Annwyl Lysgenhadon STEM

Gall Llysgenhadon STEM ddatgan yn gywir eu bod yn gwneud gwahaniaeth go iawn; mae astudiaeth ar y gweill yn gwerthuso data ystadegol ac yn bwysicach ymateb effeithiol i ymgysylltiad Llysgennad STEM. Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn y dyfodol agos. Mae’r rhaglen unigryw wedi cynhyrchu ymateb gan athrawon a disgyblion sy’n sail i’r astudiaeth hon.

Mae prif erthygl y mis hwn yn dangos sut y gall defnyddio cymwysterau STEM agor y drws i brofiad byd-eang a Sian Ashton signaturechynnig cyfleoedd gwych.Mae Hannah Harries wedi cymryd amser i ysgrifennu at gyd Lysgenhadon STEM yng Nghymru ynglŷn â phrofiad STEM gwych a diwylliannol.

O Sir Benfro i'r Seychells

Hannah-at-Wise-Oceans“Rwyf wrth fy modd yn teithio, mae cael y cyfle i brofi byw mewn gwlad a chymuned newydd,ac ymgolli mewn diwylliant cwbl wahanol yn gyffrous iawn! Rwy’n dod o dref fach yng Nghymru lle mae y gymuned bob amser wedi chwarae rhan fawr, felly rwy’n mwynhau bod yn rhan o gymuned newydd, ac wedi gwneud llawer o ffrindiau o bob cwr o’r byd. Mae bywyd yn Seychelles yn wych – beth sydd ddim i’w hoffi am draethau cerdyn post gyda dwr clir sydd mor llawn o fywyd morol!? Mae yna gymaint i ddysgu am y bioamrywiaeth cyfoethog a geir o fewn y bae bach – rwyf wedi cael fy swyno gan yr hyn yr wyf wedi ei ddysgu yn barod, ac yn methu aros i weld beth arall sydd i’w brofi yma yn Petite Anse!

Wise Oceans logo“Rydym wedi ein lleoli yn Four Seasons Resort Seychelles, ac yn cynnig teithiau snorclo gydai chyfarwyddyd i westeion a bod wrth law i ateb unrhyw ymholiadau yn ymwneud â’r môr! Rydym yn ymgysylltu â’r plant yn y gyrchfan ac yn y gymuned leol, gan weithio gydag ysgolion o amgylch yr ynys er mwyn codi ymwybyddiaeth am y fywyd morol yn Seychelles ac ysbrydoli diddordeb yn yr amgylchedd morol.

"Mae ymgysylltu â’r genhedlaeth nesaf yn un o’n blaenoriaethau ac ni ellir ei orbwysleisio! Mae gennym hefyd Project Adfywio Riff lle rydym yn gobeithio ail-sefydlu iechyd y riff yma yn Petite Anse.

Wise Oceans“Roeddwn mor gyffrous i gael fy mhenodi yn ddiweddar fel Addysgwr Morol i WiseOceans, a leolir yn Seychelles. Ar ôl treulio y tair blynedd diwethaf yn monitro morfilod ym Môr Iwerddon a chodi ymwybyddiaeth o fywyd morol o amgylch arfordir Cymru, mae gweithio ar rîff cwrel ar ynys drofannol yn sicr yn antur newydd! Mae’n bleser gallu treulio bob dydd ar y traeth yn sgwrsio â phobl sydd â diddordeb yn y maes ac yn rhannu fy angerdd am fywyd morol. Ers i mi fod yn blentyn roeddwn yn breuddwydio y byddai fy ngyrfa yn y dyfodol yn golygu treulio fy nyddiau yn y dŵr, ac yn awr mae y gwaith caled a dyfalbarhad wedi talu ar ei ganfed ac rwy’n cael plymio i mewn i ddyfroedd cynnes clir y Seychelles bob bore! Bob dydd rwyf yn cael fy amgylchynu gan bysgod hardd yn llawn bywyd; ac rydym yn mynd a gwesteion cyffrous allan ar deithiau snorclo tywysedig, arolygu iechyd y riff neu ryddhau cywion crwban ar y riff! Mae pob diwrnod yn wahanol ac rydym yn sicr yn cael ein cadw ar flaenau ein traed gyda chyflyrau tywydd anwadal, eitemau dirgel yn golchi i fyny ar y traeth, rhywogaethau anghyfarwydd i nodi a chwestiynau anodd gan blant clyfar! Dyna beth sy’n ei wneud mor gyffrous. Rydw i mor lwcus fy mod yn gallu galw y man bychan yma o baradwys yn fy swyddfa!”

Mae digwyddiadau diweddar Harriet wedi cynnwys ymweliad gan fyfyrwyr Ysgol Ryngwladol Seychelles i ddysgu am y bygythiadau i’r rîff a sgwrs i ddisgyblion o Ysgol Gynradd Baie Lazare am fywyd morol.

Gallwch ddarllen blog Harriet yma. WiseOceans sydd yn ymdrechu i ledaenu ymwybyddiaeth am ein cefnforoedd bregus gwych a’r creaduriaid gwych sy’n byw ynddynt. Maent yn adnodd blaenllaw ar gyfer swyddi morol cadwraeth, cyngor, newyddion, digwyddiadau, addysg forol, gwybodaeth a recriwtio addysgwyr morol.

Charlotte Orba o Oceans Wise a Llysgennad STEM Hannah Harries

Cystadleuaeth Daeareg Interschool

Profesdsor Ian Stewart at Whitchurch HighMae’r digwyddiad rhagorol yn cael ei noddi gan CBAC, SRK Exploration, BGS, Amgueddfa Genedlaethol Cymru ac wrth gwrs y Gymdeithas Ddaearegol gyda’r cyflwynydd BBC Yr Athro Iain Stewart fel barnwr.

Roedd angen i dimau o Flwyddyn 12 neu 13 sydd yn fyfyrwyr Lefel A daeareg, gwyddoniaeth neu ddaearyddiaeth gynhyrchu poster ar thema, a datblygu cyflwyniad 5 munud ar eu pwnc (cysylltiedig â daeareg) i banel o ddaearegwyr blaenllaw o academia a diwydiant.

Mae rhagbrofion yn cael eu trefnu ar hyd a lled y Deyrnas Unedig gan Grwpiau Rhanbarthol y Gymdeithas, ac mae’r enillwyr yn mynd ymlaen i’r rownd derfynol genedlaethol yn Burlington House. ‘

Cafodd y gystadleuaeth ei gadeirio gan y Llysgennad STEM Gareth Farr, sy’n gweithio fel Swyddog Technegol gyda Asiantaeth yr Amgylchedd ac yn chwarae rhan weithredol yng Nghymdeithas Ddaearegol De Cymru.

Mae’r grwpiau sy’n cystadlu yn Rownd Derfynol yn dod o: Ysgol Uwchradd Whitchurch, Coleg Sir Gâr ac Ysgol Gyfun y Barri. Aeth Ysgol Uwchradd Whichurch yr Eglwys Newydd ymlaen i gystadlu yn y Rowndiau Terfynol Cenedlaethol.

Cymdeithas Daearegol De Cymru @SWalesGeolSoc a Gareth Farr

Cadw pethau's Gyfartal yn y Celtic Manor

Keeping it Equal at Celtic ManorMynychodd mwy na 600 o ferched Blwyddyn 8 a 9 ddigwyddiad cyffrous ar gyfer disgyblion benywaidd. Roedd y diwrnod yn cynnig amrywiaeth eang o ymrwymiadau, gyda sgyrsiau ysbrydoledig, gan gynnwys cyflwyno ardderchog gan y Llysgennad STEM Jessica Leigh Jones. Roedd llawer o gyflogwyr a sefydliadau yn cynnal gweithgareddau, gan ymgysylltu arddangosiadau a oedd yn arddangos STEM fel cyfle gyrfa gwych gydag ychydig iawn o rolau rhyw-benodol.

Mynychais y digwyddiad Rhwydweithio Cyflym Modelau Rôl, lle cyfarfu naw Llysgennad STEM dros 300 o ddisgyblion yn ystod digwyddiad rhwydweithio cyflym 1 awr. Roedd hyn yn brawf o wydnwch ac egni! Roedd bob Model Rôl yn cylchdroi i wahanol grwpiau o ddisgyblion, gan ddangos proffiliau o’u gwaith trwy gyfrwng fideos iPad, siartiau, a syniadau gwych i esbonio’r hygyrchedd a mwynhad o’u gwaith ym myd STEM.

Roedd y Llysgenhadon a fynychodd y gweithdy yn cynnwys: Lilli Craemer; Debbie Crockard; Dr Liz Grose; Dr Delyth Harris, Nicole Hubert; Lily Joyce; Rachel Taylor; Veronica Thomas ac Angharad Vaughan. Gallwch weld lluniau o’r digwyddiad yma.

Gwyl Wyddoniaeth Bangor

angor Science FestivalCymerodd y Llysgennad STEM Ellie Mansour, gwyddonydd ymchwil mewn Biogyfansoddion, ran mewn digwyddiad hynod lwyddiannus. Dyma lasbrint Ellie ar gyfer ymgysylltu effeithiol ar stondin gwyddoniaeth:

angor Science Festival“Bum yn siarad i gynulleidfa amrywiol am wahanol fathau o bren, faint sy’n cael ei gynhyrchu yn y DU, ei ddefnydd a’i bridweddau yn cynnwys cryfder tynnol. Cawsom hefyd offer o PPM sydd yn dangos y gwaith o fonitro ansawdd yr aer dan do, gyda graffiau crynodiadau CO, CO2 NO2, a cyfanswm cyfansoddion organig anweddol, llwch, ac ati. Rydym yn dangos sut maeinswleiddio gyda gwlân yn achosi cyfanswm y crynodiadau cyfansoddion organig anweddol i ddisgyn i lawr pan fydd popeth yn cael ei selio mewn cynhwysydd.”

nol i'r cychwynSesiynau sefydlu a sesiynau adnewyddu DBS

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn. Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

1. Sir y Fflint. Systemau Gwybodaeth Labordy (LIMS)

Dyddiadau i weddu Llysgennad. Ysgol Alun Yr Wyddgrug CH7 1EP

Mae’r athrawes Hayley Evans yn chwilio am sesiwn gan Lysgennad STEM sydd â phrofiad mewn Rheoli Labordy. Mae disgyblion yn Bl 12 yn fyfyrwyr BTEC. 15 o ddisgyblion yn y dosbarth. Y llynedd profodd y sesiwn hon o fudd mawr ar gyfer y cwrs. Cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

2. Caerdydd. Darparwyr Brain Games a Pixar Inside Out Film

Prifysgol Caerdydd Adeilad Haydn Ellis 20 Mehefin Caerdydd CF24 4HR

Mae y Llysgennad STEM Megan Baldwin yn eich gwahodd i gymryd rhan yn y digwyddiad cyffrous i ddisgyblion Ysgolion Cynradd. Gofynnir am Lysgenhadon STEM i gynnal neu i gynorthwyo gyda Brain Games. Os hoffech chi i gynorthwyo mewn digwyddiad STEM gyda gweithgareddau sydd eisioes wedi eu paratoi cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

3. Blaenau Gwent. STEM Ysgol Haf

22-26 Awst 10am-2pm unrhyw ddiwrnod i’w ddewis

Ysgol Abertyleri, Blaenau. NP13 1YL. Mae y Dirprwy Bennaeth Jenny Woodruffe yn chwilio am sesiynau STEM ar unrhyw ddiwrnod yr wythnos honno. Bydd disgyblion cynradd Blwyddyn 6 yn mynychu Ysgol Haf, os gallwch gynnig sesiwn fer yr wythnos honno bydd yn helpu disgyblion i baratoi ar gyfer yr ysgol newydd. Mae tua 20 yn mynychu’r ysgol. Cysylltwch â mi gyda syniadau ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

4. Caerdydd. Symud cerbydau

27 Mehefin – 2 Gorffennaf (diwrnod i’w ddewis) Ysgol Gynradd Parc y Rhath Caerdydd CF24 4BB

Mae’r athrawes Sandi Burnett yn ceisio cymorth i gynnal wythnos weithgaredd yn yr ysgol. Bydd pob grwp blwyddyn yn derbyn tasg i adeiladu cerbyd sy’n symud mewn dull gwahanol (e.e rocedi, hofrenydd, awyrennau ac ati) Bydd un grŵp yn adeiladu’r bont ar gyfer profi cerbydau. Gall Llysgenhadon STEM wirfoddoli ar gyfer naill ai Adeiladu Pont neu adeiladu cerbydau ar unrhyw ddiwrnod yr wythnos honno. Anfonnwch eich cynnig i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

5. Llanelli. Cyfweliadau ffug

Dyddiadau o 23 Mehefin – 14 Gorffennaf.

Mae croeso cynnes i Lysgenhadon STEM fod yn gyfwelwyr yn yr ysgolion hyn. Unrhyw ddyddiad ac ysgol:

Cyfeiriaf eich cynnig i Aled Evans trwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

6. Pen y bont ar Ogwr. Prosiect Gofod Hadau – Sgwrs pwnc

Dydd Llun o ddewis, 3:20pm. Coleg y Dderwen CF32 9EL

Mae’r disgyblion yn ymchwilio twf Hadau Berw yn y Gofod. Byddai Maria Balustrazzi yn croesawu cymorth ychwanegol gan Lysgennad STEM gyda sgwrs fer ar y testun neu i weld eu gwaith prosiect. Byddwm yn ddiolchgar i dderbyn eich cynnig yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwyn7. Arberth Sir Benfro. Rhwydweithio gyda Bloodhound

8 Mehefin, 7.30pm. Clwb Beiciau Modur Vintage & Classic, Gwestyu H Plas Hyfryd, Moorfield Road, Arberth, Sir Benfro SA67 7AB

Ar gyfer Llysgenhadon sydd â diddordeb yn y prosiect Bloodhound SSC neu gerbydau yn gyffredinol, bydd hyn yn gyfle gwych i gyfarfod a rhwydweithio yn y digwyddiad hwn. Bydd Rhwydweithio Cymdeithasol a sgyrsiau yn cael eu cynnwys. Byddwch hefyd yn cael eu croesawu i gynnig sgwrs os yw hyn yn eich maes arbenigol chi! Archebwch le yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

8. Pontypridd. Parti Ponty Pabell Wyddoniaeth – siaradwyr Cymraeg yn cefnogi digwyddiad i Deuluoedd

Dydd Sadwrn 16 o Orffennaf, Parc Ynys Angharad, Pontypridd CF37 4PE

Mae Llysgenhadon â gwybodaeth / diddordeb mewn Cyfrifiadureg a Rhaglennu ac yn gallu siarad neu yn dysgu Cymraeg yn cael eu gwahodd i gefnogi disgyblion ysgolion uwchradd i gyflwyno gweithdai, drwy gyfrwng y Gymraeg, i aelodau o’r cyhoedd ar raglennu a meddalwedd hapchwarae (hyfforddiant yn cael ei ddarparu). Byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Laura Roberts drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

9.Pen y bont ar Ogwr. Clwb Cod yn gofyn am Lysgennad STEM

Llyfrgell Pencoed. CF35 5RA

Mae Clwb Côd y Llyfrgell yn cael ei redeg ar gyfer grwpiau teuluol,ond nid ydynt wedi gallu dod o hyd i arbenigedd trwy’r Clwb Cod. Os ydych yn Llysgennad yn gysylltiedig â Chlwb Cod neu os oes gennych y sgil hwn, byddai croeso mawr i chi. Fy nghyswllt yw Allie Cingi, byddaf yn anfon eich manylion drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

10. Pontypridd. Digwyddiadau Ysbrydoliaeth STEM

Dyddiadau a lleoliadau isod

Os gallwch gynnig cymorth ar unrhyw un o’r dyddiau hyn byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Gary Blackdrwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

11. Lab mewn Lori, Cymru Gyfan

Dyddiadau a lleoliadau isod

Bydd yr holl wirfoddolwyr yn cael eu cefnogi gyda chostau teithio rhesymol ar gyfer unrhyw leoliad o’ch dewis. Eich rôl yw helpu disgyblion gyda’r arbrofion rhyngweithiol yn y Lab symudol. Nid oes angen arbenigedd arbenigol i chi; mae hyfforddiant yn cael ei roi ar y diwrnod. Os gallwch chi gynnig cymorth ar unrhyw un o’r dyddiadau hyn byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â James Bamford drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

12. Sir y Fflint. cefnogaeth Pafiliwn Gwyddoniaeth Eisteddfod yr Urdd

30 Mai – 4 Mehefin

Mae’r Urdd bob amser yn gyfle gwych i gyrraedd pobl ifanc yng Nghymru mewn digwyddiad unigryw. Mae croeso yn y digwyddiad hwn yn ystod hanner tymor mis Mai i bawb. Mae digonedd o weithgareddau allgymorth ac ymgysylltu a baratowyd ar gyfer y stondin. Byddwch yn cael eich cefnogi ar y stondin gan David Cunnah a Abby Ashton o’r IoP. Telir costau teithio a llety ar gyfer gwirfoddolwyr. Os ydych am wirfoddoli cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

13. Llanfair ym Muallt. Diwrnod o Hwyl i’r Cybiaid Cymru Gyfan

Dydd Sadwrn 11 o Fehefin. Llanelwy LD2 3SY

Bydd Llysgenhadon STEM yn amhrisiadwy i gefnogi gweithgareddau sy’n seiliedig ar ffiseg hwyl. Bydd yn ddiwrnod bywiog mewnlleoliad prydferth.Mae costau llety a theithio i Ganolbarth Cymru yn cael eu cynnwys ar gyfer Gwirfoddolwyr. Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwyn14. Llanfair ym Muallt. Sioe Frenhinol Cymru. Cefnogaeth Stondin Gwyddoniaeth

18-21 Gorffennaf 2016 Llanelwy LD2 3SY

Cyfle i gael blas unigryw o fywyd gwledig Cymreig yn Sioe Frenhinol Cymru. Un o’r sioeau amaethyddol mwyaf enwog yn Ewrop.Mae Y Sefydliad Ffiseg yn chwilio am Lysgenhadon STEM i gefnogi eu stondin yn y dathliad mawr o ffermio, ac mae’n sicr o fod yn brofiad diddorol! Bydd costau teithio a llety yn cael eu cynnig i Lysgenhadon STEM. I wirfoddoli cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

15. Abertawe. Penwythnos Teulu Gŵyl Wyddoniaeth Prydain

10-11 Medi. Campws Prifysgol Abertawe

Bydd Llysgenhadon STEM sy’n cael trafferth i ddod o hyd amser yn ystod yr wythnos ar gyfer gweithgareddau STEM yn falch o wybod eich bod yn gallu cefnogi’r penwythnos Teulu yng Ngŵyl Wyddoniaeth Prydain. http://www.britishscienceassociation.org/Event/british-science-festival-2016.

Peidiwch ag anghofio – os ydych eisoes yn cymryd rhan, gallwch gofnodi hyn fel gweithgaredd Llysgennad.

16. Pontyclun. Renishaws Green Goblin Power Challenge

Dydd Sadwrn 2 o Orffennaf. Miskin CF72 8XY

Gall Llysgenhadon STEM wirfoddoli fel barnwyr; mentoriaid tîm; goruchwylwyr Iechyd a Diogelwch a nifer o rolau eraill! Mae timau o ddisgyblion oedran 9-11 mlynedd yn gweithio i adeiladu car rasio pŵer gwyrdd. Bydd Slalom a rasio Dragster yn cael eu profi. Mae’n ddigwyddiad cyffrous, a phrofodd yn llwyddiant mawr y llynedd! Byddaf yn anfon cynigion i Becci Diffey drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

17. Gwent. cymorth gweithgarwch STEMWORKS mewn ysgolion cynradd

Mai 22 – Mehefin 29

Mae croeso i Lysgenhadon STEM gynorthwyo yn y gweithdy cyffrous. Mae hwn yn gyfle i weld gweithgaredd dosbarth a ddatblygwyd ac a gyflwynwyd gan STEMWORKS. Bydd disgyblion cynradd yn gweithio mewn timau bach i ddylunio ac adeiladu cerbydau trydan. Bydd yn rhaid i fyfyrwyr hefyd adeiladu tyrbin gwynt i wefru cynhwysydd y cerbyd. Bydd y diwrnod yn dod i ben mewn cystadleuaeth wrth i fyfyrwyr rasio eu cerbydau.

Byddaf yn anfonenwau gwirfoddolwyr i Chris Beer drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

18. Abertawe. Cefnogaeth Cynhadledd Gyrfaoedd

Ysgolion Abertawe Castell-nedd Port Talbot

23 Mehefin, 9am – 3pm. Campws Bae Abertawe Fabian Way

Cyfle i gyflogwyr i hyrwyddo eu diwydiant i bobl ifanc nad ydynt efallai eto gyda syniad cadarn o ba lwybr gyrfa hoffent ei gymryd. Bydd 1,500 o ddisgyblion Blwyddyn 10 o bob un o’r ysgolion cyfun yn ardaloedd Abertawe, Castell-Nedd a Phort Talbot yn mynychu. Bydd y Neuadd Fawr ar gael o 2pm ar 22 Mehefin ar gyfer y rhai sydd am osod offer ymlaen llaw. Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei drefnu gan Gyrfa Cymru Gorllewin Cymru. Cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk am fwy o fanylion.

19. Caerdydd. Cyfweliadau ffug

29 a 30 Mehefin. Ysgol Michaelston, Caerdydd CF5 5XP

Mae angen Llysgenhadon STEM fel cyfwelwyr. Bydd y disgyblion yn cynhyrchu CV ar eich cyfer i’w adolygu a bydd fformat o gwestiynau nodweddiadol yn cael ei ddarparu. Gall eich cwestiynau eich hun hefyd gael eu cynnwys. Bydd adborth ar gyfer y disgyblion yn cael ei roi gan y Cyfwelydd. Croeso mawr i chwi wirfoddoli drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

20. Caerdydd. Ffair Yrfaoedd Blwyddyn 10

Dydd Llun 11 o Orffennaf. Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd Eglwys Newydd CF14 2XJ

Efallai y byddwch yn bresennol i gynrychioli eich Cyflogwr neu fel Unigolyn. Y nod yw ddarparu gwybodaeth i ehangu gorwelion myfyrwyr er mwyn eu cynorthwyo i wneud dewisiadau gwybodus yn dilyn eu TGAU. Bydd y Ffair yn amlygu’r gyrfaoedd amrywiol mewn STEM a’r gwahanol lwybrau i gyflogaeth. Dewis poblogaidd ar gyfer Llysgenhadon STEM – cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

21. Castell-Nedd. Sesiwn Llysgennad STEM – Ffrangeg

Dyddiadau – unrhyw bryd ar ôl 3ydd Mehefin. Ysgol Cefn Saeson. Castell-Nedd SA11 3TA

Mae’r athrawes Rachel Thomas yn awyddus i gynnal sesiwn gyda Llysgennad STEM gydag estyniad i mewn iaith Ffrangeg neu addasiadau o Ffrangeg yn y gweithle. Syniadau ar gyfer sesiynau a gweithgareddau templed ar gael. Os oes gennych y sgiliau hyn ac amser, cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

22. Caerdydd. Diwrnod Cyfrifiadureg a Menter Dragons Den

Dydd Llun 11 Gorffennaf 09:00-3:00. Ysgol Plasmawr CF5 3PZ

Mae timau ddisgyblion yn gweithio ar broblem farchnata ar gyfer gêm CD / cyfrifiadur gan ddyfeisio cyflwyniad marchnata, prototeip, a poster gwerthu. Bydd y diwrnod yn cael ei rannu’n ddau sesiwn grŵp. Mae angen cymorth Llysgenhadon STEM ar gyfer y timau yn ystod y gweithgaredd ac fel barnwyr mewn Den Dragons ar ddiwedd pob sesiwn. Mae hon yn ysgol cyfrwng Cymraeg ond nid yw’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol. Gellir gwirfoddoli ar gyfer naill ai swydd drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwyn23. Caerdydd. Bl 8 Diwrnod Sgiliau Allweddol mewn adeiladu

19 Gorffennaf, 9am-3pm neu oriau ag sydd ar gael. Ysgol Gyfun Radur Caerdydd

Mae gweithgaredd sgiliau allweddol wedi cael ei baratoi lle mae timau o ddisgyblion yn gweithio ar her adeiladu. Bydd Llysgenhadon STEM yn mentora,cynnig cymorth, barnu a chadw’r disgyblion ar dasg. Bydd eich arbenigedd ar sgiliau allweddol yn y gweithle: gwaith tîm; datrys problemau a chyfathrebu yn amhrisiadwy. Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

24. Caerdydd. Diwrnod Agored yr Ysgol Feddygaeth

Dydd Gwener 23 a Dydd Sadwrn 24 Mehefin

Llysgenhadon STEM – os ydych yn adnabod disgyblion Blwyddyn 12 sydd yn awyddus i wneud cais i’r ysgol feddygol gweler y cyfle hwn. Bydd sgyrsiau, gweithgareddau ymarferol a gweithdai yn cael eu arddangos gan staff a myfyrwyr. Bydd dwy raglen cyfochrog yn cael eu rhedeg bob dydd, gyda meddygon uchelgeisiol. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i roi cynnig ar sgiliau clinigol a bydd cinio yn cael ei ddarparu. Mae’r tocynnau am ddim ond dim ond am un diwrnod yn unig y gellir eu harchebu. Gofynnir i fyfyrwyr beidio dod â mwy nag un rhiant neu athro, er bod croeso iddynt ddod ar eu pen eu hunain ac mae croeso i athrawon, rhieni ac Llysgenhadon hefyd.. I archebu eich tocynnau Diwrnod Meddygaeth-Agored rhad ac am ddim, ewch i www.cardiff.ac.uk/medicine/courses/undergraduate/open-days. Gadewch i mi wybod os ydych yn bwriadu dod.

25. Castell Caerdydd. StondinWyddoniaeth Gŵyl Tafwyl

Dydd Sadwrn 2 a dydd Sul 3 Gorffennaf 2

Mae’r ŵyl fach yn cael ei gynnal yng Nghastell Caerdydd i ddathlu’r iaith Gymraeg a’i diwylliant cysylltiedig. Rydym bob amser yn arbennig o falch o gael cefnogaeth ar y stondin ar gyfer y digwyddiad hwn. Cynnigir costau teithio a llety i ar gyfer Lysgenhadon STEM. Os gallwch fod yn bresennol cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

26. Sir y Fflint. Pafiliwn Gwyddoniaeth Gwyl yr Urdd

30 Mai – 4 Mehefin. (Dydd o ddewis)

Mae’r Urdd bob amser yn gyfle gwych i gyrraedd pobl ifanc yng Nghymru mewn digwyddiad unigryw. Mae croeso yn y digwyddiad hwn yn ystod hanner tymor mis Mai.Mae David Cunnah ac Abi Ashton yn mynychu’r stondin gyda nifer o weithgareddau gwyddonol diddorol bawb. Byddaf yn eich rhoi mewn cyswllt gyda David ac Abi drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

27. Penfro. Micro: cwrdd

Dydd Llun 23 Mai 4.30pm. Canolfan Arloesedd y Bont Penfro SA72 6UN

Casgliad anffurfiol a phleserus yw Micro-Cwrdd o’r rhai sydd yn chwilfrydig am addysgu a dysgu gan ddefnyddio y BBC Micro: bit.

Mae croeso cynnes i Lysgenhadon STEM i rwydweithio, sgwrsio ag athrawon neu gallwch gofrestru i wneud micro-gyflwyniad mewn fformat o’ch dewis. Cofrestrwch ar https://micro-meetpembroke.eventbrite.co.uk.

28. Wrecsam. Dyfalwch fy swydd neu sesiwn arall fel y cynigir

Ysgol Gynradd Brynteg Wrecsam LL1 6NB

Roedd yr athrawes Rachael Connel mor falch gydag ymweliadau Llysgenhadon STEM y llynedd, fel y byddai’n hoffi cynnal mwy o sesiynau ‘Dyfalwch fy swydd’- sesiwn holi ac ateb gyda neu heb bropiau. Fel arall, os gallwch gynnig unrhyw sesiwn ymarferol o’ch dewis byddaf yn cysylltu gyda Rachael drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

29. Hyfforddiant People Like Me ar draws Cymru

Mae ‘People Like Me’ yn mynd i’r afael â’r materion cydbwysedd rhwng y rhywiau Rydym yn cynnig hyfforddiant i Lysgenhadon STEM gwryw a benyw. Mae tri sesiwn yn cael eu cynllunio ar draws Cymru.

Mae’r hyfforddiant yn cynrychioli dull newydd chwyldroadol i ymgysylltu merched gyda gyrfaoedd mewn STEM. Mae PLM defnyddio’r tuedd naturiol merched i fynegi eu hunaniaeth gan ddefnyddio ansoddeiriau (yn wahanol i fechgyn dan 16 oed sy’n tueddu i ddefnyddio berfau) ac yn caniatáu iddynt weld bod pobl yn union fel nhw yn hapus a llwyddiannus ac yn gweithio mewn gyrfaoedd ym myd STEM.

Cysylltwch gyda mi a byddaf yn cofrestru eich lle drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Gall Llysgenhadon STEM fod â diddordeb yn y cyfleoedd canlynol. Nodwch nad yw’r wybodaeth isod yn cael ei ddarparu gan y sefydliad, a nid Gweld Gwyddoniaeth yw’r pwynt cyswllt

Cyfle Bwrsari: Cyfarthrebu Gwyddoniaeth

Ar hyn o bryd mae’r Uned Gyfathrebu Gwyddoniaeth yn cynnig bwrsariaethau o fis Medi 2016 i fyfyrwyr sy’n bwriadu astudio Gwyddoniaeth Cyfathrebu MSc neu PGCert mewn Ymarferol Cyfathrebu Gwyddoniaeth Ymarferol ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste.Mae Medi 2016 hefyd yn nodi dechrau cyfres o fodiwlau cyffrous newydd, a gynlluniwyd ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd â diddordeb i edrych ar ganolfannau gwyddoniaeth, amgueddfeydd, y celfyddydau, dulliau digidol i gyfathrebu gwyddoniaeth a mwy. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch âg Arweinydd y Rhaglen Clare.Wilkinson@uwe.ac.uk neu +44 (0) 117 328 2146.

Diwrnod Cenedlaethol Menywod mewn Peirianneg

Diwrnod Cenedlaethol Menywod mewn Peirianneg ar 23 Mehefin yw eich cyfle i gefnogi, ysbrydoli, dathlu a chodi proffil eich peirianwyr benywaidd anhygoel. Mae hefyd yn gyfle i dynnu sylw at y gyrfaoedd rhyfeddol mewn peirianneg i ferched a phobl ifanc. Mae’r Pecyn Adnoddau 2016 ar gael i’w lawrlwytho yma, neu os ydych eisiau derbyn copïau caled drwy’r post – cyswlltwch gyda nwed@wes.org.uk. Rydym yn gobeithio cael presenoldeb cyfryngau cymdeithasol mawr unwaith eto drwy #NWED2016. Yr isthema ar gyfer y diwrnod yw Codi Proffiliau a bydd y digwyddiad yn cyhoeddi rhestr o 50 o Ferched dylanwadol mewn Peirianneg, a gydlynir gan y Daily Telegraph. Ymunwch â’n rhestr bostio i gael gwybod am yr hyn sy’n digwydd, a pheidiwch ag anghofio i ddechrau cynllunio eich dathliadau eu hunain. Gadewch i ni wybod. Mae #NWED2016 yn cael ei gydlynu gan Gymdeithas Peirianneg y Merched – www.nwed.org.uk

Gwobrau y Sefydliad Ffiseg

Mae Y Sefydliad Ffiseg yn cyflwyno nifer o wobrau bob blwyddyn. Yn ogystal â gwobrau athro, mae’r rhain hefyd yn cynnwys gwobrau am gwmnïau arloesol sy’n defnyddio ffiseg yn y DU.

Mae’r IOP yn awyddus i gael enwebiadau gan gwmnïau Cymreig yn y categori hwn ac yn awyddus i glywed gan unrhyw fusnesau neu entrepreneuriaid yng Nghymru a allai fod yn gymwys.

Gall papurau enwebu gael eu llawrlwytho yma. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â David Cunnah, Swyddog Cenedlaethol Cymru yng david.cunnah@iop.org neu ar 07919 035,752.

Rhestr o’r 50 Merch ym Mheirianneg

Mae’r Rhestr Peirianneg (WE50) yn agored i bob menyw ym Mhrydain sy’n gweithio yn y sector peirianneg. Mae’n cael ei redeg gan Gymdeithas Peirianneg y Merched (WES) mewn partneriaeth â chyflogwyr allweddol a sefydliadau cysylltiedig.

Yn y DU, mae peirianneg â phroblem ddelwedd. Yn nhabl cynghrair Ewrop o ferched yn cymryd rhan mewn peirianneg, mae Prydain ar y gwaelod. Dim ond 9 y cant o’n peirianwyr sydd yn ferched, ac er bod llawer yn cael ei wneud i fynd i’r afael â’r anghydbwysedd hwn, mae llawer mwy i’w wneud. Mae rhagolygon yn awgrymu y bydd y DU yn brin o filoedd o beirianwyr cymwysedig yn ystod y degawd nesaf. Heb harneisio doniau sydd ar gael gan y ddau ryw, nid oes llawer o obaith o lenwi pob un o’r rolau sydd eu hangen gan y diwydiant.

Gall unrhyw un enwebu menywod sy’n gweithio ym maes peirianneg ar unrhyw lefel, waeth beth yw eu profiad; Gallai hynny fod yn ffrind, cydweithiwr neu chi hun. Gwnewch eich enwebiad yma erbyn hanner nos ar Ddydd Llun 23 o Fai.

Her Roboteg EPP Peirianwyr Yfory 2016/2017

Llysgenhadon STEM – mae hwn yn gyfle gwych i hyrwyddo neu gefnogi gyda eich cysylltiadau ysgol lleol.

Mae ceisiadau yn agored ar gyfer ysgolion uwchradd i ymgymryd â her roboteg a fydd yn gweld timau o fyfyrwyr CA3 sy’n ymwneud â ‘teithiau gofod’. Mae gwaith tîm, dylunio robotiaid, ymchwil, hwyl a llwythi o LEGO® i gyd yn rhan o’r cymysgedd, fel y mae mewn heriauyn y byd go iawn, heb anghofio cefnogaeth athro a gwobrau gwych. Mae ysgolion yn gwneud cais ysgrifenedig o ddim mwy na 500 o eiriau ar pam y dylent gael eu dewis (dyddiad cau 4 Gorffennaf, 2016 ar gyfer ysgolion yng Nghymru a Lloegr). Bydd ysgolion a ddewiswyd yn cael adnoddau LEGO® Mindstorms® Addysg EV3, hyfforddiant rhanbarthol i athrawon, cymorth ar-lein a sesiynau tiwtorial a mewnbwn Llysgenhadon STEM a gwirfoddolwyr. Gall ysgolion gofrestru diddordeb yn http://robotics.tomorrowsengineers.org.uk/What-is-the-challenge/

nol i'r cychwynGweithgareddau Mathcamps

Mae gan www.mathcamps.org rywfaint o gysylltiadau gwych a allai fod o ddiddordeb os ydych yn chwilio am syniadau ar gyfer gweithgareddau.

Cysylltwch â Stacy Maxton yn mathcamps1@gmail.com os ydych am gael mwy o wybodaeth.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk