Annwyl Llysgennad

Her i athrawon yn OCD, Pencoed

Cynhaliwyd digwyddiad rhwydweithio gwych ddydd Mercher, Medi 26 ar safle Ortho Clinical Diagnostics ym Mhencoed, Penybont.

Mae’r cwmni yma yn fwy cyfarwydd o dan enw Johnson & Johnson, y rhiant-gwmni a rhan cynhyrchu cynnyrch masnachol fel shampŵ babis a Listerine. Mae OCD yn cynhyrchu profion clinigol ar gyfer ysbytai a chanolfannau ymchwil. Rydym yn ffodus yng Nghymru bod 30 Llysgennad o’r cwmni yn gweithredu o fewn ein Rhaglen.

Bwriad y cwmni oedd i greu gweithgaredd gweithdy y gall eu Llysgenhadon ei redeg mewn ysgolion lleol a fyddai’n fath o Gêm Fusnes yn llawn egni, her, cymhwysiad bywyd go iawn a hwyl!

I brofi’r ‘farchnad’ ar gyfer eu cynnyrch – sef yr ysgolion – gwahoddwyd athrawon i ddod i safle OCD i gwrdd â’r Llysgenhadon ac i weld prototeip o’r weithgaredd.

Yn ogystal â rhoi cyfle i’r athrawon gwrdd â Llysgenhadon mewn lleoliad nodedig, bu’r athrawon (a chynrychiolwyr STEM Learning!) yn barod iawn i gymeryd rhan yn y weithgaredd o dan fentoriaeth abl Llysgenhadon OCD.

A ‘her’ yw’r gair! Mae’r gêm yn ymweld yn syml: rhoi ‘cit diagnostic ffug’ at ei gilydd gan ddefnyddio Sticklebricks, i gyflawni archeb gan gleient. Mae’r cleient yn profi’r cit am ansawdd, cywirdeb ac os yw wedi cyrraedd ar amser.

Mae pob aelod o’r tîm yn cael rôl cydosod ac yn cael 5 munud i gyflwyno’r archeb cywir - sy’n cael ei wrthod fel ‘Cynnyrch wedi Methu’ yn ddi-ffael! Yna, mae pob tîm yn cael ychydig o funudau i adolygu eu proses mewn trafodaeth gyda’u ‘Rheolwr’ cyn bod y gêm yn ailddechrau nes i’r timau lwyddo yn eu busnes a chreu cynnyrch derbyniol.

Bu athrawon o’r ysgolion canlynol yn rhan o’r weithgaredd: Archesgob McGrath; Brynteg; Bryntirion; Y Bontfaen; Maesteg; Porthcawl; Pencoed. Bu ymateb da iawn i’r digwyddiad gydag athrawon yn awyddus i gael y gêm Sticklebricks OCD yn eu hysgolion cyn gynted â phosib.

Fel gyda’n Cyflogwyr eraill, mae hyn yn dyst i’r brwdfrydedd a’r dyfeisgarwch sydd yn cael ei fuddsoddi yng Nghymru er budd disgyblion ysgol.

Diolch yn fawr i OCD.

Digwyddiad o ansawdd yng Ngorllewin Cymru

EmilyYng Ngŵyl Fwyd Arberth ar Fedi’r 22/23 cwrddais i â’r Llysgennad Emily Davies, cefnogwr brwd o egwyddorion ffermio organig. Mae Emily yn Reolwr Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus i Capestone Organic Poultry Ltd, sydd wedi eu lleoli ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac sydd yn darparu cyw-iâr maes organig a chynnyrch cyw-iâr i Marks & Spencer.

Cyn dechrau’r ‘Turkey Run’ adeg y Nadolig mae Emily yn llwyddo i roi amser i gefnogi Pembrokeshire Direct Produce, sefydliad cydweithredol ddim er elw o dros 60 o gynhyrchwyr bwyd Gorllewin Cymru ac mae’r llun yn ei dangos hi gyda ‘Gŵyl Diolchgarwch’ o’u cynnyrch rhagorol. Ar hyn o bryd mae Emily yn cynllunio cyfres o lwybrau a gweithgareddau natur ar gyfer plant ysgol yn Sir Benfro - ac yn sicr mae’n dangos ystod eang o sgiliau, brwdfrydedd ac amrywiaeth o fewn y rhaglen.

Anogwn ysgolion cynradd yn Sir Benfro i gysylltu â Capestone i gymeryd mantais o’r cyfle yma. Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Emily ar 01437 781247 neu yn info@capestoneorganic.co.uk.

Sian AShton signature

Anfonwch eich adborth i ni

Cofiwch roi adborth ar unrhyw ddigwyddiad yr ydych chi yn rhan ohonno (beth bynnag eich profiad chi) arlein yma.

nol i'r cychwyn Cyfarfodydd Sefydlu Llysgenhadon

Cynhelir y gyfres nesaf o gyfarfodydd sefydlu ar y dyddiadau canlynol – i fwcio lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae’n orfodol i Lysgenhadon sydd newydd gofrestru fynychu cyfarfod sefydlu a dod â’u dogfennau adnabod gyda nhw. Mae croeso i Lysgenhadon Cymeradwy fynychu hefyd.

Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

Am fwy o wybodaeth am y ceisiadau ysgolion, dilynwch y cyswllt. Bydd hyn yn cymrud chi i’r adran berthnasol ar y dudalen we-ceisiadau Llysgenhadon STEM. Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

 1. Bangor. Economïau Carbon Isel a’r Byd Gyrfaoedd. Prifysgol Bangor, 25 Hydref. Mae hwn yn ddigwyddiad agored i ddisgyblion blynyddoedd 9-12. Mwy o wybodaeth…
 2. Abertawe. Wythnos Ffocws STEM. Ysgol Cefn Hengoed Winch Wen, Abertawe. Dyddiad i’w gadarnhau yng nghanol mis Hydref. Siaradwyr, cyflwynwyr a chymorth yn eisiau yn ystod wythnos fydd yn codi proffil a brwdfrydedd dros Wyddoniaeth, Mathemateg, Peirianneg a Thechnoleg. Croesawir ystod eang o arbenigedd gan bod yr ysgol wedi creu grŵp ffocws STEM yn ddiweddar i hybu mwy o ddisgybion i ddewis y pynciau hynny.
 3. Mwy o wybodaeth…
 4. Abertawe. Cefnogaeth i Glwb Gwyddoniaeth a Pheirianneg Rockets and Trail Blazers. Ysgol Bishop Vaughan, Treforys, Abertawe. Cefnogaeth achlysurol yn ystod tymor yr Hydref. Cais am gefnogaeth gan Lysgenhadon all gyfrannu at unryw un o’r canlynol: Clwb Fformiwla 1 CA3; Robots a Rocedi CA4; Clwb Peirianneg CA4. Mwy o wybodaeth…
 5. Cymru Gyfan. Parlez-vous Gwyddoniaeth? Lleoliadau a dyddiadau i’w trefnu gyda Llysgenhadon ar draws Cymru. Mwy o wybodaeth…
 6. Cymru Gyfan. Cemeg yn y Gweithle. Cais i ysgolion gael ymweld â busnesau a diwydiannau. Tachwedd a Rhagfyr. Mae ein Llysgennad sydd yn brif gyswllt gyda’r RSC yn awyddus iawn i siarad gyda busnesau a diwydiannau sydd â chysylltiad â chemeg. Mwy o wybodaeth…
 7. Wrecsam. Sgwrs ar Iechyd a Dewisiadau Ffordd o Fyw. Ysgol Y Grango Rhos, Wrecsam. Dyddiadau hyblyg yn nhymor yr Hydref. Mae’r ysgol yn chwilio am Lysgenhadon i siarad ar sut y gall dewisiadau ffordd o fyw fel ysmygu, deiet, anactifedd, diod a gweithgareddau tebyg arwain at broblemau iechyd gan gynnwys clefyd siwgr, straen, anaemia ayyb. Mwy o wybodaeth…
 8. Llanelwy Dinbych. Gweithdy/ Sgwrs / Gweithgaredd Ymarferol. Ysgol Gynradd Esgob Morgan, Llanelwy. Dyddiadau i siwtio Llysgenhadon. Mae’r athro yn frwdfrydig iawn dros y pynciau STEM ac yn awyddus i godi eu proffil o fewn yr ysgol gydag amrywiaeth o weithgareddau. Y cynnig yw i gael sgwrs ar gefndir y Llysgennad i’w ddilyn gyda rhyw fath o weithgaredd ymarferol. Mwy o wybodaeth…
 9. Caerdydd. Sgyrsiau Ysbrydoledig ar bynciau STEM. Ysgol Mary Immaculate Gwenfo, Caerdydd. Chwefror 2013. Mae dewisiadau Blwyddyn 9 yn amser allweddol ar gyfer dewis pynciau STEM. Byddai’r ysgol yn croesawu sgyrsiau ysbrydoledig gan Lysgenhadon o bob math o broffesiynau STEM ac o bob lefel o gymhwyster. Mae hwn yn gynhwysol iawn a byddai’r ysgol yn croesawu pob cynnig ar gyfer sesiwn. Mwy o wybodaeth…
 10. Casnewydd. Mathemateg yn y byd y tu hwnt i’r ysgol. Ysgol St Joseph’s Parc Tredegar Casnewydd. Tymor yr Hydref. Disgyblion Blwyddyn 10 sydd yn awyddus i wybod am gymhwysiad mathemateg mewn unrhyw yrfa yn y dyfodol. Mwy o wybodaeth…
 11. Bangor. Fy Ngyrfa a Fi. Ysgol Friars, Bangor. Dyddiadau yn nhymor yr Hydref mewn trafodaeth â Llysgenhadon. Byddai disgyblion Blynyddoedd 12 & 13 yn gwerthfawrogi sgyrsiau gan Lysgenhadon ar eu bywydau proffesiynol a’r llwybrau tuag atynt. Mwy o wybodaeth…
 12. Caerdydd. Wythnos Gwasanaethau Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg. Ysgol St Teilo, Penylan, Caerdydd. 15–24 Mawrth 2013. Yn dilyn ymateb anhygoel yr ysgol wedi’r wythnos debyg a gynhaliwyd eleni maent yn awyddus iawn i gynnal yr un math o wasanaethau y flwyddyn nesaf. Maent yn chwilio am un Llysgennad bob dydd i roi cyflwyniad 20 munud o’i dewis nhw. Mwy o wybodaeth…
 13. Caerdydd. Siarad gyda’r Byd. Sgwrs neu weithdy TGCh / Telathrebu. Ysgol Fitzalan Lecwydd Caerdydd. Hydref 2012 / Gwanwyn 2013. Mae’r ysgol yn awyddus i gael cyflwyniad neu weithdy rhyngweithiol. Dyddiad i’w drafod gyda’r Llysgennad. Mwy o wybodaeth…
 14. Casnewydd. Gwe Natur. Cadwynau Bwyd a’r Byd Natur. Ysgol St Joseph’s, Parc Tredegar, Casnewydd. Tymor yr Hydref. Bydd grŵp o Flwyddyn 8 (12/13 mlwydd oed) o tua 30 o ddisgyblion yn gynulleidfa ar gyfer sgwrs rhyngweithiol ar Gadwynau a Gweoedd Bwyd, neu weithgareddau ymarferol. Mwy o wybodaeth…
 15. Rhondda Cynon Taf. Cymhwysiadau ymarefrol o Gemeg a Ffiseg. Beddau – Dyddiau Mawrth 2.05 -4.05pm. Ysgol Gyfun Bryncelynnog – Dyddiau Gwener 11.20 – 1.20pm. Mae’r ysgol yn chwilio am rywun i ddod i siarad am dechnegau sydd yn cael eu defnyddio mewn diwydiant i ddosbarth Gwyddoniaeth Gymhwysol o Flwyddyn 12. Mwy o wybodaeth…
 16. Bro Morgannwg. Ysgolion yn cydweithio ar gyfer Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg. 15-19 Mawrth 2013. Mae ysgolion cynradd Romilly, Rhws, Ynys Y Barri a Cadoxton yn cydweithio ar gyfer Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg 2013. Mwy o wybodaeth…
 17. Caerdydd. Grŵp Ffocws STEM a Ieithoedd Tramor Modern. Coleg Dewi Sant, Penylan, Caerdydd. O ganol mis Medi ymlaen. Mae’r coleg yn awyddus i greu grŵp clwstwr fydd yn cysylltu adrannau allweddol y coleg mewn STEM ac ITM gyda darparwyr Addysg Uwch a diwydiant a busnes. Mwy o wybodaeth…

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Am fwy o wybodaeth am cyfleoedd eraill, dilynwch y cyswllt. Bydd hyn yn cymrud chi i’r adran berthnasol ar y dudalen we-cyfleon eraill Llysgenhadon STEM.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 59 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD/ Rhif Cwmni : 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk