Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha: 6 Rhagfyr 2021

Rhagfyr

Speakers for Schools - Profiad Gwaith Rhithiol i fyfyrwyr yng Nghymru. 6 neu 7 Rhagfyr, 3.30pm-4.15pm Ar-lein

Darganfyddwch sut y gall eich ysgol yng Nghymru alluogi pobl ifanc 14-19 oed i wneud cais am ein cyfleoedd profiad gwaith rhithiol ac wyneb yn wyneb. 

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda dros 600 o gyflogwyr mawr ledled y DU gan gynnig cyfle i bobl ifanc yng Nghymru wneud cais am unrhyw gyfleoedd profiad gwaith lleol neu ledled y wlad trwy ein porth. Gwnaethom gefnogi 60,000 o leoliadau y llynedd ac eleni rydym yn gweithio tuag at gynnig 169,000 o leoedd. 

Mae cofrestru bob amser yn rhad ac am ddim i holl ysgolion a cholegau'r wladwriaeth. Rydyn ni'n cwmpasu'r DU gyfan, ac rydyn ni nawr yn gyffrous i gael tîm llawn yng Nghymru. Byddwn yn dangos sut rydych chi'n cofrestru gyda ni ac yn clywed gan gyflogwyr yn rhannu eu profiad o gynnig profiad gwaith rhithiol. 

Cofrestrwch yma ar gyfer 6 Rhagfyr 

Cofrestrwch yma ar gyfer 7 Rhagfyr

Cystadleuaeth Codio'r DVLA. Dydd Mawrth 7 Rhagfyr. Ar-lein

Mae Cystadleuaeth Codio'r DVLA yn ôl ar gyfer 2021.

Rydym yn mynd ar-lein ac yn rhoi £20,000 mewn gwobrau TG. Ni allwn eich gwahodd chi i gyd i'r RLDC yn Abertawe eleni, ond nid yw hynny'n golygu na allwn roi gwobrau i ffwrdd! Felly, am eleni yn unig, ar 7 Rhagfyr 2021, rydym yn cynnal math gwahanol o gystadleuaeth sy'n agored i golegau cynradd, uwchradd, chweched dosbarth a cholegau. Rydyn ni wedi ei alw'n: 

£20k Give Away 

Ie wir, rydym yn cynnal dathliad o'r gystadleuaeth ers 2017. Cofrestrwch am docyn ar gyfer eich ysgol gynradd neu uwchradd, coleg chweched dosbarth, clwb neu grŵp cymunedol. 

Ymunwch â ni am ychydig oriau yn ystod y digwyddiad a gyflwynir gan Sian Lloyd (cyflwynydd Newyddion y BBC), i weld y gemau a'r fideos gorau o gystadlaethau'r gorffennol. Byddwch hefyd yn cael ein cynnwys yn ein raffl fawr o £20,000, gyda'r siawns o ennill rhwng £1,500 a £750 o becyn TG o'ch dewis ar gyfer eich ysgol. Ie wir, gallwch ddewis unrhyw offer TG sydd eu hangen ar eich ysgol hyd at werth eich gwobr. 

Dim ond 1 tocyn sydd ei angen arnoch chi i bob ysgol, a gallwch chi gysylltu â'n digwyddiad Timau Microsoft gymaint o weithiau ag yr hoffech i gael cymaint o blant â phosib i gymryd rhan. 

Manylion a chofrestru yma.

WISE - My Skills My Life - hyfforddiant am ddim i Athrawon. Dydd Mercher 8 Rhagfyr 4 - 5pm. Ar-lein.

Mae ymgyrch WISE 'My Skills My Life' yn ddull sy'n seiliedig ar ymchwil sy'n ceisio herio sut mae merched ysgol yn edrych ar yrfaoedd STEM. Y ffordd orau i fenywod a merched weld eu hunain yn gweithio mewn rôl STEM yw trwy gael modelau rôl STEM ysbrydoledig.

‘Mae cysylltiad clir rhwng modelau rôl ac angerdd cynyddol am bynciau Gwyddoniaeth, technoleg a mathemateg, gyda mwy o ddiddordeb mewn gyrfaoedd yn y meysydd hyn a mwy o hunanhyder’ (Microsoft, 2018) 

Mae WISE wedi datblygu adnodd sy'n caniatáu i ferched ddarganfod am eu hoff fathau o bersonoliaeth ac sy'n eu paru â modelau rôl sydd â gyrfaoedd gwerth chweil a llwyddiannus mewn STEM. Mae gennym blatfform ar-lein sy'n cynnwys dros 1,000 o ferched yn gweithio ym maes STEM, y gellir eu cyrchu yn www.myskillsmylife.org.uk. Mae set o adnoddau yn cyd-fynd â'r platfform ar-lein, sy'n eich galluogi i gynnal sesiynau My Skills My Life yn eich ysgolion. Mae hyn yn cynnwys cwblhau cwis My Skills My Life i ddarganfod pa fathau o bersonoliaeth yw'r disgyblion, ac yna mae'n rhoi cyfle iddynt ddarllen am ferched go iawn sy'n gweithio yn y diwydiant neu eu cyfarfod. 

Bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn eich tywys trwy'r adnoddau, gan roi'r offer a'r wybodaeth i chi allu rhedeg sesiynau My Skills My Life yn eich ysgol - cynyddu ymwybyddiaeth o yrfaoedd mewn STEM, torri stereoteipiau ac agor drysau ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

Archebwch yma

DPP i athrawon: Gweithdai Sgiliau Digidol Lego EV3 ar gyfer CA2/3. Dydd Iau 9 Rhagfyr 4 - 5pm. Ar-lein

Cyflwyniad ar gyfer athrawon a Llysgenhadon STEM i weithgaredd ymarferol hwyliog. 

Bydd Cymhwysedd Digidol, meddwl beirniadol, creadigrwydd a chysylltiadau efo'r byd go iawn i gyd yn rhan o'r gweithdy yma sydd yn cydfynd â'r cwricwlwm. 

Bydd Llysgenhadon STEM Cymdeithas Gyfrifiaduron Prydain yn cyflwyno'r sesiwn hon sy'n addas i'w haddasu i ddisgyblion CA2/3 a chynulleidfaoedd teuluol. 

Bydd y tîm yn eich tywys trwy sut i redeg y gweithgaredd, cyflwyno rhyngweithiadau rhaglennu cyfrifiadurol a'r adnoddau sydd ar gael i gyflwyno'r sesiwn mewn ystafelloedd dosbarth ar-lein ac yn bersonol. 

Mae'r adnoddau Lego a ddangosir ar gael ar fenthyg o'r Hwb. 

Cofrestrwch yma.

Ysgoloriaethau Peirianneg Arkwright 2022 - Gweminar. Dydd Iau 16 Rhagfyr 6 - 7pm. Ar-lein

Meddwl am wneud cais am Ysgoloriaeth Peirianneg Arkwright 2022? Ymunwch â ni i ddysgu mwy am bopeth Arkwright!

Ysgoloriaeth Peirianneg Arkwright yw'r ysgoloriaeth fwyaf uchel ei pharch o'i math yn y DU, a ddyluniwyd i ysbrydoli myfyrwyr i ddilyn eu breuddwydion a newid y byd fel arweinydd ym maes peirianneg yn y dyfodol. 

Bellach yn ei 30ain blwyddyn, mae ein rhaglen Ysgoloriaeth yn cefnogi myfyrwyr STEM gweithgar, gan roi mewnwelediad go iawn iddynt i fyd cyffrous peirianneg. 

Mae myfyrwyr yn gwneud cais ym Mlwyddyn 11 gan gwblhau cais, arholiad a chyfweliad ar-lein. Os byddant yn llwyddiannus, dyfernir eu hysgoloriaeth i fyfyrwyr ar ddechrau Blwyddyn 12. Mae'r ysgoloriaeth yn cefnogi myfyrwyr trwy eu dwy flynedd olaf yn yr ysgol, gan roi mynediad iddynt i ystod o gyfleoedd a buddion cyfoethogi unigryw gan gynnwys: 

  • Bonws ariannol o £600 i ariannu prosiectau technegol neu seiliedig ar gwricwlwm, prynu offer a chyrsiau ychwanegol 
  • Cyfleoedd mentora a rhwydweithio proffesiynol gydag arbenigwyr yn y diwydiant, gan ddarparu cyngor ac arweiniad ymarferol gyda phrosiectau technegol, astudiaethau pellach a llwybrau gyrfa 
  • Ardystiad Ysgoloriaeth a gydnabyddir yn genedlaethol i wella ceisiadau am brifysgol, prentisiaeth a swyddi yn y dyfodol 
  • Rhodd o £400 i ysgolion yr ymgeiswyr llwyddiannus, y gallant ei ddefnyddio ar gyfer digwyddiadau ac adnoddau STEM er budd myfyrwyr

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer Ysgoloriaethau 2022 a byddant yn cau ddydd Gwener 14eg Ionawr. 

Cofrestrwch ar gyfer y weminar yma.

Ionawr

Chwefror

Maths Inspiration. Dydd Mawrth 1 Chwefror 10am - 12.30pm. Theatr y Sherman, Caerdydd

Sylwch bod 5 disgybl cyntaf pob ysgol yn cael mynd am ddim, yna mae cost o £9 y disgybl.

Rhaglen genedlaethol o sioeau darlithoedd mathemateg rhyngweithiol ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau yw Maths Inspiration. Rydyn ni'n rhoi cyfle i bobl ifanc 14-17 oed brofi siaradwyr mathemateg mwyaf ysbrydoledig y DU sy'n cyflwyno mathemateg yn fyw yng nghyd-destun cymwysiadau cyffrous, y byd go iawn. 

Mae'r sioe wedi'i hanelu'n bennaf at: 

  • Myfyrwyr Blwyddyn 11 sydd, yn eich barn chi, â'r potensial i gael Gradd 6 neu'n uwch mewn TGAU (mae hynny'n fras gradd B uchel yn yr hen system) 
  • Holl fyfyrwyr Blwyddyn 12 a Choleg AB sy'n astudio mathemateg i Lefel Mathemateg Craidd neu UG o leiaf.

Elfen bwysig o'n sioeau yw dangos sut mae pynciau sy'n ymddangos yn y cwricwlwm (fel Pythagoras, fectorau a thebygolrwydd amodol) yn cael eu defnyddio mewn cymwysiadau pwysig yn y byd go iawn. Bydd pob sioe yn cynnwys syniadau a ddylai gyfoethogi astudiaeth reolaidd yn yr ystafell ddosbarth. Fodd bynnag, prif neges ein sioeau yw "Mae mwy i fathemateg na sefyll arholiadau". Mae ein sioeau hefyd yn cynnwys syniadau mathemateg sy'n bwysig ond y tu allan i'r cwricwlwm, a bydd Blwyddyn 11 yn arbennig yn profi rhai cysyniadau mathemateg nad ydyn nhw efallai wedi'u hastudio eto. 

Manylion ac archebu yma.