Annwyl Lysgenhadon STEM

Mae’n yn fis prysur i geisiadau eto. Diolch am yr ymateb rhyfeddol gan gynifer o’r tîm a diolch am anfon eich adborth. Mae eich sylwadau yn ein helpu i wella eich profiad o gymeryd rhan mewn gweithgareddau STEM.

Wrth fynychu ysgolion, mae’n heriol os ydych yn derbyn cwestiwn annisgwyl neu gynulleidfa annisgwyl. Dyma ddau enghraifft diweddar sydd yn profi y gwerth o gael cynllun wrth gefn ar bob adeg!

Karen-Mordecai-at-Bryntirion-SchoolGwirfoddolodd Llysgennad STEM Karen Mordecai i fy helpu mewn diwrnod prysur o chwe sesiwn pan oedd disgyblion cynradd yn ymweld a Ysgol Bryntirion. Doedd Karen erioed wedi gweld y gweithdy o’r blaen, a oedd yn cynnwys arbrawf ymarferol ar y prawf ar gyfer diabetes. Yn ystod y bore bu y Gwasanaeth Tân yn cyflwyno gweithdy ar Ddiogelwch Tân ond cawsant eu galw i ffwrdd i rywle arall – ar frys – digwyddiad! Gofynnwyd i mi gamu i mewn i lenwi eu slot nhw yn y prynhawn, gan adael Karen i gyflwyno’r sesiwn diabetes. Gyda chymorth y nodiadau a gymerodd yn ystod y bore, cyflwynodd Karen y sesiynau yn berffaith. Roedd hi wedi cymathu cynnwys sesiwn a’r methodoleg yr arbrawf, a cafodd ei chyflwyniadau dderbyniad da iawn gyda adwaith brwdfrydig gan y disgyblion.

Mark-Smith-at-Marlborough-PrimaryYn Ysgol Gynradd Marlborough gofynnwyd i’r Llysgennad Mark Smith gyflwyno gweithdy ar Rymoedd i ddisgyblion CA2. Roedd yr ysgol yn cynnal Wythnos Wyddoniaeth, a gefnogwyd gan lawer o Lysgenhadon STEM, gan gynnwys y tîm o Atkins a Parsons Brinkerhoff. Er syndod i Mark yn sesiwn olaf y dydd oedd y dosbarth derbyn, a bu’n rhaid iddo addasu ei gyflwyniad i gyd-fynd â’u lefel o wybodaeth (1 tymor yn yr ysgol) yn gyflym.

Sian Ashton signatureFodd bynnag, gwnaeth argraff ardderchog ac ateb llawer o gwestiynau anarferol. Dywedodd yr athrawon nad oedd y dosbarth wedi bod mor gyffrous ers i Siôn Corn yn ymweld!

Llysgennad STEM Ben Johns ‘Microbioleg Cymru’

Mae Ben Johns yn Gydymaith Academaidd yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd a Hyrwyddwr Gymdeithas Microbioleg Cymru, ac yn hyrwyddo a chyflwyno gweithgareddau ar ran y Gymdeithas. Dyma ei adroddiad o ddigwyddiad diweddar.

Ben-John-Microbiology-Wales"Mae Microbioleg Cymru yn gweithredu fel llwyfan cyfryngau cymdeithasol ar gyfer microbiolegwyr gyrfa cynnar yn amrywiaeth o ymchwilwyr PhD, Myfyrwyr Meistr, myfyrwyr Baglor, myfyrwyr Lefel A, myfyrwyr TGAU ac unrhyw un arall sydd â diddordeb mewn microbioleg yng Nghymru.

"Fel rhan o Ddiwrnod Microbioleg, bu 150 o gyfranogwyr yn cymryd rhan mewn swabio eu ffonau symudol neu roi eu dwylo ar ddesglau agar. Cafodd y gweithgaredd dderbyniad da iawn – gwell nag yr oeddem wedi rhagweld hyd yn oed. Dangoswyd platiau a baratowyd ymlaen llaw o Eschericia coli, Micrococcus luteus, marcescens Serratia, Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus.

"Roedd y gwirfoddolwyr yn awyddus iawn i ymuno â safle Microbioleg Cymru, a cysylltodd nifer ar ôl y digwyddiad i drafod eu samplau yn cynnwys rhywfaint o adborth positif iawn am y profiad ac ymholiadau am ddigwyddiadau yn y dyfodol.

"Cawsom lawer o ddiddordeb gan ein cydweithwyr yn yr Ysgol Reolaeth a Ysgol Gelf a Dylunio. Bu rhai pobl yn siarad am sut mae eu diddordebau ymchwil o fewn Celf yn gysylltiedig – er enghraifft roedd un person â diddordeb yn y modd y mae clefyd yn effeithio llwythau brodorol. Rhoddodd hyn hefyd i mi gyfle i drafod fy ymchwil gyda academydd o’r Ysgol Rheolaeth sydd â diddordeb mewn biowybodaeth. Gall digwyddiadau fel hyn baratoi’r ffordd ar gyfer cydweithio rhyngddisgyblaethol yn y dyfodol."

www.microbiologysociety.org/

Llysgenhadon STEM Mark Gurney a Chris Squire yn nigwyddiad Ysgol Gyfun Caerleon

Magurney at Caerleon Comp‘Roedd athrawes o Ysgol Caerleon Chloe Samuels yn awyddus i gynnal sesiwn ar yrfaoedd STEM oedd yn cynnwys agwedd ar ieithoedd tramor neu brofiad o weithio dramor. Mae Mark Gurney yn Uwch Ymchwilydd yn y Sefydliad Canser a Geneteg, Ysgol Feddygaeth Caerdydd ac wedi treulio amser yn gweithio mewn labordai yn yr Almaen. Gan weithio gyda’r Llysgennad STEM Chris Squire, cyflwynodd Chloe a Mark gyfres o weithdai i ddisgyblion Blwyddyn 9 yng Nghaerleon. Rhoddodd yr ysgol dderbyniad ardderchogiddynta mynychwyd y sesiynau gan ddetholiad o Athrawon Gwyddoniaeth.

“Diolch yn fawr am y sesiynau a gyflwynwyd ddoe yn yr ysgol i ddisgyblion Blwyddyn 9. Rydym wir yn gwerthfawrogi eich bod yn cymryd amser allan o’ch amserlenni i weithio gyda ni. Mae adborth gan ein disgyblion wedi bod yn gadarnhaol iawn ac rydym yn teimlo fod y sesiynau yn werthfawr iawn. Rydym yn gobeithio gweithio gyda chi eto yn y dyfodol.” Chloe Samuels, Ysgol Caerleon

Llysgenhadon yn ymweld ag ysgolion Llanelli

Nia-Roberts-at-Bryngwyn-LlanelliMae Laura Mejto-Iglesias, swyddog Peirianneg Sbectrwm sydd wedi ei lleoli yn OFCOM yng Nghaerdydd, a Nia Roberts, Rheolwr IP gyda Llywodraeth Cymru yn Llandudno, wedi datblygu eu sesiynau eu hunain ar gyfer ysgolion. Teithiodd y ddwy teithio bellteroedd maith i ymweld ag Ysgol Coedcae ac Ysgol Bryngwyn.

Cawsant gymeradwyaeth disglair gan y disgyblion a’r athrawon: “Diolch yn fawr iawn am ddod Laura fath belter a rhoi eich amser i siarad â’n disgyblion. Rwy’n credu fod y neges yn glir ac yn sicr roedd y disgyblion yn chwilfrydig ac yn awyddus i gymryd rhan. Diolch yn fawr am eich gwaith caled. Sian, diolch am drefnu sesiwn hon, mae’n wych fod Llysgenhadon STEM yn dod i ysgolion ac yn rhoi braslun o beth yw bywyd y tu hwnt i astudiaethau Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda chi eto." Laurence Cretau, Ysgol Coedcae

“Diolch yn fawr Nia am ddod yr holl ffordd i siarad â’n disgyblion! Yr wyf yn gobeithio y bydd y digwyddiad yn rhoi bwyd i’r meddwl iddynt! Yr oedd yn hollol wych.” Tonia Antonizza. Ysgol Bryngwyn.

nol i'r cychwynSesiynau sefydlu a sesiynau adnewyddu DBS

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn. Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

1. Sir y Fflint. Systemau Gwybodaeth Labordy (LIMS)

Dyddiadau i weddu Llysgennad. Ysgol Alun Yr Wyddgrug CH7 1EP

Mae'r athrawes Hayley Evans yn chwilio am sesiwn gan Lysgennad STEM sydd â phrofiad mewn Rheoli Labordy. Mae 15 o ddisgyblion Bl 12 yn fyfyrwyr BTEC. Y llynedd profodd y sesiwn hon o fudd mawr ar gyfer y cwrs. Cysylltwch â mi os gallwch chi gynorthwyo: cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

2. Hwlffordd. Sgwrs Peirianneg BTEC

Tymor y Pasg. Ysgol Syr Thomas Picton SA61 2NX

Lee Elson yw'r athrawes Dylunio a Thechnoleg. Byddai Lee hoffi Llysgennad STEM i ymweld gyda ei disgyblion BTEC gyda sesiwn ar fyd Peirianneg / Prentisiaethau / Gyrfaoedd yn y gwaith a rhoi persbectif bywyd go iawn ar unrhyw ddisgyblaeth Peirianneg, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

3. Caerdydd. Sgyrsiau Gyrfaoedd STEM

Ysgol Gyfun Radur CF15 8XG

Byddai'r athrawes Rhian Morgan yn falch o dderbyn cynnig o sgwrs ar eich gyrfa mewn STEM. Y gynulleidfa yw disgyblion CA3 – CA4. Y nod yw cyflwyno disgyblion i ystod eang o gymwysiadau mewn gyrfaoedd STEM. Dyddiad o'ch dewis chi- cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

4. Abertawe a Chaerdydd. Cefnogaeth mewn sesiynau DPP ar gyfer athrawon

16 a 22 Mawrth

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn rhedeg 3 DPP i gefnogi athrawon sydd yn rhedeg Diwrnodau STEM mewn ysgolion a Chlybiau STEM. Bydd y sesiwn yn edrych ar yr adnoddau sydd ar gael i'w benthyg o Gweld Gwyddoniaeth.Mae hyn yn gyfle i Lysgenhadon STEM gefnogi'r digwyddiadau a chwrdd â'r athrawon. Nid oes angen unrhyw baratoi ymlaen llaw. Bydd Llysgenhadon yn cael ffon gof gyda'r adnoddau arno. Bydd lleoliadau yn cael eu cadarnhau maes o law. I gadarnhau eich presenoldeb cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

5. Llandinam. Sesiynau Penwythnos y Geidiaid

Dydd Sadwrn 12, a dydd Sul 13 Mawrth. Bryn Eirian, ger Llandinam

Mae Cymdeithas y Geidiaid wedi cysylltu gyda chais am Lysgenhadon STEM benywaidd i gefnogi y penwythnos hwn. Bydd 40 o Geidiau o bob rhan o Gymru yn cael cyfle i gwblhau eu Bathodyn Gwyddoniaeth a Chyfathrebu ym Mryn Eirian ger Llandinam. Mae Rachel Short yn awyddus i wahodd Llysgenhadon STEM benywaidd a allai gyflwyno neu gynorthwyo gyda sesiwn ar TG Sadwrn 12 Mawrth, CSI / Fforensig Dydd Sul 13 Mawrth. Mae llety dros nos ar gael, a chludiant oes angen o Gaerdydd a Sir Benfro. Dyma benwythnos cyffrous mewn lleoliad hardd! Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

6. Merthyr. Gweithgareddau Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth

11-18 Mawrth. Ysgol Gynradd Edwardsville, Treharris CF46 5NE

Byddai Catherine Price yn falch iawn o gynnal sesiynau gysylltiedig â STEM ar gyfer ei disgyblion cynradd. Byddai unrhyw grŵp blwyddyn o ddewis ac unrhyw bwnc yn cael ei groesawu. Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

7. Y Fflint. Cyfweliadau ffug

Dydd Iau 17 Mawrth 8:45am – 12:30pm. Ysgol Elfed, Bwcle CF7 3HQ

Mae angen cyfwelwyr gyfer y digwyddiad hwn. Byddwch yn derbyn briffi a chwestiynau enghreifftiol cyn y digwyddiad. Bydd sesiwn adborth byr ar ôl pob cyfweliad. Mae hwn yn brofiad gwerthfawr i ddisgyblion i wella sgiliau cyflwyno. Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

8. Rhos –On -Sea. Codi STEM, digwyddiad Gyrfaoedd

Dydd Mawrth 22 o Fawrth. Coleg Llandrillo 4HZ LL28

Gwahoddir cyflogwyr a phartneriaid i CFfair Yrfaoedd. Mae disgyblion ym mlwyddyn 9 o siroedd Conwy a Sir Ddinbych yn mynychu y digwyddiad anhygoel hwn – a drefnir gan Gyrfa Cymru a Grŵp Llandrillo Menai.Mae Llysgenhadon STEM yn cael eu gwahodd i redeg stondin, cynnal sesiwn gweithdy neu gwrdd a chyfarch disgyblion. Cyfle i gyrraedd ystod eang o gyflogwyr a bydd eich presenoldeb yn werthfawr Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

9. Rhos – On -Sea. Codi STEM, Cwrdd y Cyflogwr

Dydd Llun 21 Mawrth 3-7pm. Coleg Llandrillo LL28 4HZ

Mae'r digwyddiad wedi ei anelu at y llwybr gyrfaoedd prentisiaeth. Bydd y noson yn cynnwys sesiwn gwybodaeth anffurfiol gyda staff y coleg a chyflogwyr, gweithdy CV a sgiliau gwaith gyda Gyrfa Cymru, yn ogystal â'r cyfle i gyfarfod a siarad â chyflogwyr a phrentisiaid leol. Os hoffech fod yn bresennol – am y cyfan neu ran o'r prynhawn byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Aled Hughes. Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

10. Lab mewn Lori, Cymru, dyddiadau a lleoliadau isod

Bydd yr holl wirfoddolwyr yn derbyn costau teithio rhesymol ar gyfer unrhyw leoliad o'i dewis. Eich rôl yw helpu disgyblion gyda'r arbrofion rhyngweithiol yn y Lab symudol. Nid oes angen arbenigedd arbenigol i chi; bydd hyfforddiant yn cael ei roi ar y diwrnod. Os gallwch chi gynnig unrhyw un o'r dyddiadau hyn byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â James Bamford. Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

11. Wrecsam. Dyfalwch fy swydd neu sesiwn arall fel y cynigir

Ysgol Gynradd Brynteg Wrecsam LL1 6NB

'Roedd yr athrawes Rachael Connel mor falch o gael ymweliadau gan Lysgenhadon STEM y llynedd, a byddai'n hoffi cynnal mwy o sesiynau. Dewisiadau o 'Dyfalwch fy swydd' sesiwn holi ac ateb gyda neu heb propiau. Fel arall, os gallwch gynnig unrhyw weithdy ymarferol o'ch dewis byddaf yn cysylltu gyda Rachael drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

12. Wrecsam. Mathemateg neu Canfod Trosedd

Dyddiadau hyblyg. Ysgol Rhiwabon Wrecsam LL14 6BT

Mae Debbie Castaldo yn chwilio am Lysgenhadon STEM i ysbrydoli y sesiynau perthnasol: Bl 10 Gwyddor Troseddu (gwaed) Bl 12 ymweliad â Adran Fathemateg Prifysgol Glyndwr; Sesiynau CA3 Mathemateg neu ymweliadau â busnesau lleol gyda themau Mathemateg. Os gallwch gynorthwyo gyda naill ai Mathemateg neu CSI, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

13. Abertawe. Sgwrs Systemau Labordy

Dyddiadau mewn cytundeb â Llysgennad STEM. Ysgol Ystalyfera, Ystalyfera SA9 2JJ

Mae Bethan Murphy yn chwilio am Llysgennad STEM i gyflwyno sgwrs i fyfyrwyr Blwyddyn 12 a 13 Gwyddoniaeth Gymhwysol ar LIMS Lefel BTEC. Gellir cynnig dau sesiwn o tua 1 awr 40 munud, neu un sesiwn ar gyfer pob 40 o ddisgyblion. Pe gallech gynnig dewis o ddyddiadau yna bydd Bethan yn cadarnhau gyda chi. Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

14. Pontyclun. Cyflwyniad Gwyddoniaeth neu Beirianneg

Cyn y Pasg. Ysgol Llanhari CF72 9XE

Mae'r athrawes Lowri Morgan yn chwilio am sesiwn Llysgennad STEM ar gyfer ei disgyblion Bl 11. Mae'r rhain yn ddisgyblion sydd â diddordeb mewn cyrsiau Prifysgol ond yn dymuno cael gwybod am y gyrfaoedd amrywiol sydd ar gael drwy astudio Gwyddorau Safon Uwch. Os gallwch ddarparu sesiwn ddiddorol cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

15. Pontyclun. Renishaws Green Power Goblin

Dydd Sadwrn 2 o Orffennaf. Miskin, Pontyclun CF72 8XY

Bydd disgyblion oedran 9 -11 oed yn gweithio mewn timau i adeiladu car rasio pŵer gwyrdd. Bydd Slalom a rasio Dragster yn cael eu profi. Gall Llysgenhadon STEM wirfoddoli fel barnwyr; mentoriaid tîm; goruchwylwyr iechyd a diogelwch a nifer o rolau eraill! Profodd y digwyddiad cyffrous yn llwyddiant mawr y llynedd! Byddaf yn anfon cynigion i Becci Diffey felly cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

16. Pen y bont ar Ogwr. STEM – Cais iaith Almaeneg

Tymor yr Haf –dyddiad i weddu Llysgennad ar gael. Ysgol Brynteg, Pen y bont ar Ogwr CF31 3ER

Mae'r athrawes Kelly Smith yn awyddus iawn i gysylltu gyda Llysgennad STEM a allai ddarparu sesiwn STEM gyda chysylltiadau â'r iaith Almaeneg neu sydd â phrofiad o weithio yn yr Almaen gyda Gwyddoniaeth / Peirianneg neu Dechnoleg. Y nod yw cynnal sesiwn yn nhymor yr Haf, a byddai Kelly yn hapus i drefnu yn ol eich argaeledd. Os gallwch gynorthwyo, cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

17. De Ddwyrain Cymru. Cefnogaeth i weithgaredd STEMWORKS

Mae croeso i Lysgenhadon STEM gynorthwyo mewn gweithdy arbennig gan STEMworks. Mae’r gweithdy yn para diwrnod llawn ac wedi’i anelu at fyfyrwyr ym mlynyddoedd 6. Yn ystod y gweithdy poblogaidd mae y myfyrwyr yn cael hwyl yn gweithio mewn timau o dri i:

Mae STEMworks wedi cynllunio gweithdai i greu brwdfrydedd dros Wyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg ac yn helpu myfyrwyr I gydnabod y cyfleoedd sy’n bodoli yn y sectorau peirianneg a thechnoleg. Mae’r gweithdai hefyd yn cyflawni sawl rhan o’r FfLlRh ac Cwricwlwm Cenedlaethol – mwy o fanylion yma.

Byddaf yn cadarnhau eich lle gyda Chris Beer ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

18. Conwy. Ymweliad Clwb Gwyddoniaeth

Dyddiadau i weddu Llysgennad STEM. Ysgol John Bright Llandudno LL30 1LF

Mae'r athro James Pethica yn Lysgennad STEM sy'n rhedeg Clwb Gwyddoniaeth yn yr ysgol. Mae James wedi gofyn am ymweliad Llysgennad STEM i'r clwb, i wylio eu gweithgareddau prosiect; rhoi sgwrs am eich gwaith neu ymchwil; mae'n croesawu unrhyw syniad. Os gallwch chi gynorthwyo byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad trwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

19. Caerffili. Cyfweliadau ffug

Dydd Iau 17 o Fawrth. Ysgol St Martin Caerffili CF83 1UW

Mae angen Llysgenhadon STEM fel cyfwelwyr i ddisgyblion. Byddwch yn derbyn cwestiynau enghreifftiol, ond rydych yn cael eich annog i ddatblygu cyfweliad gyda eich arbenigedd eich hun. Anfonwch eich cynnig i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

20. Caerdydd. Diwrnod ym Mywyd… ar gyfer CA2 Cynradd

Hyblyg, ond nid 14-19 Mawrth ac nid ar ddydd Gwener. Ysgol Gynradd Severn, Treganna, Caerdydd CF11 9DZ

Mae'r athrawes Gil Rider yn chwilio am Lysgenhadon STEM a allai gynnig 2 sesiwn (gweithgaredd gweithdy yn well) i ddisgyblion Blwyddyn 6. Yn bennaf byddai Gil yn hoffi iddynt gael gwybod am eich gwaith a 'Diwrnod ym Mywyd…'. I gynorthwyo gyda'r syniad gwych yma, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

21. Rhondda Cynon Taf. gweithdai / sesiynau STEM

23 Mawrth. Ysgol Rhydywaun Penwaun CF44 9ES

Mae'r Swyddog Cyflogaeth Ysgolion Rhys James yn chwilio am Lysgennad STEM a allai ddarparu 5 x 1 sesiwn awr ar gyfer disgyblion Bl. 8 disgybl (12/13 oed.). Mae pob pwnc STEM yn berthnasol. Y nod yw ymgysylltu gyda'r pwnc a darparu cyswllt i yrfa STEM. Os ydych yn fodlon cyfrannu cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

22. Casnewydd. Digwyddiad TeachFirst – Sesiwn Gweithgaredd neu gymorth sesiwn

29 Ebrill. Celtic Manor Resort, Casnewydd NP18 1HQ

Fe'ch gwahoddir i ddod â'ch gweithgaredd / arddangosiad hunain neu i gynorthwyo mewn sesiwn a baratowyd. bydd athrawon yn bresennol yn y digwyddiad ar gyfer y diwrnod cyfan, ond gall Llysgenhadon STEM ymweld am gymaint o amser ag y gallant sbario. Bydd eich presenoldeb yn cael ei werthfawrogi! Cysylltwch gyda mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

23. Ynys Môn. Lleoliad profiad gwaith

11-15 Gorffennaf (neu ddyddiadau ar ôl 24 Mehefin)

Mae disgybl yn Ysgol David Hughes yn chwilio am leoliad profiad gwaith ar Ynys Môn. Mae Grace yn hoff o Ffiseg, Mathemateg neu leoliadau sy'n gysylltiedig gyda Economeg. Yn anffodus heb gysylltiadau yn y proffesiynau STEM mae lleoliad gwaith yn anoddi'w gael. Os gallwch chi gynnig cyfle i berson ifanc, cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

24. Abertawe. Penwythnos Teulu Gŵyl Wyddoniaeth Prydain

10-11 Medi. Campws Prifysgol Abertawe

Bydd Llysgenhadon STEM sy'n cael trafferth i ddod o hyd amser yn ystod yr wythnos ar gyfer gweithgareddau STEM yn falch o wybod eich bod yn gallu cefnogi'r penwythnos Teulu yng Ngŵyl Wyddoniaeth Prydain.

Peidiwch ag anghofio, os ydych eisoes yn cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd, gallwch ei gofnodi eich hun neu cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Gall Llysgenhadon STEM fod â diddordeb yn y cyfleoedd canlynol. Nodwch nad yw’r wybodaeth isod yn cael ei ddarparu gan y sefydliad, a nid Gweld Gwyddoniaeth yw’r pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw un o’r cyfleoedd hyn.

BBC micro:bits

Mae Gwled Gwyddonaieth yn dal 20 micro:bit ac maent ar gael i Lysgenhadon STEM i’w benthyg drwy archebu ymlaen llaw. Rydym yn cydlynu sesiynau a fydd yn ddefnyddiol i Lysgenhadon ac athrawon ar draws y wlad.

‘Apps for Good ‘ yn chwilio am 2 aelod newydd i’r tîm:

Dewch i Sioe Gwledig Sir Benfro 2016 i’r babell Parth Cymunedol

Mae rhai llefydd ar gael o hyd ar gyfer stondin yn y Parth Cymunedol yn Sioe Sir Benfro (16-18 Awst 2016). Eleni rydym hefyd yn gallu cynnig gostyngiad o 10% i aelodau PAVS (Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro).

Y llynedd, roedd gan mwy na 20 o grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn bresenol yn y Parth Cymunedol, rhai am y tro cyntaf. Croesawodd y grwpiau y cyfle i hysbysebu eu prosiectau a gweithgareddau, gyda llawer yn hyrwyddo gwasanaethau newydd, codi ymwybyddiaeth, neu annog pobl i wirfoddoli. Yn y babell ei hun roedd 17 o stondinau oedd yn rhannu gan sefydliadau neu yn cael eu rhannu ar sail rhannu amser (un, dau neu’r tri diwrnod), ond cytunodd pawb ei fod y profiad yn werth chweil. Dros y 3 diwrnod bu mwy na 2,100 o ymwelwyr yn ymgysylltu â’r gwahanol grwpiau.

Mae stondinau ar gael ar gyfer sioe eleni ar gyfer y tri diwrnod neu dim ond un neu ddau ddiwrnod – a gall fod yn ffordd wych i roi cynnig arni heb ymrwymo i bob un o’r tri diwrnod. Mae pob un yn cynnwys bwrdd, cadeiriau, ac o leiaf 2 docyn y dydd,ac mae yna hyd yn oed ardal lluniaeth i ddeiliad stondin gyda diodydd poeth yn gynnwysiedig! Y gost ar gyfer stondin 3 diwrnod (ar gyfer aelodau PAVS) yw £ 234. I gael gwybod mwy, cysylltwch â Louise Wilkinson ar 01437 769422 neu ar louise.wilkinson@pavs.org.uk.

Rhoi ac Ennill Diwrnod 2016 – Busnes yn y Gymuned (BITC)

Diwrnod Rhoi ac Ennill Busenes yn y Gymuned yw yr unig ddiwrnod cenedlaethol yn y DU o wirfoddoli gan gyflogwyr. Nawr yn ei seithfed flwyddyn, bydd yn gweld miloedd o bobl o gannoedd o gwmnïau yn gwirfoddoli ar Dydd Gwener 20 o Fai. Mae Grwpiau Gwirfoddol a Chymunedol yn gallu cofrestru gyda BITC i gysylltu busnesau yn eu hardal gyda gwirfoddolwyr yma. Mwy o wybodaeth yma.

Arolwg ymchwil

Mae Pexel Research Services wedi cael eu comisiynu i gynnal astudiaeth ymchwil i sefydliad addysgol sydd wedi ei hen sefydlu. Y nod yw deall anghenion unigolion sydd â diddordeb mewn peirianneg neu allai fod yn astudio peirianneg yn y dyfodol. Mae Pexel yn cynnig e-daleb o £5 i bobl sy’n barod i gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil a sydd â’r proffil canlynol:

Bydd yr ymchwil yn cael ei wneud mewn cyfweliad dros y ffôn 15-20 munud. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, e-bostiwch y Rheolwr Prosiect sabrina@pexel.co.uk neu ffoniwch 0141 4458614.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk