Annwyl Lysgenhadon

Wrth i' Dymor yr Hydref fynd yn ei flaen mae Llysgenhadon STEM yng Nghymru yn brysurach nag erioed. Yn y cylchlythyr hwn, rydym yn edrych ar boblogrwydd

cynyddol gweithdai ieithoedd tramor a STEM, yn dweud 'diolch ' mawr iawn i Lisa Morgan wrth iddi drosglwyddo cyfrifoldeb am y Llysgenhadon ar Safleoedd Magnox - a chael gwybod sut y mae Llysgennad STEM ym Mhowys yn helpu i ddiogelu dyfodol y blaned!

Chwilio am gyfle i gymryd rhan? Yna edrychwch ar y nifer o geisiadau gan ysgolion am gymorth Llysgennad, neu fanylion am y cyfleoedd posibl ar gyfer Llysgenhadon y mae sefydliadau eraill wedi pasio ymlaen i ni. Os ydych Sian Ashton signatureyn Llysgennad STEM newydd, neu yn Llysgennad yn barod, mae gennym fanylion yr holl gyfarfodydd sefydlu sydd i ddod.

Mae STEM Learning yn dweud ‘Diolch’ i ein Llysgennad STEM Lisa Morgan

Lisa Morgan

Os nad ydych wedi gweithio ar safle diwydiannol, efallai na fydd yr heriau o gyfathrebu a chydlynu mewn gweithleoedd o’r fath yn amlwg. Mae cyfathrebu llyfn ac effeithlon yn dibynnu ar systemau cadarn; deialog clir a thryloyw gydag adrannau amrywiol a’r gallu i gymell pobl i weithio’n gydweithredol.

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi bod yn ffodus iawn ac yn ddiolchgar i Lisa Morgan o Safle Magnox, sydd wedi bod yn gyswllt allweddol a hwylusydd y Rhaglen Llysgenhadon STEM a’r Rhaglen Allgymorth Addysg. Fel ar unrhyw safle lle mae gweithgynhyrchu a gweithio’n ddiogel yn flaenoriaeth mae Lisa wedi gorfod cydbwyso yn ofalus y cymorth y mae Llysgenhadon yn gynnig i ysgolion â gofynion ei Chyflogwr Magnox Ltd Heb gymorth o’r fath ni fyddai gennym Raglen STEM Learning i’w gynnig, ac fel mewn llawer mewn rolau tebyg mewn gweithleoedd STEM, rydym yn dragwyddol ddiolchgar am ymroddiad a brwdfrydedd Lisa.

Lisa MorganPan Hysbysodd Lisa wrthym fod ei rôl yn Magnox yn newid ac na fyddai cyd-drefnu Llysgenhadon yn rhan o’i cylch gwaith bellach, penderfynom wneud cais arbennig i Bencadlys STEM Learning yn Llundain a chomisiynu tystysgrif o ganmoliaeth a diolch. Roeddynt yn fwy na pharod i ddarparu hyn i Lisa – cafodd fersiwn Cymraeg ei baratoi hefyd.

Ar 4 Hydref aeth Keith Jones, ein cynrychiolydd o Gweld Gwyddoniaeth yng Ngogledd Cymru, a’r ymweliad i Wylfa lle roedd Tracy Gaskell wedi trefnu cyfarfod ar gyfer Lisa gyda’i rheolwr.

Mae’r gwaith yn awr yn mynd i Tracy Gaskell yn Wylfa, ac rwyf yn falch unwaith eto fod gennym berthynas waith dda iawn !

Llun 1: Andrew Taylor – Pennaeth Cyflawni Prosiect, Wylfa, Steph Fell-Rheolwr Rhaglen Power a Diogelwch, Wylfa, Lisa Morgan – Cynorthwy-ydd Gweinyddol, Pwer a Diogelwch Adran Wylfa, Keith Jones – Gweld Gwyddoniaeth.

Llun 2: Lisa Morgan, Keith Jones.

nol i'r cychwynViva Española yn Nhonypandy

Anfonwch eich adborth i ni

Mae STEM Learning yn gwerthfawrogi pob adborth. Mae hyn yn cyfrannu at y dystiolaeth ar gyfer eu gwaith a osodwyd gan Lywodraeth y DU. Rydym hefyd am ein rhanbarth gael ei gynrychioli yn dda yn hyn.

Mae Llysgenhadon yn cael eu hannog i drosglwyddo adborth i STEM Learning ar y ddolen hon (sy'n cymryd dim ond 5 munud).

Anabel Morte Rodenas at TonypandyMae galw cynyddol am weithdai iaith dramor STEM yn parhau. Mae athrawon yn awr yn gofyn yn fwy aml am Lysgenhadon sydd â sgiliau iaith tramor i ymweld â’u hysgol. Mae’r gofyn a’r amrywiaeth o ieithoedd hefyd yn cynyddu.

Yng Ngholeg Cymunedol Tonypandy, mae’r disgyblion yn astudio Sbaeneg. Felly, y cais oedd i Lysgennad sy’n siarad Sbaeneg o bosibl i gyflwyno sesiwn a hefyd mynd i’r afael heriau STEM.

Camodd Dr Anabel Morte – Rodenas a Dr Paola Moffa Sanchez ymlaen!

Cynlluniodd a chyflwynodd Anabel a Paola weithdy pwrpasol, sydd yn sicr yn goleuo cynulleidfa Blwyddyn 9 a’r athrawon.

Paola Moffa Sanchez at TonypandyDechreuodd y sesiwn gyda throsolwg o Barcelona a Valencia, cartref Anabel a Paola. Roedd cyfeiriadau at dimau a chwaraewyr pêl-droed yn orfodol ! Yn dilyn hyn, roedd y disgyblion yn gweithio mewn timau ar Her Daeareg. Roedd angen i bob tîm i nodi set o samplau o greigiau a mwynau, a cyfieithu disgrifiadau o’r samplau i’r Sbaeneg. Daeth y sesiwn i ben gyda thrafodaeth ar y Cylch Creigiau a chyfansoddiad daearegol bob sampl.

Roeddwn yn bresennol yn y gweithdy fy hun, roedd yn drawiadol.Roedd y disgyblion yn cymryd rhan ar gyfer y gweithdy cyfan ac roedd yr athrawon yn werthfawrogol iawn. Bu yr athrawon STEM a Iaith yn trafod rhinweddau amlwg ehangu sgiliau ymysg eu disgyblion ac mae’n dda i fod yn dyst i gefnogaeth ar draws adrannau yn y digwyddiadau hyn.

Diolch yn fawr i Anabel a Paola – eu hymweliad Llysgennad cyntaf i ysgol, ac wedi cael effaith lwyddiannus iawn.

Bydd CiLT Cymru yn llunio gwerthusiad yn dilyn adborth.

Llun 1: Anabel Morte Rodenas yn Nhonypandy, Llun 2: Paola Moffa Sanchez yn Nhonypandy.

nol i'r cychwynYmddangosiad Llysgennad STEM yn y Metro yn achosi effaith

Gwylio asteroidau yn y Canolbarth!

STEM Ambassador Jay Tate

Follow us on TwitterDilynwyr Trydar

Os ydych yn defnyddio Twitter, Dilynwch @SeeScience - byddem yn falch o gael mwy yn y praidd!

Ymddangosodd Llysgennad STEM Jay Tate, o Ganolfan Spaceguard Knighton, yn hoff bapur newyddion cymudwyr y Metro ar 4 Tachwedd.

Dyma yr unig ganolfan Chwilio asteroid swyddogol yn y DU ers i’r Ganolfan Ofod Genedlaethol gau eu canolfan wybodaeth pan gafodd cyllid yr Asiantaeth Ofod yn y DU ei dorri. Mae ganddo linell uniongyrchol i benaethiaid yn NASA, ac ar hyn o bryd mae yn olrhain nifer o asteroidau a all ddod yn agos at y Ddaear.

Darllenwch yr erthygl lawn yma.

nol i'r cychwynCyfarfodydd Sefydlu

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn.

Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

Ceisiadau am Lysgennad

  • Gall athrawon lenwi ein ffurflen gais ar-lein neu gysylltu â ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
  • Mae pob cais gan athrawon ar gyfer Llysgenhadon STEM yn cael ei gofnodi ac yn cael ei anfon allan yn fisol drwy e-bost ac yn yr e-gylchlythyron.
  • Yna gallwch gysylltu â ni os oes gennych ddiddordeb a’ch bod ar gael cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.
  • Yna anfonir e-bost at yr athro a’r llysgennad STEM, fel y gallant gwblhau'r trefniadau.

1. Caerfyrddin, Castell Newydd Emlyn ac Abertawe

Cyfweliadau Ffug: Tachwedd drwy Mawrth 2014.

Mae Llysgenhadon STEM yn cael eu gwahodd i fynychu fel cyfwelwyr yn y digwyddiadau canlynol. Bydd cwestiynau’n cael eu darparu ond bydd Llysgenhadon hefyd yn dod â’u harbenigedd eu hunain i’r cyfweliad.

Mae gwirfoddolwyr yn werthfawr iawn ar gyfer y diwyddiadau hyn! Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

2. Abertawe, Hwlffordd, Caerdydd, Bangor

Diwrnodau Astudio Gaeaf: gemau a gweithdai ymgysylltu Mathemateg. Trefnu, cefnogi ac ymgysylltu â disgyblion.

Mae croeso cynnies i Lysgenhadon STEM weithredu fel, mentoriaid a chynnig cymorth yn y sesiynau Mathemateg rhyngweithiol bywiog. Bydd Rhaglen Cymru Cymorth Mathemateg yn cyflwyno y sesiynau felly ni fydd angen i Lysgenhadon STEM ddarparu arbenigedd mathemateg.

Bydd cymorth a chyfranogiad yn cael ei groesawu, hyd yn oed os gallwch sbario awr!

Mae’r digwyddiadau hwn wedi derbyn cefnogaethflaenorol gan Lysgenhadon STEM sydd wedi mwynhau’r profiad yn fawr. Gallaf anfon rhaglen am y digwyddiad os yw’n defnyddiol. www.furthermaths.org.uk. Gellir cysylltu â hwy drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

3. Tredegar. Noson opsiynau gyrfaoed. Cyfarfodydd anffurfiol rhwng llysgenhadon, disgyblion a rhieni.

5 Rhagfyr 6-8pm. Ysgol Gyfun Tredegar, Tredegar NP22 4BH.

Dyma ysgol lle mae gwyddoniaeth dwbl yn ‘dewis’! Byddai athrawon gwyddoniaeth yn ddiolchgar iawn pebai Llysgenhadon STEM yn bresenol yn y digwyddiad hwn. Dywedodd athro llynedd: “Mae Llysgenhadon STEM yn allweddol wrth ein helpu i ddenu mwy o ddisgyblion i wyddoniaeth.” Os ydych am i roi cyhoeddusrwydd i’ch cyflogwr gellir dod â stondin, er y bydd cyfarfod anffurfiol a thrafodaeth gyda rhieni yn ogystal â disgyblion o werth mawr.

Os ydych yn dymuno i helpu i gynyddu y nifer sy’n astudio gwyddoniaeth yn yr ysgol hon cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

4. Tredegar. Mae angen presenoldeb ysgogol Llysgennad RAF / Milwrol / Awyrofod.

Dyddiadau i gytuno gyda’r Llysgennad cyn 5 Rhagfyr. Ysgol Gyfun Tredegar, Tredegar NP22 4BH.

Byddai’r athro yn hoffi codi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd yn y meysydd proffesiynol hyn i ddisgyblion sy’n dymuno mynd i mewn trwy Brentisiaethau / HND / OND. Byddai unrhyw ddiwrnodau / dyddiadau yn cael eu croesawu. Byddent yn hoffi i’r ymweliad cyn y Noson Dewis Opsiynau gan fod llawer o’r disgyblion yn gollwng y pynciau hanfodol.

Mae arbenigwyr yn y meysydd hyn yn croesawu ac mae croeso i chi gysylltu â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

5. Powys. STEM – Ieithoedd Tramor Modern (Ffrangeg)

Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Llanfyllin, Powys SY22 5BJ. Tachwedd neu Rhagfyr.

Mae’r effaith enfawr yn cael ei wneud gan Lysgenhadon STEM sydd â sgiliau iaith tramor ar draws y rhanbarth. Mae’r ysgol hon yn ymwybodol nad oes gennym gyflenwad digonol o’r Llysgenhadon hyn, yn enwedig mewn ardaloedd anghysbell, fellyl byddant yn gweithio gydag argaeledd.

Os oes gennych chi sgiliau iaith Ffrangeg ac yn fodlon ystyried ymweld byddai’r ysgol yn hapus dros ben! Dydd Llun yn well ond yn agored i gynigion.

S’il vous Plais contcter gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

6. Rhondda Cynon Taf. Ffiseg dod yn fyw!

Coleg Cymunedol Tonypandy, Penygraig, CF40 1HQ. Dyddiadau hyblyg i weddu eich amserlen.

Yn dilyn ymweliadAnabel Paola i’r ysgol, byddai’r athro ffiseg hoffi ymgysylltu ei ddisgyblion gyda Llysgennad.

Mae yn chwilio am ffisegydd a allai ddod â dimensiwn newydd i’w wersi a dangos ceisiadau ymarferol ffiseg mewn proffesiwn. Unrhywbeth diddorol lle mae unrhyw agwedd ar eich cymhwyster ffiseg yn cael ei ddefnyddio.

Mae pob syniad yn cael ei groesawu’n fawr. Mae’r disgyblion ym Mlwyddyn 9 neu 10. Cysyllwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

7. Caerdydd. Disgyblion CA3 Clwb STEM. Syniadau ac yn ymweldiad

Ysgol Uwchradd Cantonian, Y Tyllgoed, Caerdydd, CF5 3JR. Dydd Mercher 3.00-3:45pm. Un neu fwy o ymweliadau.

Mae’r athro Bioleg gyda profiad o weithio mewn ysgolion gyda disgyblion ‘anodd eu cyrraedd’. Mae hi’n teimlo fod yreffaith fwyaf gyda’r disgyblion hyn yn dod trwy gyfranogiad Clwb STEM. Byddai syniadau gan Lysgenhadon STEM neu ymweliad i’r Clwb i gyfarfod y disgyblion ac efallai helpu gyda gweithgaredd, yn cael eu croesawu. Mae gennym becynnau ac adnoddau ar gael os hoffech gynnig cefnogaeth i’r Clwb hwn. cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

8. Bont ar Ogwr. Trydan ar gyfer Pobl Fach

Ysgol Iau Llangewydd, Cefn Glas, Pen-y CF31 4JT. Dyddiadau ar ôl hanner tymor i fis Rhagfyr.

Mae disgyblion Blwyddyn 5 (9 oed) yn astudio Trydan o Tachwedd-Rhagfyr

Byddant yn cynnwys bylbiau, cylchedau, switsys a’r Grid Cenedlaethol. Os gallwch oleuo y 28 o bobl ifanc, a chael rhywfaint o amser i ymweld â’r ysgol gallem ddarparu Adnoddai(Bright Sparks) i gynorthwyo gyda arddangosiadau ymarferol. PowerPoint: www.iop.org/activity/outreach/resources/pips/topics/electricity/index.html

Athrawon angen cefnogaeth yn Llangewydd! cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

9. Merthyr Tudful. Ymhelaethu ar Mwyhadur!

Mae adeiladu MP3 yn weithgaredd prosiect hwyliog. Ysgol Uwchradd Afon Taf, Troedyrhiw, Merthyr Tudful CF48 3ED. Dyddiad hyblyg ar ôl hanner tymor.

Mae’r disgyblion yn cael cyfle i gydosod Mwyhadur MP3 o Kitronic. Bydd yn cael ei adeiladu yn ystod y Clwb amser cinio a’i gyflwyno fel eu prosiect CRES. Byddent yn gwerthfawrogi Llysgennad yn ymweld er mwyn cymryd rhan un amser cinio i’w cefnogi yn eu hymdrechion. Byddai un ymweliad yn ddigonol.

Nid oes angen bod yn Technolegydd Sain – Croeso i bob Llysgennad! Cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

10. Powys. Cyfarfod Llysgennad – Diwrnodau Gyrfaeodd

Ysgol Uwchradd Llanidloes, Llanidloes SY16 6EX. Dyddiadau i’w trafod gydag argaeledd Llysgenhadon.

Gyda chymorth eu Llysgennad STEM TAR, mae’r ysgol yn bwriadu cynnal Diwrnodau Gyrfaoedd wedi eu modelu ar y ‘Thema Carousel’ poblogaidd sydd wedi rhedeg mewn ysgolion eraill. Maent yn chwilio am gysylltiad ag unrhyw Llysgennad STEM sydd â diddordeb mewn cwrdd â’r disgyblion yn yr ysgol.

Bydd dyddiadau yn agored i drafodaeth ar gyfer y digwyddiad gyda’r Llysgennad unigol neu grŵ. Bydd disgyblion yn lefel TGAU neu lefel A fel sy’n addas i’r Llysgennad.

Rydym yn croesawu amrywiaeth! Cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

11. Wrecsam. Gwnewch e symud: Gwyddoniaeth Trafnidiaeth

Ysgol Estyn (Cynradd), Ffordd Penarlâg, Wrecsam LL12 9NL. Dyddiadau i’w trafod gydag argaeledd Llysgenhadon.

Mynychodd athrawon gwrs ar adeiladu modelau symudol. Maent yn awr yn ceisio goruchwylio eu disgyblion i adeiladu unrhyw fodel sy’n symud, a byddent yn gwerthfawrogi mewnbwn Llysgennad STEM! Mae disgyblion yn oed 7 -10 oed a byddai tua 20 o ddisgyblion yn cymryd rhan yn y sesiwn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynorthwyo â gwyddoniaeth adeiladu modelau mini gadewch i mi wybod yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

12. Bro Morgannwg. Llymaid: Cemeg ar gyfer Prentisiaid

Ysgol Gynradd Eagleswell, Llanilltud Fawr CF61 2UE. Unrhyw ddyddiad ym mis Tachwedd.

Byddai’r athro yn gwerthfawrogi cefnogaeth Llysgennad STEM i ddangos cemeg ymarferol i’w disgyblion Cyfnod Allweddol 2. Rydym yn wedi awgrymu arddangosiadau cyffrous i’w defnyddio gyda’r grŵp oedran hwn.

Os oes gennych y sgiliau hyn yn eich portffolio cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

13. Caerdydd. Mathemateg a fy Mywyd Proffesiynol

Ysgol Plasmawr, Pentrebane Road, Caerdydd CF5 3PZ. Dyddiadau Hybly.

Mae galw pellach wedi cyrraedd ar gyfer ymweliad Llysgennad i’r set uchaf o ddisgyblion ym Mlwyddyn 10 neu 12 yn yr ysgol hon. Mae y Pennaeth Mathemateg yn anelu at gadw ei set uchaf o ddisgyblion i barhau gyda Mathemateg fel cymhwyster. Yr her yw dangos pwysigrwydd a pherthnasedd Mathemateg mewn amrywiaeth o yrfaoedd STE.

Mae hwn yn gais hyblyg iawn, gobeithio ar y trydydd ymgais gallwn gynnig ymweliad i’r ysgol hon! Cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

14. Y Fflint. Noson Gyrfaoedd ar gyfer Blwyddyn 11 ar ôl 16oed

Ysgol Elfed, Bwcle CH7 3HQ. 4 Rhagfyr, 7pm.

Gofynnir am drawstoriad o gyflogwyr ar gyfer y digwyddiad hwn, i gyflwyno i’r rhieni a’r disgyblion am gyfleoedd gyrfa. Efallai fod modd i chwi fynychu y cyfarfod a chymdeithasu yn anffurfiol neu, os ydych yn dymuno ihyrwyddo eich busnes/sefydliad mae croeso i chi ddod â gwybodaeth/adnoddau.

Byddai yr ysgol yn ddiolchgar pe baech yn gallu gefnogi! Cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

15. Bont ar Ogwr. Cyfle cyffrous i’r ysgolion cynradd!

Diwrnod Pontio Ysgol Bryntirion. Ysgol Gyfun Bryntirion, Cefn Glas CF31 4QR. 11 Chwefror 2014.

Bydd blwyddyn 6 (10 ac 11 mlwydd oed) sy’n bwydo Bryntirion yn talu eu hymweliad cyntaf â’r ysgol. I ddiddanu i chyffroi y disgyblion mae’r athro yn cynnal diwrnod o sesiynau gwahanol gan yr heddlu, y gwasanaeth tân, gwasanaeth milwrol a pharafeddygon. Y llynedd, gofynwyd am fewnbwn Llysgenhadon STEM ac roedd y diwrnod yn llwyddiant mawr! Rwy’n mynychu gydag arddangosiad ymarferol ar brofi wrin ar gyfer diabetes.

Os hoffech chi gymryd rhan mewn diwrnod chyfeillgar lle darperir cinio. Cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

16. Caerffili. Cemeg yn y Gwaith

Mae angen cyflogwyr w/c 10 Chwefror 2014. Sesiynau gweithdy rhyngweithiol.

Gofynnir am bedwar cyflogwyr i gymryd rhan mewn Cemeg yn y Gweithle naill ai yn Ysgol Oakdale neu Ysgol Coed-Duon. Mae digwyddiadau Cemeg mewn yn y Gwaith yn cynnig y cyfle i werthfawrogi lle cemeg mewn bywyd bob dydd a byd gwaith, gyda phwyslais arbennig ar yr hyn sy’n digwydd yn ardal leol y myfyrwyr ysgol cyn – 16.

Eu nod yw hyrwyddo delwedd gadarnhaol o wyddorau cemegol yn y gweithgareddau cyffrous, diddorol a chyfoethog. Bydd yr ysgol yn cynnal y digwyddiad yn darparu cyfleusterau digonol i alluogi’r hwylusydd i gynnal pedwar gweithdy ar gyfer hyd at 30 o ddisgyblion mewn sesiynau dilyniant cylchdro.

Os byddai eich cyflogwr yn ddiddordeb mewn cefnogi hyn drwy ganiatáu amser i chi ac adnoddau i gymryd rhan cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

17. Caerdydd. Newid i Wyddoniaeth

Ysgol Santes y Forwyn Fair, Butetown, Caerdydd CF10 5HB. Dyddiadau i’w trafod gyda Llysgenhadon Tachwedd–Ionawr 2014.

Mae Kate Parsons yn athrawes ysgol gynradd gyda dau ddosbarth ifanc sydd angen o rôl fodelau cadarnhaol i’w cyffroi mewn pynciau STEM. Mae cyfarfod Llysgennad ffordd o annog cysylltiadau â perthnasedd gwyddoniaeth i fywyd bob dydd.

Gofynnir Llysgenhadon STEM a all siarad am:

Sylwer bod hon yn ysgol lle mae Saesneg yn ail iaith llawer o ddisgyblion.

Allwch chi helpu? Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

18. Hwlffordd. Cysylltiadau Cemeg

Ysgol Syr Thomas Picton, Hwlffordd SA61 2NX. 18-22 Tachwedd unrhyw ddiwrnod.

Rydym yn ceisio unwaith eto i ddod o hyd i gemegydd ar gyfer ysgol yn Sir Benfro. A oes gennych ddiddordeb neu arbenigedd mewn Cemeg? Byddai yr ysgol yn coffi derbyn ymweliad gyda sgwrs ar bwnc yn gysylltiedig â chemeg- o bosib yn rhyngweithiol gan y gall cemegydd ddarparu arddangosiadau o’r math o sgiliau!

Byddai ymweliad gan w Lysgenhadon gyda chysylltiadau â Cemeg yn cael ei werthfawrogi’n fawr! cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

19. Cymru – gyfan. Lab mewn Lori yn crwydro y Rhanbarth!

Ionawr a Chwefror 2014.

Mae dyddiadau’r daith gyntaf wedi eu gosod ac mae Lab mewn Lori angen cymorth Llysgennad. Mae hwn yn labordy symudol gydag arddangosiadau rhyngweithiol ac arbrofion. Bydd hyfforddiant yn cael ei roi. Mae’r arddangosiadau yn hawdd i hwyluso, cymhelliant ac anogaeth yw’r cylchoedd gwaith allweddol!

Union ddyddiadau i’w cadarnhau. Ymweliadau a drefnwyd:

Bydd James Bamford y cydlynydd/cyflwynydd yn falch o glywed oddi wrthym. Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

20. Wrecsam a Fflint. Ffug gyfweliadau a Diwrnodau Gyrfaoedd

Rhagfyr-Ebrill fel y trefnwyd isod.

Ni fydd angen unrhyw baratoi ar lysgenhadon i fynychu’r digwyddiadau hyn. Mae cyfres o cyfweliadau neu gefnogaeth i dimau disgyblion yn ystod diwrnodau sgiliau Ffug. Os yw unrhyw un o’r dyddiadau / lleoliadau canlynol addas ar gyfer eich amserlen gadewch i mi wybod! cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

21. Treorci. Tymor o Lysgenhadon STEM

Ionawr–Mawrth 2014. Ysgol Gyfun Treorci, Treorci CH42 6UL

Mae’r Pennaeth Gwyddoniaeth yn cynllunio tymor o ymweliadau Llysgenhadon STEM. Mae yn chwilio am Lysgenhadon STEM o bob pwnc i gyfrannu at y digwyddiadau canlynol:

Os gallwch chi gynnig cymryd rhan mewn unrhyw ffordd byddai yr ysgol gyfeillgar a chroesawgar iawn yn wirioneddol hapus i groesawu eich ymweliad! cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

22. Casnewydd. Ymweliadau Llysgennad Arbenigol

Ysgol Uwchradd St Joseph Faw, Parc Tredegar, Casnewydd NP10 8XH. Tachwedd–Ebrill 2014.

Mae’r ysgol yn ceisio Llysgenhadon a allai ychwanegu gwerth a mewnwelediad i gyfres o bynciau STEM. Gallaf roi manylion penodol o’r cwricwlwm os oes angen.

Os gallwch ddangos ceisiadau o’r canlynol yn ystod y cyfnod a nodir y byddai hyn yn dod â’r pwnc yn fyw!

Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

23. Caerdydd. Mewnwelediad Llysgennad i Awyrofod a Pheirianneg

Ysgol Uwchradd Caerdydd, Llandennis Road. CF23 6WG. Dyddiadau addas i Lysgenhadon.

Mae disgyblion mathemateg blwyddyn 12 (Safon Uwch) yn awyddus iawn i gwrdd â Llysgennad a all siarad ar eu harbenigedd / gyrfa fel Peiriannydd mewn unrhyw faes y diwydiant Awyrofod neu Awyrennau. Byddai ganddynt ddiddordeb mewn llwybrau mynediad i yrfaoedd, realiti bywyd mewn Peirianneg Awyrofod; perthnasedd Mathemateg i Beirianneg.

Dyddiadau yn agored i drafodaeth! Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Gall Llysgenhadon STEM fod â diddordeb yn y cyfleoedd canlynol. Nodwch nad yw’r wybodaeth isod yn cael ei ddarparu gan y sefydliad, a nid Gweld Gwyddoniaeth yw’r pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw un o’r cyfleoedd hyn.

I’m a Scientist – 2013/2014

Fel y gwyddoch efallai, mae “I’m a Scientist” bellach wedi dewis rhai o’r parthau thematig y byddant yn eu cynnal eleni. Y dyddiad cau ar gyfer athrawon i gofrestru oedd heddiw, ond gall Llysgenhadon STEM barhai i http://imascientist.org.uk/scientist-apply tan 30 Tachwedd.

Dyma’r parthau:

Darllenwch fwy am y parthau yma.

Diwrnod Cenedlaethol Merched mewn Peirianneg – Cymdeithas Beirianneg Merched

WES sydd yn trefnu Diwrnod Cenedlaethol Merched mewn Peirianneg ar gyfer 23 Mehefin, 2014. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.wes.org.uk/nwed. Byddaf yn derbyn pecyn gwybodaeth maes o law a byddaf yn ei ddosbarthu pan fyddaf yn ei dderbyn.

Mae “Gwneud Allgymorth” yn weithdy un diwrnod sy’n anelu at roi cyflwyniad i ffisegwyr am allgymorth a galluogi cyfranogwyr i ddatblygu eu sgiliau allgymorth eu hunain a syniadau ymgysylltu â’r cyhoedd.

Gan fod y ddau weithdy yn cael eu cynnal yn Llundain, mae bwrsariaethau teithio cyfyngedig i helpu gyda chostau teithio a/neu lety ar gael i aelodau IOP. Rhaid gwneud cais am ymlaen llaw am y bwrsariaethau teithio.

Am fwy o wybodaeth am gynnwys y gweithdai, y bwrsariaethau teithio ac i archebu eich lle yn un o’r gweithdai ewch i www.iop.org/outreachworkshops.

Syniadau Mawr Cymru

Mae yna adran ar y wefan Syniadau Mawr Cymru sy’n amlinellu’r adnoddau dysgu sydd ar gael. Mae’r deunyddiau cwricwlwm ar gyfer pobl ifanc rhwng 5-7, 7-11, 11-14, a hefyd llwybrau dysgu 14-19 a sgiliau allweddol a 16-19 Bagloriaeth Cymru: http://ms.fs4b.wales.gov.uk/sub_sites/yes/content/dynamo/curriculum_materials.aspx.

Grantiau Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Mae’r Cynllun Grant NSEW Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn cael ei gynllunio i helpu ysgolion a sefydliadau Cymreig gyda dathliadau Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg.

Byddwn yn darparu cyllid o £200 ar gyfer ysgolion a hyd at £350 i sefydliadau i helpu i redeg digwyddiad neu weithgaredd yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg. Y cyfan sydd ei angen yw syniad ar gyfer digwyddiad neu weithgaredd i redeg yn ystod yr Wythnos.

Gwneud cais yn gyflym a hawdd drwy ein ffurflen ar-lein ! www.surveymonkey.com/s/WelshGrant2013

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau grant yw 9 Rhagfyr, 2013.

Making the Future

A ydych yn beiriannydd siartredig gyda diddordeb mewn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr ac ennill profiad tuag at Gymhwysedd Proffesiynol Peirianneg Safonol y Du- Adran D?

Mae Science made simple, Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd a Mark Taylor o Mott MacDonald wedi derbyn grant “Ingenious” i ymgysylltu â’r cyhoedd gan yr Academi Beirianneg Brenhinol i gyflawni ‘Making the Future’. Mae hwn yn brosiect peilot a fydd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ysgol, drwy sesiynau gweithdy rhyngweithiol, i weld sut peirianwyr mynd i’r afael â’r materion sy’n llywio eu gwaith.

Bydd gwirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi a rhagwelir y bydd y gofynion amser yn uchafswm o 5 diwrnod rhwng Medi 2013 a Gorffennaf 2014. Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r prosiect cyffrous hwn, cysylltwch â Gareth Smith gaz@sciencemadesimple.co.uk.

Digwyddiadau Gwaith Natur

Mae Gwaith Natur wedi ei lleoli yng Ngogledd Orllewin Cymru ac yn darparu ystod o gyrsiau dysgu awyr agored mewn gwyddoniaeth a daearyddiaeth ar gyfer grwpiau ysgol. Mae ein rhaglenni hyfforddi athrawon yn datblygu'r defnydd o'r ystafell ddosbarth awyr agored. Rydym yn galluogi dysgu awyr agored. Rydym hefyd wedi bod yn allweddol yn natblygiad y Cardiau Dysgu Amgylcheddol. Rydym yn cynnig pecyn hyfforddi athrawon cynhwysfawr ar gais.

Mwy … www.natureswork.co.uk/professional-courses/courses

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 59 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD/ Rhif Cwmni : 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk