Annwyl Llysgennad STEM

Mae’n wych gweld cymaint sydd yn digwydd ar draws Cymru fel rhan o’r Rhaglen Llysgenhadon. Isod mae adroddiad ar yr Her Peirianneg lwyddiannus fu yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru yn ystod mis Hydref.

Hefyd, mae eitemau diddorol ar ein Llysgenhadon mentrus ac os oes unrhyw Lysgennad eisiau cyfrannu lluniau ac adborth o unrhyw weithgaredd/ddigwyddiad yna croeso i chi wneud hynny gan ein bod yn awyddus i rannu yr holl waith gwych yr ydych yn ei wneud gyda cymaint o bobl ag sy’n bosibl.

Mae gwahoddiad cynnes i Lysgenhadon ymuno gyda ni yn ein digwyddiad yn Ne Cymru, manylion isod. Bydd digwyddiadau eraill yn cael eu trefnu i sicrhau bod Llysgenhadon ar draws Cymru yn cael cyfle tebyg.

“It’s a STEM Christmas Cracker”
Harry Ramsden’s
Landsea House
Stuart Pl, Caerdydd,
De Morgannwg CF10 5BU

7 Rhagfyr 2011
5.00pm-7.00pm

Cyfle i athrawon a Llysgenhadon STEM i ddysgu mwy am y Rhaglen Llysgenhadon STEM.

Bydd pysgod a sglodion am ddim ynghyd â Bag o Bethau Da STEM i fynd yn ôl i’ch ysgol. I gadw eich lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Her Peirianneg Gogledd a Chanolbarth Cymru

Engineering Challenge at BangorEleni roedd yr Her Beirianneg wedi ei selio ar ddylunio Peiriant Troelli Cebl a Rhaff. Bydd peiranwyr yn aml yn defnyddio cebl o’r fath, unai mewn pairiannau mawr neu adeiladau.

Gofynnwyd i bob grŵp o bobl ifanc ddylunio, adeiladu a phrofi peiriant troelli ac yn ogystal roedd gofyn iddynt raglennu rheolydd oedd yn gweithio gyda modur.

Fel mewn blynyddoedd blaenorol, trefnwyd y diwrnod gan Ganolfan Peirianneg Gogledd a Chanolbarth Cymru, Gyrfaoedd Cymru a Phrifysgol Bangor a chafwyd cefnogaeth gan y Sefydliad Peirianwyr Sifil a Llysgenhadon STEM. Mae diolch mawr i Dr Iestyn Pierce, Martin Pike, Janet Hughes, Christina Phillips, Dave Bowen a Dave Williams am helpu i wneud y digwyddiad yn un mor llwyddiannus.

Meddai Dr Iestyn Pierce, darlithydd Peirianneg Electronig ym Mhrifysgol Bangor a chadeirydd Canolfan Peirianneg Gogledd a Chanolbarth Cymru, “Mae’r diwrnod yn gyfle arbennig i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau allweddol megis cyfathrebu, mathemategol, datrys problemau a sgiliau creadigol ond, yn ogystal, mae’n gyfle gwych iddynt gwrdd a siarad gyda Peirianwyr sydd, neu wedi bod, yn gweithio ym myd Peirianneg ac iddynt dderbyn mwy o wybodaeth am y diwydiant.”

Enillodd tîm o fyfyrwyr ôl-16 o Goleg Llandrillo ac Ysgol Friars, Bangor y gwpan her fawreddog yn yr Her Peirianneg gynhalwyd ym Mhrifysgol Bangor ar 7 Hydref.

Y tîm buddugol (yn y llun): Natasha Frost (Coleg Llandrillo); Emily Hughes (Ysgol Friars); Anthony Penney (Coleg Llandrillo); Rhys Clifton (Coleg Llandrillo).

Christina PhillipsUn o’r Llysgenhadon yn y digwyddiad ym Mangor oedd Christina Phillips. Hwn oedd ei digwyddiad cyntaf hi fel Llysgennad STEM. Mae gan Christina sgiliau gwych fel artist a cherflunydd cerameg yn ogystal â’i sgiliau ffiseg ac ar hyn o bryd mae hi yn cynnig am brosiect gyda CADW yng nghastell Conwy. Mae’n ddiddorol iawn gweld cymaint o wahanol dalentau sydd gan ein Llysgenhadon. I weld portffolio Christina ac i ddarllen ei hymateb hi i’r Her Peirianneg, ewch i www.blackcutwitch.co.uk.

Cabaret Pythagoreaidd

Cynhalwyd y Cabaret Pythagoreaidd yng Nghaerdydd ar y 10f Hydref. Nid oedd yn ddigwyddiad Llysgenhadon STEM ond roedd y Llysgenhadon canlynol yn cymeryd rhan: Rhys Phillips, Huw James, Dr Mark Lewney a Dr Chris North. Roedd hon yn noson hynod o gyffrous ac addysgiadol. Roedd yn amrywiol ac, yn fy marn i, roedd llawn cystal ag unrhyw sioe wyddoniaeth sydd i’w gael ar y cyfryngau. Cynhalwyd y cabaret yn yr Amgueddfa Genedlaethol a’r gobaith yw y bydd mwy o gynhyrchiadau tebyg i ddod. Diddanwyd y gynulleidfa gyda pherfformiadau a chyflwyniadau ar Yr Awyr yn y Nos, Gwyddoniaeth Chwaraeon Eithafol, Gwyddoniaeth Cerddoriaeth Roc, defnyddio modelu i wneud campau Houdini yn ddiogel, rapio gwyddonol a pha anifail yw’r mwyaf ciwt (yn wyddonol).

Cewch wrando ar Rhys Phillips ar Sioe Radio Cardiff am ‘Pythagoras Trousers’ ar www.radiocardiff.org.

Cyrraedd y Brig

Sarah Darlington KilimanjaroLlysgennad mentrus arall yw Sarah Darlington – dyma hi ar gopa Kilimanjaro.

Mae Sarah yn byw bywyd prysur fel ffisegwr meddygol yn gweithio yn y GIG, yn ogystal â chyfrannu’n helaeth fel Llysgennad STEM.

Yn anffodus ni fydd y digwyddiad yma yn cyfri fel gweithgaredd STEM!

Cyfarfodydd Sefydlu

Gellir trefnu sesiynau anwytho yn swyddfa Gweld Gwyddoniaeth yn Charles Street, Caerdydd ar ddyddiad ac amser arall os nad oes unrhyw un o’r rhai uchod yn gefleus i chi.

Ceisiadau ysgolion

Am fwy o wybodaeth am y ceisiadau ysgolion, dilynwch y cyswllt. Bydd hyn yn cymrud chi i’r adran berthnasol ar y dudalen we-ceisiadau Llysgenhadon STEM. Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cyfleon eraill

Am fwy o wybodaeth am cyfleoedd eraill, dilynwch y cyswllt. Bydd hyn yn cymrud chi i’r adran berthnasol ar y dudalen we-cyfleon eraill Llysgenhadon STEM.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 59 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD/ Rhif Cwmni : 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk