Annwyl Lysgenhadon

Mae mis Medi yn fis da iwan i mi gan fy mod wedi cael nifer o erthyglau gwych gan Lysgenhadon – os hoffech chi gyfrannu ar unrhyw adeg anfonwch eich newyddion ymlaen i mi!

Gwyl Wyddoniaeth Caerdydd

Roedd Gŵyl Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd, rhwng 14-21 Gorffennaf, yn llwyddiant ysgubol – eleni cynyddodd nifer yr ymwelwyr a lleoliadau ac roedd yr amserlen yn wych. ‘Roedd adeiladu y Pierhead ym Mae Caerdydd yn lleoliad gwych ar gyfer y brif arddangosfa, wedi ei leoli yn dda iawn ac yn adeilad o ansawdd gwych ar gyfer y digwyddiad.

Diolch i’r 14 Lysgennad STEM a wirfoddolodd i gynorthwyo gyda gwyddoniaeth Canu yn y Stryd, cydlynu ymwelwyr, cyflwyno a llawer o swyddogaethau hanfodol eraill.

Gaspari BenenetiYsgrifennodd Gaspari Beneneti, Llysgennad STEM ac Uwch Wyddonydd yn Ortho Clinical Diagnostics ym Mhenybont ar Ogwr, y cyfrif hwn am ei brofiad yn y digwyddiad:

Thermal image“Ydych chi erioed wedi gweld camera is-goch yn tynnu lluniau tymheredd? Cefais dynnu fy llun a a dysgais sut mae seryddwyr yn edrych trwy lwch cosmig, i ddeall sut mae sêr yn cael eu geni. Gwthiais fotwm i greu gwrthyriadau magnetig sy’n gwneud modrwy metel neidio i fyny yn uchel – a dysgais sut mae trenau bwled yn defnyddio’r un dulliau i gyrraedd 581km/h (361 milltir yr awr)!

“Awgrymodd un o’r sgyrsiau yn Adeilad y Pierhead, oherwydd y cynnydd ym mhoblogaeth y byd,y fod ffynhonnell dda o broteinau mewn bwyta pryfed. Roeddwn i’n meddwl ein bod yn weddol saff yng Nghymru (3 miliwn o bobl a 30 miliwn o ddefaid). Galluogodd y sgwrs hynny i mi weld arddangosfa ‘ bugs ar y bws’, o flaen y Techniquest, heb ormod o ofid. Roedd y diwrnod yn braf, ac roedd y plant wrth eu boddau.

“Yr unig broblem oedd gan fy mod yn wyddonydd, rwyf yn chwilfrydig trwy ddiffiniad ac rwyf yn awyddus i chwarae’r gemau fy hun. Yn anffodus, roedd eisoes llawer o blant yn llinell i greu swigod sebon mawr ( ac yn dysgu am densiynau arwyneb, wrth gwrs). Felly, nid oes gennyf unrhyw ddewis ond gadael i’r swigod sebon mawr aros tan yr Wyl Wyddoniaeth nesaf, yn 2014. Rydych i gyd yn cael eich gwahodd yn barod, dewch a’r plant draw a chael hwyl!”

nol i'r cychwynCwmni newydd o Bowys yn ymuno

PCI logoRydym yn falch iawn fod cwmni o Bowys PCI ( Anderson Aberghonddu gynt) wedi ymuno â’r Rhaglen Llysgenhadon STEM yn ddiweddar.

PCI ar hyn o bryd yw y cyflogwr mwyaf yn y sector preifat yng Nghanolbarth Cymru, gyda mwy na 300 o staff sy’n gweithio ar y prif safle yn y Gelli Gandryll. Eglurodd Rheolwr Dysgu a Datblygu Tim Colman i ni y gall lleoliad gwledig y busnes ei gwneud yn her i recriwtio a chadw staff medrus.

Mae PCI yn cyflogi nifer o brentisiaid ifanc ac yn edrych i weithio’n agos gydag ysgolion lleol yng Nghymru a Lloegr – mae bod yn dref ar y ffin yn golygu fod llawer o’r 300 o staff yn teithio o siroedd cyfagos.

Yn ddiweddar, cynhaliodd PCI ymweliad i Ysgol Uwchradd Gwernyfed. Cafodd y myfyrwyr daith o amgylch y safle yn y Gelli a chyfarfod Llysgenhadon, a atebodd gwestiynau am eu rolau a’r llwybrau sy’n eu harwain at yrfa mewn deunydd pacio fferyllol. Roedd hwn yn gyfle gwych i’r ysgol, gan fod ei leoliad gwledig yn golygu nad yw’n hawdd iddynt ddod o hyd i fusnesau lleol i gefnogi prosiectau myfyrwyr a gweithgareddau STEM trwy gydol y flwyddyn.

Y gobaith yw y bydd y bartneriaeth sydd wedi meithrin rhwng Gwernyfed a PCI yn parhau i dyfu, ac y bydd y Llysgenhadon STEM yn fuan yn cysylltu ag ysgolion eraill i ddarparu gweithgareddau cyfoethogi cwricwlwm a chefnogaeth.

Heidi Purnell

Grŵp STEM Learning ar Linkedin

Rhys Phillips ar newyddion y BBC World!

Gwrandewch ar y cyfweliad yma.

Cafodd Grŵp STEM Learning ar Linkedin ei lansio yng nghynhadledd STEM Learning ym mis Gorfenaf. Os ydych yn ddefnyddiwr Linkedin neu yn newydd i’r wefan rhwydweithio proffesiynol; mae ganddo deulu eang o Genhadon, Daliwyr Cytundeb, cyflogwyr ac athrawon

nol i'r cychwynLlwyddiant peirianneg – stori

Effaith cefnogaeth Llysgenhadon STEM

Y grefft o addysgu gwyddoniaeth: bwrdd crwn Guardian. Mae panel o arbenigwyr yn trafod pam y byddai llai o ymyrraeth gan y llywodraeth a llwybr gyrfa mwy diffiniedig ar gyfer athrawon yn helpu i wella addysg Stem yn ysgolion y DU.

Ychydig flynyddoedd yn ol pan oeddwn yn mentora disgyblion yn Ysgol Uwchradd Caergybi am eu Pecyn Bagloriaeth Dysgu Agored Cymru, gofynnwyd imi a allwn i gael gair â disgybl tawel a oedd yn ol yr athrawes gyrfaoedd (Emma Roberts) gyda potensial yna ond nad oedd hi yn llwyddo i’w annog.

WelshHighland RailwayRhoddais cyfweldiad iddo a mynegodd ei ddiddordeb mewn peirianneg felly gofynnais os byddai’n hoffi gweld rhywfaint o peirianneg go iawn – fy hobi yw adfer locomotifau stêm ar Rheilffordd Ucheldir Cymru gerllaw yng Nghaernarfon ac ‘roedd grŵp ohonom yn gweithio ar loco mawr yno y penwythnos canlynol. Dywedodd y byddai’n gweld os byddai modd i’w Dad ddod ag ef i lawr.

Follow us on TwitterDilynwyr Trydar

Os ydych yn defnyddio Twitter, Dilynwch @SeeScience - byddem yn falch o gael mwy yn y praidd!

Ymddangosodd y ddau a gofynnodd Sam os byddai modd iddo ymuno yn y gwaith. Mae wedi bod yn mynychu yn gyson ar ein penwythnosau gweithio misol byth ers hynny ac wedi dysgu llawer iawn – mae wedi cael cyfle i weld sut i ddefnyddio offer yn iawn gyda fi ac mae fy nghydweithwyr wedi egluro sut mae pethau’n gweithio iddo. Mae’n un o hoelion wyth ein tîm nawr. Gwnaeth ei brofiad gwaith yma yn yr orsaf bŵer yn gynharach eleni (Tybed pwy roddodd gymorth iddo wneud hynny!)

Heddiw, mae wedi anfon e-bost i mi am ei ganlyniadau ei Lefel A – gwych, A a B. Ac ar ben hyn i gyd, mae’n newydd gael ei dderbyn fel prentis yn Iard Gychod Caergybi lle bydd yn cael y cyfle i symud i fyny trwy HND neu uwch os yw yn cadw y safon i fyny.

Clive Briscoe, Llysgennad STEM Safleoedd Magnox

nol i'r cychwyn Cyfarfodydd Sefydlu Llysgenhadon

Cynhelir y gyfres nesaf o gyfarfodydd sefydlu ar y dyddiadau canlynol – i fwcio lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae’n orfodol i Lysgenhadon sydd newydd gofrestru fynychu cyfarfod sefydlu a dod â’u dogfennau adnabod gyda nhw. Mae croeso i Lysgenhadon Cymeradwy fynychu hefyd.

Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

 1. Pen-y-Bont ar Ogwr. Gwaith Prosiect Pontydd Solid. Mae’r athro wedi derbyn pecyn meddalwedd modelu 3D ar Strwythurau a Phontydd Adeiladu. Byddai’n croesawu arbenigedd Llysgennad STEM i gychwyn gosod y pecyn ifyny. Gallai hyn olygu mwy nag un ymweliad â’r ysgol. Mwy o wybodaeth…
 2. Pen-y-Bont ar Ogwr Prentisiaid – Myth neu Realiti. Byddai’r athro yn hoffi derbyn ymweliad gan brentis neu rywun sy’n fentor ac yn gweithio gyda phrentisiaid i arddangos y sgiliau gwerthfawr a llwybrau gyrfa mae y proffesiynau yn gallu cynnig. Mwy o wybodaeth…
 3. Gogledd a Chanolbarth Cymru Her Digwyddiadau Peirianneg. Mae croeso cynnes i bob Llysgenhad STEM i gefnogi’r disgyblion a bydd y digwyddiadau adeiladu tîm ac arbenigedd STEM yn allweddol i lwyddiant y diwrnod. Mwy o wybodaeth…
 4. Abertawe/ Castell-nedd Port Talbot a Chaerfyrddin Cyfweliadau Ffug. Mae angen sgiliau Llysgennad fel cyfwelwyr mewn cyfres o Ffug Gyfweliadau ar draws Gorllewin Cymru. Mae’r cylch gwaith yn hawdd ac yn bleserus, holiaduron yn cael eu cyflenwi i’r cyfwelwyr, a ategir gan eich cyfraniad eich hun. Mwy o wybodaeth…
 5. Pen-y-Bont ar Ogwr. Yr Ochr Moesegol o TG. Mae’r athro yn dymuno tynnu sylw’r disgyblion i’r ystyriaethau moesegol y defnydd o TG a chyfryngau cymdeithasol. Mwy o wybodaeth…
 6. Pen-y-Bont ar Ogwr. Cylchedau Trydanol / Y Grid Cenedlaethol / Parasiwtiau a symundiad/ Awyrennau. Mae’r athrawes yn chwilio am Lysgenhadon sy’n gallu siarad a chyflwyno sesiwn ryngweithiol a diddorol ar unrhyw un o’r pynciau uchod. Y nod yw dangos y ceisiadau Ffiseg yn y byd go iawn. Mwy o wybodaeth…
 7. Pen-y-Bont ar Ogwr. Gyrfa mewn Ffiseg. Mae grŵp bychan Blwyddyn 12 sy’n astudio Ffiseg eleni angen ehangu eu gwybodaeth o yrfaoedd sy’n ymwneud â ffiseg yn y byd go iawn. Mwy o wybodaeth…
 8. Caerfyrddin, Abertawe a Phrifysgol De Cymru. Rhaglen Her Tîm Peirianneg. Byddai presenoldeb Llysgenhadon STEM ar gyfer gwahanol opsiynau ac ar wahanol ddyddiadau cael ei werthfawrogi’n fawr. Mwy o wybodaeth…
 9. Merthyr Tydful. Gwyddoniaeth mewn ‘Cyfathrebu’, Gwyddoniaeth Fforensig ‘a’ Diwydiant’. Mae’r ysgol yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau lle bydd Llysgenhadon STEM darparu mewnwelediad diddorol i ddisgyblion Blwyddyn 9 ar rôl STEM mewn themâu annisgwyl. Mwy o wybodaeth…
 10. Caerdydd. Gyrfaoedd Cemeg Teg. Byddai Llysgennad STEM Dr Mark Tatchell yn croesawu cefnogaeth gan gyd fferyllfeydd yn y digwyddiad hwn. Byddai’n fwyaf awyddus i wahodd cyflogwyr diwydiannol sy’n defnyddio cemeg yn eu busnes. Mwy o wybodaeth…
 11. Abertawe. Gyrfaoedd mewn Cemeg. Byddai’r athro yn hoffi gwahodd llysgennad a all ddangos i ddisgyblion 16-18 mlwydd oed, y cyfleoedd gyrfa a chyrsiau y gall Cemeg Lefel ‘A’ yn arwain at. Mwy o wybodaeth…
 12. Hwlffordd. Bywyd fferyllydd. Byddai athro Cemeg yn hoffi cymorth gan Lysgennad STEM sydd â diddordeb / arbenigedd mewn cemeg i siarad gyda myfyrwyr Blwyddyn 7 yn ystod yr Wythnos Gemeg 18-22 Tachwedd. Mwy o wybodaeth…
 13. Caerdydd. Carosel STEM. Bydd Ysgol Uwchradd Cantonian yn cynnal diwrnod STEM ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6 ar 26 Hydref. Mae yr athro yn awyddus i gyflwynoi Carolsel STEM i’r disgyblion ifanc sef geithgareddau STEM diddorol a gyflwynir gan Lysgenhadon STEM. Mwy o wybodaeth…
 14. Caerdydd. Peiriannydd Strwythurol neu Mecanyddol i ymweld â Chlwb STEM. Mae’r athro wedi newydd sefydlu Clwb STEM Peirianneg ar gyfer Blynyddoedd 7-9 ar ddydd Mercher ar ôl ysgol 3-4pm.
 15. Caerdydd. Bioleg – Pwnc Gwych ar gyfer Fi! Allwch chi wneud Bioleg yn gyffrous ac yn berthnasol i ddisgyblion Blwyddyn 9? Os yw eich gyrfa fel Biolegydd wedi’ch ysbrydoli, byddai’r athro yn croesawu eich brwdfrydedd acymweliad. Mwy o wybodaeth…
 16. Maesteg. STEM cefnogaeth Clwb. Allech chi sbario amser byr un prynhawn dydd Gwener i ymweld a chefnogi’r Clwb STEM Llangynwyd? Mwy o wybodaeth…
 17. Cyfle i bob Llysgennad: Trowsus Pythagoras’ – cyfweliadau sioe radio. Croeso i unrhyw Llysgennad STEM sydd â diddordeb mewn cymryd rhan …. Mwy o wybodaeth…
 18. Torfaen. Cymwysiadau BTEC mewn gwahanol broffesiynau STEM. Os ydych yn gymwys gyda BTEC neu yn gyflogwr sy’n ei gwneud angen gweithwyr gyda BTEC, byddai athro yn falch iawn i glywed oddi wrthych! Mwy o wybodaeth…

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Making the Future

A ydych yn beiriannydd siartredig gyda diddordeb mewn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr ac ennill profiad tuag at Gymhwysedd Proffesiynol Peirianneg Safonol y Du- Adran D?

Mae Science made simple, Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd a Mark Taylor o Mott MacDonald wedi derbyn grant “Ingenious” i ymgysylltu â’r cyhoedd gan yr Academi Beirianneg Brenhinol i gyflawni ‘Making the Future’. Mae hwn yn brosiect peilot a fydd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ysgol, drwy sesiynau gweithdy rhyngweithiol, i weld sut peirianwyr mynd i’r afael â’r materion sy’n llywio eu gwaith.

Bydd gwirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi a rhagwelir y bydd y gofynion amser yn uchafswm o 5 diwrnod rhwng Medi 2013 a Gorffennaf 2014. Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r prosiect cyffrous hwn, cysylltwch â Gareth Smith gaz@sciencemadesimple.co.uk.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 59 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD/ Rhif Cwmni : 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk