Annwyl Lysgenhadon STEM

Yn dyst i eich ymdrechion mae cynnydd esbonyddol wedi bod mewn ymrwymiadau Llysgenhadon STEM ledled Cymru. Mewn hinsawdd heriol iawn ar gyfer busnesau STEM,mae pob gweithgarwch ymgysylltu yn werthfawr iawn – ac mae’r amser yr ydych yn gymeryd o’ch gwaith ac astudiaethau i godi proffil STEM yn cael ei werthfawrogi’n fawr iawn.

Gan gadw hyn mewn golwg, gwnewch yn siŵr ein bod yn rhoi gwybod i ni am eich holl weithgareddau STEM, p’un a’i ydynt yn tarddu o Sian Ashton signatureSTEM Learning neu drwy eich cysylltiadau eich hun. Cofiwch mai dim ond un gweithgaredd bob blwyddyn sydd angen i gynnal eich proffil Llysgennad STEM, a phroffil STEM Learning yng Nghymru!

Ar y Ffordd: Mark Smith yn teithio i Ysgol Stanwell Penarth

Mark Smith at Stanwell SchoolMae Mark Smith yn Llysgennad STEM sydd wedi ymweld ag ysgolion ar draws Cymru dros y ddwy flynedd diwethaf ac wedi teitio bron i 1,000 o filltiroedd!

Mae Mark yn teithio o’i gartref yn Aberdaugleddau i ysgolion cynradd ac uwchradd, yn ogystal ag at grwpiau cymunedol, yn rhoi cyflwyniadau gwych ar ffiseg, ffiseg niwclear, darpariaeth ynni a seryddiaeth.

Ym mis Medi gofynnodd Jo Gait o Ysgol Stanwell am gyflwyniad ar gyfer disgyblion Blwyddyn 12 Safon Uwch ar ddau bwnc pwysig yn y cwricwlwm, Tanwyddau Ffosil a Darpariaeth Ynni yn y DU. Mewn cyflwyniad dwy awr, y cefais y fraint o fod yn bresennol, bu Mark nid yn unig yn ymdrin â’r pynciau yn eithriadol o dda, ond darparodd nodiadau adolygu ar gyfer y disgyblion yn ogystal.

Dywedodd Jo, “Roedd hwn yn ychwanegol at fy nisgwyliadau. Roedd y cyflwyniad yn ardderchog, nid yn unig yn esbonio am y sefydliadau, ond hefyd yn esbonio sut mae gorsaf bŵer yn gweithio gyda dadansoddiad ystadegol o’r broses, dau o’r rhannau eraill o waith bydd angen i’r disgyblion ei wneud."

Prosiect Ymgysylltu Gwyddoniaeth Cynradd

Mae STEM Learning yn gweithio gydag ysgolion cynradd trwy helpu pobl ifanc a’u hathrawon wneud cysylltiadau â gweithwyr proffesiynol STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) yn eu hardal. Darllenwch fwy yn y pdf yma.

Ar ymweliad diweddar i ysgol Gynradd Holy Name yn Abergwaun, pwnc Mark oedd ‘Grymoedd’. Yn sgil ei gyflwyniad, mae Ysgol Gynradd Holy Name yn awr yn gefnogwyr brwd o effaith ymweliadau Llysgenhadon STEM ac wedi anfon llawer o geisiadau newydd.

nol i'r cychwynProfiad STEM a Bloodhound SSC i Ysgol Uwchradd Casnewydd

Allan ReidBu’r Llysgennad STEM a Bloodhound SSC Allan Reid yn ymweld ag Ysgol Uwchradd Casnewydd yn Ne Cymru i gefnogi gweithgareddau wythnos cynefino’r 6ed dosbarth yn yr ysgol. Gwahoddwyd Allan i’r ysgol gan ddeiliad cytundeb STEM Learning yng Nghymru Gweld Gwyddoniaeth i ddarparu profiad o ‘Weitiho mewn Tîm’ i rai myfyrwyr oedd ar fin cychwyn ar eu gyrfa yn y 6ed Dosbarth. Nod y sesiynau yw rhoi cylfe i’r myfyrwyr ddod i adnabod ei gilydd ac i weithio mewn pum tîm gyda amcan cyffredin a bennwyd ymlaen llaw.

Bloodhound carCychwynodd cyflwyniad 15 munud Allan bob sesiwn. Nododd fod angen cael mwy o fyfyrwyr i ddewis gyrfa yn un o’r disgyblaethau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) yn y DU. Trafododd hanes Record Cyflymder Tir y Byd a chefndir y prosiect Bloodhound SSC. Eglurodd sut mae dylunio, adeiladu a strwythuro bod dolen o’r cerbyd yn codi dyhead y Tîm Prosiect Bloodhound SSC i gyflawni Record Cyflymder Tir y Byd newydd o fwy na 1,000 milltir yr awr yn 2016.

Newport High students at workRhoddwyd y dasg o gynllunio sylfaen gwersyll / pentref ar gyfer y tîm, y car a’r offer yn ystod yr ymgais i dorri record y byd. Bydd y gwersyll yn cael ei leoli ar ymyl y trac a ddynodwyd yn y Hakskeen Pan yng Ngogledd Talaith Cape yn Ne Affrica, 154 milltir o’r dref agosaf, Upington ar ymyl anialwch y Kalaharl. Roedd y dasg yn ddeublyg; yn gyntaf, roedd rhaid i’r holl grwpiau ddylunio cynllun y gwersyll sylfaen / pentref, gan ystyried popeth yn cynnwys gofynion llety a chymorth amgylcheddol i gynnal y tîm tra ar leoliad. Yn ail ran y dasg roedd rhaid i bod un o’r pum grŵp ystyried agwedd wahanol ar y prosiect. Roedd angen iddynt ystyried llety, trafnidiaeth, pwer, cyfathrebu, a bwyd a dwr – yn erbyn cefndir o amrediad tymheredd sero i ddeugain gradd, gwynt, llwch a lleoliad anghysbell iawn.

Caniatawyd 25 munud i’r timau gyflawni’r dasg gyfan. Pan oeddant wedi gorffen, enwebwyd llefarydd gan bob grŵp i ddisgrifio eu gwersyll / cynllun pentref arfaethedig a’u canfyddiadau o’i ffocws tîm penodol mewn cyflwyniad dau funud.

Aeth pob un o’r 120 o fyfyrwyr ati i berfformio a chwblhau eu profiad adeiladu tîm yn frwdfrydig ac yn adeiladol trwy archwilio llawer o agweddau o sut fyddai gweithredu hwn mewn bywyd go iawn. Dywedodd Rhian Woodley, Pennaeth y 6ed Dosbarth, fod y digwyddiad “… yn llwyddiant ysgubol ac wedi galluogi’r myfyrwyr i ddechrau ar eu gyrfa 6ed Dosbarth ar nodyn positif iawn”.

nol i'r cychwynLlwyddiant Sgiliau STEM: Peirianneg a’r Iaith Almaeneg

David Naumann at Pentrehafod School LLysgennad STEM a Bloodhound David Naumann yn ymweld ag Ysgol Pentrehafod yn Abertawe ar Dachwedd 10. Hwn oedd y cyntaf o dri cyflwyniadau a gynlluniwyd yn yr ysgol. Yn y sesiwn hwn, soniodd David am sut mae cael cyfuniad o’r ddau sgil; STEM a sgiliau Ieithoedd Tramor yn gallu gwella cyfleoedd cyflogaeth yn fawr.

Defnyddiodd David enghraifft o’r cydweithio rhyngwladol rhwng gwyddonwyr a pheirianwyr yn y prosiect ESA Rosetta a’r prosiect Bloodhound SSC fel enghreifftiau o cyfuniad hwn ar waith. Roedd ei gyflwyniad yn helpu i agor meddyliau’r disgyblion ifanc i gyfleoedd o’r fath, yn agos i gartref ac ymhellach i ffwrdd.

Yna cymerodd disgyblion Blwyddyn 7 ran mewn cwis gwyddoniaeth ac her tîm lle’r oedd ddefnyddio’r iaith Almaeneg yn rhan o’r broblem. Mae Kelly Gipson, athrawes yn yr ysgol wedi cynllunio dau sesiwn arall ar gyfer Blwyddyn 9 lle bydd y ffocws yn her beirianneg. Bydd y sesiwn hefyd yn cynnwys proffilio cyfleoedd gwaith amrywiol a chyrsiau gradd sy’n gysylltiedig â phynciau STEM ar draws Cymru.

Cofnodi eich gweithgareddau STEM

Mae cadw cofnodion o’r gweithgareddau a’r digwyddiadau yr ydych wedi ymgymryd fel Llysgenhadon STEM yn ffordd bwysig iawn o gadw golwg ar y gefnogaeth a ddarperir ar draws Cymru.

Rydym yn gofyn i Lysgenhadon STEM i roi gwybod i ni am yr holl weithgareddau y maent wedi ymgymryd â i STEM Learning, naill ai drwy e-bost i sian.ashton@see-science.co.uk neu drwy fewnbynnu’r wybodaeth ar borth STEM Learning a mewngofnodi gan ddefnyddio eich cyfrinair Llysgennad STEM. Ceir manylion llawn y broses i’w dilyn ar wefan Gweld Gwyddoniaeth. Er mwyn aros ar y gofrestr, STEM mae’n ofynnol i Lysgenhadon STEM i wneud o leiaf un gweithgaredd y flwyddyn, felly er mwyn osgoi cael eu dileu os gwnewch yn siŵr eich bod yn llwytho wybodaeth hon!

nol i'r cychwynSesiynau sefydlu a sesiynau adnewyddu DBS

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn. Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

 1. Caerffili. Carwsél o Lysgenhadon STEM. 11 Rhagfyr 12:10-13:10. Ysgol Gyfun St Martin. Mwy o wybodaeth…
 2. Caerdydd. Cyfres o sgyrsiau i gefnogi’r cwricwlwm ffiseg. Tachwedd 2014 – Mehefin 2015. Ysgol Teilo Sant. Mwy o wybodaeth…
 3. Casnewydd. Cefnogaeth Llysgennad yn ystod pythefnos o Weithgareddau STEM. 17-28 Tachwedd. Ysgol Gynradd Monnow, Betws. Mwy o wybodaeth…
 4. Abertawe. Dod peirianneg i fywyd. 20 Tachwedd 4.30-6.30pm. Adeilad Kier Hardie Prifysgol Abertawe. Mwy o wybodaeth…
 5. Aberdâr. Rhaglen Ysbrydoli STEM. Hydref 2014 – Gwanwyn 2015. Ysgol Gymunedol Aberdâr. Mwy o wybodaeth…
 6. Penarth. Ymweliadau Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg. 16-20 Mawrth 2015. Ysgol Pen Y Garth (Cynradd) Penarth. Mwy o wybodaeth…
 7. Cymru gyfan Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru. Mathemateg yn Amgueddfeydd. Ionawr – Chwefror 2015. Mwy o wybodaeth…
 8. Cas-Nedd. Cyfweliadau ffug. 18 Tachwedd. Ysgol Cwrt Sart. Mwy o wybodaeth…
 9. Abertawe. Cyfweliadau ffug. 25 a 26 Tachwedd. Ysgol Bryn Tawe Penlan, Abertawe. Mwy o wybodaeth…
 10. Caerdydd. Dewch i gael clywed eich hun! Rhagfyr 1. Shot in the Dark, City Road. Noson anffurfiol i wella eich sgiliau cyfathrebu gwyddonol.. Mwy o wybodaeth…
 11. Rhydaman. Arddangosfa Byd Gwaith / cyflogwr / prifysgol/ gyrfa. 3 a 4 Rhagfyr. Ysgol Dyffryn Aman. Mwy o wybodaeth…
 12. Conwy. Cyflwyniad / arddangosiad ar Ynni Adnewyddadwy Bydd unrhyw ddyddiad hyd at. 10 Rhagfyr 2014 yn dderbyniol. Ysgol Betws yn Rhos Abergele, Conwy. Mwy o wybodaeth…
 13. Sir Benfro. Gwyddor yr Amgylchedd; Seicoleg; Datblygu Cynaliadwy neu Dinasyddiaeth. Unrhyw ddydd Llun. Coleg Sir Benfro Hwlffordd. Mwy o wybodaeth…
 14. Powys. Lab mewn Lori. 2-5 Rhagfyr yn gynwysedig. Ysgol Uwchradd Y Trallwng. Mwy o wybodaeth…
 15. Caerfyrddin. Lab mewn Lori. 9, 10, 11 Rhagfyr. Ysgol Bro Myrddin. Mwy o wybodaeth…
 16. Abertyleri. Llwybrau Gyrfa nos. 8 Ionawr 2015. Ysgol Abertyleri. Mwy o wybodaeth…
 17. Bae Colwyn. Ffiseg Sain- Cefnogaeth i ddisgyblion Mwy Galluog a Thalentog Blwyddyn 9. dyddiadau hyblyg. Ysgol Bryn Elian, Hen Golwyn. Mwy o wybodaeth…
 18. Y Bont-faen. Cyfweliadau ffug. 26-30 Ionawr 2015. Ysgol Gyfun y Bont-faen. Mwy o wybodaeth…

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Gall Llysgenhadon STEM fod â diddordeb yn y cyfleoedd canlynol. Nodwch nad yw’r wybodaeth isod yn cael ei ddarparu gan y sefydliad, a nid Gweld Gwyddoniaeth yw’r pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw un o’r cyfleoedd hyn.

Peirianwyr Yfory

Ar hyn o bryd mae STEM Learning yn gweithio gyda Engineering UK, yr Academi Beirianneg Frenhinol a’r Sefydliadau Peirianneg Proffesiynol i gefnogi’r gwaith o gyflawni’r prosiect peilot Ehangu Peirianwyr Yfory ar draws y DU.

Mae’r prosiect yn rhaglen genedlaethol sy’n cynnig cefnogaeth ychwanegol ar lefel ranbarthol i fusnesau peirianyddol sydd eisiau ymgysylltu ag ysgolion. Ei nod yw gweithio gyda chyflogwyr peirianneg, gan gynnig cyfle i gael mynediad at becyn cymorth sy’n cynnwys deunydd gyrfaoedd peirianneg (ar gael yn fuan), fframwaith gwerthuso a mynediad i gronfa ddata Peirianwyr Yfory weddi ei gynllunio’n arbennig i fapio’r gweithgaredd hwn.

Rhaglen Peirianwyr Yfory:

I gael rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan cysylltwch gyda Gweld Gwyddoniaeth ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Ymddiriedolaeth ‘Raspberry Pi’

Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol – cronfa allgymorth bellach ar agor

Mae rownd nesaf y Cronfa Allgymorth y Gymdeithas Gemeg Frenhinol yn awr ar agor ar gyfer ceisiadau.

Trwy’r gronfa, mae’r RSC yn ceisio annog a chefnogi datblygiad prosiectau sy’n codi ymwybyddiaeth o gemeg ym mywydau bob dydd pobl, a / neu ddatblygu sgiliau cyfathrebu gwyddonol gan rai sydd eisoes wedi eu hyfforddi i safon uchel mewn cemeg. Mae aelodau’r RSC neu unrhyw un arall sy’n trefnu gweithgareddau o’r fath yn gymwys i wneud cais am gymorth ariannol.

Mae tri chategori o grantiau ar gael:

Ceisiadau yn cael eu derbyn ar hyn o bryd i bob un o’r tri categori cyllido.

Cewch wybod mwy a gwneud cais yma.

Cyfleoedd cyllido

Mae nifer o gyfleoedd cyllido ar gael ar hyn o bryd:

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk