol.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am grant yw dydd Gwener 28ain Chwefror 2020.

Manylion yma.

Cyrsiau Ysgrifennu Cynigion Get Grants

Rydym yn cynnig cyrsiau ysgrifennu cynigion ar gyfer ysgolion rheolaidd ledled y DU.

Mae ein gweithdy undydd wedi'i anelu at Benaethiaid, Athrawon, Rheolwyr Busnes Ysgol neu bwyllgorau CRhA sydd â'r cyfrifoldeb am godi arian ar gyfer ysgolion trwy godi arian grant.

Manylion yma.

Grantiau STEM Sefydliad yr Haearnwerthwyr

Mewn ymateb i’r bwlch sgiliau sydd wedi cael llawer o gyhoeddusrwydd yn niwydiant peirianneg Prydain, mae Sefydliad yr Haearnwerthwyr yn dymuno cefnogi mentrau sy’n annog pobl ifanc dalentog i astudio pynciau gwyddoniaeth yn yr ysgol a mynd ymlaen i ddilyn addysg bellach neu hyfforddiant galwedigaethol sy’n gysylltiedig â pheirianneg. Mae'r Sefydliad yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill i gyflawni prosiectau penodol, y mae'n rhaid iddynt fodloni'r meini prawf canlynol: 

 • Rhoddir grantiau i elusennau cofrestredig neu eithriedig yn unig. Rhaid i brosiectau sy'n cynnwys partneriaid corfforaethol fod â dibenion elusennol a bod er budd y cyhoedd, nid er budd preifat.
 • Rhaid i'r gweithgareddau fod yn y DU, gan ffafrio ardaloedd trefol y tu allan i Lundain ac yn enwedig ardaloedd yn y gogledd a chanolbarth Lloegr sydd â phresenoldeb gweithgynhyrchu.
 • Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sy'n ymgysylltu â phobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig. Rhaid i'r cyfranogwyr fod o dan 25 oed.
 • Rhaid i weithgareddau fod yn ychwanegol at y rhai a ariennir gan y llywodraeth neu ffynonellau eraill e.e. wedi'i gwmpasu gan gyllidebau ysgolion. Mae'n well gan y Sefydliad gefnogi prosiectau llai lle gall ei gyfraniad wneud gwahaniaeth go iawn.
 • Dylai fod gan brosiectau amcanion clir a chanlyniadau mesuradwy.

Y dyddiadau cau yw Rhagfyr 1af, Ebrill 1af ac Awst 1af.

Manylion yma.

Grantiau'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol ar gyfer Gwell Offer

Royal Society of ChemistryDyfernir yr arian hwn yn erbyn bidiau am offer na ellir eu prynu trwy gyllideb addysgu brif ffrwd ysgol a fyddai'n cyfoethogi profiad dysgu myfyrwyr mewn astudiaethau cynradd (gwyddoniaeth) neu uwchradd (cemeg).

Yn benodol, byddai hyn ar gyfer offer sy'n cefnogi cyflwyno'r agwedd ymarferol ar addysg cemeg a bydd cais yn cael ei wella drwy ddangos amrywiaeth y defnydd o'r offer o fewn a rhwng carfannau myfyrwyr.

Bydd y cais yn cael ei wneud gan athro mewn ysgol gynradd neu uwchradd am hyd at £1000.

Manylion yma.

Grantiau'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol ar gyfer Clybiau Cemeg 

Royal Society of ChemistryMae'r arian wedi'i dargedu at weithgareddau sy'n cael eu cynnal mewn ysgolion / colegau y tu allan i'r amserlen wyddoniaeth arferol a allai fod yn canolbwyntio ar ennyn diddordeb mewn cemeg ar bob lefel gallu neu a allai ddarparu cyfleoedd i ymestyn a herio'r rhai sydd eisoes yn alluog ac yn frwdfrydig.

Mae croeso i geisiadau gan glybiau cemeg presennol sydd am ehangu / gwella gweithgareddau yn ogystal â rhai gan rai sydd â diddordeb mewn dechrau clwb.

Mae angen i gais ddangos sut y sicrhawyd hirhoedledd y cynnig a sut y gellid rhannu arfer gorau a phrofiad ohono o fewn ysgolion eraill (efallai clwstwr bwydo).

Dylai'r cais gael ei wneud gan athro mewn ysgol gynradd neu uwchradd am symiau hyd at £1000.

Manylion yma.

Funding  for Community Projects 

Gall sefydliadau dielw, gan gynnwys elusennau cofrestredig, wneud cais am gyllid ar gyfer prosiectau sydd â budd cymunedol. Mae'r arian ar gael trwy Grantiau Canmlwyddiant Bags of Help Tesco. Y mathau o brosiectau a ariennir fydd

 • Gwelliannau i adeilad o arwyddocâd rhanbarthol neu genedlaethol sydd o fudd i'r gymuned gyfan fel amgueddfa, hosbis, ward ysbyty arbenigol, oriel gelf, canolfan dreftadaeth, canolfan bywyd gwyllt neu heneb.
 • Gwelliannau i ofod awyr agored o arwyddocâd rhanbarthol neu genedlaethol fel llwybrau cerdded / beicio, gerddi, gwarchodfeydd natur, ardaloedd bywyd gwyllt, dyfrffyrdd neu goetiroedd.
 • Darparu gweithgareddau neu wasanaethau elusennol ar draws rhanbarth cyfan fel gweithgareddau cymorth iechyd a lles, banciau bwyd, clybiau cymunedol, cymorth digartrefedd, gweithgareddau chwaraeon, rhaglenni ailgylchu / ailgylchu, rhaglenni rhanbarthol sy'n canolbwyntio ar ysgolion a gwyliau neu ddigwyddiadau cymunedol.
 • Darparu offer a fydd o fudd i'r rhanbarth cyfan fel offer meddygol, bysiau mini, llyfrgelloedd symudol ac offer diogelwch.

Bydd dau gylch pleidleisio yn ystod 2019. Bydd tri phrosiect cymunedol ym mhob rhanbarth yn cael eu pleidleisio gan gwsmeriaid mewn siopau Tesco ledled y DU, ym mis Gorffennaf / Awst a mis Tachwedd / Rhagfyr 2019. Yn dilyn y bleidlais, bydd y prosiect sy'n derbyn y nifer fwyaf o bleidleisiau ymhob rhanbarth pleidleisio Tesco yn derbyn grant o hyd at £25,000, yr ail le yn derbyn hyd at £15,000 a thrydydd lle hyd at £10,000. Bydd cyfnod pleidleisio Gorffennaf / Awst 2019 yn cynnwys prosiectau sydd â thema Iechyd a Lles a bydd prosiectau sy'n canolbwyntio ar ganser, clefyd y galon a diabetes yn cael eu blaenoriaethu.

Mwy o wybodaeth yma.

Cyllid ar gyfer Prosiectau Cyfalaf mewn Ysgolion Uwchradd a Cholegau Chweched Dosbarth (DU)

O fis Mai 2019, bydd ysgolion uwchradd a cholegau sydd wedi cyrraedd lefel rhagoriaeth yn gymwys i wneud cais am grant o hyd at £50,000 tuag at 50% o gost prosiectau cyfalaf drwy raglen Addysg Uwchradd Sefydliad Wolfson. Mae colegau chweched dosbarth yn gymwys i wneud cais am hyd at £100,000.

Mae Rhaglen Addysg Uwchradd Sefydliad Wolfson wedi'i hanelu'n bennaf at gefnogi addysgu Lefelau A a TGAU mewn ysgolion uchel eu cyrhaeddiad a ariennir gan y wladwriaeth a cholegau chweched dosbarth.

Mae ysgolion a cholegau sydd wedi cyrraedd lefel rhagoriaeth a bennwyd gan gyfuniad o feini prawf, ond yn bennaf trwy dderbyn asesiad Estyn rhagorol, yn gymwys i wneud cais. 

Mwy o wybodaeth yma.

STFC Wonder Match

NCCPE LogoA ydych chi'n sefydliad cymunedol sy'n awyddus i gefnogi eu haelodau i ymgysylltu â gwyddoniaeth a pheirianneg?

Ydych chi'n wyddonydd neu'n beiriannydd sydd yn awyddus i rannu rhyfeddod eich ymchwil gydag eraill?

Dyma'ch cyfle i gydweithio a gwneud cais am hyd at £ 1,000 i helpu i ddatblygu prosiectau ymgysylltu cyffrous!

Mae Wonder Match yn gyfle perffaith i sefydliadau cymunedol ac ymchwilwyr gyfarfod â'i gilydd a datblygu syniadau ar gyfer gweithgareddau ymgysylltu. Yn seiliedig ar ymagwedd hynod effeithiol, mae Wonder Match yn gyfres o ddigwyddiadau adeiladu partneriaeth a gynlluniwyd i gefnogi sefydliadau cymunedol ac ymchwilwyr i gydweithio i annog cynulleidfaoedd amrywiol i ymgysylltu â gwyddoniaeth.

Manylion yma.

Cymdeithas Fathemategol Llundain - Grantiau Bach ar gyfer Addysg 

HomeI ysgogi diddordeb ac i alluogi cymryd rhan mewn mathemateg o Gyfnod Allweddol 1 (5+ oed) i lefel Israddedigion a thu hwnt, trwy:

 • wella a chyfoethogi astudiaeth fathemategol y tu hwnt i'r cwricwlwm;
 • ymgysylltu â'r cyhoedd â mathemateg;
 • annog ffyrdd anarferol o gyfathrebu mathemateg.

Mae'r cynllun wedi'i fwriadu'n bennaf ar gyfer gweithgareddau lle nad oes ffynonellau ariannu eraill. Yn ddelfrydol, dylai ymgeiswyr sy'n gysylltiedig â phrifysgolion gael cefnogaeth gan aelod o'r Gymdeithas ac fel arfer ni fydd y Cynllun yn ariannu gweithgarwch allgymorth y Brifysgol. Fodd bynnag, mae unrhyw un sy'n byw yn y DU yn gymwys i wneud cais am grant.

Manylion yma.

Grantiau Allgymorth Y Gymdeithas Ffisioleg

HomeMae grantiau allgymorth o hyd at £ 20,000 ar gael i Aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau o'r Gymdeithas. Dylai'r grantiau gael eu defnyddio i gynyddu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o ffisioleg gyda'r nod o ymgymryd ag astudio mewn addysg uwch a thu hwnt, ac i hyrwyddo'r Gymdeithas, ei weledigaeth a'i weithgareddau. Rydym yn annog ceisiadau cydweithredol, gan gynnwys y rheiny rhwng cyfathrebwyr gwyddoniaeth arbenigol, hwyluswyr ymgysylltu â'r cyhoedd, artistiaid, cerddorion, gwarchodwyr a'n haelodau.

Manylion yma.

Grantiau i Hybu Defnydd o Ddŵr Tap (DU)

tapwater.org

Mae grantiau rhwng £300 a £3,000 ar gael i Ysgolion, Colegau a Phrifysgolion ar gyfer prosiectau sy’n lleihau’n sylweddol eu dibyniaeth ar blastigion untro a gwastraff plastig.

Mae’r Gwobrau Dŵr Tap yn anelu at gefnogi prosiectau sy’n datblygu atebion newydd i ddisodli systemau sydd eisoes yn bodoli sy’n dibynnu ar blastig a hyrwyddo’r defnydd o ddŵr tap. Mae grantiau ar gael i gefnogi sefydliadau addysgol sy’n gosod peiriannau dŵr sy’n defnyddio’r prif gyflenwad a defnyddio poteli y gellir eu hailddefnyddio. Fodd bynnag, ni fydd y Gwobrau’n talu am weithgareddau na gwasanaethau y mae gan ysgolion gyfrifoldeb statudol i’w darparu.

Gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg.

FSC Kids Fund

FSC logo

Mae’r Kids Fund yn rhan o’r Cyngor Astudiaethau Maes – Field Studies Council (FSC). Yr FSC yw’r unig elusen addysg amgylcheddol sydd wedi’i neilltuo’n gyfan gwbl i ddarparu cyfleoedd addysgiadol a phleserus i bobl o bob oed a gallu i ddarganfod, archwilio, cael eu hysbrydoli gan, a deall yr amgylchedd naturiol.

Mae’r Kids Fundwedi ei ariannu trwy roddion gan unigolion, Cronfeydd Ymddiriedolaethau ac o danysgrifiad Aelodaeth FSC. Mae staff FSC hefyd yn trefnu digwyddiadau codi arian.

Nôd y Kids Fund yw i:

 • Dod â dealltwriaeth amgylcheddol i bobl ifanc dan anfantais trwy fynychu cwrs mewn lleoliad dysgu FSC.
 • Helpu pobl ifanc dan anfantais i fynychu cwrs a allai fel arall gael eu gwahardd oherwydd rhyw fath o anfantais – iechyd, symudedd, amddifadedd neu ariannol.

Mwy o wybodaeth yma.

Arian ar gyfer Prosiectau sydd yn Hybu Gwell Dealltwriaeth o'r Amgylchedd a Chefn Gwlad (DU)

Ninevah Trust logo

Gall sefydliadau di-elw ac ysgolion yn y Deyrnas Unedig wneud cais am arian i Ymddiriedolaeth Elusennol Nineveh am ystod eang o brosiectau a gweithgareddau sy’n hyrwyddo dealltwriaeth well o’r amgylchedd a chefn gwlad, tra’n hwyluso gwell mynediad, addysg ac ymchwil.

Er nad yw’r Ymddiriedolaeth yn pennu swm grant lleiafswm nac uchafswm y gellir gwneud cais amdano, o ddadansoddi grantiau blaenorol awgrymir uchafswm o £ 5,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd.

Gellir gwneud cais unryw adeg.


Grantiau allgymorth y Gymdeithas Fiocemegol (DU)

biochemical society logoMae rhaglen grantiau allgymorth y Gymdeithas Fiocemegol bellach ar agor ar gyfer ceisiadau. Mae grantiau hyd at £1,000 ar gael i gynyddu cyfranogiad yn y biowyddorau moleciwlaidd ar lefel ysgol a thu hwnt trwy weithgareddau ymgysylltu.

Gwahoddir ceisiadau am gyllid i gynorthwyo gyda'r costau uniongyrchol sy'n gysylltiedig â digwyddiad a threuliau a godir. Gallai'r math o ddigwyddiadau a ariennir gynnwys:

 • Gweithgareddau ar gyfer clwb gwyddoniaeth
 • Gweithdai ar gyfer myfyrwyr neu athrawon
 • Darlithoedd gan wyddonwyr ymchwil

Mwy yma.

Grantiau Cemeg y Gymdeithas Frenhinol Cemeg i Ysgolion

RSC logo

Mae’r Gymdeithas Frenhinol Cemeg yn cynnig grantiau o hyd at £ 75 i ysgolion wneud unrhyw un o’u Arbrofion Byd-eang.

Neu, gallech ddefnyddio’r arian ar gyfer gweithgaredd cemeg arall. Beth am roi cynnig ar un o’r 1000au o arbrofion ar Learn Chemistry

Cydlynydd Rhanbarthol Cymru i’r Gymdeithas Frenhinol Cemeg yw Dr Dayna Mason; cysylltwch â hi ar masondn@cardiff.ac.uk am fwy o wybodaeth.                                                                    

Cymorth ariannol gan IoPCymru 

Oes gennych chi syniadau ar gyfer cyfleoedd allgyrsiol i'ch myfyrwyr? Cynlluniwyd cynllun grant Ymgysylltiad Cyhoeddus Sefydliad Ffiseg Cymru i roi cymorth ariannol o hyd at £ 750 i unigolion a sefydliadau sy'n rhedeg digwyddiadau a gweithgareddau ffiseg yng Nghymru. Mae'r cynllun grant hwn ar agor trwy gydol y flwyddyn a bydd ceisiadau yn cael eu hasesu gan Bwyllgor Sefydliad y Ffiseg yng Nghymru. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu trwy e-bost o'r canlyniad o fewn chwe wythnos i'r dyddiad cau.

Mae'r Sefydliad Ffiseg yn ganolog hefyd yn cynnig grantiau o hyd at £600 i ysgolion.
Mwy o wybodaeth yma

Grantiau Ymddiriedolaeth Naturesave 

Naturesave Trust logo.png

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Naturesave ym 1995 i hyrwyddo datblygu proseictau cynaliadwy. Hyd yn hyn, mae’r ymddiriedolaeth wedi ariannu prosiectau sy’n werth dros £580,000 ledled y DU.

Gallwch wneud cais am gyllid ar-lein yma neu drwy lawrlwytho ffurflen gais yma a’i dychwelyd drwy’r post, ynghyd ag unrhyw wybodaeth bellach y credwch y gallech fod yn ddefnyddiol, i: Bee West, Gweinyddwr yr Ymddiriedolaeth, Ymddiriedolaeth Naturesave, South Devon House, Babbage Road, Totnes.

Cynllun Grant Gwyddoniaeth Ymddiriedolaeth Edina

Edina Trust

Mae Cynllun Grant Gwyddoniaeth Ymddiriedolaeth Edina (SGS) yn cynnig grantiau bychain i bob ysgol gynradd, meithrinfeydd ac ysgolion arbennig ariennir gan y wladwriaeth mewn ardaloedd addysgol dynodedig. Ar gyfer y flwyddyn ysgol 2018-19, bydd y grantiau SGS ar gael yng Nghymru yng Nghaerffili a Blaenau Gwent yn unig.

Mae’r SGS yn anghystadleuol: mae digon o arian yn cael ei neilltuo fel ei bod yn bosib i bob ysgol yn yr ardaloedd hyn i gael y swm llawn. Mae Prif Grant ar gyfer Ysgolion Cynradd “llawn” * ac Ysgolion Arbennig o £500 y flwyddyn tuag at brosiect gwyddoniaeth. Dyma enghreifftiau o’r math o brosiectau y bydd y SGS yn eu hariannu:

 • Wythnosau gwyddoniaeth ysgol
 • Ymweliadau gwyddonol gan gynnwys teithiau allan o, neu ymweliadau i’r ysgol
 • Prynu offer gwyddoniaeth
 • Gwella tiroedd yr ysgol ar gyfer gwyddoniaeth
 • Adnoddau garddio (uchafswm grant o £350)
 • Tanysgrifiadau gwyddoniaeth

Mae manylion ein proses ymgeisio syml yma

Arian tuag at profi'r Celfyddydau

Fel rhan o’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi lansio ffrwd ariannu newydd i alluogi ysgolion i wneud cais am grantiau bach o hyd at £1,000 i ariannu ymweliadau â digwyddiadau celfyddydol mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydau a lleoliadau eraill. Mwy o wybodaeth yma

Bwrsariaethau y Ganolfan Dechnoleg Amgen (CAT)

Bwrsariaethau CAT ar gael ar gyfer grwpiau STEM o ysgolion a cholegau yng Ngogledd Cymru. 

Cysylltwch â Gabrielle Ashton, Adran Addysg: education@cat.org.uk / 01654 705983.

Y Sefydliad Mathemateg a'i Gymhwysiadau (IMA)

Gall unigolion mewn sefydliadau addysg bellach wneud cais am hyd at £600 o grantiau yn unol â’r Cynllun Grant Addysg ar gyfer naill ai trefnu neu fynychu gweithgaredd sy’n gysylltiedig gyda Mathemateg. Mae’r Cynllun Grant Addysg yn parhau trwy gydol y flwyddyn a cheisiadau yn cael eu gwneud drwy gydol y flwyddyn. Mwy yma.  

 Grantiau BMCS i glybiau Cemeg

Ar gyfer clybiau cemeg gan athro neu athrawes mewn ysgol gynradd neu uwchradd ar gyfer symiau hyd at £1,000. Byddai ceisiadau gan glybiau cemeg presennol sydd yn edrych i ehangu / gwella eu gweithgareddau yn cael ei groesawu a rhai gan gydweithwyr sydd â diddordeb mewn dechrau clwb. 

Arian ar gyfer Addysg Metelau a Defnyddiau (DU)

The Worshipful Company of Armourers and Brasiers  yw un o’r elusennau mwyaf blaenllaw yn y DU sy’n cefnogi Addysg Gwyddoniaeth Metelau a Deunyddiau. O’r ysgol gynradd hyd at lefelau ôl-raddedig, mae cyllid ar gael ar gyfer offer a phrosiectau gwyddoniaeth, neu deithio i ddigwyddiadau neu sefydliadau gwyddonol. Mae’r cronfeydd yn gyfyngedig a chânt eu dyrannu ar sail cyntaf i’r felin bob blwyddyn sy’n dechrau ar 1 Ebrill. 

Cynllun Grant Sefydliad Addysg Mathemateg (DU)

Mae unrhyw un sy’n gweithio mewn ysgolion uwchradd, Colegau Addysg Bellach neu Sefydliadau Addysg Uwch yn gymwys i wneud cais i’r Cynllun Grant Sefydliad Addysg Mathemateg am grant i helpu gyda chostau rhedeg neu mynychu gweithgaredd addysgol sy’n ymwneud â mathemateg. Bydd grantiau’n cael eu gwneud hyd at werth o £600. Mae y gweithgareddau a gefnogir yn cynnwys: cynnal digwyddiad mathemateg ( ee Llwybrau Mathemateg, Cystadlaethau Mathemateg ); mynychu cynadleddau (ee Mathemateg yn y Gwaith). Dylai ysgolion cynradd weithio mewn partneriaeth ag ysgol uwchradd, Coleg addysg Bellach neu Sefydliad addysg Uwch. Gellir cyflwyno ceisiadau ar unryw adeg.

Arian i Bawb (DU)

Mae Arian i Bawb yn cefnogi ystod eang o weithgareddau yn Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, gan gynnwys addysg, treftadaeth, yr amgylchedd, iechyd, gweithgareddau cymunedol, ac yn y rhan fwyaf o wledydd, chwaraeon a’r celfyddydau.

Un enghraifft o ysgol sydd wedi derbyn cyllid yn ddiweddar yw Ysgol Gynradd Gymunedol Treloweth yng Nghernyw. Bydd yr ysgol yn defnyddio cyllid o £9,940 i greu canolbwynt dysgu ar gyfer y gymuned. Bydd hyn yn gwella cyfleusterau a chreu amgylchedd ar gyfer gwahanol weithgareddau, gan gynnwys dysgu teuluol, sesiynau galw i mewn ar gyfer rhieni a chlybiau ar ôl ysgol.

Gellir gwneud cais ar unryw adeg.

 Cynllun Rhoi Gwastraff B&Q

Mae B&Q yn rhedeg cynllun ail-ddefnyddio cymunedol ym mhob un o'u siopau. 

Pwrpas y cynllun yw i roi eitemau na ellir eu gwerthu ar gyfer eu ail-ddefnyddio mewn ysgolion lleol a grwpiau eraill er budd y gymuned a'r amgylchedd. Mae'r eitemau yn cael eu rhoi ar y dealltwriaeth y byddant yn cael eu ail-ddefnyddio neu yn cael eu gwaredu mewn modd cyfrifol. 

Grwpiau cymwys:

 • Ysgolion a cholegau
 • Gwarchodwyr plant a meithrinfeydd
 • Cymdeithasau rhandiroedd, prosiectau gerdi cymunedol
 • Grwpiau ieuenctid gan gynnwys sgowtiaid, guides a chadets
 • Grwpiau cadwraeth gan gynnwys The Conservation Volunteers a Forest Schools
 • Grwpiau cymunedol eraill

Mwy o wybodaeth yma

Coed am ddim i Ysgolion a grwpiau cymunedol - Woodland Trust

Gall ysgolion ar draws y DU, meithrinfeydd, colegau, prifysgolion a grwpiau eraill wneud cais am hyd at 420 o goed i wella eu hamgylchedd leol. Mae amrywiaeth o fathau o goed ar gael. Ar hyn o bryd mae'r Woodland Trust yn derbyn ceisiadau am goed i'w anfon allan ym mis Tachwedd 2019. 

Mwy o wybodaeth yma

Grants4Schools

MaeGrants4Schools wedi ei lansio i helpu ysgolion i gael mynediad at y nifer o gynlluniau grant gwahanol sydd ar gael iddynt. Ein nod yw darparu gwasanaeth gwybodaeth am gyllid i ysgolion.

Gallwch roi cynnig ar ‘Grants4Schools’ am ddim yma.