Annwyl Lysgenhadon STEM

Mae y prif erthygl y mis hwn yn dangos y digwyddiad diweddar yn Abertawe – lle cafodd nifer o bobl ifanc a theuluoedd eu denu i'r darlithoedd a gweithdai STEM oedd ar gael. Ar draws Cymru, mae tystiolaeth yn dod i law o werth holl ymrwymiadau Llysgenhadon STEM drwy'r sylwadau a'r adborth a gaf gan athrawon unigol. Anfonodd Jayne Williams o Ysgol Cas-gwent, yr e-bost hwn ar ôl y digwyddiad Diwrnod Sgiliau Cas-gwent: "Rydym yn hynod werthfawrogol o'ch cefnogaeth wrth ein rhoi mewn cysylltiad â'r Llysgenhadon STEM ac ein galluogi i gyflwyno diwrnod gwych i'n myfyrwyr. Maent wedi eu hysbrydoli i weithio'n galed a dechrau meddwl lle gall eu pynciau lefel A eu harwain nhw yn y dyfodol."

Sian Ashton signatureCanfu adroddiad diweddar ar ymgysylltiad Llysgenhadon STEM fod gan 86% o ddisgyblion well dealltwriaeth o yrfaoedd STEM ac roedd 58% wedi eu hysbrydoli i gymryd STEM fel opsiwn gyrfaoedd.

Y Gwyliau Gwyddoniaeth Prydeinig

Dr Yamni NigraCafodd y Gwyliau Gwyddoniaeth Prydeinig ei gynnal ym Mhrifysgol Abertawe ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ym mis Medi.

Cyflwynwyd darlithoedd a gweithdai a drefnwyd gan lu o Lysgenhadon proffil uchel, gan gynnwys Mark Lewney, Ian Mabbett, Rhys Phillips, Dr Paul Roche, Bruce Rogers a Liam Thomas o'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol.

Karen Pitt and Mark JonesMartin Thomson and KattDros y penwythnos roedd cyfanswm o 3,500 o ymwelwyr yn bresennol yn y Penwythnos Teulu yn Amgueddfa'r Glannau. Mae poblogrwydd y digwyddiad hwn ac ansawdd y stondinau yn dystiolaeth y gallwn ni yng Nghymru godi ymgysylltu STEM i safonau rhagorol.

Ymwelais ar y ddau ddiwrnod, ac roedd yn bleser gweld y dyfeisgarwch yr arddangosiadau yn y stondinau, yr elfen o hwyl a'r ffordd deniadol yr oedd cysyniadau anodd yn cael eu hesbonio i ymwelwyr.

Abi Ashton and the IOP standDiolch i dîm DVLA am gamu i fyny yn yr awr olaf – yn mynychu ar y ddau ddiwrnod gyda arddangosfa codio a Diamond Dust a arweinir gan y Llysgennad STEM Martin Thomson gyda'i Robot Katt 3 medr anhygoel

Gwelir rhai o'r Llysgenhadon oedd yn rhan o'r 'tîm Penwythnos i'r Teulu' yma:
Dr Yamni Nigri: Arddangosfa Cariad at y Cynrhon (gyda cynrhon byw)
Karen Pitt a Mark Jones: Codio gyda'r DVLA
Martin Thomson a Katt
Abi Ashton a'r stondin IOP

Gyrfa mewn Peirianneg yng Ngorsaf Bŵer Penfro

Llysgennad STEM Lewis Hall

Lewis Hall"Bum mlynedd yn ôl, yn union fel y rhan fwyaf o fyfyrwyr ar lefel AS, doedd gen i ddim syniad beth oeddwn i eisiau astudio yn y Brifysgol. Mae amrywiaeth y cyrsiau sydd ar gael yn gwneud y broses o wneud cais i brifysgol yn broses anodd.

"Nid oedd y posibilrwydd o astudio peirianneg wedi croesi fy meddwl hyd yn oed tan y diwrnod cefais ffurflen gais ar gyfer ysgol haf Headstart Cymru EESW ym Mhrifysgol Abertawe. Galluogodd y cwrs myfyrwyr Lefel AS i dreulio tri diwrnod ym Mhrifysgol Abertawe ac roedd yn darparu blas o'r profiad o astudio peirianneg yn y brifysgol.

"Fel nifer cynyddol o fyfyrwyr peirianneg, cynigias gais i wneud MEng gyda Blwyddyn mewn Diwydiant. Mae treulio blwyddyn mewn lleoliad diwydiannol yn cynyddu eich cyflogadwyedd ar ôl graddio mewn marchnad swyddi gystadleuol iawn ac hefyd yn eich galluogi i ddod o hyd i eich maes arbenigol o fewn y disgyblaeth a ddewiswyd. Yn dilyn fy nhrydedd flwyddyn yn y brifysgol roeddwn yn ddigon ffodus i sicrhau lleoliad Blwyddyn mewn Diwydiant gyda RWE Generation UK yng Ngorsaf Bŵer Penfro, gorsaf ynni nwy mwyaf effeithlon y DU.

"Ym Mhenfro rwyf wedi gallu gwneud cymhwyso fy ngradd i ystod eang o brosiectau o drin dŵr i brosiect Optimization ager uwch-wresogi, lle rhagwelir y bydd yn arbed bron i £8 miliwn i'r cwmni dros y 10 mlynedd nesaf. Rwyf wedi cael y cyfle i gael ehangu fy ngorwelion, gan weithio gydag ystod eang o weithwyr proffesiynol o Gemegwyr i Beirianwyr Mecanyddol. Y peth gwych am yrfa mewn peirianneg yw nad oes gan neb yr holl atebion. Yn ystod fy nghyfnod ym Mhenfro rwyf wedi dysgu sut peirianwyr o bob rhan o'r sbectrwm peirianneg yn cronni eu gwybodaeth ac yn gweithio gyda'i gilydd fel tîm i gadw'r goleuadau ymlaen ar gyfer yr 3.5 miliwn o gartrefi yr ydym yn cyflenwi.

"Byddwn yn argymell gradd mewn peirianneg i unrhyw un sy'n ansicr ynglŷn â beth i'w astudio yn y Brifysgol. Mae gradd mewn peirianneg yn agor y drws i ystod eang o yrfaoedd ac yn rhoi'r gallu i weithio unrhyw le yn y byd i chi – rhywbeth, y byddaf yn bendant yn gwneud y gorau ohono yn y dyfodol!"

Llongyfarchiadau i'r Llysgennad STEM Aamir Awan a'i wraig – babi newydd

Uswa Awan"Cawsom ferch fach brydferth ar 29 Awst, ac rydym enwir hi 'Uswa Awan'. Mae Uswa yn air Arabeg sydd â dau ystyr: Ysgafn ac Enghraifft Rhagorol"

A diolch am y llun hyfryd, rwy'n siŵr y bydd Aamir yn cyflwyno gweithgareddau gwyddonol iddi yn fuan!

BAE Systems yn noddi Myfyrwyr Ysgol Uwchradd Caergybi ar gyfer Cystadleuaeth y Glec Fawr EESW gyda Llysgenhadon STEM o BAE Caergybi

BAE Systems sponsors Ysgol Uwchradd Caergybi studentMae BAE Systems wedi noddi 7 o fyfyrwyr o Ysgol Uwchradd Caergybi, i'w galluogi i gymryd rhan yn EESW (Cynllun Addysg Beirianneg Cymru). Mae'r prosiect yn cysylltu timau o fyfyrwyr y Chweched Dosbarth i ddatblygu sgiliau STEM trwy wneud prosiect ymargferol gyda diwydiant cysylltiedig. Drwy weithio gyda pheirianwyr proffesiynol ar broblemau go iawn o'r diwydiant byddant yn datblygu gwell dealltwriaeth o peirianneg fel gyrfa a sylweddoli pwysigrwydd mynd ar drywydd mathemateg a gwyddoniaeth i lefel 3 i fod yn beirianwyr y dyfodol.

Cafodd y y myfyrwyr, ynghyd â'u Pennaeth Mr Adam Williams ac athro TG Mr Steffan Taylor gyfle i ymweld a'r Orsaf ar 9 Medi i gyfarfod Llysgenhadon STEM Steve Evans a June Strydhurst. Aeth Steve a June a'r myfyrwyr i BAE Systems yn Warton i ymweld a'r cyfleuster Hawk and Typhoon. Bydd y myfyrwyr yn awr yn dychwelyd i'r ysgol i ddechrau gweithio ar eu tasg gyda Steffan.

Ym mis Rhagfyr, bydd y myfyrwyr yn cwblhau eu prosiect mewn gweithdai Prifysgol. Ar hyd y ffordd bydd myfyrwyr yn cadw portffolio o'u gwaith, sydd wedyn yn cael ei arddangos yn Venue Cymru ym mis Ebrill yn 'Ffair y Glec Fawr'. Bydd eu gwaith yn cael eu barnu a bydd yr ysgol mwyaf llwyddiannus yn derbyn swm o £500. Roedd tri deg o ysgolion yng Ngogledd Cymru yn cymryd rhan y llynedd.

Y prif amcan yw dangos i bobl ifanc disglair pa mor gyffrous, heriol a boddhaol y gall peirianneg fodyn ogystal a hysbysu, fod prinder mawr o beirianwyr yn y DU ac yng Nghymru ar hyn o bryd. Bydd diweddariad pellach yn dilyn ar gynnydd y myfyriwr gyda'r prosiect.

nol i'r cychwynSesiynau sefydlu a sesiynau adnewyddu DBS

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn. Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

1. Ffair Yrfaoedd a Cyflogadwyedd Wrecsam

Dydd Iau 15 Ragfyr. Disgyblion Blwyddyn 9 09:00-12:30; Disgyblion Blwyddyn 10 1.30 o'r gloch. 3.30pm. Ysgol Rhosnesni LL13 9ET

Mae'r digwyddiad wedi ei anelu at godi dyheadau ac i ddangos i bobl ifanc beth y gallant ei gyflawni drwy addysg a chyfleoedd gyrfaol lleol. Mae'r fformat yn anffurfiol; bydd disgyblion yn cwblhau llyfr gwaith wrth iddynt ymweld â stondinau. Bydd coreso i chi ddod a baneri, taflenni, a PowerPoint yn ogystal â rhai arddangosiadau sy'n dal y llygad / offer i dynnu sylw. Croesawir cefnogaeth gan Lysgenhadon drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

2. Sir Benfro. Sesiynau STEM (unrhyw bwnc)

Dydd Mawrth 22 o Dachwedd. Ysgol Bro Gwaun Abergwaun SA65 9DT

Bydd Blwyddyn 9 (14 Bl oed) yn mynychu 5 x 50 gweithdy munud. Mae'r athro yn gobeithio am weithgareddau rhyngweithiol neu ymarferol i ysbrydoli disgyblion am bwysigrwydd STEM. Os gallwch chi gynnig sgwrs neu arddangosiadau syml cysylltwch â mi yn drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

3. Sir Benfro. Sesiynau gwyddoniaeth

Unrhyw Dyddiadau bosibl. Ysgol Gynradd Holy Name Abergwaun. SA65 9DF

Mae yr athrawes Abbie Davies yn awyddus i ddod o hyd i arbenigedd am help gydag unrhyw un o'r pynciau hyn:

Dosbarth Un (3 a 4 mlwydd oed)

Dosbarth Tri (5 a 6 mlwydd oed)

Dosbarth Pedwar – (7 ac 8 oed)

Dosbarth Pump – (9 a 10 mlwydd oed)

Byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Abbie drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

4. Sir Benfro. STEM – Sesiwn Iaith tramor (Ffrangeg neu unrhyw iaith)

Dydd Gwener 20 Mis Ionawr neu Iau 27 Mis Ionawr. Ysgol Syr Thomas Picton SA68 2NX

Mae Dianne Howman wedi clywed am yr effaith y mae y sesiynau hyn yn cael oddi wrth ei chydweithwyr addysgu.Mae Dianne yn chwilio am Lysgennad STEM i gyflwyno 2 sesiwn o 1 awr yr un ar y naill dyddiad. Mae'r disgyblion ym Mlwyddyn 9, ac mae Dianne yn awyddus i wneud y bechgyn yn ymwybodol o gfanteision iaith dramor. Dyma'r cais cyntaf o Sir Benfro ar gyfer STEM – ITM, a bydd unrhwy gynigion o gefnogaeth yn cael eu derbyn yn ddiolchgar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

5. Ffair Gyrfaoedd Aberystwyth

Dydd Mawrth 28 Chwefror, 2017 Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Prifysgol Aberystwyth SY23 3DE

Bydd mwy na 300 o ddisgyblion CA3 / CA4 o Ganolbarth Cymru a Cheredigion yn mynychu'r digwyddiad hwn. Gofynnir am Lysgenhadon STEM i arddangos llawer o lwybrau gyrfa mewn cyflogaeth STEMo brentisiaethau i gymwysterau graddedig. Darperir byrddau a stondinau a ddarperir. Byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Rebecca Flanagan drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

6. Prifysgol De Cymru. Panel Holi Gyrfaoedd a 'Dyfodol Gwyddoniaeth'

Dydd Mercher 23 Tachwedd 12-4pm

Bydd myfyrwyr gwyddoniaeth y flwyddyn derfynnol bresennol yn cael cipolwg ar yr amrywiaeth o yrfaoedd sydd ar gael o fewn y sector gwyddoniaeth. Bydd y digwyddiad hefyd yn galluogi myfyrwyr i rwydweithio gyda chyflogwyr, i gael gwybod am gyfleoedd a'r hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano yn y broses ymgeisio / dethol. Bydd y rhaglen yn cynnwys:

Gellir cynnig eich cefnogaeth trwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

7. Ger Caerffili. Esblygiad, Ddetholiad Naturiol, Addasu Anifeiliaid

Ysgol Cwm Rhymni Y Coed Duon NP12 3JQ. Dyddiadau i weddu Llysgennad

Mae'r athrawes Helen Bevan yn chwilio am Lysgennad STEM i gyflwyno sesiwn ar unrhyw un o'r pynciau a restrir i'w disgyblion Blwyddyn 8. Os gallwch chi gynnig mewnwelediad amrywiol cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

8. Caerdydd. Wythnos STEM

7-11 Tachwedd. Ysgol Gynradd yr Eglwys Newydd Yr Eglwys Newydd Caerdydd CF14 1NL

Bydd pob disgybl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ac mae yr athrawes Sophie Davies yn awyddus iawn i wahodd Llysgenhadon STEM. Bydd unrhwy bynciau neu weithgaredd yn cael ei croesawu. Pe gallech gynnig sesiwn neu helpu mewn sesiwn Llysgennad a gynlluniwyd 'gallaf eich rhoi mewn cysylltiad â Sophie drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

9. Caerffili. Amser cinio Dydd Llun Clwb Gwyddoniaeth

Ysgol y Castell, Crescent Rd, Caerffili CF83 1WH

Byddai yr athro Daniel Davies wrth ei fodd i groesawu Llysgennad STEM. Mae ei ddisgyblion Bl 5 a 6 yn cyfarfod ar ddydd Llun am 30 munud. Allech chi gynnig hanner awr diddorol ysbrydoledig gyda 20 o ddisgyblion ifanc? Byddai rhywbeth i ymgysylltu â'r byd gwyddoniaeth yn ddelfrydol. Gwirfoddolwyr cysylltwch drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

10. Lab mewn Lori – ar draws Cymru

Cynigir costau teithio i Lysgenhadon STEM. Amserlen yr hydref

Un o'r gweithgareddau STEM mwyaf poblogaidd, Lab mewn Lori, Mae angen Llysgenhadon STEM yn yr ysgolion hyn. Cewch eich hyfforddi cyn i'r sesiynau ddechrau. Mae'r holl arbrofion ar gyfer CA3. Dewiswch eich ysgol a'r dyddiad.

Byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â James Bamford – cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

11. Caerdydd. Digwyddiad Ieithoedd – STEM

Dydd Llun 28 a dydd Mawrth 29 Tachwedd

Digwyddiad Consortiwm Canolbarth De Caerdydd ym Stadiwm Dinas Caerdydd gyda'r nod o gynyddu nifer y disgyblion blwyddyn 9 sydd yn cymryd y gwyddorau ac ieithoedd. Oherwydd poblogrwydd y digwyddiad hwn ac effaith y nodwyd y llynedd o ysgolion a fynychodd, maent wedi sicrhau cyllid i redeg y digwyddiad hwn am 2 ddiwrnod er mwyn galluogi mwy o ysgolion i fod yn bresennol. Bydd y digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal ar Dachwedd 28ain a'r 29ain. Y llynedd, 16 o ysgolion a fynychodd gyda 181 o ddisgyblion. Os gallwch chi gynnig sesiwn ryngweithiol sydd yn cyfuno STEM a sgil Iaith dramor byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Amy Walters-Bresner cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

12. STEM – Sesiwn Sbaeneg

Ionawr 2017. Ysgol Gyfun Pencoed Pen y Bont ar Ogwr De Cymru CF35 5LZ

Mae'r athrawes Jo Morgan yn chwilio am Lysgennad STEM â sgiliau iaith Sbaeneg ar gyfer 2 sesiwn. Bydd disgyblion o Flwyddyn 9 a Blwyddyn 10/11 yn bresennol. Mae Jo yn dymuno hyrwyddo y fantais o iaith dramor mewn gyrfa STEM. Mae'r disgyblion yn awyddus i gymryd Sbaeneg ar lefel TGAU ond nid oes ganddynt wybodaeth am agweddau rhyngwladol o fyd gwaith. Maent yn awyddus i dynnu sylw fod STEM yn gallu arwain at lawer o gyfleoedd sydd â sgil iaith ychwanegol. Byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Jo yn drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

13. Pen y bont ar Ogwr. Diwrnod Gwyddoniaeth Cynradd Pontio

Dydd Mawrth 7 Chwefror 2017. Ysgol Gyfun Bryntirion Pen y bont ar Ogwr CF31 4QR

Bob blwyddyn, mae'r ysgol yn gwahodd disgyblion cynradd Blwyddyn 6, gan eu cyflwyno i wyddoniaeth trwy gyfres o sesiynau. Maent yn croesawu unrhyw bwnc STEM – mae arddangosiad ymarferol neu rhyngweithiolyn well neu sgwrs ddiddorol. Mae 5 Sesiwn 30 munud yn cael eu trefnu. Os gallwch chi helpu, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

14. Llangors Aberhonddu. Sesiynau Gwyddoniaeth Cynradd

Dyddiadau hyblyg. Ysgol Gynradd Llangors LD3 7UB

Mae Jude Hurne yn awyddus i wahodd Llysgenhadon STEM ar gyfer unrhyw un o'r rhain:

Bydd gwirfoddolwyr yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr yn yr ysgol wledig fach hon – Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

15. Abertawe. Prosiect Labordy Ymchwil Coleg Gŵyr

Tymor y Hydref. Coleg Gŵyr, Abertawe

Mae'r myfyrwyr ym Mlwyddyn 2 Cemeg / Biowyddoniaeth. Maent yn cael eu ceisio cydweithio â Llysgenhadon STEM ar gyfer y prosiect hwn. Gallai myfyriwr gynnal ymchwil ar y safle yng nghyfleuster y cydweithiwr neu gallai'r cydweithiwr osod ac yna mentora'r myfyrwyr trwy her diwydiannol y gellid ei gwblhau yn y coleg. Os gallwch chi gynnig unrhyw gymorth hyd yn oed ymweliad safle byr, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

16. Abertawe. Cyfweliadau Ffug

16 neu 17 o Dachwedd. Ysgol Penyrheol Gorseinon SA4 4FG

Gofynir am gymorth Llysgenhadon STEM ar gyfer Cyfweliadau Ffug ar y naill dyddiad. Mae cwestiynau enghreifftiol ar gael ac mae Llysgenhadon STEM yn cael eu hannog i roi adborth cadarnhaol ac argymhellion defnyddiol yn y Cyfweliad. 9am – 3pm (neu oriau fel ar gael)

17. Ffair Yrfaoedd. Abertawe

23 Tachwedd, 9am-1pm. Ysgol Pentrehafod SA1 2NN

Mae angen llawer o Lysgenhadon STEM i gefnogi'r fenter. Bydd y disgyblion yn ymweld â'r neuadd i ddarganfod amrywiaeth o lwybrau gyrfa yn cynnwys STEM. Darperir byrddau a bydd y stondinau yn cael eu gwella gyda gweithgarwch neu arddangosiad rhyngweithiol

18. Confensiwn Gyrfaoedd a Sgiliau Sir Gaerfyrddin

14 a 15 o Fawrth 2017. Arena Chwaraeon BT Parc Y Scarlets

Mewn partneriaeth â Choleg Sir Gâr, yr awdurdod lleol a Llywodraeth Cymru bydd hyd at 4,500 o ddisgyblion Blwyddyn 9, Blwyddyn 10 a Blwyddyn 12 yn cael eu gwahodd. Eleni byddwn yn gallu cynnig mwy o amser i'r myfyrwyr yn y ganolfan fel y gallant dreulio mwy o amser gyda phob Llysgennad / cyflogwr. Bydd hafan addysgu a bydd israddedigion blwyddyn gyntaf yn mynychu hefyd. Bydd lluniaeth a phecyn cinio yn cael ei ddarparu. Mae eich presenoldeb ar y naill ddydd yn cael ei groesawu. Archebwch gyda mi yn ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

19. Abertawe. sesiynau cwricwlwm STEM neu Clwb STEM

Hydref – Gwanwyn. Dyddiadau hyblyg. Ysgol Bryn Tawe Penlan SA5 7BU

Allwch chi gynorthwyo Rhiannon Williams gyda sesiwn ar gyfer ei disgyblion ar unrhyw un o'r rhain? (HT = cyfnod hanner tymor)

Blwyddyn 7:

Blwyddyn 8

Blwyddyn 9

Byddaf yn falch o roi i chi mewn cysylltiad drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

20. Crughywel ger Aberhonddu. Y Môr a Gwyddorau Eigion

Tymor yr Hydref. Ysgol Gynradd Crughywel NP8 1DY

Mae Sarah Evans yn chwilio am Lysgennad STEM i siarad â disgyblion ifanc iawn am y Cefnforoedd, Arfordiroedd a Bywyd Morol. Bydd disgyblion o ddosbarth meithrin a Blwyddyn 1 yn cael eu cyflwyno i'r wyddoniaeth y môr! Am genfongi – cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

21. Casnewydd. Cefnogaeth Gwyddoniaeth Ysgol Gynradd

Rhwng Tymor yr Hydref – Haf Ysgol Gynradd St Woolos, Stow Hill. NP20 4DW

Mae'r Athrawes Abi Watkins yn awyddus i groesawu Llysgenhadon STEM a allai gynnig sesiynau ar y pynciau hyn. Mae disgyblion yn gweithio mewn dosbarthiadau o 30, byddai gweithgareddau ymarferol rhyngweithiol fod yn ddelfrydol os yn bosibl:

Hydref

Gwanwyn

Haf

Dyma y cais cyntaf gan yr ysgol – yn cynnig i eich cymorth cysylltch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

22. Cemegwyr ar draws Cymru. Fforwm ar gyfer Cemeg Cynradd

Mae Liam Thomas yn Swyddog Rhanbarthol Gweithredol y Gymdeithas Gemeg Frenhinol. Byddai'n hoffi cwrdd / cyswlltu gyda Fferyllwyr i drafod syniadau ar gyfer gweithgareddau ymarferol Gwyddoniaeth Cynradd. Mae yr RSC yng Nghymru derbyn llawer o geisiadau am gymorth ar y pwnc 'potions' yn y Cwricwlwm Cenedlaethol. Byddai Liam yn hoffi trefnu fforwm, un ai drwy gyfarfod gyda chyd Lysgenhadon STEM neu gyfathrebu drwy ddulliau eraill. Mae croeso i chi gysylltu drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

23. Abertawe. Lleoliadau gwaith i fyfyrwyr Gradd Gwyddoniaeth Dadansoddol

Coleg Gŵyr

Mae Amy Herbert yn goruchwylio 9 myfyriwr mewn prosiect ymchwil labordy. Maent yn awyddus i gydweithio gyda Llysgenhadon STEM. Byddai y myfyrwyr yn ymchwilio prosiect diwydiannol / labordy ac yn falch o gynnig i gynorthwyo Llysgenhadon STEM yn eu gweithle. Maent wedi derbyn hyfforddiant sgiliau labordy sylfaenol, ac mae llawer yn oedolion aeddfed sy'n dychwelyd i addysg uwch. Byddant yn weithwyr dibynadwy a byddai'r gwaith hwn yn rhan o'u cwrs gradd. Os hoffech gael rhagor o fanylion cysylltwch â mi yn ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

24. Bangor.  Sesiwn Clwb STEM

Dydd Mercher 3-4:15pm. Ysgol St Gerard Bangor Cynradd. LL57 2EL

Mae Tamzin Williams yn sefydlu Clwb STEM ar gyfer ei disgyblion CA2 (8 -. 10 oed) Ar unrhyw Dydd Mercher y tymor hwn byddai Tamzin wrth eu bodd i wahodd Llysgennad STEM sydd yn Beiriannydd. Byddai unrhyw fath o weithgaredd ymarferol yn cael ei groesawu, er y byddai stori am eich gyrfa a gwaith hefyd yn ddelfrydol.

Mae tua 10 o ddisgyblion yn mynychu'r clwb; Bydd Tamzin yn falch o glywed oddi wrthych drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

25. Bangor. Cefnogaeth ym Mhorthaethwy Ffair Yrfaoedd Gwyddorau Eigion

Dydd Mercher 15 Mawrth 2017

Mae Adran Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor yn cynnal y ffair ar y thema "Adnoddau Cynaliadwy". Yn 2015 ymweldodd mwy na 100 o fyfyrwyr ysgol uwchradd y digwyddiad. Mae'r digwyddiad yn arddangos rhinweddau astudio y gwyddorau Safon Uwch ac mewn Addysg Uwch. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r Ffair Yrfaoedd naill ai fel cynorthwydd yn y digwyddiad neu i arddangos stondin STEM, rhowch wybod i mi. Bydd gwybodaeth ychwanegol ar gael yn nes at yr amser. Darperir cinio a lluniaeth a ddarperir. Byddaf yn anfon eich nodyn o ddiddordeb i Katrien Van Landeghem k.v.landeghem@bangor.ac.uk

26. Caerdydd. Siaradwyr/ gwirfoddolwyr Caffi Gwyddoniaeth

8 Tachwedd, 5 o Ragfyr. Bar Porters, Harlech Court, (Drws nesaf i westy y Big Sleep), Teras Bute, Caerdydd CF10 2FE

Ydych chi'n chwilio am gyfle anffurfiol a gwych i rwydweithio – a gweithgaredd, sy'n digwydd ar ôl oriau gwaith? Mae hwn yn gyfarfod o gyd weithwyr brwdfrydig Gwyddoniaeth sydd yn hyrwyddo Gwyddoniaeth yn y Gymuned. Maent yn chwilio am: Sgyrsiau mewn meysydd ymchwil gwyddoniaeth ar gyfer myfyrwyr a'r cyhoedd sydd â diddordeb mawr mewn gwyddoniaeth

Gwirfoddolwyr: Unigolion gydag angerdd cryf am Wyddoniaeth a diddordeb mewn trefnu Digwyddiadau Gwyddoniaeth. Nid oes angen unrhyw gefndir arall. Ymrwymiad o ddim mwy na 1-2 awr o wirfoddoli y mis. Cysylltwch â Sri Ponnuswamy ar sri@sky.com neu anfonwch neges i 07907439708 a chofiwch gofnodi y gweithgaredd Llysgennad STEM gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Gall Llysgenhadon STEM fod â diddordeb yn y cyfleoedd canlynol. Nodwch nad yw’r wybodaeth isod yn cael ei ddarparu gan y sefydliad, a nid Gweld Gwyddoniaeth yw’r pwynt cyswllt.

Gwobrau Little Big 2017 – lledaenu'r gair!

Little BIG Award logoBydd STEM Learning yn gweithio gyda Cisco ar y Gwobrau Bychan BIG 2017.

Dylai Llysgenhadon STEM fod yn ymwybodol am y cyfle gwych. Mae yna hefyd ffilm 'calonogol' gallwch gysylltu â!

Sialens IoT yw Gwobrau "Little BIG" sydd yn cael ei redeg gan Cisco a'i partneriaid. Mae pobl ifanc 11-14 oed mewn ysgolion ar draws y DU yn cael eu gwahodd i ddylunio cynnyrch neu wasanaeth sy'n cysylltu pethau at ei gilydd i wneud gwahaniaeth yn eu bywydau bob dydd. Y llynedd, cofrestrodd dros 250 o ysgolion o Loegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, gan arwain at gyfranogiad gan dros 1,500 o bobl ifanc. Yn ogystal â bod o fudd i'r bobl ifanc yn uniongyrchol, mae'r rhaglen hefyd yn cynnig manteision i athrawon ac yn cynnig cyfleoedd i Llysgenhadon STEM i weithredu fel mentoriaid ar gyfer y timau. Gwyliwch y fideo i ddysgu mwy ac i gofrestru eich diddordeb yma.

Angen Gwirfoddowlyr han amser, gwaith hyblyg – G2C Rhyl

G2C logoYdych chi'n chwilio i wneud gwahaniaeth yn y gymuned? Mae G2C yn chwilio am unigolion brwdfrydig sydd am weithio gyda Arloesedd LEGO neu Addysg Minecraft neu gynnig cymorth / cefnogaeth i ddysgwyr.

Bydd G2C yn darparu ystod o hyfforddiant i'ch helpu i ddatblygu a gwella eich sgiliau. Cewch eich hyfforddi i ddefnyddio LEGO ac adnoddau eraill gan gynnwys iPad; meddalwedd animeiddio LEGO; Minecraft Edu; Kerbal Edu; rhaglennu Scratch; Rasberry Pi a chaledwedd a meddalwedd addysgiadol sy'n dod i'r amlwg.

Oes gennych ddiddordeb? Cwblhewch y ffurflen ar-lein neu e-bostiwch info@g2gcommunities.org gyda eich CV Ffoniwch Moira ar 01745 33 44 82 am fwy o wybodaeth neu i drafod ein cyfleoedd cyflogaeth gwych.

Cyfle i gwrdd â'n tîm o staff a gyflogir yn lleol sydd wrth eu bodd yr hyn y maent yn ei wneud, pobl broffesiynol, cyfeillgar a phrofiadol iawn.

Adnoddau STEM

Efallai y bydd Llysgenhadon hefyd yn hoffi gwybod o (neu gael eu hatgoffa o) adnoddau a chysylltiadau defnyddiol hyn:

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk