Annwyl Llysgenhadon STEM

Dyma gylchlythyr cyntaf y flwyddyn academaidd newydd ac mae mwy o Lysgenhadon STEM yn cael effaith enfawr mewn ysgolion ac yn y gymuned leol yn gyffredinol ledled Cymru.

Fel arfer, ‘rwyf yn annog Llysgenhadon STEM sydd heb wneud hynny eisoes i gysylltu â mi i gofnodi unrhyw weithgareddau / digwyddiadau yr ydych wedi cymryd rhan ynddo yn ystod y 12 mis diwethaf. Gall unrhyw un o’r rhain gael eu cynnwys ar eich proffil:

Os nad ydych yn sicr os yw gweithgaredd neu ddigwyddiad yn berthnasol i’ch rôl Llysgennad STEM cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Gallwch recordio eich gweithgareddau eich hun, ond os yw hyn yn cymryd gormod o amser yn Sian Ashton signaturegellir anfon e-bost byr atom ni a byddwn yn gwneud hyn i chi. Mae nifer o fanteision sylweddol o gofnodi eich gweithgareddau: DBS ac yswiriant; cadw eich cyfrif yn fyw a gweithgar ac wrth gwrs tystiolaeth o’r gwerth ac effaith y Rhaglen yng Nghymru.

Rhyfeddodau Cemeg ym Mhrifysgol De Cymru

Chemistry at Work eventMae Cemeg wyddoniaeth gydag effaith gwirioneddol ar unwaith! Canolbwyntiodd y digwyddiad hwn yn llwyddiannus ar y gyrfaoedd amrywiol y gall cymhwyster mewn Cemeg ei gynnig. Trefnwyd y digwyddiad gan Helen Reardon Obee o Brifysgol De Cymru gyda chefnogaeth gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol, cafodd y digwyddiad Cemeg yn y Gwaith ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9 ei wneud yn bosibl drwy arbenigedd pedwar o Lysgenhadon STEM.

Dr Rachel Hopkins, Dr Steve Capper, Dr Mark Elliott a Liam Thomas – pob un yn darparu 4 sesiwn yn y digwyddiad hwn. Roedd pob Llysgennad yn cyflwyno sgyrsiau rhyngweithiol ar eu maes arbenigol:

Ymatebodd y disgyblion yn frwdfrydig i’r sesiynau, a wnaeth Cemeg berthnasol i’r byd gwaith go iawn. Gyda chymaint o ddylanwadau yn cystadlu, mae’n werthfawr i ddangos sut y gall cysyniad anodd gael eu gwneud yn haws i’w deall drwy ddefnyddio cysylltiadau bob dydd gyda rhywbeth cyfarwydd. Gall golau UV mewn dŵr tonic fod yn arddangosiad dadlennol cemeg cegin i oedolion a disgyblion fel eu gilydd.

Ysgolion yn bresennol oedd: Coleg Tonypandy; Ysgol Gyfun Mountain Ash; Ysgol Uwchradd Llysweri ac Ysgol Gyfun Heolddu.

Lab mewn Lori yn atynnu gwirfoddolwyr

Lab in a Lorry logoLab in a Lorry eventMae mwy na 150 o bobl ar draws Cymru wedi gwirfoddoli i helpu allan ar Lab mewn Lori dros y flwyddyn ddiwethaf, yn eu plith Llysgenhadon STEM o bob oed ac arbenigedd. Felly beth yw’r labordy teithiol hwn sydd yn cael ei drefnu gan y Sefydliad Ffiseg? Mae’n ymddangos ein bod nesau at yr ennyd ‘bwlb golau’, pan welwn blant ysgol yn dysgu gwneud arbrofion.

Ymhlith y rhai a fu’n helpu yn Sir Benfro ym mis Medi oedd Malcolm Dubber, ymgynghorydd diogelwch sydd â diddordeb brwd mewn cemeg, Nicola Jones, o Tata Steel, a Gill Perkins o Ymddiriedolaeth Gwarchod Cacwn (yn y llun gyda James Bamford o Lab mewn Lori).

Cytunodd Malcolm a Nicola fod natur ymarferol yr arbrofion wedi eu hysgogi i wirfoddoli, a dywedodd Gill: “mae’n wych gweld pa mor awyddus mae’r disgyblion i gymryd rhan”.

Mae gwirfoddolwyr eraill hefyd wedi sylwi ar fwynhad amlwg y disgyblion: Disgrifiodd un plentyn yn gweiddi ‘Eureka’ pan sylweddolodd pam fod lliw haul yn machlud yn goch. Soniodd un arall o’r eiliadau ‘Wow’ pan fydd y disgyblion yn cael eu cyffroi iawn am yr hyn y maent wedi eu gweld neu eu gwneud.

Helen Hughes

Llysgenhadon STEM yn cefnogi Grwpiau Cymunedol

Mae nifer o Lysgenhadon STEM yn cynnig eu hamser i gefnogi Grwpiau Cymunedol fel y Cybiaid, Brownies a’r Sgowtiaid ymysg eraill. Gall y grwpiau hyn fod o fantais gan eu bod yn cynnal cyfarfodydd ar ôl oriau gwaith, gyda disgyblion sydd wedi gwirfoddoli i fod yn bresennol yn debyg i Glybiau STEM. Mae arweinwyr grwpiau cymunedol bob amser yn ddiolchgar am gefnogaeth. Dyma ddau enghraifft o grwpiau oedran gwahanol iawn.

Cybiaid Beddau

Ymwelodd Llysgennad Allyson Capron y Cybiaid yn Beddau i gynnal Sesiwn Gwyddoniaeth bywiog a hynod ar solidau; hylifau a nwyon. Dywedodd cydlynyddy Cybiaid ‘Sian Rowlands: “Mae’n rhaid i mi ddweud, ei bod yn ardderchog. Roedd hi’n frwdfrydig iawn ac mae’r plant wrth eu boddau. Rydym i gyd wedi mwynhau neithiwr yn fawr iawn.”

O’r lluniau hyfryd yma gallwch weld sut y gwnaeth Allyson wedi cael effaith, a bydd y Cubiaid yn sicr yn cyflawni eu Bathodyn Gwyddoniaeth! Mae y Llysgennad STEM Stuart Bishop yn bwriadu ymweld a Beddau gyda sesiwn ar Beiriannau.

Cadetiaid Môr yn hedfan i adenydd Aur ac Arian gyda Llysgennad STEM Carl Mason

Senior Pilot Carl MasonRoedd yr Uwch Peilot Carl Mason yn ddiweddar wedi cwblhau ei hyfforddiant hedfan ar Falke 25C. Yna cafodd hyfforddiant ar y Grob yn Lee-On-Solent cyn y cwrs, oedd yn rhedeg yng nghanol mis Gorffennaf.

Roedd un ar ddeg o gadetiaid yn bresennol o bob cwr o’r wlad, ac fe’u dewiswyd ar gyfer y cwrs gan yr Ysgol Adenydd Efydd a gynhaliwyd yng Nghanolfan Hyfforddi Cadlanciau Môr yn Weymouth a gyda Sgwadron Hyfforddiant 727 yn RNAS Yeovilton ym mis Chwefror.

Ar ddiwedd yr wythnos roedd Carl wedi cynorthwyo y Cadetiaid yn llwyddiannus i 5 Gwobr Adain Aur a 6 Gwobr Adain Arian. Mae Carl yn hyfforddi’r cadetiaid mewn sgiliau Peirianneg Hedfan a sgiliau Peirianneg.

Taith Maes Cwm Idwal

Cwm IdwalBob blwyddyn mae myfyrwyr Prifysgol Bangor yn ymweld â Chwm Idwal i weld a thrafod pwysigrwydd cadwraeth y llyn fel rhan o fodiwl israddedig ar ecosystemau dŵr croyw.

Y llynedd, penderfynwyd gosod her cyfathrebu gwyddonol newydd ar gyfer y myfyrwyr drwy ofyn iddynt i ysgrifennu blog ar y profiad. Cynhyrchodd Christopher Stuart Forrest erthygl ragorol ac rydym yn falch iawn o allu ei gyhoeddi yma. Yn ogystal, disgrifiodd arholwyr cwrs allanol yr ymarfer hwn fel gwaith ‘enghreifftiol’ sy’n rhoi cyfle i’r myfyrwyr gyfuno gwyddoniaeth a’r celfyddydau. Rydym yn edrych ymlaen at ddod â mwy o fyfyrwyr i gerdded yn ôl troed Charles Darwin yng Nghwm Idwal. Mae’n amlwg o’r llun hwn y gall ymweliad â safle hwn mewn unrhyw dywydd fod yn brofiad ysbrydoledig.

Llysgennad STEM Catherine Duigan & Nathalie Fenner

nol i'r cychwynSesiynau sefydlu a sesiynau adnewyddu DBS

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn. Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

1. Sir Benfro. Digwyddiad Big Bang ger fi

Dydd Iau 22 o Hydref. Technium Sir Benfro SA62 7UJ

Mae Big Bang Ger Fi yn brofiad gwych I ddisgyblion ysgol 10-16 oed a grwpiau teuluol. David Thomas yw’r cydlynydd – byddent yn ddiolchgar iawn am gymorth gyda cofrestru, a mynd a grwpiau o ddisgyblion yn ôl ac ymlaen o’r gweithdai, cefnogi arddangoswyr, neu helpu gyda beirniadu – cofrestrwch ar wefan Big Bang Ger Fi: (www.thebigbangfair.co.uk/Volunteers/The_Big_Bang_Near_Me)

Cysylltwch â David Thomas yng Nghanolfan Arloesedd y Bont david.thomas2@pembrokeshire.gov.uk a chofnodi eich gweithgaredd ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

2. Gwynedd. Rheilffoedd Cul Gweithgareddau Hanner Tymor

26-31 Hydref. Tywyn LL36 9EY

Mae’r Amgueddfa Reilffordd yn Nhywyn cynnal cyfres o weithgareddau ymarferol yn ystod hanner tymor mis Hydref (26-31 Hydref). Byddai Llysgenhadon STEM yn atyniad gwych ar gyfer yr ymwelwyr. Gall Llysgenhadon gynnig syniadau ar gyfer cynnal sesiynau galw i mewn cyhoeddus neu sesiynau wedi eu amserlennu ar gyfer grwpiau o bobl ifanc yn ystod yr wythnos. Byddai pob cynnig o gymorth yn cael ei groesawu yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

3. Gwent. Cefnogaeth Gwobr CREST Darganfod

Rhagfyr (dyddiadau i’w cadarnhau). Ysgol Trecelyn. NP11 5FR

Mae’r athrawes Julia Morgan yn ceisio cefnogaeth Llysgenhadon STEM i gynorthwyo gyda’r Diwrnodau Darganfod CREST i ddisgyblion. Bydd disgyblion Blwyddyn 7 ac 8 yn cymryd rhan mewn heriau ymarferol dros 2 ddiwrnod. Nid oes angen arbenigedd penodol gan Lysgenhadon STEM. Gallant fentora timau, cynorthwyo gyda syniadau mewn dylunio ac adeiladu heriau a goruchwylio ‘chwarae teg’ yw’r gwaith. Unrhyw amser y gallwch ei sbario ar y naill ddydd yn cael ei werthfawrogi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

4. Pen y bont ar Ogwr. Gwyddoniaeth Ysgolion Cynradd: Coedwig Gwyllt; Sesiynau Golau a MAT

Tymor yr Hydref a’r Gwanwyn, dyddiadau hyblyg i weddu Llysgenhadon STEM. Ysgolo Gynradd y Garth Maesteg CF34 0ND

Mae’r athrawes Caroline Harris yn chwilio am Lysgenhadon STEM a allai gynnig sesiynau ar naill ai ‘Coedwig Gwyllt’ ar gyfer disgyblion Blwyddyn 3 a ‘Golau ‘ ar gyfer Dosbarth Derbyn. Byddai’r rhain yn sgwrs fer ac yna arddangosiadau neu heriau syml. Yn y gwanwyn, bydd ganddynt ddydd ar gyfer Blwyddyn 6 o’r ysgolion cynradd clwstwr a byddai’n croesawu syniadau a chynigion gan Lysgenhadon STEM. Anfonwch bob cynnig a chefnogaeth ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

5. Caerfyrddin. Cyfweliadau Ffug Blwyddyn 13

Dydd Iau 5 Tachwedd 09:30-12:30. Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin Caerfyrddin SA32 8DN

Byddai’r athro Tim Hayes yn croesawu Llysgenhadon STEM fel cyfwelwyr ar gyfer sesiynau cyfweliad Blwyddyn 13. Gall disgyblion gael eu cyfweld yn Gymraeg neu Saesneg. O ddiddordeb arbennig mae mathemateg; proffesiynau meddygol a gwyddoniaeth yn gyffredinol. Mae’r holl ddisgyblion yn gwneud cais ar gyfer cyrsiau gradd STEM. Mae pob cyfweliad yn 30 munud gan gynnwys adborth 5 munud. Cynigion o gymorth yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

6. Abertawe: Deunyddiau a newidiadau; Gwyddoniaeth Conrad Cemeg / Ffiseg

Ysgol Gynradd Clydach Craigfelen, Abertawe, SA6 5DP

Ar ôl llwyddiant ymweliadau STEM y tymor diwethaf, byddai’r athro Jamie Taylor yn hoffi gofyn am ymweliad STEM arall. Mae ei ddosbarth yn flwyddyn gymysg 5/6 o 31 o blant. Eu pwnc presennol yw nodweddion deunyddiau, newidiadau mewn cyflwr a deunyddiau gwahanu.

Os gallwch gefnogi Jamie gyda arddangosiad ymarferol ar ddeunyddiau; cemeg neu ffiseg syml cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

7. Abertawe. Deunyddiau a newidiadau; Gwyddoniaeth Conrad Cemeg / Ffiseg

Ysgol Gynradd Porthmead Abertawe SA5 5LA

Mae’r athrawes Claire Phillips yn chwilio am Lysgenhadon STEM a allai gynnig ‘wow’ sesiwn ar gyfer disgyblion CA2. Maent yn astudio Gwyddoniaeth Deunyddiau a Newidiadau Cyflwr. Byddai persbectif newydd ar Wyddoniaeth Cynradd gyda arddangosiad rhyngweithiol syml yn ddelfrydol. Cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

8. Abertawe. Sesiynau Myfyrwyr Chweched Dosbarth

Dydd Mawrth 12 Ionawr; 9 Chwefror; 8 Mawrth. Coleg Gŵyr Gorseinon, Abertawe, SA4 6RD

Derbyniais 3 cais gan Goleg Gŵyr. Mae’r rhain yn dilyn eu sylwadau canmoliaethus am y sesiynau Llysgenhadon STEM yn ddiweddar gyda’r myfyrwyr.

Bydd sesiynau o 4.30 – 6.30pm. Byddai awr a hanner yn cael ei ddyrannu ar gyfer y cyflwyniad neu weithdy. Byddai 20-25 o fyfyrwyr yn y sesiwn. Byddaf yn anfon ycynigion i Denise Thomas a Stewart McConnell drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

9. Tonypandy. Sesiynau Cemeg (cyflwyniad ymarferol neu ar yrfa)

Dyddiadau Hydref i gyd-fynd gyda eich amserlen. Coleg Cymunedol Tonypandy CF40 1HQ

Byddai yr athrawes Joanne Ennis yn gwerthfawrogi’n fawr sesiwn ar Gemeg gan Lysgennad STEM. Ychydig o gysylltiadau sydd gan yr ysgol gyda cyflogwyr yn yrarbenigedd hwn, a byddai cyflwyno eu disgyblion i arbenigwyr STEM yn y maes hwn yn help mawr i roi perthnasedd pwnc. Anfonwch eich cynnig iawn i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

10. Castell-nedd – Port Talbot. Sesiynau gweithdy: Pwysigrwydd Ieithoedd yn y Diwydiant, Gwyddoniaeth, Masnach a Busnes

Dydd Gwener 4 Rhagfyr. Ysgol Dyffryn Margam SA13 2AN

Ysbrydolodd Llysgenhadon STEM yng Nghystadleuaeth ‘Spelling Bee’ ym Mhrifysgol Caerdydd yr athrawes Carolyn Mainwaring i drefnu diwrnod Ieithoedd STEM ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9 TGAU. Allech chi ddarparu gweithgaredd gweithdy 90 munud, sy’n cynnwys elfennau o Ffrangeg; Almaeneg neu Sbaeneg? 4 sesiynau yn cael eu cynllunio gyda 22 o ddisgyblion ym mhob sesiwn. Anfonwch eich cynnig i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

11. Sir Gaerfyrddin. STEM yn y Byd Go Iawn

Tymor yr Hydref i gyd-fynd gyda eich amserlen. Coleg Llanymddyfri SA20 0EE

Byddai’r athrawes Susan Davies yn hoffi cynnal cyfres o sgyrsiau neu weithgareddau STEM i ysbrydoli disgyblion ar berthnasedd y pynciau STEM yn y byd go iawn. Gallwch ddewis yr ystod oedran o Flynyddoedd 7-13 (11-18 oed).

Y nod yw ysbrydoli disgyblion a’I helpu i ehangu eu dealltwriaeth o’r cyfleoedd a ddaw o astudio pwnc STEM, i gysylltu eu dysgu i gyfleoedd yn y byd gwaith ac i gael eu hysbrydoli i gynllunio a rheoli eu dyfodol. Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

12. Casnewydd. Gwirfoddolwyr Digidol (Codio Rhaglenni gydag Ysgolion Cynradd)

Dyddiadau a lleoliadau fel y rhestrir

Mae y Gwirfoddolwyr Digidol yn cael eu hariannu gan Gymunedau yn Gyntaf Casnewydd a Thorfaen i redeg nifer o glybiau codio newydd. Mae’r clybiau hyn wedi cael eu sefydlu:

Mae’r Llysgennad Kath Morton-Smith yn croesawu cefnogaeth gan Lysgenhadon STEM a fyddai’n awyddus i helpu. Byddant yn darparu hyfforddiant ar yr adnoddau felly mae cyfle i ddysgu Codio os nad ydych yn arbenigwr yn y maes hwn. Cysylltwch â Kath ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

13. Powys Aberhonddu. Gwyddoniaeth ar gyfer Ysgolion Cynradd

Gwanwyn – Hydref. Ysgol Gynradd Llangors. Aberhonddu LD3 7UB

Mae’r athrawes ddosbarth Jude Herne yn awyddus iawn i gael Llysgenhadon STEM ymweld â’i dosbarth4 eleni. Mae eu pynciau yw:

Os gallwch chi gynnig sesiynau difyr ac addysgiadol ar unrhyw un o’r pynciau hyn, bydd Jude yn falch iawn o bennu dyddiad trwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

14. Bro Morgannwg. Fforensig, olion bysedd a Hunaniaeth Dynol

Tymor yr Hydref, dyddiadau hyblyg i gydfynd gyda eich amserlen. Ysgol Gynradd y Ddraig, Llanilltud Fawr CF61 1TQ

Bydd disgyblion Blwyddyn 6 yn astudio hunaniaeth ddynol a’r hyn sy’n ein gwneud yn unigryw fel bodau dynol. Mae Ysgol Y Ddraig yn ysgol newydd drwy gyfuno ysgolion cynradd cyfuno Eagleswell a Llanilltud Fawr. Mae Lisa Crowther yn chwilio Lysgennad STEM a allai gynnig sesiwn ar bwnc yn ymwneud â olion bysedd, geneteg, neu bwnc cysylltiedig ar hunaniaeth ddynol.

15. Gorllewin Cymru. Cyfweliadau Ffug

Dyddiadau fel a restrwyd. Gwahanol ysgolion

Mae cyfres o ddigwyddiadau Cyfweliad Ffug yn cael eu cynllunio ar draws nifer o ysgolion. Mae Cyfweliadau Ffug yn boblogaidd gyda Llysgenhadon STEM: Bydd ycwestiynau a’r fformat yn cael ei ddarparu, ond fe’ch anogir i ychwanegu eich mewnwelediad ac arbenigedd eu hunain.

Os gallwch gynorthwyo ar unrhyw un o’r dyddiadau hyn, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

16. Merthyr Tudful. Gwyddor Bwyd/ Prosiect Offer

Unrhyw ddydd Mercher yn yr Hydref, 2-3pm. Ysgol Afon Taf, Merthyr Tudful CF48 4ED

Mae disgyblion yn cymryd rhan mewn prosiect Gwobr CREST gyda’u hathrawon. Byddai Emma Davies yn falch iawn o dderbyn ymweliad gan Lysgenhadon STEM a allai gynnig cyngor ar:

Byddai hyd yn oed un ymweliad yn cael ei dderbyn yn ddiolchgar drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

17. Penybont ar Ogwr. Celf a Dylunio BTEC. Tecstilau neu Ddylunio Graffig

Dyddiadau mewn cytundeb â Llysgennad. Ysgol Gyfun Porthcawl CF36 3ES

Mae’r athrawes Laura Thompson yn arwain ei disgyblion BTEC drwy brosiect dylunio a byddai yn croesawu arbenigwr tecstilau, ffasiwn neu ddylunydd graffig i ymweld â’r dosbarth ar un o’r dyddiadau hyn:

Os gallwch chi helpu mewn maes weddol arbenigol (neu yn gwybod am rywun a allai gynorthwyo), cysylltwch ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

18. Caerdydd. STEM ar gyfer Blwyddyn 4

Ysgol Gynradd Severn, Caerdydd CF11 9DZ

Mae yr athrawes Samantha Slater yn awyddus i gyflwyno ei disgyblion iau i gyffro gwyddoniaeth. Byddai disgyblion iau elwa o ymweliad Llysgennad STEM a agweithgareddau syml. Byddai Samantha yn hapus i gynnal sesiwn ar unrhyw bwnc gwyddonol neu fathemateg ar gyfer Bl 4 (8-9 mlwydd oed).

Anfonwch eich cynigion icenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

19. Pen y bont ar Ogwr. Greenpower Goblin

Dydd Mercher 14 o Hydref. Parc Busnes Renishaw Miskin CF72 8XY

Byddai trefnydd y digwyddiad Becci Diffey yn falch iawn o gael cefnogaeth Llysgenhadon STEM. Mae Greenpower Goblin wedi ei anelu at fyfyrwyr ysgol gynradd 9-11 oed. Mae disgyblion yn cael profiad ymarferol ar ddylunio ac adeiladu car ac yna rasio eu cerbyd trydan eu hunain. Gall llysgenhadon STEM gefnogi’r digwyddiad drwy helpu timau disgyblion a rhwydweithio gydag athrawon a mynychwyr VIP.

Digwyddiad gwych! Rhagor o wybodaeth yn https://www.greenpower.co.uk/racing/goblins. Cynigion o gymorth i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

20. Llanhari. Bioamrywiaeth a’r Amgylchedd

Dyddiadau i weddu Llysgennad: Dydd Gwener 8.50-9.45am, dydd Mawrth 8.50-9.45am neu 9.45-11.00am. Ysgol Llanhari Pontyclun CF72 9XE

Mae Leana Stansfield yn chwilio am STEM Llysgennad I roi cymorth ar gyfer ei disgyblion Set 1 Bl 11 yn y pynciau hyn:

Pe gallech gynnig dyddiad ar gyfer y naill gais cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

21. Abertawe. Cyfweliadau Ffug a Gweithgareddau Gyrfaoedd

Gwahanol ysgolion. Hydref-Rhagfyr fel y rhestrwyd.

Byddai’r ysgolion canlynol yn ardal Abertawe fod yn falch i groesawu cefnogaeth ychwanegol gan Lysgenhadon STEM – naill ai fel cyfwelwyr neu i gyflwyno sesiynau gyrfaoedd diddorol i’r disgyblion.

Gall gwirfoddolwyr gysylltu â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

22. Sir Benfro. Blwyddyn 9 Diwrnod Cwricwlwm / Carwsel Gyrfaoedd

Dydd Mawrth 17 o Dachwedd. Ysgol Bro Gwaun, Abergwaun SA65 9DT

Mae’r athrawes Alana Finn yn chwilio am Lysgenhadon STEM a allai gynnig sesiynau ar gyfer naill ai:

Mae’r ysgol yn croesawu ymwelwyr a byddant yn ddiolchgar iawn am gymorth i greu digwyddiad bywiog. Cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

23. Bro Morgannwg.Wythnos Gweithgareddau Gwyddoniaeth a Mathemateg

16-20 Tachwedd. Ysgol Gynradd Dinas Powys CF64 4QU

Mae'r athrawes Maggie Oakman yn awyddus i groesawu rhagor o sesiynau Llysgenhadon STEM. Ar ôl bod yn rhan o'r prosiect Ysgolion Cynradd, byddai Maggie yn hoffi os yn bosibl gweithgareddau Gwyddoniaeth ymarferol neu weithgareddau Mathemateg. Byddai unrhyw ddiwrnod yn ystod yr wythnos honno yn addas. Mae ei disgyblion yn 7-11 oed.

Os gallwch chi helpu i ennyn brwdfrydedd dosbarth iau yn Ninas Powys, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

24. Caerdydd. Menter Clwb STEM Bioleg

Dyddiadau / amser i weddu Llysgennad. Ysgol Yr Eglwys Newydd Caerdydd CF14 2XJ.

Mae Anne Davies yn cychwyn Clwb STEM Bioleg ar gyfer ei myfyrwyr CA4. Ei nod yw y bydd y Clwb yn cael ei redeg a'i gefnogi gan ddisgyblion y 6ed Dosbarth, onbd ar y cychwyn, byddai Anne yn falch i gysylltu â Llysgenhadon STEM lleol er mwyn cael ychydig o gyngor; syniadau ar gyfer prosiectau / gweithgareddau ac efallai un ymweliad â'r Clwb.

I gynnig eich arbenigedd mewn Bioleg cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Gall Llysgenhadon STEM fod â diddordeb yn y cyfleoedd canlynol. Nodwch nad yw’r wybodaeth isod yn cael ei ddarparu gan y sefydliad, a nid Gweld Gwyddoniaeth yw’r pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw un o’r cyfleoedd hyn.

Her Tîm Peirianneg (ETC) Tachwedd 2015

Gall Llysgenhadon STEM gyda chysylltiadau ag ysgolion lleol hyrwyddo’r cyfle hwn – neu os hoffech igynorthwyo yn un o’r digwyddiadau rhowch wybod i mi a byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Gillian Steele.

Mae’r Her Peirianneg Tîm De Cymru ICE yn ddigwyddiad a gynhelir i ysbrydoli disgyblion Blwyddyn 9 sydd â diddordeb mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg neu Fathemateg i ystyried gyrfa mewn peirianneg ar lefel broffesiynol. Bydd yn digwydd rhwng dydd Llun a Dydd Gwener 2-6 Tachwedd 2015, sydd yn cyd-daro ag Wythnos Peirianwyr Yfory, mewn lleoliadau ger Caerdydd, Abertawe a Chaerfyrddin.

Gall hyd at 16 disgybl Blwyddyn 9 fynychu diwrnod ETC yn un o’r lleoliadau. Mae’r digwyddiad AM DDIM ac mae lleoedd yn gyfyngedig.

Bydd y disgyblion yn cael cyfle i brofi modelu ffisegol arfordirol ar raddfa fach, yn dysgu am y gwahanol fathau o beirianneg a’r cyfleoedd sydd ar gael yn y Diwydiant Peirianneg. Yn ogystal, bydd yr her yn profi eu sgiliau cyllidebu, gwaith tîm a rheoli amser.

I gofrestru diddordeb gan eich ysgol, cysylltwch â Gillian Steele ar 02920 777373 neu yn Gillian.Steele@opusinternational.co.uk.

Grantiau Partneriaeth y Gymdeithas Frenhinol

Mae rownd nesaf o Grantiau Partneriaeth Gymdeithas Frenhinol https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/partnership-grants/ ar agor ar Dachwedd 15 ac fe fydd rownd arall ym mis Mehefin / Gorffennaf

Mae’r cynllun yn cynnig hyd at £3,000 i ariannu prosiectau STEM ysgol ar gyfer disgyblion 5-18 oed. Mae angen i brosiectau fod yn ymchwiliol gyda athrawon a gweithwyr proffesiynol STEM (ymchwil neu ddiwydiant) yn gweithio mewn partneriaeth. Dylent:

Mwy o wybodaeth yma.

Parc Geneteg Cymru / Byd Jwrasig

Fel rhan o ŵyl Into Ffilmiau Parc Genynnau Cymru yn dangos Jurasic World yn theatre ddarlitho 1, Ysbyty Athrofaol Cymru ar ddydd Gwener 6 Tachwedd. Bydd y sgrinio yn cael ei ddilyn gan sesiwn ryngweithiol gyda Dr Rhys Jones, o Ysgol y Biowyddorau (sy’n cyflwyno Rhys Jones Wildlife Patrol a Rhys to the Rescue ar BBC Un, ymhlith rhaglenni bywyd gwyllt arall). Mae wedi ei anelu’n bennaf at ddisgyblion ym mlynyddoedd 8 a 9 (os fyddai athrawon yn hoffi i ddod â grŵp o grŵp gwahanol blwyddyn gallant gysylltu â non.stevens@intofilm.org i drafod ymhellach – ond cofiwch fod y ffilm yn dystysgrif 12).

Mwy o wybodaeth yma.

‘Gwyddoniaeth Mewn Iechyd’ Prifysgol Caerdydd profiad gwaith

Os ydych yn gwybod am ddisgybl awyddus i wneud cais am brofiad gwaith yn yr Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd, cysylltwch â Sian Ashton cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk am ffurflen gais.

Her Gwyddorau Bywyd 2016

Mae myfyrwyr PhD yr Ysgol Feddygaeth ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa eisiau rhannu brwdfrydedd hwn am geisio deall y byd naturiol gyda disgyblion yng Nghymru, drwy’r ‘Her Gwyddorau Bywyd’, cystadleuaeth rhwng ysgolion ar gyfer disgyblion Bl 10.

Mwy o wybodaeth yma neu cysylltwch â Karen Edwards, Swyddog Cymorth Prosiectau,Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd edwardske4@cf.ac.uk.

Enwebiadau Gwobrau IOP

Mae’r IOP yn chwilio am enwebiadau ar gyfer gwobrau 2016 ac mae angen eich help chi i enwebu’r ffisegwyr mwyaf eithriadol yn eu priod feysydd o ffiseg. Mae ein gwobrau yn cydnabod a gwobrwyo llwyddiannau eithriadol mewn diwydiant, busnes ac ymchwil yn ogystal â chyfraniadau a wnaed i’r allgymorth ac addysg.

Mae enwebiadau bellach ar agor – dyddiad cau 29 Ionawr 2016. Mae mwy o wybodaeth a sut i wneud enwebiad yma neu anfonwch e-bost awards@iop.org.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk