Annwyl Llysgennad

Weithiau mae’n rhaid i ni gael ‘Dynion mewn Cotiau Gwyn’ yn ein cynrychioli mewn gweithgareddau STEM!

Dyma ddau ddigwyddiad hollol wahanol i’w gilydd lle bu ein Llysgenhadon yn dangos bod ‘Dynion mewn Cotiau Gwyn’ yn gallu darparu gweithgareddau pwrpasol ymhob agwedd o’r sbectrwm addysg.

Cemeg a Meddygaeth

Dyma lun o Dr Joel Loveridge gyda myfyrwyr lefel A mewn diwrnod prysur a gwych o ‘Cemeg a Meddygaeth’ a gynhaliwyd ar Ebrill 19 ym Mhrifysgol Abertawe. Yr ysgolion oedd yn rhan o’r diwrnod oedd Ysgol Gyfun Treforus; Bishop Gore; Coleg Penfro; Coleg Sir Gar; Gorseinon; Rhydaman a Choleg Nedd.

Seiliwyd y sesiynau ar arddangosfeydd ymarferol o addasiad cysyniadau cemegol syml ym myd meddygaeth. Roedd Joel wedi datblygu arbrawf i’r disgyblion brofi wrin ar gyfer diabetes.

Bu’r disgyblion yn profi cyfres o hydoddiannau gyda cynnwys glwcos gwahanol, oedd yn dyblygu amgylchiadau bywyd go iawn a dulliau profi cleifion diabetes. Yn ffodus nid oes angen samplau wrin go iawn i wneud yr arbrawf!

Gwyddoniaeth Coginio

Roedd ein Llysgennad Anthony Rhodes yn herio Heston Blumenthal.

Dyma Anthony yn cynnal Dosbarth Meistr mewn ‘Gwyddoniaeth Coginio’ ar gyfer disgyblion ifanc clwb gwyddoniaeth Ysgol Gynradd Machynlleth ar Ebrill 3. Bu Anthony yn arddangos thema poblogaidd ‘Coginio gyda Cup Cakes’ ac fe lwyddodd i gynnwys ei arbenigedd fel Gwyddonydd Rocedi trwy greu rocedi gan ddefnyddio powdr codi!

Meddai Katarina, yr athrawes sydd yn trefnu’r Clwb Gwyliau: “Roedd y plant wir wedi mwynhau ymweliad Anthony. Diolch yn fawr am sicrhau bod y math yma o weithgaredd yn bosib i glwb fel ni!”

Sian Ashton signatureMae’r ysgol ym Machynlleth yn un gynradd, wledig gyda 230 o ddisgyblion ar y llyfrau.

Cyfweliadau Radio gyda Rhys

Rhys PhillipsOs oes unrhyw Lysgennad yn cael trafferth cael hyd i weithgareddau addas, cofiwch y gallwch gysylltu â Rhys Phillips a gwirfoddoli i wneud cyfweliad radio yn eich cartref eich hun.

Gallwch ddilyn sioe Radio Cardiff Rhys Phillips ‘Pythagoras Trousers’ yn www.radiocardiff.org/rhysphillipsprofile.html

Hefyd ymwelwch â chyfweliadau Rhys yn CERN http://networking.stemnet.org.uk/blog/trip-cern

‘What’s my line’ yn Ysgol St Cyres Penarth

Diolch yn fawr i’r tîm cryf o Lysgenhadon oedd wedi cefnogi’r digwyddiad eleni: Mo Misra, Jessica Watts, Stephanie Houghton, Daniel Minto, Chris Lowe, Mike Mallen, David Tee and Martyn Jones.

Dyma sylwadau Peter Trevitt Prif Weithredwr Techniquest a Llysgennad STEM: “Bum i yn Ysgol Gyfun St Cyres ar gyfer y prynhawn ‘What’s My Line’ a drefnwyd gan Martin Blamey o Gyrfaoedd Cymru. Mae’r weithgaredd wedi ei seilio ar hen gêm deledu o’r un enw lle roedd panel o bedwar o bobl enwog yn ceisio dyfalu beth oedd gwaith gwahanol gystadleuwyr trwy ofyn cyfres o gwestiynau allai gael eu hateb gyda ‘ie’ neu ‘na’ yn unig! Yr her i’n dosbarth ni o ddisgyblion blwyddyn 9 oedd dyfalu gwaith: prentis cynnal a chadw Jumbo Jet, peiriannydd adeileddol, arbenigwr mewn araenau gwrth grafiadau a fi, Prif Weithredwr canolfan wyddoniaeth Techniquest. Doedd dim syndod eu bod angen ambell i gliw i ddarganfod yn union beth oedd ein swyddi ond roeddynt wedi mwynhau’r gêm ac yn dangos diddordeb mawr yn yr hyn yr oedden ni yn ei wneud.

“Dwi’n teimlo mai’r argraff gawson nhw oedd ein bod ni i gyd yn bobl cyffredin fel nhw, mewn swyddi llawer mwy amrywiol, diddorol a phleserus nag y bedden nhw wedi dychmygu. Roeddynt yn gallu gweld bod y pedair swydd yn bwysig ac yn berthnasol i’w bywydau nhw.”

nol i'r cychwynCyfarfodydd Sefydlu

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn.

Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad yw’r rhai uchod yn addas

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolionnol i'r cychwyn

Am fwy o wybodaeth am y ceisiadau ysgolion, dilynwch y cyswllt. Bydd hyn yn cymrud chi i’r adran berthnasol ar y dudalen we-ceisiadau Llysgenhadon STEM. Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

 1. Myfyrwyr yn chwilio am wythnos o Brofiad Gwaith gydag unrhyw sefydliad yn ardal Caerdydd. Wythnos Gorffennaf 9 neu 16. Mwy o wybodaeth…
 2. Hysbysiad ymlaen llaw o Weithdai Ffisioleg fydd yn digwydd ar draws Cymru a’r De Orllewin. Dyddiadau i’w trefnu. Mwy o wybodaeth…
 3. Sesiwn amser cinio gyda myfyrwyr lefel A. Adran Ffiseg Meddygol, Ysbyty’r Heath, Caerdydd. Mehefin 29 12.00pm–1.30pm. Mwy o wybodaeth…
 4. Llysgenhadon gyda phrofiad o’r diwydiant Niwclear neu cyflenwi Ynni. Ysgol Y Gader Dolgellau. Dydd Llun 2.15, dydd Mercher 8.45- 10am neu 1.30 -2.15pm unrhyw wythnos. Mwy o wybodaeth…
 5. Rhaffau Uchel – gweithdy her 3 diwrnod. Cefnogaeth Llysgenhadon i’r disgyblion. Ysgol King Henry 8th Y Fenni. 9, 11. Mwy o wybodaeth…
 6. Mathemateg a Gwyddoniaeth Olympaidd. Ysgol St Richard Gwyn Y Barri. 26 Mehefin. Unrhyw adeg yn ystod y dydd. Mwy o wybodaeth…
 7. Diwrnod Eco. Ysgol John Beddoes, Presteigne, Powys LD8 2AY. 4 Gorffennaf. Mwy o wybodaeth…
 8. Cefnogaeth i brosiect CREST project/ Clwb STEM /prosiectau Ffiseg. Ysgol Bishop of Hereford, Hereford. Dyddiadau trwy’r amser fel sy’n gyfleus i Lysgenhadon. Mwy o wybodaeth…
 9. Cyflwyniad dosbarth / cefnogaeth clwb gwyddoniaeth / gweithdy ymarferol. Ysgol Afon Taf, Merthyr. Dyddiadau i fod yn gyfleus i’r Llysgennad. Mwy o wybodaeth…
 10. GwyddonLe, Eisteddfod yr Urdd Eryri. Caernarfon, Mehefin 5–9. Mwy o wybodaeth…
 11. Sioe Ffasiynau Olympaidd. Ysgol St Teilo Llanedyren Caerdydd. Mawrth 10 Mercher 11 Gorffennaf. Mwy o wybodaeth…
 12. Bore Cyn Profiad Gwaith. Ysgol Uwchradd Gatholig Mary Immaculate, Trelai. 19 Mehefin, 9.00am–1.40pm. Mwy o wybodaeth…
 13. Diwrnod ‘Paratoi at Waith’. Ysgol Gyfun Bryn Hafren, Heol Merthyr Dyfan, Y Barri,. Gwener 22 Mehefin 8.50am–1.10pm. Mwy o wybodaeth…
 14. Gwyddoniaeth, Peirianneg, Mathemateg a’r Gemau Olympaidd. Ysgol St Richard Gwyn Y Barri. 26 Mehefin. Mwy o wybodaeth…
 15. Gweithdy Gwyddoniaeth Cosmetigau. Ysgol Brynteg, Pen-y-Bont. 30 Mai, Ysgol Bryn Castell Heol Llangewydd, Pen-y-Bont. 31 Mai. Mwy o wybodaeth…
 16. Gweithdy Gwyddoniaeth Ynni Gwynt. Ysgol Bryntirion, Pen-y-Bont. Mehefin 1 a 15. Mwy o wybodaeth…
 17. Siaradwyr gwadd ar gyfer Diwrnod Gweithgareddau Gwyddoniaeth. Ysgol Bishop Hedley, Merthyr. 27 Mehefin. Mwy o wybodaeth…
 18. Diwrnod ‘The Alternative Olympics’. Ysgol Gyfun Newbridge Caerffili. Diwedd Mehefin, dyddiad i’w gadarnhau. Mwy o wybodaeth…
 19. Diwrnod Gyrfaoedd. Ysgol Gyfun Heolddu, Bargoed. Gorffennaf 17. Mwy o wybodaeth…
 20. Mathemateg a fy nyfodol i. Ysgol St Martin, Caerffili. Dyddiadau hyblyg sy’n gyfleus i’r Llysgenhadon. Ysgol Ferched Lewis Ystrad Mynach. Dyddiadau hyblyg sy’n gyfleus i’r Llysgenhadon. Mwy o wybodaeth…

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Am fwy o wybodaeth am cyfleoedd eraill, dilynwch y cyswllt. Bydd hyn yn cymrud chi i’r adran berthnasol ar y dudalen we-cyfleon eraill Llysgenhadon STEM.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 59 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD/ Rhif Cwmni : 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk