Blwyddyn Newydd Dda i dîm Llysgenhadon STEM Cymru!

Diolch o galon i bawb am eich cyfraniad tuag at lwyddiant y rhaglen Llysgenhadon STEM yn ystod 2015, a croeso cynnes i’r rhai sydd wedi ymuno â ni yn ystod misoedd olaf y flwyddyn.

Yn ystod 2015 mae cyfanswm trawiadol o 2,388 o ‘weithgareddau’ wedi cael eu darparu ar draws Cymru. Gan mai dim ond un gweithgaredd y mae’n ofynnol i Lysgenhadon STEM gymryd rhan mewn bob blwyddyn, mae eich cyfraniad fel rhan o dîm o 1,800 o Lysgenhadon STEM yn rhagori ar ddisgwyliadau – llawer ohonoch yn cefnogi mwy nag un ymgysylltiad bob blwyddyn.

Mae eich rôl mewn cefnogi sgiliau STEM a recriwtio STEM yn bwysig iawn.

Derllenais y sylwadau hyn gan Brif Weithredwr Siambr Fasnach De Cymru Keith Palmer i ‘Insider Media Wales’: “Trwy gydol 2015 mae ein Arolwg Economaidd Chwarterol wedi bod yn dangos fod economi Cymru wedi bod yn eithaf bywiog gyda thwf cyffredinol yn y DU ac gwerthiannau allforio. Mae busnesau fodd bynnag yn dweud wrthym eu bod wedi cael trafferth recriwtio dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae angen gwneud llawer mwy i gefnogi y rhai sydd am fynd i mewn i’r farchnad swyddi. Mae’n hanfodol fod busnesau yng Nghymru yn Sian Ashton signaturegallu denu staff talentog ac mae angen mynd i’r afael â’r bwlch sgiliau.”

Mae’r erthygl yn dystiolaeth o’ch pwysigrwydd yn y fenter hon!

Grisialau o fewn Grisialau – Gweithdai Gaeaf Ben Butler yn y Gogledd

Efallai ei bod yn gaeaf mwyn anamserol hyd yn hyn, ond yn Ysgol Uwchradd Tywyn, ar un Dydd Gwener penodol yng nghanol mis Rhagfyr, cyrhaeddodd tymor y gaeaf yn bendant!

CrystalsI ddechrau roedd yr ysgol yn cynnal diwrnod elusen ‘Gwisgwch Siwmper Nadolig a Het’, ac yn ail death gwyddonydd ymchwil o Brifysgol Bangor i’r ysgol gyda rhewgell ac oergell yn ei gar yn cynnwys hydoddiant oedd wedi ei baratoi yn arbennig a dysglau o grisialau! ‘ Roedd rhain i gyd ar gyfer y disgyblion y flwyddyn 7 ac 8 a oedd, yn lle derbyn eu gwersi gwyddoniaeth rheolaidd y bore hwnnw, yn cymryd rhan mewn gweithdai ymarferol oedd yn rhoi cipolwg cyffrous iddynt ar ymchwil gwyddonol sydd yn digwydd yn Ngogledd Cymru.

Crystals within Crystals workshops from Bangor UniversityDros y 12 mis diwethaf, mae’r Llysgennad STEM Ben Butler, ymchwilydd ôl-raddedig yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion, Prifysgol Bangor, wedi bod yn ymweld ag ysgolion yng Ngogledd Cymru i hybu diddordeb mewn gwyddoniaeth gyda gweithdai ymarferol o’r enw 'Grisialau o fewn Grisialau: Stori rhew y môr'.

Gyda chefnogaeth gan y Cyngor Cyflusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg, amlinellodd Ben y gwahaniaethau rhwng rhew môr a rhew dŵr croyw gan ddefnyddio mesurydd halwynedd electronig, dangosodd grisialau halen sy’n datblygu o flaen ein llygaid, ac darparodd samplau o’r rhewgell er mwyn i barau o ddisgyblion ymchwilio o dan y microsgopau. Clywodd y disgyblion hefyd sut mae Ben wedi defnyddio’r Ffynhonnell Golau Diamond, syncrotron enfawr hanner cilomedr mewn diamedr a leolir ger Rhydychen, i astudio grisialau rhew gyda dwysedd uchel pelydrau-X.

Mae Ben wedi cyflwyno’r gweithdy Grisialau mewn Grisialau mewn 12 ymweliad i ysgolion ar draws Gogledd Cymru gan gynnwys: Ysgol Syr Hugh Owen, Ysgol Aberconwy, Ysgol Fendigaid Edward Jones, Ysgol Maes Garmon, Ysgol Ardudwy, Ysgol Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Tywyn a Ysgol Bryn Elian, ac mae pob un wedi cael cyfle i gael cipolwg rhyfeddol ar fyd crisialau!

Heather Hall, Gweld Gwyddoniaeth Gogledd Orllewin Cymru. Lluniau: Llysgennad STEM Ben Butler yn ymweld â Ysgol Uwchradd Tywyn

Peirianneg yn llwyddiant yn Ysgol Cymer Rhondda

Engineering is a success at Ysgol Cymer RhonddaCynhaliodd Ysgol Cymer Rhondda eu Diwrnod STEM y tymor diwethaf ar 9 Rhagfyr. Llysgenhadon STEM o GE Aviation a Jon Laver, cyn beiriannydd gyda’r Grid Cenedlaethol oedd yn cefnogi’r digwyddiad.

‘Roedd y diwrnod yn cynnwys 4 sesiwn gyda’r disgyblion, gyda digon o arbrofion ymarferol yn ystodbob sesiwn. Cyflwynodd Jon arbrofion ar 3 o effeithiau sylfaenol trydan gan ddefnyddio offer y mae wedi ei gynllunio a’i adeiladu.

GE Aviation STEM Ambassadors at Ysgol Cymer Rhondda
Anfonodd Rhys James, Ymgynghorydd Cyflogaeth Ysgolion, Rhondda Cynon Taf, eiriau o ganmoliaeth am y mewnbwn a’r effaith y cafodd b un o’r Llysgenhadon STEM yn ystod y digwyddiad: “Roedd Jon yn wych ac roedd yn cynnwys yn union yr hyn yr ydym yn chwilio amdano. Yn bwysicach na hyn roedd y disgyblion chwarae rhan lawn yn ei fewnbwn ac rwy’n siŵr ei fod wedi ysbrydoli llawer ohonynt. ‘Roedd Llysgenhadon STEM GE Aviation hefyd yn wych ac wedi cynnwys yr hyn yr oeddwn yn chwilio amdano."

Antur Campws Bae Abertawe

Swansea Bay Campus adventureCynhaliwyd digwyddiad rhwydweithio olaf 2015 ar Gampws Bae Abertawe. Mae hyn yn ddatblygiad newydd ym Mhrifysgol Abertawe sy’n cynnwys y Coleg Peirianneg a Ysgol Reolaeth gyda chynlluniau i ehangu Adrannau yn y Campws.

Ynghyd â’r 20 o Lysgenhadon STEM a ddaeth i gefnogi’r digwyddiad, cawsom ein cymryd ar daith o gwmpas yr adran newydd, gyda sesiwn rwydweithio a lluniaeth i ddilyn.

Yn ystod y digwyddiad rhwydweithio Llysgenhadon STEM cyflwynodd Susan Jones, Paul Bulmer a Carl Mason sgyrsiau ysbrydoledig ar eu gweithgareddau STEM. Yn amrywio o ddigwyddiadau hyfforddi Carl gyda’r Cadetiaid Môr lle mae mathemateg yn cael ei wneud yn hwyl i weithdai Susan ar STEM a ieithoedd tramor a chefnogaeth Paul i lwyddiant y Clwb STEM yn Ysgol Glan y Môr. Dangosodd y sgyrsiau y cyfleoedd eang sydd i ymgysylltu STEM â disgyblion. Darparwyd cyfleustarau arbennig gan Gampws Bae Abertawe – er eu bod yn dal symud I mewn I’r adeilad newydd yn y Brifysgol roedd y digwyddiad hwn yn llwyfan gwych ar gyfer yr adeilad newydd.

Llun gan Carl Mason

nol i'r cychwynSesiynau sefydlu a sesiynau adnewyddu DBS

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn. Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

1. Caerdydd. Noson Gyrfaoedd

Dydd Iau 28 Ionawr, 4.30-6.30pm. Ysgol Uwchradd Corpus Christi Llys-faen CF23 6XL

Mae'r Cydlynydd Gyrfaoedd yn yr ysgol Nicole KILLEN yn ceisio cymorth Llysgenhadon STEM o ystod eang o gefndiroedd. Bydd byrddau a stondinau yn cael eu darparu (a bydd amser i baratoi cyn y digwyddiad). Bydd disgyblion a rhieni yn mynychu'ra'r nod yw hysbysu ac ymgysylltu disgyblion sydd ag ystod eang o lwybrau gyrfa, gan eu hannog i ystyried gyrfaoedd STEM. Os gallwch chi sbario ychydig oriau byddaf yn falch i anfon cynigion at Nicola. Cysylltwch cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

2. Caerdydd. Diwrnodau Gwyddoniaeth

18 a 19 o Ionawr. Ysgol Iau Marlborough Y Rhath CF23 5BU

Byddai y cydlynydd Gwyddoniaeth Caroline John wrth eu bodd i groesawu Llysgenhadon STEM ar y naill ddiwrnod i ddarparu sesiynau ar gyfer ei disgyblion. Gallwch gynnig cymaint o amser yn ystod y dydd yn ôl eichargaeledd. Byddai themâu gwyddonol yn cael eu croesawu. Anfonwch eich cynnigion i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

3. Casnewydd. Ysbrydoliaeth Mathemateg a gweithgareddau llawn hwyl

Dyddiadau hyblyg i weddu y Llysgennad STEM. Ysgol Uwchrasdd Llisweri Casnewydd NP19 4RP

Mae'r athrawes Gemma Reynolds yn awyddus i ddod o hyd i Lysgennad STEM a allai ddarparu sesiwn Mathemateg diddorol ar gyfer disgyblion Bl. 10 a Bl. 11. Gallai'r sesiwn gynnwys ceisiadau Mathemateg mewn bywyd go iawn, sut mae mathemateg yn cael ei ddefnyddio yn eich gyrfa neu her ymarferol addas. Os gallwch chi gynnig cymorth byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Gemma; cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

4. Casnewydd. Ffair Yrfaoedd Blwyddyn 9

Chwefror 25. Ysgol Bassaleg, Basaleg NP10 8NF

Mae'r cydlynydd Gyrfaoedd Pat Williams yn gwahodd Llysgenhadon STEM o bob disgyblaeth i fynychu Ffair Yrfaoedd B~lwyddyn 9. Bydd Llysgenhadon STEM yn cyfarfod disgyblion ac yn darparu cipolwg ar eu gwaith a'u llwybr gyrfa. Efallai y byddwch yn dod â deunydd stondin neu gyflwyniad fel y dymunwch. Byddaf yn anfon eich manylion cyswllt at Pat. Cysylltwch drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

5. Merthyr. Gweithgareddau Wythnos Wyddoniaeth

11-20 Mawrth. Ysgol Gynradd Edwardsville,Treharris CF46 5NE

Mae'r athrawes Catherine Price yn awyddus i gynnig amrywiaeth o weithgareddau Gwyddoniaeth / Mathemateg ar gyfer ei disgyblion yn ystod Wythnos Wyddoniaeth. Bydd unrhyw ddyddiadyn dderbyniol. Yn ddelfrydol byddai gweithgaredd sy'n cynnwys elfen o dasgau ryngweithiol neu arddangosiadau yn ddelfrydol. Bydd yr ysgol yn falch o gynnal eu sesiwn Llysgennad STEM cyntaf! Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

6. Abertawe. 26 Ionawr 9am – 4pm (unrhyw sesiynau yn ystod y dydd)

Ysgol Dylan Thomas Abertawe SA2 0FR

Byddai Tracy Simons yn croesawu cynigion o gyflwyniadau gan Lysgenhadon STEM ar unrhyw bwnc yn y digwyddiad hwn. Mae'r amserlen wedi ei osod i ddarparu ar gyfer amrywiaeth o ddisgyblion. Cynhelir y digwyddiad mewn Neuadd, gyda Llysgenhadon sydd yn cymryd rhan yn cwrdd gyda disgyblion / rhieni mewn sesiynau byr wedi'u hamseru. Gallwch fynychu unrhyw un o'r sesiynau hyn:

Bydd Tracy yn falch o dderbyn cymorth drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

7. Abertawe. Carousel Gyrfaoedd

Chwefror 8-9. Ysgol Esgob Vaughan, Treforys SA6 7QG

Yn y digwyddiad hwn, bydd disgyblion yn cwrdd â Llysgenhadon STEM mewn 'sesiynau carwsél'. Gall y sesiynau fod ar unrhyw bwnc, ond dylai fod yn gysylltiedig gyda cyflogaeth neu yrfa. Byddai naill ddiwrnod am gymaint o amser ag y gallwch chi sbario yn ddelfrydol. Anfonwch eich cynnig i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

8. Abertawe. Cyfweliadau Ffug

28 Ionawr. Ysgol Gyfun Birchgrove SA7 9NB

Gofynnir am Lysgenhadon STEM eiddgar fel cyfwelwyr. Bydd disgyblion yn cael eu cyfweld mewn sesiynau unigol tua 20 munud yr un, gan gynnwys adborth ar berfformiad. Bydd cwestiynau yn cael eu darparu cyn y digwyddiad, ond fe'ch anogir i gyflwyno eich cwestiynau eich hun lle y bo'n briodol. Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

9. Margam Port Talbot

Cyfweliadau Ffug Ionawr 20-21. Ysgol Dyffryn SA13 2AN

Gofynnir am Lysgenhadon STEM eiddgar fel cyfwelwyr ar y naill ddiwrnod. Bydd disgyblion yn cael eu cyfweld mewn sesiynau unigol tua 20 munud o hyd, gan gynnwys adborth ar berfformiad. Bydd cwestiynau yn cael eu darparu cyn y digwyddiad, ond fe'ch anogir i gyflwyno eich cwestiynau eich hun lle y bo'n briodol. Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

10. Pen y Bont ar Ogwr. Cyfweliadau Ffug

Ionawr 21-22. Ysgol Gyfun Cynffig. Mynydd Cynffig CF33 6NP

Gofynnir am Lysgenhadon STEM eiddgar fel cyfwelwyr ar y naill ddiwrnod. Bydd disgyblion yn cael eu cyfweld mewn sesiynau unigol tua 20 munud o hyd, gan gynnwys adborth ar berfformiad. Bydd cwestiynau yn cael eu darparu cyn y digwyddiad, ond fe'ch anogir i gyflwyno eich cwestiynau eich hun lle y bo'n briodol. Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

11. Pen y Bont ar Ogwr. Cyfweliadau Ffug

1, 2, 3 Mis Chwefror. Ysgol Gyfun Porthcawl CF36 3ES

Gofynnir am Lysgenhadon STEM eiddgar fel cyfwelwyr ar y naill ddiwrnod. Bydd disgyblion yn cael eu cyfweld mewn sesiynau unigol tua 20 munud o hyd, gan gynnwys adborth ar berfformiad. Bydd cwestiynau yn cael eu darparu cyn y digwyddiad, ond fe'ch anogir i gyflwyno eich cwestiynau eich hun lle y bo'n briodol. Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

12.Pen y Bont ar Ogwr. Diwrnod Croeso Ysgolion Cynradd sy'n bwydo

11eg o Chwefror. Ysgol Gyfun Bryntirion, Cefn Glas CF31 4QR

Mae'r diwrnod bywiog hwn yn ceisio cefnogaeth Llysgenhadon STEM. (Yr wyf wedi addo i fod yn bresennol yn y sesiynau hefyd!). Mae 5 sesiwn wedi eu amseru – 20 munud y sesiwn. Bydd disgyblion Blwyddyn 6 yn ymweld â'r ysgol, dylai cynnwys y sesiwn fod yn briodol ar gyfer yr ystod oedran hon. Byddai unrhyw elfen o arddangosiad neu dasg ryngweithiol yn ddelfrydol; mae yr ysgol yn agored i bob cynnig! Byddaf yn falch o gynnig eich cefnogaeth i Wenna Jenkins drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

13. Pontyclun. Ysbrydoliaeth Mathemateg ar gyfer merched

Unrhyw ddyddiadau ym mis Ionawr os yn bosibl. Ysgol Llanhari CF72 9LQ

Mae'r athro Gareth Roberts yn awyddus i annog merched i barhau mewn Mathemateg i lefelau uwch. Mae e'n ceisio 2 sesiwn am yrfaoedd mathemateg yn y byd go iawn. Sesiwn 1: 8.50-9.45 am Sesiwn 2: 9.45 -10.40am yb Mae'n fenter bwysig iawn ac mae angen eich cefnogaeth – anfonwch eich cynnig i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

14. Pontyclun. Ceisiadau Ffrangeg mewn STEM

Dyddiadau ym mis Chwefror i'w trefnu gyda'r Llysgennad STEM. Ysgol Llanhari CF72 9LQ

Byddai Leanna Stansfield wrth ei bodd yn cael ailadrodd y gweithdy STEM – Ffrangeg ar gyfer disgyblion Bl. 9. Yn ddelfrydol, mae angen 2 sesiwn: 8.50-9.45 a 9.45 – 10:40. Er fod Llanhari yn Ysgol Gymraeg byddai Lisa yn croesawu cynigion gan unrhyw Lysgenhadon STEM sydd â sgiliau iaith Ffrangeg. I gynorthwyo cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

15. Llanelli. Ceisiadau Ffrangeg mewn STEM

Dyddiadau hyblyg I'w refnu gyda'r Llysgennad STEM. Ysgol Bryngwyn SA14 8RP

Mae'r athrawes Tonia Antoniazzi yn chwilio am sgwrs gyrfaoedd i annog disgyblion sy'n dilyn pynciau gwyddonol i gymryd iaith yn CA4. Bydd hyn yn hyrwyddo'r defnydd o Ffrangeg mewn cyflogaeth STEM neu yrfaoedd sydd â iaith a phynciau STEM. Dewisodd llawer o'i disgyblion i wneud gwyddorau ar wahân a Ffrangeg. Mae Tonia wedi clywed y newyddion am lwyddiant y sesiynau hyn – os gallwch helpu gyda hyn cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

16. Llanelli. STEM – Sgwrs Ieithoedd

Ionawr – Chwefror – dyddiad yn addas ar gyfer Llysgennad STEM. Ysgol Coecae Llanelli SA15 1LJ

Byddai Laurent Cretee wrth eu bodd pe bai Llysgennad STEM yn fodlon darparu cyflwyniad byr yn y gwasanaeth am bwysigrwydd a chymhwysiadau Ffrangeg neu Sbaeneg mewn Llwybr Gyrfa. Mae Laurent wedi clywed am yr effaith ar ddewis pwnc y mae ymweliad gan Lysgennad STEM yn gallu ei gael a byddai'n hoffi cynnig y cyfle hwn i'w disgyblion. Os oes gennych chi sgiliau mewn naill ai Ffrangeg neu Sbaeneg a all gynorthwyo cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

17. Llanelli. Cyfweliadau Ffug

11 Chwefror. Ysgol Maes Y Gwendraeth SA14 7DT

Gofynnir am Lysgenhadon STEM eiddgar fel cyfwelwyr ar y naill ddiwrnod. Bydd disgyblion yn cael eu cyfweld mewn sesiynau unigol tua 20 munud o hyd, gan gynnwys adborth ar berfformiad. Bydd cwestiynau yn cael eu darparu cyn y digwyddiad, ond fe'ch anogir i gyflwyno eich cwestiynau eich hun lle y bo'n briodol. Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

18. Sir Benfro. Deunyddiau / Gofod – ar gyfer yr ifanc iawn

Ysgol Gynradd Holy Name Abergwaun SA65 9DF

Mae'r athrawes Abbie Davies wedi anfon cais am ddau bwnc STEM: Deunyddiau ar gyfer disgyblion Bl. 3 a 4 a'r gofod ar gyfer disgyblion Bl. 5 a 6.Roedd Abbie wrth ei ei bodd gydag ymweliadau blaenorol felly os gallwch chi fod o gymorth gyda un o'r pynciau hyn gyda sesiwn diddorol rhowch wybod i mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

19. Caerfyrddin. Confensiwn Gyrfaoedd

15 Mawrth, 8.30am – 3.30pm. Parc y Scarlets, Llanelli

Bydd tua 1,800 o ddisgyblion (14-16 oed) Blwyddyn 10 o ysgolion Sir Gaerfyrddin yn ymweld â'r confensiwn. Nod y diwrnod yw codi ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc o'r ystod o opsiynau gyrfa a allai fod ar gael iddynt pan fyddant yn gadael yr ysgol, a hefyd pa sgiliau a chymwysterau y maent eu hangen i fynd i mewn i broffesiynau a gyrfaoeddarbennig. Fe'ch gwahoddir yn gynnes i fynychu y digwyddiad pwysig hwn, i geisio darparu mor profiad mor rhyngweithiol ag y bo modd, gan fod dim byd yn ymgysylltu pobl ifanc yn fwy na rhywbeth y gallant roi cynnig arno eu hunain. Os hoffech gynnig stondin neu fynychu i gefnogi cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

20. Ar draws Cymru. Lab mewn Lori

Ionawr – Mawrth. Dyddiadau a lleoliadau amrywiol

Mae Lab mewn Lori yn gyfle gwych i ddechreuwyr a Llysgenhadon STEM profiadol. Gyda chymorth arbenigol byddwch yn cynorthwyo disgyblion ag arbrofion rhyngweithiol yn y Labordy. Mae Llysgenhadon STEM yn cael eu croesawu mewn unrhyw leoliad ar draws Cymr ac mae costau teithio rhesymol yn cael eu cynnig. I fynychu unrhyw un o'r digwyddiadau hyn byddaf eich rhoi mewn cysylltiad â James Bamford yn Sefydliad Ffiseg – IOP. Mae rhagor o wybodaeth am y Lab yma.

Cysylltwch gyda dyddiadau ac ysgol gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

21. Siaradwr Gwadd Gwyddoniaeth

Dyddiadau amrywiol a lleoliadau

Mae BFI wedi ei ariannu gan Ymddiriedolaeth Wellcome i gynnal cyfres o ddigwyddiadau 'sinema trochi' ar gyfer ysgolion sy'n defnyddio'r ffilm "Gregory's Girl" fel sail ar gyfer archwilio y 'gwyddoniaeth o atyniad'. Ar gyfer pob digwyddiad, maent yn chwilio am wyddonyddwyr I gyflwyno sy'n arbenigo mewn naill ai gwyddoniaeth hormon neu y wyddoniaeth o atyniad rhyw. Gallai hyn fod yn gysylltiedig gyda cymdeithaseg neu seicoleg, neu efallai fod eich arbenigedd ym maes geneteg yn gallu cael ei addasu?

Amserlen Gweithdy:

Bydd BFI yn cynnig £75 o gostau teithio ar gyfer pob digwyddiad. Os oes gennych ddiddordeb byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Mark Reid Pennaeth Addysg, BFI Southbank mark.reid@bfi.org.uk.

22. Glannau Dyfrdwy. Mentoriaid Gwobr CREST

Ysgol Uwchradd Cei Connah. CH5 4BH

Mae'r athrawes Hannah Jones yn chwilio am fentoriaid ar gyfer disgyblion sy'n gweithio tuag at eu Gwobrau CREST ar y prosiectau hyn: Diet Iach. Lleihau Siwgrau mewn Diodydd. Fitaminau yn y Ffrwd Gwaed. Gwneud camera cardbord.

Gall cefnogaeth mentor gynnwys e-bost, ffôn neu Skype yn lle ymweliad â'r ysgol. Byddai hyn yn gymorth mawr i'w disgyblion. Os oes gennych yr arbenigedd cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

23. Y Fenni. Ffair Gyrfaoedd

11 Chwefror 6-8pm. Ysgol Gyfun King Henry VII. Y Fenni NP7 6EP

Mae'r Gweinyddwr Gyrfaoedd Clare Robinson wedi gwahodd Llysgenhadon STEM i fynychu'r digwyddiad hwn. Mae byrddau ar gael ar gyfer arddangosfeydd os oes angen. Mae croeso i chi fynychu fel Llysgennad STEM unigol ar gyfer trafodaeth anffurfiol gyda'r disgyblion a'r rhieni hefyd. Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Gall Llysgenhadon STEM fod â diddordeb yn y cyfleoedd canlynol. Nodwch nad yw’r wybodaeth isod yn cael ei ddarparu gan y sefydliad, a nid Gweld Gwyddoniaeth yw’r pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw un o’r cyfleoedd hyn.

Wythnos Clybiau STEM

1-5 Chwefror 2016

Rhwng 1-5 Chwefror 2016 rydym yn gwahodd Clybiau STEM i gymryd rhan mewn cystadleuaeth llun gan anfon llun neu fideo, a disgrifiad 50 gair I stemclubs@stemnet.org.uk neu anfon trydar i ni yn @STEMClubs.

Rhoddir gwobrau i'r tri categori buddugol: Clwb STEM mwyaf anarferol; Y defnydd gorau o Lysgennad STEM mewn Clwb STEM; Gweithgaredd Clybiau STEM mwyaf gwreiddiol.

Bydd yr holl luniau a fideos yn cael eu rhannu ar y wefan Clybiau STEM i ddangos gwaith caled pawb.

Noder, er bod Wythnos Clybiau STEM yn ddathliad ar gyfer yr holl Glybiau STEM, bydd y gystadleuaeth hon yn agored i Glybiau STEM mewn ysgolionuwchradd a ariennir gan y wladwriaeth ledled y DU.

Cyflwyunidau Speakezee

Dydd Mercher, 17 Chwefror 2016. 6-8pm. 29 Plas y Parc Caerdydd CF10 3BA

Bydd Nosweithiau Speakezee yn trafod materion diddorol, hwyliog mewn ffyrdd rhyngweithiol a difyr sy'n addas ar gyfer pawb. Bydd y pynciau yn y digwyddiad lansio hwn yn cynnwys myfyrwyr graddedig cyflwyno eu traethawd PhD yn erbyn y cloc, gall traethawd nodweddiadol fod dros 300 tudalen o hyd, ond dim ond 3 munud fydd ganddynt i grynhoi eu hymchwil! Bydd aelodau o ddiwydiant yn siarad am eu gwaith cyffrous a bydd gwyddonwyr yn siarad am eu gwaith ymchwil parhaus.

Bydd pob digwyddiad yn caniatáu digon o gyfle i ofyn cwestiynau a thrafod testunau gydag arbenigwyr yn eu priod feysydd. Trefnwyd gan Dr Emma Yhnell, ymchwilydd gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Dr Martin Graff: Pam nad yw cyfarfod ar-lein yn gweithio!

Mae Martin Graff yn Ddarllenydd a Phennaeth Ymchwil mewn Seicoleg ym Mhrifysgol De Cymru, yn gymrawd cyswllt o Gymdeithas Seicolegol Prydain, ac yn Seicolegydd Siartredig. Mae wedi ymchwilio prosesau gwybyddol ymgysylltu ar y we, ffurfio a diddymu perthynas ramantus ar-lein ac all-lein. Mae wedi ysgrifennu dros 50 o erthyglau gwyddonol,ac wedi cyhoeddi'n eang ym maes ymddygiad rhyngrwyd, a chyflwynodd ei waith mewn nifer o Gynadleddau Rhyngwladol. Mae hefyd yn ysgrifennu ar gyfer cylchgrawn "Psychology Today".

Rhys Phillips: Mellt a Tharannau – a ydynt yn wirioneddol frawychus?

Mae Rhys Phillips yn beiriannydd ymchwil yng Ngrŵp Arloesi Airbus lle mae'n gweithio yn y tîm mellt ac electrostateg. Mae hefyd yn gyflwynydd sioe radio wyddoniaeth wythnosol, Trowsus Pythagoras a sioe radio jazz rhyngwladol. Mae Rhys yn wirfoddolwr gweithgar ar gyfer y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg, yn Llysgennad STEM ac yn gyd-sylfaenydd Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd. Gellir ei weld yn aml ar y llwyfan yn cyflwyno noson wyddoniaeth, yn perfformio gyda'i fand jazz neu'n galw ceilidhs.

Mae tocynnau ar gael yma.

Grantiau y Sefydliad Brenhinol

Mae y Sefydliad Brenhinol yn cynnig grantiau i ysgolion y wladwriaeth yn y DU a Cholegau Addysg Bellach o hyd at £500 i gynnal gweithgaredd cyfoethogi STEM ar gyfer athrawon a myfyrwyr.

Ariennir y cynllun gan Sefydliad Causeway. Mae wedi'i gynllunio i integreiddio gweithgareddau STEM megis sioeau, sgyrsiau a gweithdai i waith yr ysgol ac i gefnogi datblygiad proffesiynol athrawon. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn £500 tuag at unrhyw weithgaredd a restrir ar y Cyfeiriaduron STEM ac mae angen cynnal y gweithgaredd cyn diwedd mis Gorffennaf 2016. Mae mwy o wybodaeth yma neu e-bostiwch stemdirectories@ri.ac.uk. Dyddiad cau: 7 Chwefror, 2016.

Dylai ysgolion ariennir gan y wladwriaeth, academïau a cholegau AB lenwi'r ffurflen gais ar-lein yma.

Cyfeiriaduron STEM

I'r rhai ohonoch sydd ddim yn gwybod, mae'r Cyfeiriaduron STEM http://www.stemdirectories.org.uk yn catalog ar-lein o weithgareddau sy'n cyfoethogi addysgu gwyddoniaeth, peirianneg a mathemateg mewn ysgolion yn y DU. Mae Cyfeirlyfrau yn cael eu rheoli gan y Sefydliad Brenhinol.

Os ydych yn ddarparwr gweithgaredd STEM, rydym yn eich annog i gofrestru ar y Cyfeiriaduron fel y gall ysgolion chwilio amdanoch chi.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk