Image

Gweld Gwyddoniaeth – ymgynghorwyr addysg a chyfoethogiad deinamig, annibynol

Newyddion

Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd 2021 Ffair Yrfaoedd Rhithiol 1 - 6 Mawrth

Bydd y Ffair Yrfaoedd Rhithwir yn mynd yn fyw ar ddiwrnod 1 yr Wythnos Gyrfaoedd. Nid oes angen cofrestru, ac ni chesglir unrhyw ddata gan fyfyrwyr. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw rhannu cyfeiriad y wefan â myfyrwyr:

https://ncw2021.co.uk/welcome/start/ 

Mae’r canllaw i rieni i ddarparu’r wybodaeth sydd ei hangen ar rieni i helpu eu plant yn eu harddegau i wneud y dewisiadau cywir i greu dyfodol llwyddiannus ar ôl TGAU a’r chweched dosbarth. Mae ein canllawiau ar-lein wedi'u cynllunio i lywio, cynnwys ac arwain cefnogaeth rhieni. Maent yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf ar bynciau fel prentisiaethau, prifysgolion a thechnegau adolygu.Gweithdai Cemeg AM DDIM (Ariannwyd gan yr RSC)

O ddechrau mis Mawrth hyd at ddiwedd tymor yr haf, bydd Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai AM DDIM i ysgolion ledled Cymru. Byddwn yn hyblyg o ran sut rydym yn cyflwyno'r gweithdai hyn, yn dibynnu ar gyfyngiadau COVID, yn cyflwyno wyneb yn wyneb mewn ysgolion neu yn rhithiol trwy gysylltiadau byw ar lwyfannau sy'n addas i'r ysgolion.

Gweithdy Cemeg ar Waith (Bl 9)

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi bod yn cynnal diwrnodau Cemeg yn y Gwaith ym Mhrifysgol Abertawe ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9 ond eleni rydyn ni'n mynd yn rhithiol. Un budd o hyn yw y gallwn gynnwys Cemegwyr o brifysgolion eraill, yn ogystal ag o ystod eang o weithleoedd. Ond, hyd yn oed yn well, gallwn gynnig y gweithdy i ysgolion ledled Cymru!

Bydd y ffocws ar ble y gall Cemeg fynd â chi yn y dyfodol, gyda mewnwelediadau i astudio pynciau cysylltiedig â Chemeg yn y Brifysgol ac ehangder y gyrfaoedd y gallant arwain atynt.

Gweithdy 2 awr fydd hwn a gallwn fod yn hyblyg wrth ei gyflwyno - naill ai mewn un sesiwn neu dros ddwy sesiwn ar ddiwrnodau gwahanol.

Gweithdy Cemeg mewn Pandemig (Bl 5 i 9)

Bydd hwn yn weithdy newydd sbon yn edrych ar Cemeg a rôl Cemegwyr wrth ymladd pandemig byd-eang.

Am fwy o fanylion neu i gofrestru eich diddordeb, e-bostiwch Llinos ar llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

STEM Talks Tech: Gweithdai Roboteg a Rhaglennu i Ysgolion Cynradd. Dydd Mawrth 16 Chwefror 4 - 5yh. Ar-lein

Mae gweithdai arloesol newydd sydd yn cydfynd â'r cwricwlwm wedi'u datblygu gan Gymdeithas Gyfrifiaduron Prydain cangen De Cymru. Maent yn gwahodd Llysgenhadon ac athrawon STEM i weminar anffurfiol sy'n arddangos nodweddion sesiwn ar gyfer disgyblion cynradd blynyddoedd 4 - 6.

Mae'r sesiwn yn cynnwys ymgysylltu ymarferol gan ddefnyddio citiau Lego Mindstorm. Mae'r gweithdai'n mynd i'r afael â phynciau sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm: Cyfrifiadureg a'r Byd Digidol, Llythrennedd, Meddwl Dylunio a Chreadigrwydd, Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau.

Fe'u cyflwynwyd yn flaenorol mewn ysgolion ac mae'r rhain bellach ar gael fel sesiynau rhithwir o dan arweiniad Llysgennad STEM neu gallent gefnogi'r athro i redeg y sesiwn gyda disgyblion. 

Mae Llysgenhadon STEM yn y BCS yn eich croesawu’n gynnes i ymuno ac archwilio profiad mewn roboteg. 

Cofrestrwch yma.

Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd SÊR STEM. Dydd Iau 18 Chwefror 3 - 4pm. Ar-lein

Dewch i gwrdd â'r Llysgenhadon STEM, pobl ysbrydoledig sy'n gweithio ac yn astudio mewn Gwyddoniaeth Technoleg, Peirianneg a Mathemateg, yn y digwyddiad hwyliog hwn.

Byddant yn cyflwyno digwyddiad ar-lein BYW, bydd pob Llysgennad yn cynnig sgwrs / cyflwyniad byr neu weithgaredd i ddod â hwyl a diddordeb i'w pwnc. Byddant yn eich cyflwyno i'w ymchwil, gwaith a gweithgareddau hwyliog y maent yn eu cynnig i ysgolion a grwpiau teulu. 

Byddwn yn dilyn themâu Gwyddoniaeth, Technoleg, Seryddiaeth, Ymchwil a Pheirianneg. 

Mae Llysgenhadon STEM yn croesawu cwestiynau a byddant yn falch o glywed gennych yn ystod y digwyddiad! 

Cofrestrwch yma.


>> Darllenwch yr erthyglau’n llawn yma.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi y ddarpariaeth o STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) i ysgolion, colegau addysg uwch, sefydliadau addysg bellach a grwpiau cymunedol ledled Cymru.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau a fydd yn cefnogi y dysgu a’r addysgu o bynciau STEM yng Nghymru o fewn cyd-destun byd go iawn.

Gweithdai a Phrosiectau

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai STEM a DPP dwyieithog i ysgolion a busnesau. Gellir eu teilwra i gwrdd â’ch gofynion penodol chi – mwy yma.

Dysgwch am y prosiectau cyfredol mae Gweld Gwyddoniaeth yn ymwneud â nhw yma – a phrosiectau blaenorol yma.

Hwb Llysgenhadon STEM Cymru

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cydlynu Hwb Llysgenhadon STEM Cymru i ysbrydoli pobl ifanc am STEM.

Rydym yn hysbysu ysgolion yng Nghymru am weithgareddau o ansawdd uchel y gallant gymeryd rhan ynddynt er mwyn cyfoethogi a gwella'r cwricwlwm STEM ac yn eu galluogi i ddefnyddio ystod o Lysgenhadon STEM, fel y gall athrawon ymgorffori cysylltiadau rhagorol i fyd gwaith yn eu haddysgu.

STEM Hub logo

Mae cymryd rhan yn y rhaglen Llysgenhadon STEM yn haws nag erioed drwy wefan Llysgenhadon STEM, a gynlluniwyd i roi rheolaeth ar eich profiad Llysgennad STEM.

Sut ydw i’n defnyddio’r wefan i ymgysylltu â Llysgenhadon STEM?

Gallwch gofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan pryd bynnag y dymunwch a ble bynnag yr ydych. Mae Llysgenhadon STEM yn wirfoddolwyr o ystod eang o swyddi a disgyblaethau cysylltiedig â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ledled y DU.

My Image

Maent yn cynnig eu hamser a’u brwdfrydedd i helpu i ddod â phynciau STEM yn fyw ac i ddangos eu gwerth mewn bywyd a gyrfaoedd. Mae cofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan yn gyflym ac yn hawdd. Gallwch gael mynediad i’r wefan ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur personol pryd bynnag y mae’n gyfleus.

Gwobrau CREST

CREST yw cynllun gwobrwyo cenedlaethol fwyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect yn y pynciau STEM – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg – ac mae’n dod â gwyddoniaeth yn fyw drwy gynnig cyfleoedd archwilio prosiectau yn y byd go iawn i bobl ifanc rhwng 11-19 mewn ffordd gyffrous ac arloesol.

My Image

Gweld Gwyddoniaeth yw Sefydliad Cefnogi Lleol CREST Cymru. Rydym yn darparu arweiniad trwy gydol proses Gwobrau CREST ar bob lefel.

Darllenwch fwy am Gweld Gwyddoniaeth a CREST yma.

Adnoddau, gweithgareddau a darparwyr

Dilynwch y dolennau yma am restrau cyfredol a chynhwysfawr o adnoddau, gweithgareddau a darparwyr allanol sydd yn cynnig gweithgareddau neu wasanaethau yn ymwneud â STEM.

Adborth

"Yn bendant mae’r prosiect wedi cryfhau cysylltiadau pontio, wedi gwneud i ni ystyried sgiliau addysgu mewn ffyrdd gwahanol ac wedi darparu disgyblion gydag ysgogiad cryfach i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth yn y dyfodol. Diolch yn fawr i bawb!! Bydd croeso mawr i chi ddefnyddio ein teulu ni o ysgolion ar gyfer peilot unryw gynllun yn y dyfodol.”

Darllenwch fwy o adborth a thystlythyron am wasanaeth a phrosiectau Gweld Gwyddoniaeth yma.

Dewch o hyd i amrywiaeth o adnoddau STEM ar-lein ar gyfer pob oed yma.