Annwyl Lysgenhadon STEM

Gwanwyn STEM arbennig

Mae effaith cymorth Llysgenhadon STEM yn llawer mwy am ansawdd na maint. Mae pob un o’r 1,740 o Lysgenhadon STEM yng Nghymru gyda rhan bwysig i’w chwarae yn llwyddiant parhaus y Rhaglen.

Sian Ashton signatureGall yr effeithiau tymor hir o gymorth Llysgennad STEM fod yn fwy anodd i olrhain, ond gall ymyriadau Llysgenhadon tymor hir a byr fod yn ganlyniad gwych i ddisgyblion. Mae y tri digwyddiad a amlygir isod – ar gyfer carfannau gwahanol iawn o ddisgyblion – yn darparu tystiolaeth gref o hyn.

Dathliadau Clybiau Cod yn y DVLA yn Abertawe

Ymunodd y tîm DVLA gyda’r Rhaglen Llysgenhadon STEM gyda’r nod penodol i sefydlu a chefnogi Clybiau Cod mewn ysgolion cynradd lleol. Daeth Swyddog Cod Rhanbarthol y Clwb Craig Thomas a’r tîm at ei gilydd ac mae wedi helpu i ddod o hyd i 8 o Ysgolion Cynradd lleol a oedd yn awyddus i gymryd rhan yn y fenter Clwb Cod. Cafodd Llysgenhadon STEM eu neilltuo i bob Ysgol Gynradd, a leolir yn rhanbarth Abertawe a Rhydaman.

Yn dilyn gwaith tîm llwyddiannus iawn erbyn hyn mae gan bob ysgol Glwb Cod gweithredol a brwdfrydig a arweinir gan Lysgenhadon STEM arbenigol o’r DVLA. I gydnabod eu cyflawniad, hwylusodd y Llysgenhadon STEM ddigwyddiad proffil uchel yn nghanolfan Richard Ley, Abertawe. Dechreuodd y digwyddiad trawiadol gyda cyflwyniadau gan yr Arweinydd Tîm y Llysgennad Mark Jones, Craig Thomas ar ran Clwb Côd a minnau cynrychioli’r rhaglen Llysgenhadon STEM.

Mynychodd gwesteion o Gyngor Dinas Abertawe, BT a nifer o fudd-ddeiliaid lleol eraill. Yn dilyn y cyflwyniadau ffurfiol, cyrhaeddodd disgyblion o ddetholiad o’r Clybiau Cod i gymryd eu lle yn yr ystafelloedd TG, er mwyn arddangos eu sgiliau rhaglennu i’r gynulleidfa. Gyda cymorth medrus gan eu mentoriaid mae’r disgyblion yn hyderus wrth egluro eu canlyniadau dysgu ac yn arddangos eu rhaglenni i’r gynulleidfa ar ddiwedd y dydd. Darparwyd crysau T i’r disgyblion oedd wedi cymeryd rhan gan y DVLA fel gwobr am eu gwaith.

Timau Glan y Môr yn cyrraedd Rowndiau Terfynol yn TeenTech!

Glanmore team finalistsGlan-Y-Mor-Team-2Cyfrannodd y Llysgenhadon STEM Howard Kirkman a Paul Bulmer i lwyddiant hynod 2 dîm o Ysgol Glan Y Mor sydd wedi cyrraedd rowndiau terfynol TeenTech. Bydd y rownd derfynol yn cael ei chynnal yn Llundain ar 22 Mehefin.

Dywedodd eu athrawes Susan Quirk: "Mae Ysgol Glan-y-Môr yn hynod o falch o’i dau dîm sydd wedi ennill lle yn rownd derfynol y Gwobrau TECH TECH 2015. Mae hon yn gystadleuaeth genedlaethol sy’n agored i bob plentyn ysgol uwchradd 11 oed i 16 ar draws y DU. Mae’r gystadleuaeth yn gofyn i ddisgyblion weithio mewn timau o ddim mwy na thri i ddatblygu syniadau arloesol i “wella bywyd bob dydd.

Glan-Y-Mor-Team"Dros y misoedd diwethaf mae’r pedwar tîm wedi gweithio’n galed i ddatblygu eu syniadau ac wedi cael eu cefnogi gan ddau ddiwydiant lleol ac addysg bellach. Mae Llysgenhadon STEM(Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) o ddiwydiant wedi dod i mewn i’r ysgol i gynnig arbenigedd.

"Mae pob un o’r pedwar tîm wedi bod yn llwyddianus gydag un tîm yn ennill gwobr Efydd un yn ennill Arian a dau dîm, nid yn unig yn ennill gwobrau Aur, ond hefyd yn cael eu dewis ar gyfer y rownd derfynol yn Llundain ar Fehefin 22ain yn y Gymdeithas Frenhinol lle byddant yn cwrdd â’r Tywysog Andrew, Noddwr TEEN TECH.

“Roedden ni wedi derbyn adborth ysgrifenedig ar y cofnodion gan y beirniaid ac roedd bod un yn dweud fod fformat proffesiynol y cynllun busnes wedi gwneud argraff arnynt, diolch i chi am eich help. Un o’r pethau sy’n cyfrif yn ein plaid yw cyfraniad y Llysgenhadon STEM."

Dyma luniau o’r timau a dolen at eu cyflwyniadau fideo. Mae’r Ysgol yn codi arian tuag at gost eu hymweliad â Llundain – a fydd yn £1,200.

Dr Aled Davies: Ynni Gwyrdd yn Ysgol Y Bannau

Daeth Dr. Aled Davies i’r ysgol a chynnal cyflwyniadau gyda sesiynau holi ac ateb yn CA2 ynghylch ynni gwyrdd. Roedd y ddau gyflwyniad Powerpoint wedi eu lefelu yn berffaith ar gyfer ystod oedran y dosbarthiadau ac roedd y cyflwyniad drwy gyfrwng y Gymraeg o safon uchel iawn. Roedd y myfyrwyr wedi mwynhau’r cyflwyniadau ac ysbrydolwyd y myfyrwyr i greu eu cyflwyniadau powerpoint eu hunain ar amrywiaeth o ynni gwyrdd ar ôl hynny.

Dyma rai dyfyniadau gan y dosbarth:

Cofnodi eich gweithgareddau STEM

Mae cadw cofnodion o’r gweithgareddau a’r digwyddiadau yr ydych wedi ymgymryd fel Llysgenhadon STEM yn ffordd bwysig iawn o gadw golwg ar y gefnogaeth a ddarperir ar draws Cymru.

Rydym yn gofyn i Lysgenhadon STEM i roi gwybod i ni am yr holl weithgareddau y maent wedi ymgymryd â i STEM Learning, naill ai drwy e-bost i sian.ashton@see-science.co.uk neu drwy fewnbynnu’r wybodaeth ar borth STEM Learning a mewngofnodi gan ddefnyddio eich cyfrinair Llysgennad STEM. Ceir manylion llawn y broses i’w dilyn ar wefan Gweld Gwyddoniaeth. Er mwyn aros ar y gofrestr, STEM mae’n ofynnol i Lysgenhadon STEM i wneud o leiaf un gweithgaredd y flwyddyn, felly er mwyn osgoi cael eu dileu os gwnewch yn siŵr eich bod yn llwytho wybodaeth hon!

Sesiynau sefydlu a sesiynau adnewyddu DBS

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn. Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

 1. Trefforest. Rhagor o siaradwr Cynhadledd Mathemateg. Mwy o wybodaeth…
 2. Penfro. Rhagor o siaradwr Cynhadledd Mathemateg. Mwy o wybodaeth…
 3. Caerfyrddin. Byd Diwrnod Gwaith. Mwy o wybodaeth…
 4. Y Barri. Diwrnod Merched i mewn i STEM. Mwy o wybodaeth…
 5. Sir y Fflint. Fforwm Cyflogaeth STEM. Mwy o wybodaeth…
 6. Porth Tywyn, Sir Gaerfyrddin. Cyfweliadau Ffug. Mwy o wybodaeth…
 7. Sir Gaerfyrddin. Dathliadau Pen- blwydd CodeDojo Parti. Mwy o wybodaeth…
 8. Abertawe. Ynni Adnewyddadwy. Mwy o wybodaeth…
 9. Sir y Fflint. Sesiynau Technoleg Ffiseg / Peirianneg / Hybrid. Mwy o wybodaeth…
 10. Glannau Dyfrdwy. Diwrnod STEM. Mwy o wybodaeth…
 11. Y Fenni. Prynhawniau Gwyddoniaeth: Hands on Science. Rocedi a gweithgareddau Ceir Uwchsonig. Mwy o wybodaeth…
 12. Cas-gwent. Diwrnod Sgiliau STEM. Mwy o wybodaeth…
 13. Sir Gaerfyrddin. Diwrnod Byd Gwaith. Mwy o wybodaeth…
 14. Caerloyw. Mentoriaid Grŵp Cyfeirio Disgyblion. Mwy o wybodaeth…
 15. Llanelli. Ffug Gyfweliadau Cymunedau yn Gyntaf. Mwy o wybodaeth…
 16. Llanelli. Detholiad o Ddiwrnodau STEM. Mwy o wybodaeth…
 17. Llanelli. Cipolwg ar Ddiwydiant STEM / Proffesiynau. Mwy o wybodaeth…
 18. Llanelli. Byd Diwrnod Gwaith. Mwy o wybodaeth…
 19. Powys. – Sgwrs Ieithoedd Tramor /STEM. Mwy o wybodaeth…
 20. De a Dwyrain Cymru. Ceisir Profiad Gwaith. Mwy o wybodaeth…
 21. Sir Benfro. Mewnwelediad i weithdai STEM. Mwy o wybodaeth…
 22. Sir Benfro. Mewnwelediad i weithdai STEM. Mwy o wybodaeth…
 23. Rhondda Cynon Taf. Model rôl broffesiynol Sbaeneg a STEM. Mwy o wybodaeth…
 24. Rhondda Cynon Taf. Cyfweliadau Ffug. Mwy o wybodaeth…
 25. Caerdydd. Gwyddoniaeth Deunyddiau. Mwy o wybodaeth…
 26. Caerdydd. Diwrnod Ieithoeddm mewn STEM. Ffrangeg / Sbaeneg ym myd gwaith. Mwy o wybodaeth…
 27. Caerdydd. Cyfweliadau Ffug. Mwy o wybodaeth…
 28. Caerdydd. Animeiddio VFX 3D; Digwyddiad Gemau. Mwy o wybodaeth…
 29. Caerdydd. Diwrnod Dathlu Disgyblion Mwy Galluog a Thalentog. Mwy o wybodaeth…
 30. Caerdydd. Gwahoddiad i Ddiwrnod Menywod mewn Peirianneg. Mwy o wybodaeth…

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Gall Llysgenhadon STEM fod â diddordeb yn y cyfleoedd canlynol. Nodwch nad yw’r wybodaeth isod yn cael ei ddarparu gan y sefydliad, a nid Gweld Gwyddoniaeth yw’r pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw un o’r cyfleoedd hyn.

Llysgenhadon TechFuture: talent technoleg ysbrydoledig y dyfodol

Mae Llysgenhadon TechFuture yn weithwyr technoleg a digidol proffesiynol, gan wirfoddoli eu hamser mewn ysgolion i fynd ati i ysbrydoli pobl ifanc am y cyfleoedd gyrfaol cyffrous sydd mewn technoleg. Beth am rannu eich brwdfrydedd am y byd digidol gyda myfyrwyr ac athrawon drwy weithgareddau rhyngweithiol llawn hwyl?

Mae 300 o Lysgenhadon TechFuture ar draws y DU, ac mae angen mwy i gymryd rhan.Mae Llysgenhadon TechFuture derbyn arweiniad ar sut i ymgysylltu ag ysgolion, cylchlythyron rheolaidd sydd yn tynnu sylw at y gwahanol gyfleoedd i gymryd rhan a mynediad i adnoddau a ddyluniwyd gan y diwydiant.

Mwy o wybodaeth…

Angen Arbenigwyr ar gyfer datblygu cymwysterau newydd OCR

Mae Angen arbenigwyr! Mae OCR yn datblygu cymwysterau technegol newydd mewn gwyddoniaeth. Bydd hyn yn ddewis amgen i Safon Uwch ac yn darparu llwybr i gyflogaeth neu addysg uwch. Mae arnynt angen arbenigwyr i helpu i ysgrifennu cynnwys y cymwysterau hyn, yn enwedig arbenigwyr yn yr amgylchedd, bwyd, fferylliaeth neu wyddoniaeth dynol. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y gwaith hwn, neu yn adnabod rhywun a allai fod â diddordeb, cysylltwch â Sarah Gerrard ar 024 76 856199 (x5199) neu sarah.gerrard@ocr.org.uk.

Cyfle Swydd: Rheolwr Prosiect Cenedlaethol Engienering in Motion

Cwmni: Engineering in Motion. Swydd: Rheolwr Prosiect Cenedlaethol Lleoliad: Brighouse, Gorllewin Swydd Efrog Cyflog: Cyfanswm Pecyn tua £ 35,000 Telerau: 12 mis cyswllt tymor penodol. Dyddiad cau: Dydd Llun 15 Mehefin 2015.

Mwy o wybodaeth…

STEM Learning yn gweithio gyda Peirianwyr Yfory helpu i greu’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr

Mae STEM Learning yn gweithio gyda EngineeringUK, yr Academi Beirianneg Frenhinol a’r Sefydliadau Peirianneg Proffesiynol i gefnogi darpariaeth y Peirianwyr Yfory, gan adeiladu ar ein profiad helaeth o ymwneud gyda cyflogwyr ag addysg, Drwy’r Rhaglen Llysgenhadon STEM, rhaglen ledled y DU mae STEM Learning yn dod â 28,000 o wirfoddolwyr o fyd busnes a diwydiant i mewn i’r ystafell ddosbarth fel modelau rôl ysbrydoledig.

Mae Peirianwyr Yfory yn rhaglen genedlaethol sy’n cynnig cefnogaeth lefel-ranbarthol ychwanegol i fusnesau, gan gysylltu cyflogwyr peirianneg gydag ysgolion, er mwyn helpu i greu’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr. Trwy weithio gyda chyflogwyr peirianneg yn rhanbarthol, gan ddarparu pecyn cymorth sy’n cynnwys deunydd gyrfaoedd peirianneg, fframwaith gwerthuso a chronfa ddata sy’n mapio’r gweithgaredd hwn, nod Peirianwyr Yfory yw rhoi o leiaf un profiad peirianneg gyda chyflogwr peirianneg i bob disgybl 11-14 mlwydd oed i’w helpu i wneud y cysylltiad rhwng eu gwaith ysgol a phosibiliadau gyrfa.

Mwy o wybodaeth…

Clwb Darwin-Wallace ym Mhafiliwn Pier Penarth

Charles Darwin (1809 – 1882) ac Alfred Russel Wallace (1823 -1913) oedd dau o naturiaethwyr mwyaf mae ein gwlad erioed wedi gynhyrchu. Roedd gan y ddau gysylltiadau agos iawn â Chymru. Mae’r profiad Darwin-Wallace wedi cael ei sefydlu ym Mhenarth fel cyfrwng i ysbrydoli chwilfrydedd am Natur, ac Esblygiad ac i ddatblygu sgiliau naturiaethwr yn ddisgyblion ysgol a’u teuluoedd.

Yn ddiweddar, mae’r Ymddiriedolaeth Addysg Pafiliwn Penarth wedi derbyn £ 47,000, dros dair blynedd, i ddatblygu rhaglen Beach-Reach drwy’r Profiad Darwin-Wallace. Bydd hyn yn cynnwys disgyblion yn archwilio anifeiliaid a phlanhigion ar draeth Penarth, archwilio sbesimenau mewn tanciau morol ac o dan y microsgop, yn ogystal â chynnal arbrofion, yn yr ystafelloedd addysg ar y pier a’r Kymin. Bydd y clwb myfyrwyr a theulu Darwin-Wallace esblygu o’r fenter hon.

Mwy o wybodaeth…

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk