Annwyl Lysgenhadon

Adnodd Gweithdy ar gael yn awr i bob Llysgenad STEM

Efallai eich bod yn credu mai yr ‘Apprentice’ yw iaith Rheoli Prosiect – ond gweithwyr proffesiynol go iawn sydd yn cael y gair olaf!

Yn ystod Gwanwyn 2013 cysylltodd grŵp o 6 o fyfyrwyr brwdfrydig o Brifysgol Cymru Casnewydd sydd yn astudio MSc mewn Rheoli Prosiect.

Fel rhan o’u cwrs, roedd yn rhaid iddynt gwblhau aseiniad ar gyfer ‘Cleient’ drwy ymchwilio a darparu cynnyrch y gellid ei ddefnyddio gan Lysgenhadon STEM ar draws Cymru mewn ysgolion. Mae’r cynnyrch yn seiliedig ar weithdy rhyngweithiol aml-gyfrwng â oedd yn cyflwyno disgyblion i’r byd go iawn o Reoli Prosiect.

Dr Brendan D’Cruz, eu Tiwtor y Cwrs, oedd yn gosod yr aseiniad. Mae Brendan yn Lysgennad STEM, ac felly gofynnodd i Gweld Gwyddoniaeth gytuno i gymryd rôl y ‘Cleient’ oedd yn derbyn gweithdy pwrpasol sy’n addas at y diben gyda Rheoli Ansawdd, Asesiadau Risg a Safonau Cyflenwi yn cael eu bodloni.

Er mwyn hwyluso a sicrhau safon tybed fyddai Rheolwr Prosiect profiadol yn ased amhrisiadwy? Wrth gwrs! Daeth Llysgennad STEM Allan Reid i’r adwy.

Allan yw Cyd-Gadeirydd Cymdeithas y Rheolwyr Prosiect (De Cymru a Gorllewin Lloegr).

Wedi symud ymlaen o Beirianneg Proffesiynol i Reolwr Prosiect, roedd Allan yn fentor perffaith i’r grŵp drwy eu tasg o 8 wythnos. Cyn cwblhau’r trosglwyddo, treialwyd y gweithdy yn Ysgol Rougemont, Casnewydd.

Cefais y fraint o fod yn bresennol, ac ni allaf ond cymeradwyo hyn fel profiad ynni uchel, hynod bleserus a dysgu trwy brofiad effeithiol iawn.

Anfonwch eich adborth i ni

Mae STEM Learning yn gwerthfawrogi pob adborth. Mae hyn yn cyfrannu at y dystiolaeth ar gyfer eu gwaith a osodwyd gan Lywodraeth y DU. Rydym hefyd am ein rhanbarth gael ei gynrychioli yn dda yn hyn.

Mae Llysgenhadon yn cael eu hannog i drosglwyddo adborth i STEM Learning ar y ddolen hon (sy'n cymryd dim ond 5 munud).

“Y bwriad oedd darparu deunydd ar gyfer Llysgenhadon STEM a chyfyngu y cyflwyniadau i tua awr. Yn ystod y drafft terfynol, penderfynwyd cynnwys fideo-amser sydd ar gael am y gwaith o adeiladu’r Parc Olympaidd a fyddai’n gweithredu fel catalydd ar gyfer trafodaeth bellach o sut mae Rheoli Prosiectau yn cael ei integreiddio i’r holl elfennau STEM a ddefnyddiwyd wrth adeiladu’r Parc.

“Er mwyn darparu profiad “ymarferol” o dechnegau Rheoli Prosiect yn ystod cyflwyniadau diweddarach cafodd disgyblion yr ysgol gyfle i wneud ymarfer mewn rheoli’r gwaith o ddylunio, adeiladu a phrofi hedfan awyren wedi ei wneud o ddeunyddiau cerdyn sylfaenol gyda llwyddiant yn cael ei bennu gan yr awyren oedd yn hedfan y pellter mwyaf yn y lleoliad.

“Roeddent i gyd yn frwdfrydig ac yn gystadleuol gyda’r grwpiau buddugol o’r ddau flwyddyn yn derbyn tystysgrifau am eu cyflawniadau. Cafodd y ddau gyflwyniad dderbyniad da gan y myfyrwyr a’r staff fel eu gilydd a’i hystyried yn ganlyniad llwyddiannus iawn.” Allan Reid.

nol i'r cychwynGwneud argraff yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd a Choleg Dewi Sant

Cafodd dau ddigwyddiad arall eu cynnal yn defnyddio sgiliau Llysgenhadon STEM â chymwyseddau ieithoedd tramor.

Gwnaeth athrawes yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd Julia Gray ymdrechion egnïol i gynnal diwrnod o weithdai rhyngweithiol lle roedd 120 o fyfyrwyr o flwyddyn 8 yn bresennol.

Chart - the link between STEM and loanguagesRoedd hwn yn ddiwrnod anodd ond cyffrous iawn i Jana Witt gyda cefnogaeth Llysgennad Roz Pedder. Roedd Roz ar ei hymweliad ysgol cyntaf fel Llysgennad a cynorthwyodd gyda sgwrs fer am ei gyrfa proffesiynol ei hunain. O’r data isod mae yn amlwg fod y cydbwysedd rhwng negeseuon y ddau ynglŷn â sgiliau STEM a sgiliau iaith wedi llwyddo. Roedd 5 sesiwn yn digwydd yn ystod y dydd, ac roedd y gweithdy yn cynnwys agweddau o STEM a phwysigrwydd sgiliau ieithoedd tramor ar gyfer cyfathrebu STEM yn rhyngwladol, mewn diwydiant ac ymchwil.Yn fwy na dim, roedd y disgyblion wedi cael hwyl, wedi cael eu herio ac wedi cymryd rhan yn dda iawn.

Mae sylwadau athrawon a disgyblion yn aml yn siarad cyfrolau:

Llysgenhadon mewn digwyddiadau diweddar

Natalie De Mello yn Teentech Abertawe Mis Mai

Panio Aur yn Ysgol Gynradd Porthcawl gyda Llysgennad STEM Gareth Farr

Cafodd digwyddiad STEM a IMT arall ei gynnal yng Ngholeg Dewi Sant, Caerdydd ar 11 Gorffennaf. Mynychodd 6 ysgol uwchradd sydd yn bwydo Coleg Dewi Sant y ddwy sesiwn lle roedd Llysgenhadon Chris Squires a Jon Bloom yn cyflwyno ac ateb cwestiynau yn Ffrangeg ac Almaeneg.

Bu Jon a Chris yn cydweithio ar hyn gyda’i gilydd, er and oeddent wedi cyfarfod wyneb yn wyneb cyn y digwyddiad. Roeddent yn gallu cyflwyno sesiwn, di-dor trawiadol iawn gyda chynnwys addas ar gyfer y disgyblion. Roeddant yn defnyddio Ffrangeg ac Almaeneg, cyfnewid deialog ac ateb cwestiynau gan y disgyblion yn Ffrangeg. Yn aml, yn cynnwys newidiadau byrfyfyr wrth i’r sesiwn ddatblygu!

Mae’r data o’r sesiwn a lluniau ar y gweill ar gyfer y mis nesaf – mae adborth rhagarweiniol yn awgrymu ei fod wedi cyrraedd y Safon Aur unwaith eto!

Cyswllt trydydd person at Lysgenhadon STEM

Gall Llysgenhadon STEM fod yn hyderus fod eu manylion cyswllt yn cael eu diogelu rhag mynediad trydydd person. Byddwn ond yn anfon eich cyfeiriad e-bost pan fyddwch yn ymateb i geisiadau er mwyn hwyluso cyfathrebu.

Os byddwch yn derbyn cyswllt gan drydydd person yn gofyn am gymorth Llysgennad STEM gadewch i mi wybod os gwelwch yn dda drwy anfon e bost at sian.ashton@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Rydym yn ymdrechu i’ch amddiffyn rhag ymyrraeth o’r fath.

Er fod eraill yn frwdfrydig i fanteisio ar eich arbenigedd, rydym yn ymwybodol fod yr amser sydd gennych ar gael yn gyfyngedig. Mae hefyd yn bwysig iawn fod yr holl weithgareddau Llysgennad yn cael eu hyswyro a’u cofnodi gan STEM Learning.

Dim y Trofannau!

Cyfarfu Keith Jones a Llysgennad STEM Dylan Herbert yng Ngerddi Treborth Bangor i adnewyddu gwiriad DBS. Gall llysgenhadon gyda thystysgrifau DBS sydd wedi dod i ben (CRB) fod yn sicr y byddwn yn gwneud ymdrech i gwrdd â chi er mwyn sicrhau fod y gwiriad yn cael ei adnewydd.

Cofiwch nad ydych yn Llysgennad STEM Cymeradwy bellach unwaith y bydd eich DBS wedi dod i ben.

Llun, Keith a Dylan yng Ngerddi Treborth

Follow us on TwitterDilynwyr Trydar

Os ydych yn defnyddio Twitter, Dilynwch @SeeScience - byddem yn falch o gael mwy yn y praidd!

A ydych yn gwneud gwahaniaeth?

Mae ymchwil gan y Cyngor Cyfleuterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC) yn dangos:

Dywed yr Athro John Womersley, Prif Swyddog Gweithredol Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg: “Mae rhan fawr o hyn y i lawr i ymroddiad Llysgenhadon STEM. Mae eu cefnogaeth parhaus yn hanfodol os ydym gyfathrebu’n effeithiol rhinweddau STEM i bobl ifanc heddiw ac i ddangos iddynt beth y gall y sgiliau hyn yn arwain at.”

Mwy…

nol i'r cychwyn Cyfarfodydd Sefydlu Llysgenhadon

Cynhelir y gyfres nesaf o gyfarfodydd sefydlu ar y dyddiadau canlynol – i fwcio lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae’n orfodol i Lysgenhadon sydd newydd gofrestru fynychu cyfarfod sefydlu a dod â’u dogfennau adnabod gyda nhw. Mae croeso i Lysgenhadon Cymeradwy fynychu hefyd.

Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

Ceisiadau am Lysgennad

  • Gall athrawon lenwi ein ffurflen gais ar-lein neu gysylltu â ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
  • Mae pob cais gan athrawon ar gyfer Llysgenhadon STEM yn cael ei gofnodi ac yn cael ei anfon allan yn fisol drwy e-bost ac yn yr e-gylchlythyron.
  • Yna gallwch gysylltu â ni os oes gennych ddiddordeb a’ch bod ar gael cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.
  • Yna anfonir e-bost at yr athro a’r llysgennad STEM, fel y gallant gwblhau'r trefniadau.

1. Llysgenhadon STEM benywaidd ledled Cymru. Diwrnod Arbenigol Merched BBC Cymru

Lleoliad Caerdydd. 10 Hydref.

Os ydych yn dymuno i hogi eich sgiliau yn y byd y cyfryngau cysylltwch gda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

2. Ledled Cymru Sioe Deithiol One Show digwyddiad y BBC

Weston Super Mare. 6 a /neu 7 Awst.

Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

3. Casnewydd. Her gemau Sgiliau Mathemateg

Coleg Gwent, Nash Rd, Casnewydd NP19 4TS. Pasg 2014.

Cyfrifo ar gyfer llwyddiant! Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

4. Rhydaman. Prosiect Technoleg, Tecstilau a Deunyddiau

Ysgol Gyfun Dyffryn Aman. SA18 2NW. Dyddiadau Hyblyg Tymor yr Hydref.

Dyma gais gyda gwahaniaeth! Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

5. Dinbych. Eisteddfod Genedlaethol Cymru

2 Awst – 10 Awst.

Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

6. Caerdydd. Amgueddfa Genedlaethol Cymru Rhaglen yr Haf

Awst – Medi.

Ymgeisiwch ar www.museumwales.ac.uk/en/takepart/volunteering/current/ a gadwech ii mi wybod os ydych yn cymryd rhan fel y gallaf ei ychwanegu at eich cofnodion.

7. Sir Pen y Bont ar Ogwr. Gwaith Prosiect Pontydd 'Solid Works'

YGG Llangynwyd Maesteg CF34 9RL. Tymor yr Hydref. Dyddiadau addas i Lysgenhadon.

Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

8. Sir Pen y Bont ar Ogwr. 'The Real Apprentice- you're hired!'

YGG Llangynwyd Maesteg CF34 9RL. Rhagfyr 2013 a mis Ionawr 2014.
Dyddiadau i'w cytuno gyda Llysgenhadon

Os gallwch chi gynnig sesiwn o oddeutu awr gyda mewnwelediad i'r byd prentisiaeth go iawn cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

9. Sir Pen y Bont ar Ogwr. Mathemateg – pasport i yrfa

YGG Llangynwyd Maesteg CF34 9RL.

10. Caerffilli. Burger Bonansa

Ysgol Trecelyn, Trecelyn, Gwent NP11 5FR. Dechrau mis Hydref.

Dim bwyd cyflym! Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk os gallwch chi helpu'r ysgol.

11. Caerphilly. Diwrnod 'Bussines Dynamics'

Parc Thema. Ysgol Trecelyn, Trecelyn, Gwent NP11 5FR. Diwedd mis Tachwedd.

Mae angen ysgogwyr brwdfrydig! Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

12. Trefforest, Abertawem, Llanbedr Pont Steffan a Chaerdydd

Heriau Tîm Peirianneg ICE. Dyluniad Gwrthiannol i Ddaeargryn. Tachwedd 2013.

Mae Her Tîm Peirianneg yn fenter addysgol o Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE) Cymru i annog disgyblion blwyddyn 9 o ysgolion ar draws De Cymru i ystyried astudio peirianneg.

Yr her eleni yw dylunio ac adeiladu model o adeilad sydd yn gwrthsefyll 'daeargryn

Bydd mwy na 300 o ddisgyblion yn cymryd rhan dros 5 diwrnod mewn digwyddiadau eleni.

Mae croeso cynnes i Lysgenhadon STEM weithredu fel mentoriaid tîm yn y digwyddiad sydd wedi hen ymsefydlu. Os ydych yn gallu mynychu unrhyw un o'r uchod, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

13. Gogledd a Chanolbarth Cymru. Digwyddiadau Her Peirianneg

Digwyddiad ym Mangor. 29 Tachwedd.

Bydd Llysgenhadon STEM yn gwneud gwahaniaeth mawr i hwyluso a chefnogi disgyblion yn y fenter.. Os ydych yn dymuno rhoi eich enw ar y rhestr presenoldeb am ragor o wybodaeth, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

14. Cas-Cwent. Her Marchnata a Dylunio Cynnyrch

Ysgol Gyfun Cas-gwent, Welsh St Cas-Gwent NP16 5LR. Medi 2013.

Os gallwch chi gynnig sesiwn o oddeutu awr gyda golwg ar fyd marchnata go iawn cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

15. Trallwng. Cefnogaeth i Glwb STEM

Ysgol Uwchradd Y Trallwng. Y Trallwng SY21 7RE. Tymor yr hydref.

Cyfle gwych i lansio rhaglen Clwb newydd ym Mhowys! Os oes gennych ddiddordeb yn cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

16. Y Fflint. Lansio Clwb STEM

Ysgol Sant Richard Gwyn, Y Fflint CH6 5JZ. Tymor yr Hydref.

Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

17. Conwy. Clwb Coginioar ôl ysgol gyda blasau rhyngwladol!

Ysgol Eirias, Bae Colwyn LL29 7SP. Tymor yr Hydref.

Digon o gyfle i syniadau ac efallai blasu'r cynnyrch! Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

18. Wrecsam. Codi'r Gêm Gyrfaoedd

Ysgol Maelor Wrecsam LL13 0LU. Medi 2013 ar y gweill.

Allwch chi ysbrydoli y gweddill ac nid dim ond y gorau? Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

19. Merthyr Tydful. 'Gwyddoniaeth mewn Sgyrsiau – Canfod Trosedd, Cyfathrebu Fforensig, Iechyd Cyhoeddus, Hamdden; Gwyliau

Ysgol Afon Taf, Troedyrhiw, CF48 4ED. Medi-Tachwedd.

Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

20. Ledled Cymru. Wythnos Genedlaethol Gwylio Morfilod a Dolffiniaid

Lleoliadau arfordirol! 27 Gorffennaf – 4 Awst 2013.

Mae Wythnos Genedlaethol Gwylio Morfilod a Dolffiniaid Prydain yn prysur agosáu ac rydym yn gobeithio ei wneud yn fwy nag erioed – gallwch ein helpu i roi cyhoeddusrwydd i'r digwyddiad drwy ei bostio ar eich tudalennau digwyddiadau.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.seawatchfoundation.org.uk neu sightings@seawatchfoundation.org.uk.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 59 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD/ Rhif Cwmni : 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk