English

Gorffennaf 2012

Cylchlythyrau eraill

Annwyl Llysgennad


Toyota yn Gyrru’r Neges!

Mae Toyota yng Nglannau Dyfrdwy yn cynnig cyfle gwych i ysgolion yng Ngogledd Ddwyrain Cymru a dros y ffin yn ardaloedd y Wirral a Chaer. Eleni bu’r digwyddiad ‘See Inside Manufacturing’ yn rhedeg rhwng Mehefin 12 a Gorffennaf 10, pan fu’r ffatri ar agor i 15 o ysgolion dros 9 diwrnod.

Roedd y digwyddiad yn hynod o lwyddiannus ac wedi ennyn clod a pharch gan lawer. Roedd tri Llysgennad – Gary Bawden, Martin Fry a Phil Upton – yn rhan annatod o’r llwyddiant hwn.

Bu bron i 300 o ddisgyblion yn mwynhau taith o amgylch y ffatri, darlithoedd rhyngweithiol ar y prosesau dylunio a chynhyrchu, cyfleoedd gyrfaol, gweithgareddau ymarferol a sesiynau rhwydweithio. Roedd y Llysgennad Andy Jones yn un o’r prif arddangoswyr ar gyfer y gweithgareddau ymarferol.

Mae trefnu’r cyfle yma yn gofyn am baratoi trylwyr ac eang; nid hawdd yw trefnu taith grŵp o bobl ifanc trwy amgylchedd gwaith diwydiannol ac mae goblygiadau cost gyda staff a’r broses gynhyrchu. Yn aml nid yw gwir gost gwasanaethau ein Llysgenhadon yn cael ei werthfawrogi, ac mae’r buddsoddiad mewn amser ac ymroddiad yn anoddach byth i’w fesur.

Yr ysgolion lleol a gafodd y fraint o fynychu’r digwyddiad rhagorol yma oedd: Ysgol Argoed; Ysgol Morgan Hughes; John Summers; Ysgol Rhosnesni; Ysgol Clwedog; ac Ysgol Uwchradd y Fflint.

Bu’r Llysgenhadon Rachel Mason a Keith Jones yn ddigon lwcus i fwynhau diwrnod yn y ffatri gydag ysgolion o’r ardal. Meddai Keith: “Roeddwn i’n meddwl bod y dwirnod wedi ei drefnu yn dda iawn a bod y disgyblion oedd yno wedi mwynhau profiad defnyddiol ac addysgiadol”.

Martin Fry, Gary Bawden

Tua’r Gorllewin!

Mae Ffair Fenter yr Ifanc Sir Benfro yn arddangos prosiectau busnes a menter ysgolion cynradd ac uwchradd Sir Benfro. Eleni cynhaliwyd y Ffair yn Hwlffordd rhwng 20-23 o Fehefin.

Mae tua 40 o ysgolion yn cymryd rhan ac mae’n rhaid i bopeth gael ei ddylunio a’i wneud gan y disgyblion. Mae pobl ifanc mentrus y Sir yn gwerthu eu cynnyrch i’r cyhoedd ac yn cael eu beirniadu ar gyfer ystod eang o wobrau. Mae’r prosiectau yn cael eu gwerthuso am ansawdd, cynaliadwyedd, gwreiddioldeb, arbenigedd busnes a chydweithio. Roedd y beirniaid hefyd yn gallu enwebu gwobrau arbennig.

Mae hwn yn ddigwyddiad poblogaidd iawn sydd yn cael ei noddi gan Murco Oil a’i drefnu gan Swyddog Menter yr Ifanc Wendy Harris.

Bu Llysgenhadon STEM yn cefnogi’r Ffair fel beirniaid ac fel cefnogwyr cyffredinol: Helen Hughes; Geoffrey Irlam; Paula Holt; etc.

Roeddwn yn falch iawn o’r cyfle i gael mynd i’r Ffair ar y dydd Sadwrn a chefais fy synnu gan ymdrech y disgyblion a’u gallu i werthu eu cynnyrch!

Dyma luniau o ddisgyblion Ysgol Holy Name gyda’u stondin, a Glyn Rainer, ffotograffydd ifanc o Ysgol Y Preseli yn egluro ei fethodoleg yn ffotograffio dŵr. Ar gfyer un ffotograff, cymerodd Glyn 100 o luniau o ddafnau dŵr o giwbiau rhew yn toddi nes iddo gael y llun perffaith.

Pythagoras Trousers

Cadwch mewn cysylltiad gyda sioe Rhys Phillips’ ar Radio Cardiff ‘Pythagoras Trousers’ yn www.radiocardiff.org/rhysphillipsprofile.html.

nol i'r cychwynAdborth am ein Llysgenhadon y mis hwn

 • Mae STEM Learning hefyd eisiau clywed gan Lysgenhadon am eu profiadau o weithio gydag ysgolion neu mewn addysg uwch/bellach. Os ydych chi'n Lysgennad STEM, gallwch adael eich adborth yma.
 • Yw eich ysgol chi wedi cymeryd mantais o'r cynllun Llysgenhadon STEM? Mae STEM Learning eisiau clywed am eich profiadau - gall athrawon ac ysgolion adael eu adborth yma.

nol i'r cychwyn Cyfarfodydd Sefydlu Llysgenhadon

Cynhelir y gyfres nesaf o gyfarfodydd sefydlu ar y dyddiadau canlynol – i fwcio lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae’n orfodol i Lysgenhadon sydd newydd gofrestru fynychu cyfarfod sefydlu a dod â’u dogfennau adnabod gyda nhw. Mae croeso i Lysgenhadon Cymeradwy fynychu hefyd.

Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

Am fwy o wybodaeth am y ceisiadau ysgolion, dilynwch y cyswllt. Bydd hyn yn cymrud chi i’r adran berthnasol ar y dudalen we-ceisiadau Llysgenhadon STEM. Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

 1. Gwirfoddolwyr yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd. Tymor yr Haf. Bydd yr Amgueddfa yn recriwtio gwirfoddolwyr gydag arbenigedd gwyddonol (yn enwedig geoleg/hanes natur) i arwain teithiau (i gynulleidfaoedd teuluol) o amgylch orielau gwyddonol yr amgueddfa. Mwy o wybodaeth…
 2. Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam. 19 -27 Gorffennaf. Mae’r Ŵyl yn chwilio am wirfoddolwyr a chefnogaeth yn yr ardal. Mwy o wybodaeth…
 3. Ar y trydydd dydd Llun o bob mis byddai Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd yn falch o gael siaradwyr yn eu cyfarfodydd. Mwy o wybodaeth…
 4. Cefnogaeth i’r Eisteddfod Genedlaethol. Y Barri, Bro Morgannwg. 4–11 Awst. Mwy o wybodaeth…
 5. Ymweliadau Llysgenhadon Cemeg a Pheirianneg. Ysgol Gyfun Brynmawr. 3pm unrhyw ddiwrnod heblaw dydd Mawrth. Mwy o wybodaeth…
 6. Maths Matters! Ysgol Plasmawr, Heol Pentrebaen, Caerdydd. Prynhawniau Gwener. Mwy o wybodaeth…
 7. Cynhadledd Gyrfaoedd. Academi Chwaraeon Llandarsi, Castell-nedd. Dydd Iau, Medi 27. Mwy o wybodaeth…
 8. Mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd yn trefnu digwyddiad dadlau fawr i ysgolion uwchradd ar Ragfyr 4. Mae’r cynllunio newydd ddechrau a byddent yn croesawu cefnogaeth a syniadau gan Lysgenhadon sydd â chefndir a ffroffesiynau allai ychwanegu at y drafodaeth. Mwy o wybodaeth…
 9. Cyflwyniadau Ynni / Grymoedd. Ysgol Uwchradd Esgob Llandâf, Caerdydd. Tymor yr Hydref. Mwy o wybodaeth…
 10. Hoffai Ysgol St Martin, Caerffili, gael o leiaf pedwar Llysgennad o gefndiroedd gwahanol i siarad gyda disgyblion am lwybrau eu gyrfaoedd a sut y daethant i fod yn eu gyrfaoedd penodol. Tachwedd 15, 12.10pm i 1.10pm. Mwy o wybodaeth…
 11. Bywydeg a Fy Ngyrfa i. Ysgol Rougemont, Heol Malpas, Casnewydd. Medi – Hydref. Dyddiau Mawrth neu Iau. Mwy o wybodaeth…
 12. Prosiect Scott a’r Antarctig. Ysgol Esgob Gore, Sgetti, Abertawe. Hydref – dyddiadau i’w cadarnhau. Mwy o wybodaeth…

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Am fwy o wybodaeth am cyfleoedd eraill, dilynwch y cyswllt. Bydd hyn yn cymrud chi i’r adran berthnasol ar y dudalen we-cyfleon eraill Llysgenhadon STEM.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 59 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD/ Rhif Cwmni : 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk