Annwyl Lysgenhadon

Blwyddyn Newydd Dda a llwyddiannus iawn i bob Llysgennad!

Rhaid i fy ngeiriau cyntaf yn 2014 fod yn fod p o ddiolch i bob un ohonoch 1,300 yng Nghymru. Heb eich ymroddiad ac arbenigedd byddai amcanion y Rhaglen yn anghyraeddadwy.

Ar hyn o bryd STEM Learning yn llunio adroddiad pwysig ar yr effaith a’r gwerthoedd mewn termau real o eich cyfranogiad. Bydd yr adroddiad yn cael ei gyflwyno yn 2015 i lywodraeth y DU, ond mae’r canlyniadau hyd yn hyn yn galonogol iawn – gallwch eu darllen yma.

Sian Ashton signatureYn hytrach na chymryd gormod o’ch amser cyn yr adrannau pwysig ar geisiadau a chyfleoedd ar hyn o bryd, dyma rai lluniau o ddigwyddiadau yn ystod y misoedd diwethaf.

Llysgenhadon STEM yn llwyddo yng Ngwobrau STEM Learning 2013

Daeth llwyddiant mawr unwaith eto i’n rhan yn y Gwobrau STEM Learning blynyddol yn Nhŷ’r Arglwyddi. Cafodd gwobr cydnabod cyfraniad eithriadol ei roi i:

Toyota yn denu y tyrfaoedd!

Rally of WalesAr ddydd Iau 14 a dydd Gwener 15 Tachwedd death mwy na 700 o fyfyrwyr o ysgolion ar draws Cymru a Swydd Gaer i ymweld â Parc Gwasanaeth Rali Cymru ar y Lannau Dyfrdwy.

Rally of Wales Yn y Rali, roedd y myfyrwyr yn cael profiad cyffrous a chofiadwy i’w hysbrydoli a’i hysgogi i barhau ag astudio Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM). Roedd y cwmnïau a chyrff proffesiynol oedd yn cymryd rhan yn cynnwys: Toyota UK, Airbus, I.Mech.E. Prifysgol Bangor, JCB, Techniquest, UPM, y Sefydliad Ffiseg, Boxford, Chwaraeon Modur HJ, DRB, Prifysgol Glyndwr a Engine Plant.

Llysgennad STEM Gary Bawden.

Miss Wood Ifanc yn cymryd ei chamau cyntaf i mewn STEM

Baby Elana WoodLlongyfarchiadau mawr i Lysgennad STEM Dr Clare Wood, sy’n dychwelyd o absenoldeb mamolaeth! Mae Clare wedi garedig darparu llun o’i merch Elena yn ei gweithgaredd Peirianneg cyntaf.

Ymweliadau VIP i Ysgol Tregatwg

David Bacon at CadoxtonMae David Bacon wedi perfformio rôl Diplomat y DU mewn cylchoedd Ewropeaidd – a’r tro hwn ‘roedd yn ymwelydd VIP yn ei gyflwyniad cyntaf fel Llysgennad STEM.

Mae David yn Bennaeth yr Is-adran Gwyddoniaeth yn Llywodraeth Cymru, sy’n rhoi hyder i ni fod gwleidyddion yn gefnogol iawn o fenter sydd yn hanfodol ar gyfer ein pobl ifanc ni.

nol i'r cychwynCyfarfodydd Sefydlu

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn.

Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

1. Penarth. Cefnogaeth sesiwn DPP Athrawon Cynradd

Dydd Mercher 22 Ionawr, 1pm. Ysgol St Cyres Penarth CF64 2XP.

Bydd athrawon cynradd yn mynychu sesiwn sy’n adeiladu hyder wrth gyflwyno pynciau STEM i ddisgyblion cynradd. Gallai llysgenhadon ychwanegu llawer o werth drwy gyfrannu eu profiad a’u harbenigedd. Trafodaeth anffurfiol ac nid oes angen paratoi.

Byddai hyd yn oed awr yn dderbyniol iawn – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

2. Wrecsam. Dydd Llythrennedd a Rhifedd

17 Ionawr. Ysgol Rhiwabon, Rhiwabon LL14 6BT.

Mae’r ysgol yn cynllunio diwrnod o weithgareddau er mwyn ennyn brwdfrydedd disgyblion ym Mlynyddoedd 7-9 â hyrwyddo gwerth llythrennedd a rhifedd. Bydd sesiwn awr o heriau rhyngweithiol, cyflwyniadau a gweithdai. Mae’r athro Byddai yr athro yn gwerthfawrogi mewnbwn / cyfranogiad Llysgenhadon mewn unrhyw ffordd.

Os oes gennych chi syniadau, neu os ydych eisiau cefnogi’r digwyddiad, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

3. Dinbych. Ffair Yrfaoedd

12 Mawrth 9am-12:30pm. Ysgol Uwchradd Dinbych, LL16 3EX.

Mae’r ysgol yn cynllunio ffair gyrfaoedd ac yn ceisio cynrychiolwyr o gefndir STEM eang ac ardaloedd eraill i ddarparu achlysur fywiog.

Mae croeso i chi fynychu gyda stondin, neu dim ond yn rhoi arddangosiad syml o’ch cefndir STEM medrus – byddai unrhyw beth yn cael ei werthfawrogi’n fawr iawn. Os allwch chi helpu, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

4. Cymru gyfan. Biowyddorau Cais anm fentor ar gyfer prosiect

Ionawr-Mawrth – cyswllt fel yn gyfleus.

Mae disgybl chweched dosbarth yn Ysgol Gyfun Radur yn ceisio cyflawni Gwobr Aur CREST mewn pwnc Biowyddoniaeth. Nid yw’r pwnc prosiect wedi cael ei benderfynu eto, ond byddai mewnbwn arbenigol a chyswllt achlysurol trwy e-bost neu dros y ffôn neu Skype yn cael ei werthfawrogi.

Cysylltodd gyda Llysgenhadon STEM ar ei liwt ei hun, felly byddai’n wych gallu cynnig rhywfaint o gefnogaeth iddo – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

5. Wrecsam. Ddim yn NEET byth eto! Digwyddiad i gynnig ysbrydoliaeth gyrfaoedd

3 Ebrill, 8.30am-3pm. Theatr y Stiwt Rhos, LL14 1RB.

Bydd y Clwstwr ‘Grango' o ysgolion Cynradd ac Uwchradd yn ymweld â Theatr y Stiwt i gwrdd â detholiad o bobl ysbrydoledig gyda’r nod o annog dull realistig a chadarnhaol i gynllunio llwybrau gyrfa yn y dyfodol. Ni fydd rhaid i lysgenhadon baratoi cyflwyniadau! Mae presenoldeb gydag arddangosiadau syml, deunyddiau, cyngor gyrfaoedd a deialog rhyngbersonol yn cael ei annog.

Bydd ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd yn gofyn am bwyslais gwahanol a bydd y ffocws ar gyfer ysgolion cynradd yng nghyffro a pherthnasedd STEM, tra bydd y pwyslais uwchraddar yrfaoedd a pherthnasedd y pwnc.

Os gallwch chi helpu ein pobl ifanc, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

6. Caerffili. Ffiseg wedi mwy nag un iaith!

Dyddiadau hyblyg, Iau neu Gwener. Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Fleur de Lys, NP12 3JQ.

Mae’r athrawes yn awyddus iawn i wahodd Ffisegydd neu Llysgennad STEM â chefndir ffiseg sydd a sgiliau dwyieithog mewn unrhyw iaith dramor. Mae cyfleoedd rhyngwladol yn hynod o bwysig i gynyddu cynnydd gyrfa mewn Ffiseg. Gallai’r sesiwn ddefnyddio ein gweithdai presennol neu gallai fod yn drafodaeth / cyflwyniad rhyngweithiol.

Ydych chi y Llysgennad yn unigryw? Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

7. Caerffili. Prentis mewn Peirianneg

Dyddiadau hyblyg, dydd Mawrth – Gwener. Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.

Mae Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn gwahodd peirianwyr diwydiannol gyda llwybrau gyrfa neu wybodaeth am y gymwysterau gwerthfawr a enillwyd gan brentisiaethau. Bydd y gynulleidfa yn ddisgyblion chweched dosbarth sydd gyda diddordeb cynyddol yn y cyfleoedd hyn, ond yn anaml y maent yn cael cipolwg ar ofynion rolau prentisiaeth.

Byddai yr athro yn werthfawrogol iawn pe bai modd i chi ymateb! Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

8. Abergwaun. SasiwnLlysgennad blynyddol!

6 Chwefror, 9am-12.30pm. Ysgol Bro Gwaun Abergwaun SA65 9DT.

Bob blwyddyn, mae’r ysgol yn hynod ddiolchgar am y gefnogaeth Llysgenhadon STEM. Hebddynt ni fyddai’r digwyddiad yn cael yn cael yr un effaith yn sylweddol. Mae croeso cynnes i Lysgenhadon o bob disgyblaeth i gynnal sesiwn o 40 munud ar eu gyrfa. Gallwch ddod gynnig sesiwn ymarferol, do dag offer a deunyddiau fel y dymunwch.

Mae croeso cynnes iawn i Lysgenhadon o Sir Benfro a Cheredigion. Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

9. Y Barri. Gweithgareddau dathlu Wythnos STEM

Mae’r wythnos yn dechrau ar 17 Mawrth. Dyddiau hyblyg / amseroedd i weddu Llysgenhadon. Ysgol Gynradd Romilly. CF62 6LF.

Byddai’r athro yn falch iawn o groesawu Llysgenhadon â allai ddarparu heriau / sgyrsiau / cyflwyniadau cyffrous i ddathlu Wythnos Gwyddoniaeth a Pheirianneg 2014. Bydd y gynulleidfa yn cynnwys disgyblion o CA1 neu CA2. Gall Gweld Gwyddoniaeth hefyd ddarparu pecynnau / cefnogaeth gyda syniadau os ydych yn dymuno cynnig eich sgiliau i’r ysgol hon.

Ysgol Gynradd y Bari yn croesawu pob cefnogaeth trwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

10. Abergwaun. Deunyddiau Cyfrif! Paratoi am Wythnos Gwyddoniaeth a Pheirianneg

11-21 Mawrth. Ysgol Bro Gwaun Abergwaun SA65 9DT.

Bydd Bro Gwaun yn cynnal cyfres o weithgareddau sy’n canolbwyntio ar Ffiseg a Chemeg ar gyfer pob lefel yn yr ysgol uwchradd. Byddai’r athrawon yn hynod ddiolchgar am gefnogaeth ategol gan Lysgenhadon gyda hyder ymarferol yn y naill bwnc. Nid oes angen i hyn fod yn weithdy ymarferol mawr ! Bydd yn cynnwys arbrofion syml ar Solidau Hylifau a Nwyon.

Byddai ymweld a naill ai y Clwb STEM yn yr wythnos sydd yn arwain i WGGPh neu yn ystod y prif wythnos yn dderbyniol, byddai unrhyw faint o amser sydd ar gael yn cael ei werthfawrogi’n fawr yn yr ysgol yn frwdfrydig iawn – Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

11. Ynys Môn. Tymor y Gwanwyn unrhyw ddyddiadau sydd ar gael. STEM yn fy Myd

Ysgol David Hughes, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5SS.

Fel arfer ychydig o amser sydd gan disgyblion blwyddyn 9 i ddewis pynciau ac yn aml gwybodaeth gyfyngedig o geisiadau STEM i amrywiaeth o yrfaoedd sydd ganddynt. Mae’r athro yn awyddus wahodd Llysgenhadon STEM o ystod eang o yrfaoedd i ddangos sut mae STEM yn wirioneddol agored i bob disgybl ac nid yn ‘ ychydig rai’.

Byddai dosbarth bychan o 25 o ddisgyblion 14 mlwydd-oed yn hapus i gyfarfod â chi – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

12. Harlech. Diwrnod o Weithgareddau Pwer Gwynt

20 Mawrth, 9am-2.20pm. Ysgol Ardudwy Harlech LL46 2UH.

Mae angen cefnogaeth a rhywfaint o arbenigedd proffesiynol ar gyfer athro brwdfrydig sy’n rhedeg Diwrnod Darganfod Ynni Gwynt Darganfod ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9. Byddai arbenigedd amgylcheddol neu Beirianneg yn ddefnyddiol, ond byddai unrhyw gais Dylunio ac Adeiladu hefyd yn ychwanegu gwerth ac effaith i’r diwrnod.

Os ydych yn gallu cynnig cefnogaeth ar gyfer yr ysgol hon ac yn awyddus iawn i godi proffil Llysgenhadon STEM yn eich ardal gadewch i mi wybod yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

13. Caerfyrddin. Confensiwn Gyrfaoedd Ysgolion Caerfyrddin

4 Mawrth, 8.45am-3.20pm.

Nod y diwrnod yw codi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd niferus sy’n ar gael i bobl ifanc sy’n gallu cynnig y sgiliau iawn i gyflogwyr. Rydym yn chwilio am Lysgenhadon sy’n gallu hyrwyddo eu gyrfaoedd / cyflogwr / ymchwilwyr/ prentisiaethau proffesiynol. Byddai arddangosfa cyfeillgar a diddorol yn ychwanegiad gwych i hyrwyddo deialog.

Mae bod yn y cyfarfod yn cyfrif! Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

14. Y Bont-faen, Bro Morgannwg. Cyfweliadau Ffug

17-21 Chwefror 8:55am-1.15pm. Unrhyw un o’r dyddiadau hyn yn addas i’r Llysgennad. CF71 7EN Ysgol Gyfun y Bont-faen.

Bydd disgyblion Blwyddyn 11 yn cael cyfle I fod yn rhan o Gyfweliad Ffug gyda Llysgennad STEM. Bydd sampl o gwestiynau cyfweliad yn cael ei darparu cyn y sesiwn, ond fe’ch anogir i addasu’r sesiwn i’ch maes arbenigol.

Os gallwch sbario awr neu ddwy byddem yn croesawu eich cyfraniad. Mae’r arfer hwn o gyflwyno a chyfathrebu yn bwysig iawn ac yn berthnasol i bob disgybl; Mae galw mawr am gyfraniad Llysgennad!

Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk os gallwch gynnig unrhyw amser yn ystod yr wythnos honno.

15. Cymru gyfan. Lab Mewn Lori o gwmpas Cymru!

Ionawr-Mawrth 2014. Amrywiaeth o ranbarthau fel y disgrifir isod.

Mae Lab mewn Lori yn un o’r profiadau rhyngweithiol mwyaf poblogaidd gyda ysgolion a Llysgenhadon ac mae angen mawr am ein Llysgenhadon STEM, sef yr unig wirfoddolwyr sydd wedi eu hachredu i gefnogi’r sesiynau. Mae’r trefnwyr yn cynnig hyfforddiant llawn ar y diwrnod a chyflwyniad i arbrofion i ymgysylltu ansawdd y labordy symudol, fel y gall Llysgenhadon roi arweiniad a thrafodaeth ar gyfer disgyblion CA 3 a 4.

Rhagor o wybodaeth yn www.labinalorry.org.uk

Ymweliadausydd wedi eu trefnu ac mewn angen o Lysgenhadon:

Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk i gael eich rhoi mewn cysylltiad â James Bamford – neu os ydych eisoes wedi cofrestru i fod yn bresennol gan y bydd angen i mi gofnodi eich Gweithgareddau.

16. Gwent. Cemeg yn y Gweithle

Wythnos yn dechrau 10 Chwefror – dyddiadau i’w cadarnhau.

Mawe Cemeg yn y Gweithle yn cynnig y cyfle i werthfawrogi lle cemeg mewn bywyd bob dydd a byd gwaith, gyda phwyslais arbennig ar yr hyn sy’n digwydd yn ardal leol y myfyrwyr ysgol. Mae cyflogwyr sy’n gallu dangos y pwysigrwydd a pherthnasedd cemeg yn eu busnes neu ymchwil yn cael eu croesawu yn fawr i fynychu’r digwyddiad hwn.

Bydd y digwyddiad yn dangos delwedd gadarnhaol o’r gwyddorau cemegol, cyflwyno cemeg mewn dull cyffrous, diddorol.

Fferyllwyr a’u cyflogwyr, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk am fwy o wybodaeth neu i gynnig bod yn bresenol.

17. Pen- y Bont. Diwrniod cyffrous i ysgolion cynradd! Diwrnod Pontio Ysgol Gyfun Bryntirion

11 Chwefror. Bryntirion CF31 4QR.

Bydd disgyblion Blwyddyn 6 yn ymweld â’u hysgol uwchradd newydd am y tro cyntaf. I wneud hyn yn hwylus meant yn gwahodd Llysgenhadon i fynychu a chymryd sesiynau yn ystod y dydd ar agwedd o wyddoniaeth a fydd o ddiddordeb i’r disgyblion. Nid oes angen i hyn fod yn gymhleth ac mae gennym syniadau ar gael / citiau yma yn Gweld Gwyddoniaeth i’w benthyca i Lysgenhadon.

Rydym yn croesawu eich cwmni ar y diwrnod pwysig hwn – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk os gallwch sbario unrhyw amser.

18. Caerffili. Ysbrydoli’r Merched mewn STEM

Dyddiadau hyblyg i weddu Llysgenhadon. Ysgol Gyfun Lewis i Ferched, Hengoed, CF82 7WW.

Mae’r athrawon eiddgar yn ceisio sgwrs ysbrydoledig gyda ffocws ar bwysigrwydd astudio STEM ar gyfer merched ar unrhyw faes pwnc STEM. Mae’r disgyblion gyda diddordeb mewn Seryddiaeth oherwydd proffil cyfredol Stargazing Live, ond byddem yn gwerthfawrogi pob cynnig o gymorth.

Nid yw hyn yn cael ei gyfyngu i Lysgenhadon benywaidd,ond mae’n rhaid i’r pwyslais fod ar berthnasedd STEM i yrfaoedd merched. Gadewch i mi wybod os yw hyn o ddiddordeb – cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

19. Treorci. Diwrnodau Effaith Llysgennad STEM

Dyddiadau Amrywiol. Ysgol Gyfun Treorci. CF42 6UL.

Mae angen Llysgenhadon STEM i ychwanegu diddordeb a chyffro i’r digwyddiadau ysgol. Mae croeso I Lysgenhadon o bob cefndir STEM – cofiwch y gall y gynulleidfa fod yn ddisgyblion iau ar gyfer y digwyddiad ym mis Ionawr.

Dyddiadau:

Mae’r ysgol wedi bod yn cynllunio digwyddiadau gyda chyfranogiad a rhagwelir rhai ymwelwyr diddorol! Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

20. Caerleon. Confensiwn Gyrfaoedd.

Dydd Iau 13 Chwefror 6-8pm. Ysgol Gyfun Caerleon, Cold Bath Road, Caerleon NP18 1NF.

Mae hwn yn ddigwyddiad ar gyfer disggyblionTGAU a disgyblion lefel AS a’u rhieni i gyfarfod â chyflogwyr o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau STEM medrus. Mae’r Ymgynghorydd Gyrfaoedd yn fwyaf awyddus eu bod yn ymwybodol fod gwyddoniaeth yn arwain i fyd enfawr o gyfle – nid dim ond y swyddi cyfarwydd.

Mae croeso i chi gymryd rhan mewn deialog anffurfiol, neu gyda stondin os ydych yn dymuno hyrwyddo eich cyflogwr.

Mae’r ysgol eisoes wedi cael ei drawsnewid ar ol cyfarfod nifer o Lysgenhadon STEM a byddem wrth ein bodd i gwrdd â mwy ohonoch chi – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

21. Fflint. Mathemateg ar Waith- datblygu gweithgareddau.

Dyddiadau i’w trafod gyda Llysgenhadon. Ysgol Uwchradd Cei Connah, Glannau Dyfrdwy CH5 4BH.

Mae’r athro mathemateg yn datblygu gweithgareddau ar gyfer disgyblion mathemateg TGAU Blwyddyn 10/11 gyda golwg ar ddangos y mathemateg a ddefnyddir mewn busnes a diwydiant. Ei syniad yw gosod cyfres o heriau sy’n seiliedig ar sefyllfaoedd bywyd go iawn – byddai’n falch o gyfarfod Llysgenhadon o bob cefndir STEM a allai fod yn gallu rhannu meddyliau a syniadau ynghylch sut y gallai hyn gael ei ddatblygu. Gallwn ddarparu cysylltiadau i weithgareddau Mathemateg presennol a ddatblygwyd mewn rhanbarthau eraill.

Mathemateg ar waith? Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

22. Caerffili. Carosel o Lysgenhadon

8 Ebrill 12-1.15pm. Ysgol Martin Sant Caerffili CF83 1UW.

Mae’r athro wedi canfod digwyddiadau hyn yn boblogaidd iawn gyda’r disgyblion. Gofynnir am chwech o Lysgenhadon i gwrdd â disgyblion ar gyfer sgwrs cyfnewid byr 15 munud ar eich llwybr cefndir STEM / gyrfa. Bydd y disgyblion yn cael eu cylchdroi a bydd y sgwrs yn cael ei ailadrodd 3 gwaith i wahanol grwpiau.

Yn dilyn llwyddiant y Digwyddiad Carosel ym mis Rhagfyr mae’r athro yn awyddus i dderbyn cynigion ar gyfer y digwyddiad yn y Gwanwyn – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

23. Abertawe. Cynhadledd Cynnal Mathemateg

5 Chwefror pm. Prifysgol Abertawe SA2 8PP.

Bydd y FMSC talu £20 am eich treuliau os gallwch helpu yn eu Cynhadledd Prifysgol. Eich rôl fyddai gyfarfod a chyfarch ac ychwanegu delwedd broffesiynol i’r digwyddiad.Mae bob Llysgenhadon yn cael eu croesawu – nid yw’n cael ei gyfyngu i arbenigwyr mathemateg! cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

24. Powys. STEM – Sesiwn Ieithoedd Tramor Modern

Dyddiadau i weddu Llysgenhadon. Ysgol Uwchradd Llanfyllin Llanfyllin SY22 5BJ.

Mae’r ysgol hon yn awyddus i drefnu ymweliad gan Lysgennad sy’n siarad Ffrangeg.. Mae’r athro yn ymwybodol y gall y lleoliad fod yn broblem i rai, ond gobeithio y bydd mwy nag un Llysgennadyn barod i rannu eu profiad gyda ieithoedd a STEM.

Os oes unrhyw un o’n Llysgenhadon STEM yn siarad Ffrangeg ac yn byw yn yr ardal hon yn gallu cynnig dyddiad byddwn yn hapus iawn i gysylltu â’r athro – cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Gall Llysgenhadon STEM fod â diddordeb yn y cyfleoedd canlynol. Nodwch nad yw’r wybodaeth isod yn cael ei ddarparu gan y sefydliad, a nid Gweld Gwyddoniaeth yw’r pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw un o’r cyfleoedd hyn.

Swydd wag ar y Gymdeithas Cadwraeth Forol

Maer Llysgennad STEM Debbie CROCKARD wedi ein hysbysu fod swydd wag ar gyfer Swyddog Allgymorth Addysg yn y Gymdeithas Cadwraeth Forol. Mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â thîm gwych: www.environmentjob.co.uk/job/48039-education-officer

Chwilio am adnoddau Peirianneg Llysgennad STEM ?

Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu cyhoeddi mewn ymateb i’r ffeithiau sy’n peri gofid sef:

Mae’r adnoddau yn cael eu cymeradwyo gan sefydliadau proffesiynol ac yn cael eu cynllunio i fod yn ddefnyddiol ar gyfer digwyddiadau gyrfaoedd a sgyrsiau:

www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2013/nov/25/engineering-how-teach-careers

Diwrnod Cenedlaethol Merched mewn Peirianneg – Cymdeithas Beirianneg Merched

WES sydd yn trefnu Diwrnod Cenedlaethol Merched mewn Peirianneg ar gyfer 23 Mehefin, 2014. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn www.wes.org.uk/nwed. Byddaf yn derbyn pecyn gwybodaeth maes o law a byddaf yn ei ddosbarthu pan fyddaf yn ei dderbyn.

Syniadau Mawr Cymru

Mae yna adran ar y wefan Syniadau Mawr Cymru sy’n amlinellu’r adnoddau dysgu sydd ar gael. Mae’r deunyddiau cwricwlwm ar gyfer pobl ifanc rhwng 5-7, 7-11, 11-14, a hefyd llwybrau dysgu 14-19 a sgiliau allweddol a 16-19 Bagloriaeth Cymru: http://ms.fs4b.wales.gov.uk/sub_sites/yes/content/dynamo/curriculum_materials.aspx.

Making the Future

A ydych yn beiriannydd siartredig gyda diddordeb mewn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr ac ennill profiad tuag at Gymhwysedd Proffesiynol Peirianneg Safonol y Du- Adran D?

Mae Science made simple, Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd a Mark Taylor o Mott MacDonald wedi derbyn grant “Ingenious” i ymgysylltu â’r cyhoedd gan yr Academi Beirianneg Brenhinol i gyflawni ‘Making the Future’. Mae hwn yn brosiect peilot a fydd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ysgol, drwy sesiynau gweithdy rhyngweithiol, i weld sut peirianwyr mynd i’r afael â’r materion sy’n llywio eu gwaith.

Bydd gwirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi a rhagwelir y bydd y gofynion amser yn uchafswm o 5 diwrnod rhwng Medi 2013 a Gorffennaf 2014. Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r prosiect cyffrous hwn, cysylltwch â Gareth Smith gaz@sciencemadesimple.co.uk.

Digwyddiadau Gwaith Natur

Mae Gwaith Natur wedi ei lleoli yng Ngogledd Orllewin Cymru ac yn darparu ystod o gyrsiau dysgu awyr agored mewn gwyddoniaeth a daearyddiaeth ar gyfer grwpiau ysgol. Mae ein rhaglenni hyfforddi athrawon yn datblygu'r defnydd o'r ystafell ddosbarth awyr agored. Rydym yn galluogi dysgu awyr agored. Rydym hefyd wedi bod yn allweddol yn natblygiad y Cardiau Dysgu Amgylcheddol. Rydym yn cynnig pecyn hyfforddi athrawon cynhwysfawr ar gais.

Mwy … www.natureswork.co.uk/professional-courses/courses

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 59 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD/ Rhif Cwmni : 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk