Annwyl Lysgenhadon

Digwyddiad rhwydweithio Addysg Uwch STEM
Yr hyn yr hoffem fod wedi gwybod pan oeddwn yn 20

Nod STEM Learning yw hybu cysylltiadau rhwng Llysgenhadon â'r holl bobl ifanc rhwng 5-19 oed, gan gwmpasu addysg ysgolion cynradd ac uwchradd. Ond mae angen dirfawr i annog gyrfaoedd STEM yn y cyfnod sy'n dilyn blynyddoedd ysgol hefyd. Mae'n ffaith bod llawer o raddedigion yn dilyn gyrfa nad yw'n ymwneud a'u pwnc gradd ar ôl y gadael y Brifysgol. Gall hyn fod oherwydd diffyg ystyriaeth o ran llwybrau gyrfaoedd; gormod o gystadleuaeth am eu sgiliau gan broffesiynau eraill a diffyg ymwybyddiaeth ynghylch sut mae angen eu sgiliau ar gyfer twf economaidd go iawn. Yn rhyfedd iawn siaradais â Chemegwyr Israddedig a ddywedodd wrthyf fod y sefydliadau ariannol yn cystadlu'n frwd iawn am eu sgiliau'r dyddiau hyn.

Alysia Batterby at The Higher Education STEM networking eventEr mwyn mynd i'r afael â'r mater mae STEM Learning yn cynnal cyfres o sesiynau peilot mewn 7 o Brifysgolion dethol ar draws y DU. Dewiswyd Prifysgol Caerdydd fel Prifysgol yng Nghymru ar gyfer sesiwn peilot o'r fath.

Cafodd y sesiwn cyntaf ei gynnal ar 7 Chwefror ar gyfer israddedigion y Biowyddorau. Trefnwyd y noson ar ffurf trafodaethau rhwydweithio bychain. Bu'r myfyrwyr yn cyfarfod â phob Llysgennad mewn grwpiau o 3 neu 4 er mwyn hyrwyddo deialog anffurfiol ond addysgiadol ynglŷn â'u gyrfaoedd a'u cynnydd yn dilyn eu gradd ddewisedig.

Roedd y peilot cyntaf yn drawiadol iawn. Gwerthfawrogir ac edmygir gwaith y tîm o Lysgenhadon sef Kim Cushing, Fiona Wylie Dr Alysia Battersby (a welir yn y llun gyda myfyrwyr), Katie Bamsey, a Dr Steve Capper, a phob un yn haeddu'r clod a'r diolch a roddwyd gan y myfyrwyr yn unol â'r dystiolaeth a gafwyd yn y sylwadau adborth a dderbyniwyd:

Mae Susan yn siarad eu hiaith!

STEM Ambassador Susan Jones visits Ysgol Y Strade, LlanelliAeth y Llysgennad Susan Jones ar ymweliad ag Ysgol y Strade, Llanelli fel rhan o'r prosiect 'STEM ac Ieithoedd mewn Busnes a Diwydiant'

Gwelir llun o Susan yn mynd i'r afael â'r gwaith ac yn llawn brwdfrydedd yn ei gweithdy a oedd yn llwyddiant mawr yn ôl pawb a fynychodd.

Mae arbenigedd proffesiynol Susan ym maes Peirianneg wedi ei galluogi i ddilyn gyrfa sydd wedi cwmpasu rholiau annhechnegol a chefnogi busnes gyda Tata Steel. Roedd bod yn rhugl yn Ffrangeg yn ogystal â Chymraeg yn rhoi cyfle i'r disgyblion gwrdd â 'polymath' go iawn!

Enghraifft o adborth y disgyblion:

Cwrdd â'r Llysgenhadon – y lleoliad perffaith?

Ambassador Chris Smedley with Helen HughesNewydd ddod i Gymru, gwnaeth y Llysgennad Chris Hopkins gwrdd â Helen Hughes ar draeth Aberllydan, Sir Benfro, er mwyn ymgyfarwyddo â'n Rhaglen yng Nghymru yn ogystal â chynnal gwiriad ID newydd.

Lleoliad syfrdanol o hardd ac yn ffodus ar ddiwrnod heulog prin – rydym yn falch iawn i groesawu Chris i Raglen Llysgenhadon yng Nghymru fel rhan o'n sail gadarn i'n sgiliau Sir Benfro.

Llysgenhadon yn y newyddion:

Sylwadau adborth

Anfonwch eich adborth i ni

Cofiwch roi adborth ar unrhyw ddigwyddiad yr ydych chi yn rhan ohonno (beth bynnag eich profiad chi) arlein yma.

STEM Learning yn sôn am Magnox wrth iddynt gyrraedd y rownd derfynol yn y gwobrau STEM Learning: "Credwn fod Magnox Ltd yn gyflogwr STEM rhagorol, a hoffwn eu llongyfarch am fod yn un o'r tri chyflogwr mwyaf ymroddedig sydd gan STEM Learning."

Adborth y llysgennad Clive Briscoe ar ôl iddo siarad â 90 o Israddedigion Prifysgol Liverpool John Beddoes: "Diolch yn fawr am ddod i mewn heddiw a siarad gyda'r myfyrwyr. Rydym wedi darllen trwy eu gwerthusiadau ac maent yn gadarnhaol iawn! Mae'r dyfyniadau canlynol yn enghraifft o sylwadau'r myfyrwyr: 'Rwy'n teimlo'n gyffrous i ddechrau fy ngyrfa mewn peirianneg'; 'Rwy'n fwy optimistaidd am y dyfodol'; 'Rwy'n gwerthfawrogi'r ffaith bod cyflogwyr go iawn wedi cymryd yr amser i fod yn bresennol mewn trafodaethau'. Roedd eich cyfraniad yn amhrisiadwy, diolch i chi unwaith eto."

Sian Ashton signature

nol i'r cychwyn Cyfarfodydd Sefydlu Llysgenhadon

Cynhelir y gyfres nesaf o gyfarfodydd sefydlu ar y dyddiadau canlynol – i fwcio lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae’n orfodol i Lysgenhadon sydd newydd gofrestru fynychu cyfarfod sefydlu a dod â’u dogfennau adnabod gyda nhw. Mae croeso i Lysgenhadon Cymeradwy fynychu hefyd.

Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

1. Ysgolion Gogledd Cymru. Cymorth ar gyfer gweithdy Ymddiriedolaeth Smallpeice

15 Mawrth. Ysgol John Bright Llandudno LL30 1LF
16 Ebrill. Ysgol Uwchradd Cei Connah, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint CH5 4NH
Ysgol Dyffryn Conwy Llanrwst Conwy LL26 0SD – dyddiad i’w gadarnhau

Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

2. Aberhonddu. Cwrdd â’r Athrawon

Dyddiadau i’w cytuno gyda Llysgenhadon. Ysgol Uwchradd Aberhonddu, Aberhonddu, LD3 9SR.

Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

3. Cymru Gyfan. Parlez-vous Gwyddoniaeth?

Lleoliadau a dyddiad i’w cytuno gyda Llysgenhadon ledled Cymru.

Os gallwch gynorthwyo gyda’r cais arbenigol hwn yna cysylltwch cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

4. Powys. Sesiwn Gwyddoniaeth Roced

7 Mawrth. Ysgol Gynradd Arddleen Llanymynech SY22 6RT.

Buaswn yn ddiolchgar iawn am gymorth – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

5. Ystrad Mynach. Arbenigwr roboteg a / neu Lysgennad sy’n siarad Ffrangeg.

Dyddiadau Tymor y Gwanwyn fel y cytunir. Ysgol Lewis y Merched, Pengam CF82 7WW.

Allez Robot! Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

6. Sir Ddinbych, Gogledd Cymru. Cyd-ddibyniaeth Organebau

Ysgol Maes Hyfryd, Cynwyd, Corwen. Ebrill 22-26.

Mae’r ysgol yn cynnal wythnos wyddoniaeth ac mae angen mawr am gymorth Llysgennad i gynorthwyo gydag un o’r pynciau canlynol:

Gwerthfawrogir eich cynigion i helpu cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

7. Cwmbrân. Defnydd a Thechnoleg Ynni’r Haul neu Ynni Gwynt

Ysgol Llantarnam Torfaen, NP44 3XB.

Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk os oes modd i chi ateb gofynion y cais.

8. Prifysgol Caerdydd. Llysgenhadon PhD STEM – Digwyddiad a fydd yn Siop Ffenest ar gyfer cysylltu â’r cyhoedd

Dyddiad i’w gadarnhau. Prifysgol Caerdydd.

Dylai Llysgenhadon PhD STEM gysylltu â Dr Rachel Dodds DoddsRE@cf.ac.uk ac anfon copi at cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

9. Rhondda Cynon Taf. Cymwysiadau Ymarferol Cemeg a Ffiseg.

Ysgol Gyfun Bryn Celynnog, Rhondda Cynon Taf CF38 2AE.

Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk os gallwch ateb y cais

10. Casnewydd. Arddangosiad gwyddonol ar thema Harry Potter

St Joseph’s Tredegar Casnewydd. 15-24 Mawrth 2013.

Os gallwch gynnig unrhyw gefnogaeth yn ystod wythnos thema Harry Potter yna cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

11. Caerdydd. Cynorthwywyr gweithdy’r Oriel Wyddoniaeth

Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Dyma’r cysylltiad ar gyfer ceisiadau www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/cymerran/gwirfoddoli/cyfredol/?id=705. Cofiwch adael i ni wybod os ydych yn gwirfoddoli!

12. Prifysgol Caerdydd. Digwyddiad Addysg Uwch Rhwydweithio STEM.

Gwyddorau’r Ddaear, Gwyddoniaeth Amgylcheddol; Gwyddoniaeth y Môr; Geowyddorau.
29 neu 30 Ebrill 4-6pm.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

13. Cymru gyfan. Rhys Phillips Radio Cardiff.

Dyddiadau i’w cytuno gyda Rhys. Lleoliad – o’ch cartref eich hun neu’r Stiwdio yng Nghaerdydd. (llun o Rhys)

Cysylltwch â: rhys@pythagoras-trousers.co.uk ac anfonwch gopi at cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

14. Caerffili. Peirianwyr a’r Chweched Dosbarth.

Dyddiadau hyblyg yn unol ag amserlen Llysgenhadon. Ysgol Gyfun Cwm Rhymni NP12 3JQ.

Dylai peirianwyr gysylltu â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

15. Llanelli a Chastell-nedd. Ffug Gyfweliadau

5, 6, 7 Mawrth ysgol Coedcae Llanelli SA15 1LJ (unrhyw un o’r dyddiadau hyn)
19, 20 Mawrth Ysgol Llangatwg. Llangatwg Castell-nedd SA10 8DB (y naill ddiwrnod neu’r llall)

Dyma gais taer am lysgenhadon i fynychu fel ‘Ffug Gyfwelwyr’ yn yr ysgolion hyn. Does dim paratoi o flaen llaw. Mae cwestiynau’n anffurfiol a darparir y rhan fwyaf ar eich cyfer. Rhoddir arweiniad ynglŷn ag adborth argymhelliol i ddisgyblion mewn sesiynau unigol.

Os hoffech fod yn rhan o’r digwyddiadau gwerthfawr hyn cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk ac mi wnaf i eich cyflwyno.

16. Rhaglan. Wythnos Gwyddoniaeth sy’n Ysbrydoli

3-7 Mehefin 2013. Ysgol Gynradd Rhaglan, Sir Fynwy NP15 2EN.

Byddai’n hyfryd petai’r ysgol hon yn Sir Fynwy yn gallu ymgysylltu â Llysgennad STEM am y tro cyntaf. Mae croeso i unrhyw un sydd ar gael yn ystod yr wythnos gysylltu â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

17. Caerdydd, Caerffili, Bro Morgannwg. Mae angen Cwis feistri ar gyfer Her Gwyddorau Byw.

Mai – Gorffennaf.

Os hoffech roi cynnig ar fod yn ‘Jeremy Paxman’ yn y Gystadleuaeth hon yna cysylltwch â! cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

18. Abertyleri. Yn Fwytadwy’n Dechnegol Technical Edibles. 2. Dyfeisiwyd er mwyn Byw Engineered for Life

Tymor y Gwanwyn – y dyddiadau i’w cadarnhau. Ysgol Gyfun Abertyleri NP13 1YL.

Byddaf yn cysylltu â’r athro’r wythnos nesaf – os oes gennych ddiddordeb, cofrestrwch yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

19. Bangor. Holl Gyflwyniadau Llysgenhadon STEM

Gellir gwneud y trefniadau ar gyfer unrhyw ddyddiad. Ysgol Tryfan, Lôn Powys, Bangor LL57 2YU.

Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk i gofrestru os oes gennych ddiddordeb yn y cais hwn

20. Casnewydd. sgwrs Clwb STEM ar Olewau Crai, Mineralau, Metelau neu bynciau perthynol

Dyddiadau yn agored i’w trafod. Ysgol Uwchradd Gatholig St Joseph’s, Pencarn Way, Parc Tredegar, Casnewydd NP10 8XH.

Peirianwyr a Gwyddonwyr Amgylcheddol – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

21. Abertawe. Dirnadaeth o Ddylunio Cynnych

6 neu 7 Mawrth 12-2pm. Ysgol Gyfun Treforys, Abertawe.

Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

22. Caerdydd. Blwyddyn 10 Diwrnod Cyn gwneud Profiad Gwaith

13 Mawrth, 1.15pm. Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Bridge Road, Caerdydd CF14 2JL.

Does dim angen paratoi o flaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk os gallwch gynorthwyo.

23. Pont-y-pŵl. Wythnos y Gofod a Seryddiaeth

15-24 Mawrth. Ysgol Gynradd New, Pontypŵl.

Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk os gallwch gysnorthwyo yn y gweithgaredd yn ystod yr wythnos.

24. Castell-nedd. Sgwrs ar Cynaliadwyaeth.

Ebrill – Gorffennaf. Dyddiau Mercher 8.50am – 9.40am. Ysgol Gyfun Cefn Saeson.

Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk os ydych yn yr ardal hon ac yn meddu ar y sgiliau sylfaenol perthnasol.

25. Casnewydd. PCR ac Electrofforesis Gel ar gyfer Bioleg lefel A

Mae’r dyddiadau’n hyblyg. Ysgol Rougemont, Casnewydd NP20 6QB.

Os gallwch gynorthwyo cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Twf Swyddi Cymru

Mae WCVA (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru) yn un o’r sefydliadau sy’n darparu’r fenter cyflogaeth newydd a ariennir gan y llywodraeth, Twf Swyddi Cymru.

Rydym yn targedu sefydliadau, busnesau, elusennau a mentrau cymdeithasol sy’n bwriadu ehangu neu recriwtio ac sydd â diddordeb mewn gweithio gyda’r genhedlaeth iau. Mae lleoliadau ar gael yng Nghasnewydd, Sir Fynwy, Merthyr Tudful a Thorfaen.

Os yw hyn yn swnio fel rhywbeth y byddech chi eich hunain, neu eich rhwydwaith o sefydliadau â diddordeb ynddo, yna cysylltwch â Adele Bolton abolton@wcva.org.uk.

Mae amser yn brin o ran cymryd rhan felly cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl os ydych am gyflogi person ifanc trwy’r rhaglen Twf Swyddi Cymru.

Adnoddau ystafell ddosbarth Bioleg newydd sbon

Crëwyd gan STEM Learning, Ymddiriedolaeth Dysgu Astra Zeneca, y Gymdeithas ar gyfer Bioleg a 4Science.

Rydym wedi datblygu gweithgareddau ysbrydoledig ar gyfer Llysgenhadon STEM ac athrawon i ennyn diddordeb myfyrwyr mewn pynciau Bioleg, o ddatblygu glud hynod gryf i ymchwilio i ddirywiad y coed concyrs.

Mae’r chwe gweithgaredd ymarferol yn gwella’r cwricwlwm Bioleg, a gellir eu cynnal gan Lysgenhadon STEM ac athrawon i roi cyfle i fyfyrwyr gysylltu gwyddoniaeth yr ysgol â heriau’r byd go iawn a brofir gan weithwyr proffesiynol STEM.

Mae’r gweithgareddau yn ymchwilio i’r pynciau canlynol:

Mae fwy o wybodaeth ar ein tudalen newyddion: www.stemnet.org.uk/news/view/1232354

Mae’r chwe adnodd ar gael yn rhad ac am ddim ar ffurf pdf o wefan STEM Learning: www.stemnet.org.uk/resources/other/50 ac o dudalen STEM Learning TES: www.tes.co.uk/mypublicprofile.aspx?uc=1480361.

Medalau, gwobrau a gwobr ddarlithio’r Gymdeithas Frenhinol

Mae medalau, gwobrau a gwobrau ddarlithio’r Gymdeithas Frenhinol yn rhoi cyfle i chi ddathlu rhagoriaeth mewn gwyddoniaeth ymhlith eich cydweithwyr a’r gymuned wyddonol. Rydym yn eich gwahodd i gyflwyno enwebiadau ar gyfer Gwobr Michael Faraday Prize a Kohn Award 2013.

Y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd ffurflenni enwebu cyflawn yw Dydd Gwener 8 Chwefror 2013. Gall unrhyw un enwebu ymgeisydd am fedal, gwobr neu wobr ddarlithio’r Gymdeithas Frenhinol. Mae gwybodaeth bellach ynglŷn â’r rhain i gyd i’w gweld ar ein gwefan.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen unrhyw wybodaeth bellach mae croeso i chi e-bostio awards@royalsociety.org neu ffonio 020 7451 2213.

I’m a Scientist, Get me out of here

Ar 11 Mawrth bydd 'I'm a Scientist, Get me out of here' yn cychwyn unwaith eto mewn 11 ardal. Ar yr un pryd bydd ‘I’m an Engineer…’ yn cael ei gynnal mewn un ardal. Mae hynny’n golygu, dros y ddwy wythnos nesaf bydd 60 o wyddonwyr a pheirianwyr yn cael tua 170 o sgyrsiau byw ac yn ateb 5,000 o gwestiynau gan fyfyrwyr mewn 135 o ysgolion ledled y wlad.

Yng Nghymru, mae gennym:

Byddem yn hoffi mwy o ysgolion a Llysgenhadon STEM o Gymru i gymryd rhan yn ein digwyddiad ym mis Mehefin. Os hoffech gymryd rhan cysylltwch â shane@gallomanor.com. I gael mwy o wybodaeth ynghylch sut y gall hyn fod o fudd i ysgolion a gwyddonwyr, a sut i fod yn rhan o’r digwyddiad ewch i: http://about.imascientist.org.uk/about/benefits/

Rhannwch ein brwdfrydedd i ymgysylltu â’r cyhoedd a gwirfoddolwch gyda Changen o Gymdeithas Gwyddoniaeth Prydain yng Nghymru.

Rydym yn awyddus i glywed gan wirfoddolwyr brwdfrydig sydd am fod yn rhan o waith trefnu digwyddiadau cyhoeddus arloesol a chyffrous. Mae rhedeg Cangen lwyddiannus yn golygu bod angen llawer o bobl wahanol – does dim rhaid bod yn arbenigwr gwyddonol. Gall pobl nad ydynt yn wyddonwyr sydd â diddordeb mewn marchnata, rheoli digwyddiadau, gwaith ysgrifenyddol a chyllid hefyd ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli gwerthfawr gyda changen. Mae canghennau yn cynnwys grwpiau o wirfoddolwyr sy’n cyfarfod i drefnu amrywiaeth eang o ddigwyddiadau gwyddonol ar gyfer y cyhoedd yn lleol.

Mae amrywiaeth o rolau ar gael, gyda phob un â graddfa wahanol o ran cyfrifoldeb ac felly’n addas ar gyfer yr amser sydd gennych i’w gyfrannu. I gael blas o’r hyn y mae gwirfoddoli mewn cangen yn ei olygu, cymerwch gipolwg o’n proffiliau. Mae manteision gwirfoddoli yn cynnwys:

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda changen, edrychwch ar y swyddi gwag ar gyfer gwirfoddoli. Os hoffech drafod y cyfleoedd hyn ymhellach, cysylltwch â’ch Swyddog Rhanbarthol, Liz Terry.

Go Cracker am syniadau ac adnodau STEM

Os ydych am ysbrydoli eich myfyrwyr i astudio pynciau STEM, yna mae Go Cracker yn darparu gwybodaeth a newyddion am bynciau STEM, sectorau diwydiant, prentisiaethau, colegau, prifysgolion a chyflogwyr blaenllaw. Mae llawer o gyfleoedd i ryngweithio gyda gocracker.com: mae aps iPhone rhad ac am ddim i’w lawrlwytho, mae casgliad o fideos (goTV) a mynediad i gannoedd o adnoddau’r we sy’n neilltuol i STEM.

Diwrnod hyfforddiant cyfathrebu gwyddoniaeth

Bydd y 3ydd Diwrnod Hyfforddiant Cyfathrebu Gwyddoniaeth ar y cyd, a drefnwyd gan y Gymdeithas Bioleg Arbrofol, y Gymdeithas Biocemeg a Chymdeithas Bioleg, yn cael ei gynnal ddydd Mercher 12 Mehefin, 2013 yn Charles Darwin House, Llundain.

Os hoffech gymryd rhan neu yn os ydych yn adnabod rhywun a fyddai’n elwa o’r hyfforddiant hwn, yna ewch i’n gwefan am fwy o fanylion: www.biochemistry.org/Events/SciCom2013.aspx.

Gweithdy hyfforddiant cyfathrebu Biowyddoniaeth

Mae’r Gymdeithas Biocemeg, y Gymdeithas Bioleg Arbrofol a’r Gymdeithas Bioleg yn dod at ei gilydd i drefnu gweithdy hyfforddiant cyfathrebu biowyddoniaeth unigryw ar gyfer myfyrwyr doethuriaeth ac ymchwilwyr ôl ddoethuriaeth.

Bydd y gweithdy’n gwella sgiliau cyfranogwyr ac yn helpu i ddangos yr effaith a manteision eu hymchwil i ysgolion a’r cyhoedd. Dangosir ffyrdd rhyngweithiol o ddarparu gweithgareddau a defnyddio adnoddau i fynychwyr y gweithdy fel eu bod yn teimlo’n fwy hyderus wrth ennyn diddordeb cynulleidfaoedd ehangach.

Gellir mynychu’r Diwrnod Hyfforddiant Cyfathrebu Gwyddonol drwy gais yn unig. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Mai 2013. Ni ellir sicrhau y bydd y cais yn llwyddiannus, ac ni ddylid gwneud trefniadau teithio hyd nes y bydd eich lle yn y gweithdy wedi ei sicrhau. Gall aelodau’r Cymdeithasau sy’n trefnu’r digwyddiad hwn fynychu’n RHAD AC AM DDIM a chodir £35 ar y rhai nad ydynt yn aelodau. Bydd y diwrnod yn cynnwys lluniaeth ysgafn a chinio. I wneud cais ewch ar-lein yn www.cvent.com/d/rcqr8da gwnewch eich cais erbyn i Mai 2013 fan pellaf.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 59 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD/ Rhif Cwmni : 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk