Annwyl Lysgenhadon STEM

Prosiect ymgysylltu ysgolion cynradd

Efallai eich bod wedi sylwi bod yn ddiweddar fod mwy o geisiadau nag arfer o ysgolion cynradd. Mae hyn yw drwy gynllunio yn hytrach na siawns! Drwy hyrwyddo ymgysylltiad ag ysgolion cynradd, rydym wedi gallu asesu'r galw a pherthnasedd i'r Cwricwlwm Cynradd. Nid yw brwdfrydedd athrawon cynradd yn syndod – nid yw llawer wedi dod i addysg o gefndir STEM ac mae cael cymorth Sian Ashton signatureyn y meysydd pwnc hyn yn cael ei werthfawrogi’n fawr.

Dros y tri mis diwethaf mae ein Llysgenhadon wedi ymweld ag ysgolion cynradd ledled Cymru, gan ddarparu gweithdai, sgyrsiau a sesiynau gweithgareddau i lawer o gynulleidfaoedd eiddgar. Cyflwynodd Steve Hoselitz weithdy trawiadol ar systemau tywydd yn Ysgol Gynradd Llandogo ym Mhowys, gan ddangos rhai gweithgareddau rhyfeddol y mae wedi datblygu: Yr Olwyn Cwmwl; Cylchred Dwr; Gwneud Ceiliog y Gwynt ac Amser Tywydd. Mae Steve wedi cael gymaint o effaith fel ei fod wedi cael cais i fynychu ysgolion cynradd Raglan a Chrughywel gyda’r un gweithdy.

Adborth gan Llandogo: "Annwyl Miss Ashton, Rwy’n ysgrifennu i ddiolch i chi am fy helpu i gysylltu â Mr Hoselitz un o’ch Llysgenhadon STEM. Mae newydd orffen ymweld â’n ysgol, gan ein helpu cynnal diwrnod cyffrous iawn am ‘tywydd’. Roedd yn bleser cael Mr Hoselitz yn yr ysgol ac roedd ei gefnogaeth a brwdfrydedd dros y pwnc yn wych. Cafodd bob un o’r plant ddiwrnod gwych." Mark Watson Cydlynydd Gwyddoniaeth Ysgol Gynradd Llandogo

Fairfiled Primary SchoolYn Ysgol Gynradd Fairfield, cyflwynodd Dr Simone Cuff sesiwn ‘Skin Deep’ ar Ficrobioleg. Cymerodd lawer o amser i baratoi platiau agar ar gyfer y disgyblion. Derbyniwyd Simone mor dda gan yr athrawon a’r disgyblion a dyma sylwadau yr athrawes Julie Dharamshi: “Roedd y plant wrth eu boddau gyda gweithgaredd Dr Cuff, ac mae hi’n dod yn ôl heddiw i wneud y cyfan eto gyda Bl 5!”

Bryntirion SchoolFi fy hun? Cymerais at y llyw ar Chwefror 10 ar gyfer y Diwrnod Pontio Ysgol Gynradd yn Ysgol Bryntirion, yn cyflwyno 6 sesiwn ymarferol ar y prawf ar gyfer Clefyd y Siwgwr mewn Eliffant!

Mae bob amser yn dda i gymryd y cyfle i ymgysylltu fel Llysgennad STEM; mae’n atgyfnerthu’r agwedd gadarnhaol a gwerth y rôl. Yn ystod fy ymweliad, mwynhaodd y disgyblion y prawf adweithydd Benedicts – arbrawf syml ond gyda canlyniadau ar unwaith. Mae’n rhaid i chi fod ar eich gwyliadwriaeth fodd bynnag – yn enwedig gyda chwestiynau ar cyfadeiladau copr!

Mae adborth gan athrawon yn cytuno’n gryf fod y gweithgareddau hyn yn atyniadol iawn ac gofiadwy i ddisgyblion ifanc.

Llysgenhadon STEM cysylltu yn Ysgol Uwchradd John Summers, Sir y Fflint

John Summers HighMae ymrwymiadau Ysgolion Uwchradd yn parhau i fod yn uchel yn amcanion y rhaglen STEM Learning. Mae cael mynediad i gyflogaeth yn heriol i lawer o bobl ifanc. Un o swyddogaethau pwysicaf Llysgenhadon yw cyflwyno proffesiynau newydd a sgiliau perthnasol i ddisgyblion.

John Summers HighYn Ysgol Uwchradd John Summers, roedd y Llysgennad STEM Nigel Davies yn bresennol yn nigwyddiad ‘Sgiliau Cyflogadwyedd’ ar 29 Ionawr. Mae Nigel yn Rheolwr Connects Gorllewin Sir y Fflint, ac mae wedi darparu lluniau o’r sesiwn.

Mae fformat y digwyddiadau hyn yn anffurfiol – cyflogwyr o wahanol sectorau yn siarad â grwpiau bach o bobl ifanc. Mae’n caniatáu i gwestiynau agored ac yn dileu rhwystrau o siarad mewn ystafell ddosbarth.

Y nod yw i bobl ifanc ifeithrin hyder a sgiliau ymholi er mwyn gwneud penderfyniadau ar eu llwybr gyrfa a thaith bywyd

Cofnodi eich gweithgareddau STEM

Mae cadw cofnodion o’r gweithgareddau a’r digwyddiadau yr ydych wedi ymgymryd fel Llysgenhadon STEM yn ffordd bwysig iawn o gadw golwg ar y gefnogaeth a ddarperir ar draws Cymru.

Rydym yn gofyn i Lysgenhadon STEM i roi gwybod i ni am yr holl weithgareddau y maent wedi ymgymryd â i STEM Learning, naill ai drwy e-bost i sian.ashton@see-science.co.uk neu drwy fewnbynnu’r wybodaeth ar borth STEM Learning a mewngofnodi gan ddefnyddio eich cyfrinair Llysgennad STEM. Ceir manylion llawn y broses i’w dilyn ar wefan Gweld Gwyddoniaeth. Er mwyn aros ar y gofrestr, STEM mae’n ofynnol i Lysgenhadon STEM i wneud o leiaf un gweithgaredd y flwyddyn, felly er mwyn osgoi cael eu dileu os gwnewch yn siŵr eich bod yn llwytho wybodaeth hon!

Sesiynau sefydlu a sesiynau adnewyddu DBS

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn. Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

1. Sir Benfro. Cefnogaeth Diwrnod Profiad STEM

Dydd Mercher 18 Mawrth. Ysgol Bro Gwaun Abergwaun SA65 9DT

Bydd disgyblion Blwyddyn 7 yn gweithio mewn timau ar her Diwrnod Darganfod CREST. Bydd croeso i Lysgenhadon STEM fynychu fel cefnogwyr / mentoriaid yn ystod y dydd. Os ydych yn gallu bod yn bresennol am awr neu fwy yn ystod yr Her, bydd Rob Woodman yn gwerthfawrogi eich amser yn fawr!

Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

2. Penarth. Rhaglen Elusen Addysg – Diwrnodau Astudio Maes

Mawrth-Mehefin, Pafiliwn Penarth

Mae Penarth Arts & Crafts Ltd yn elusen sy’n dymuno ehangu eu cylch gwaith addysg ar y cyd â Chanolfan Darwin Wallace, Sir Benfro.

Yr Athro Tony Campbell, sydd hefyd yn Llysgennad STEM, yw sylfaenydd y grŵp. Ei nod yw darparu diwrnodau astudio maes sydd yn cyflwyno’r bioleg, daeareg ac ecoleg y traeth a’r parcdir ar gyfer disgyblion 11 i 18 oed o ysgolion uwchradd Penarth. Bydd hyn yn y pen draw yn cynnwys ysgolion uwchradd rhanbarthol eraill. Byddent yn falch o gyfarfod unrhyw Lysgenhadon STEM a hoffai gymryd rhan fel athro / tiwtoriaid a chynorthwywyr addysgu, llunio disgrifiad o’r rhaglen (yn seiliedig ar ecoleg y traeth yn benodol i gyd-fynd â’r cwricwlwm). Os hoffech chi i gwrdd â’r grŵp i gynorthwyo gydag argymhellion ar gyfer eu Rhaglen gadewch i mi wybod ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

3. Ynys Môn. Darlithoedd DNA; gweithdai; cyflwyniadau

Unrhyw Dydd Llun pm neu ddydd Gwener am. Ysgol Uwchrad Caergyb,i Caergybi LL65 1NP

Byddai’r athrawes Helen Bladwell yn croesawu ymweliad gan Lysgennad STEM i ddarparu sesiwn ar DNS / Geneteg ar gyfer ei Dosbarth Gwyddoniaeth Gymhwysol Blwyddyn 13 Safon Uwch. Mae 11 o ddisgyblion yn y dosbarth, byddai sesiwn o 1.5 – 2 awr yn ddelfrydol. Am fwy o wybodaeth ac i wirfoddoli cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

4. Caerdydd. Wythnos Sgyrsiau Llysgennad STEM

13 Mawrth – 20. Ysgol Teilo Sant, Caerdydd CF23 9DT

Bob blwyddyn mae’r ysgol yn cynnal cyfres o sgyrsiau gan Lysgenhadon STEM ar eu gyrfaoedd neu agweddau ar eu Ymchwil / Bywyd Proffesiynol. Byddai’r ysgol yn falch iawn i groesawu chi ar unrhyw ddiwrnod o’ch dewis ar gyfer sgwrs yn y bore. Dim ond 5 Llysgennad sydd angen i lenwi yr amserlen ar gyfer Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth! Gwirfoddolwch ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

5. Caerdydd. Sesiwn STEM ac Ieithoedd

Mawrth 4. Ysgol Plasmawr Pentrebane Road, Caerdydd CF5 3PZ

Mae angen Llysgennad STEM sydd â sgiliau Iaith Dramor i gyflwyno sesiwn yn ystod diwrnod gyrfaoedd. Os ydych chi wedi darllen neu wedi cymryd rhan yn y prosiect STEM – ITM, ac ar gael ar y dyddiad hwn, rhowch wybod i mi – dyma brofiad cyntaf yr ysgol hon o’r sesiwn STEM -IMT! cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

6. Caerdydd. Noson Gyrfaoedd STEM

Dydd Mawrth 24 Mawrth 4.30-6.00pm. Coleg Dewi Sant, Caerdydd CF23 5QD

Byddai’r Coleg yn ddiolchgar iawn pe tai Llysgenhadon yn gallu mynychu’r digwyddiad hwn i siarad am eu gyrfa neu yrfaoedd STEM yn gyffredinol ac yn ateb unrhyw gwestiynau gan fyfyrwyr a all godi. Byddai hyn yn ddigwyddiad ar gyfer disgyblion 6ed Dosbarth a rhieni. Os ydych ar gael cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

7. Bangor. Ysgol Gwyddorau Eigion Ffair Yrfaoedd Prifysgol Bangor

Dydd Mercher 18 Mawrth 1-5pm. Prifysgol Bangor, Porthaethwy

Y thema eleni yw “Adnoddau Cynaliadwy”. Byddai’r ysgolion yn croesawu siaradwyr a stondinau i ysbrydoli ein cenhedlaeth nesaf o wyddonwyr a’i cyflwyno i’r diwydiant rhyngddisgyblaethol hwn, gan fod angen cynyddol am ddulliau gwirioneddol arloesol i wneud y cloddio o adnoddau cynaliadwy ar gyfer y dyfodol rhagweladwy. Os hoffech chi fynychu naill ai fel siaradwr neu gyda stondin fechan, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

8. Trecelyn, Caerffili. Microbioleg

Dyddiadau Hyblyg Chwefror-Ebrill. Ysgol Gyfun Trecelyn, NP11 5FR

Mae’r ahrawes Julia Morgan yn chwilio am Lysgennad gyda profiad mewn Microbioleg ar gyfer disgyblion Bl 10 disgybl (TGAU). Y pynciau y maent yn eu hastudio yw: microbau mewn Bio- danwyddau; penisilin; Protein a Llygredd micro. Byddai sesiwn ar unrhyw un o’r pynciau hyn yn gwella dealltwriaeth y disgyblion o’r pwnc. Os ydych ar gael gadewch i mi wybod ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

9. Casnewydd. Sgyrsiau Proffesiynau STEM 30 munud

Dydd Iau 12 o Fawrth. Ysgol Uwchradd Casnewydd, NP20 7YB

Mae’r ysgol yn chwilio am Lysgenhadon STEM i gymryd sesiwn rhyngweithiol gyda disgyblion. Bydd y sesiwn yn cynnwys trafodaeth ar eich llwybr gyrfa a chyflogaeth:

Os ydych yn dymuno gwirfoddoli cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

10. Wrecsam. Digwyddiad ‘Sgiliau Cyflogadwyedd’

Dydd Mercher 11 Chwefror am 1pm. Ysgol Clywedog, Wrecsam LL13 7UB

Bydd disgyblion Bl 9-11 yn mynychu’r digwyddiad hwn. Mae croeso i chi ddod â arddangosfa / stondin ac adnoddau a fydd yn egluro eich Cyflogaeth a Cyflogwr.Gwahoddir Llysgenhadon STEM o amrywiaeth o sectorau. Os ydych yn dymuno mynychu yn bersonol i gwrdd â’r disgyblion ar gyfer trafodaethau anffurfiol mae croeso cynnes i chwi wneud hynny! Gellir cofrestru gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

11. Wrecsam. Digwyddiad Sgiliau Cyflogadwyedd ‘

Dydd Mercher 4 Mawrth 11am-2:30pm. Coleg Cambria, Rhiwabon, Wrecsam LL13 7RF

Bydd myfyrwyr Coleg Cambria yn mynychu’r digwyddiad hwn. Mae croeso i chi ddod â arddangosfa / stondin neu ac adnoddau a fydd yn egluro eich Cyflogaeth a Cyflogwr. Gwahoddir Llysgenhadon STEM o amrywiaeth o sectorau. Os ydych yn dymuno mynychu yn bersonol i gwrdd â’r disgyblion ar gyfer trafodaethau anffurfiol mae croeso cynnes i chwi wneud hynny! Gellir cofrestru gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

12. Rhos. Diwrnod Gyrfaoedd. ‘ Clwstwr Ysgolion y Grango’

Dydd Iau 26 Mawrth 9:30am–3pm. Theatr Stiwt Broad Street, Wrecsam LL14 1RB.

Bydd disgyblion a rhieni o’r clwstwr Ysgolion Cynradd ac o Ysgol y Grango Feeder yn mynychu’r digwyddiad anffurfiol sy’n anelu at ddod â phobl ifanc i gysylltiad â gweithwyr STEM proffesiynol o bob cefndir ac o amrywiaeth o gyflogwyr. Bydd eich presenoldeb yn cael ei groesawu ar gyfer unrhyw ran o’r diwrnod – mewn digwyddiad lle bydd 330 o ddisgyblion a rhieni yn cael mewnwelediad i gyfleoedd ar gyfer cyflogaeth / addysg bellach yn eu cymuned leol.

Os ydych yn dymuno mynychu cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

13. Sir Ddinbych. Llanelwy. Noson Gyrfaoedd

Dydd Iau 12 Mawrth 4.30-6.30pm. Ysgol Glan Clwyd LL17 0RP

Bydd disgyblion o Blwyddyn 11 – 13 (15 – 18 oed oed) yn bresennol yn y noson, gyda’r nod o ddatblygu eu gwybodaeth ar lwybrau gyrfa ar ôl ysgol. Prentisiaethau, dewisiadau Gradd, Cyfleoedd gwaith lleol a mewnwelediad Cyflogaeth a Sgiliau fydd canolbwynt y digwyddiad. Bydd hwn yn ddigwyddiad anffurfiol a fydd hefyd yn cael ei fynychu gan ysgolion uwchradd lleol o Sir Ddinbych.

Bydd eich presenoldeb o werth mawr i gynrychioli llwybrau gyrfa STEM – cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

14. Casnewydd. Ffair Gyrfaoedd

Dydd Mercher 25 Chwefror (digwyddiad ar ôl ysgol) Amseroedd i’w gadarnhau. Ysgol Basaleg, Casnewydd NP10 8NF

Mae’r athrawes Patricia Williams yn chwilio am Lysgenhadon STEM / Cyflogwyr ar gyfder Ffair Gyrfaoedd Bl 9. Roedd yr ysgol yn gwerthfawrogi presenoldeb Llysgenhadon STEM yn eu digwyddiad y llynedd, a byddem yn falch iawn i groesawu Llysgenhadon unwaith eto. Os oes gennych ddiddordeb ac rydych gael gadewch i mi wybod yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

15. Abertawe. Gwyddoniaeth Bocs Sebon

Dydd Sadwrn 6 Mehefin. Blaen Traeth Abertawe

Mae STEM Llysgennad Natalie de Mello yn ceisio cefnogaeth ei chyd-Lysgenhadon STEM! Mae Natalie yn rhan o’r tîm sy’n cydlynu’r digwyddiad poblogaidd ar Draeth Abertawe. Gofynnir am Lysgenhadon STEM fel siaradwyr. Bydd sgiliau Cyfathrebu Gwyddoniaeth â’r cyhoedd yma, pwnc sy’n gysylltiedig â’ch gwaith / byddai ymchwil hefyd yn ddelfrydol. Os gallwch chi helpu Natalie neu os hoffech fwy o wybodaeth am rolau eraill, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

16. Aberdâr. Rhaglen Ysbrydoliaeth Mathemateg ar gyfer disgyblion Mwy Galluog a Thalentog

Dyddiadau Hyblyg Chwefror-Mehefin. Ysgol Gymunedol Abredare, Aberdâr CF44 8SS

Mae’r athrawes Nia Innes yn chwilio am Lysgenhadon STEM i ymweld â disgyblion Mwy Galluog a Thalentog. Hoffai i’w hysbrydoli gydag amrywiaeth o gyfleoedd proffesiynol y gellir cael mynediad iddynt trwy yrfaoedd STEM. Pe gallech gyflwyno sgwrs ddiddorol i ennyn brwdfrydedd disgyblion lefel TGAU byddwn yn falch i wneud y cyflwyniad: cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

17. Treorci. Carwsél Gyrfaoedd

Dydd Gwener 27 Chwefror 9:30am–3pm. Ysgol Gyfun Treorci, Treorci CF42 6UL

Mae Llysgenhadon STEM yn cael eu croesawu yn eiddgar i Garousel Gyrfaoedd o weithdai. Byddai gweithdy o 30 munud / sesiwn rhyngweithiol ar eich llwybr gyrfa yn ddelfrydol. Cyn y dydd mae disgyblion yn dewis nifer o weithdai. Y gobaith yw na fydd maint bob gweithdy yn fwy na 15 o ddisgyblion.

I wirfoddoli neu gael mwy o wybodaeth gysylltu â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

18. Llanilltud Fawr. Gwyddor Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol

Chwefror – Pasg. Ysgol Llanilltud Fawr CF61 1TQ

Mae’r athro Dave Goodger yn ceisio cymorth ar gyfer ei ddisgyblion Blwyddyn 8. Maent yn astudio uned gwyddoniaeth a Iechyd a Ffitrwydd. Mae’r cwricwlwm yn cynnwys effaith ymarfer ar gyfradd anadlu ac adnoddau dynol; system cylchrediad y gwaed; system resbiradol; rhannau o, a swyddogaeth y system anadlu; gordewdra; effeithiau cemegau ar system cylchrediad y gwaed ac anadlol; cynnwys egni o fwydydd.

Os yw eich arbenigedd yn cwmpasu unrhyw un o’r meysydd hyn a gallech gynnig ymweliad un awr i’r ysgol, byddai’n cyfoethogi dealltwriaeth y disgyblion o’r pwnc. Byddaf yn falch o glywed gennych ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

19. Castell-Nedd. Gyrfaoedd Cemeg

Tymor y Pasg. Castell-Nedd Coleg, Castell Nedd, Port Talbot SA10 7RF

Cafodd yr athrawes Samantha Oxley gymorth mawr gan Lysgennad STEM ar ymweliad y llynedd. Byddai’n gwerthfawrogi pe gallai Llysgennad STEM gyda chefndir mewn Cemeg ymweld â hi a’i disgyblion lefel A. Y nod yw cynnig cipolwg ar yr amrywiaeth cyffrous o gyfleoedd y gall cymhwyster mewn Cemeg gynnig.

Mae’r dyddiadau yn hyblyg iawn. Bydd Samantha yn falch o glywed oddi wrthych, anfonwch unrhyw hargaeledd i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

20. Wrecsam. Yr Her Landrover

dyddiadau Chwefror – Ebrill i’w trafod. Ysgol Sant ChristopherWrecsam L13 8NE

Mae 15 o ddisgyblion o’r ysgol yn cymryd rhan mewn Her Dylunio ac Adeilad. Y gwaith yw adeiladu cerbyd a reolir o bell. Mae disgyblion rhwng 14-18 oed. Mae’r athrawes yn chwilio am Lysgennad STEM gyda gwybodaeth dda o adeiladu ymarferol. Os ydych yn gallu helpu ac ymweld â’r prosiect – hyd yn oed ar gyfer un sesiwn – byddai eich gwybodaeth yn werthfawr iawn! Cysylltwch â gadael i mi wybod ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

21. Powys. Sesiynau Ysgolion Cynradd

Chwefror – diwedd Mawrth. Ysgol Gynradd Llangors LD3 7UB.

Mae disgyblion CA2 yn cwmpasu pynciau sydd yn cynnwys Mathemateg; deunyddiau; Codau a Seryddiaeth. Byddai’r athrawes Jude Hurn yn gwerthfawrogi yn fawr pe gallai Llysgennad STEM gyflwyno sesiwn ar unrhyw un o’r pynciau hyn. Byddai’n ddelfrydol pe gallai elfen o weithgaredd ymarferol gael ei gynnwys. Cysylltwch gan a nodi eich dewis pwnc ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

22. Sir Benfro. Sesiynau Ysgolion Cynradd

Chwefror – diwedd mis Mawrth. Ysgol Glannau Gwaun Abergwaun SA65 9AH

Mae disgyblion CA2 yn astudio y pynciau canlynol. Byddai sesiwn gan Lysgennad STEM yn cael ei groesawu yn fawr gan y disgyblion a’r athrawes Nicola Williams:

Os ydych yn awyddus i gefnogi yr ysgol cyswlltwch gan nodi eich dewis pwnc ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

23. Aberystwyth. Diwrnod Gofod Cynradd!

Dydd Iau 19 Mawrth. Ysgol Plascrug SY23 1HL

Ar y diwrnod, bydd disgyblion dosbarth derbyn yn cymryd rhan mewn nifer o sesiynau ar y Thema Gofod. Mae’r athrawes yn chwilio am Lysgenhadon STEM a allai ddarparu sesiwn ar y gofod yn gysylltiedig ar unrhyw agwedd o’r Gofod neu Cysawd yr Haul sydd yn addas ar gyfer disgyblion ifanc iawn. Amserlen y gweithdai yw

Bydd 15 o ddisgyblion yn mynychu pob sesiwn. Os gallwch fynychu gadewch i mi wybod, mae gennym rai syniadau ac adnoddau a phecynnau os oes angen. Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

24. Sir Benfro. Sesiynau Ysgolion Cynradd

Adeiladu a Deunyddiau. Ysgol Gynradd Casblaidd SA62 5LZ

Byddai’r athro yn gweld cefnogaeth Llysgennad STEM yn amhrisiadwy ar gyfer sesiynau rhyngweithiol sy’n gallu bod yn hyblyg i’r ddau ddosbarth yn yr ysgol fach. Y thema ar gyfer y tymor yw adeiladau, felly byddai unrhyw beth am ddeunyddiau y gellid eu defnyddio ar gyfer unrhyw fath o adeilad yn briodol. Mae 30-40 plant yn ysgol gyfan felly bydd eich cynulleidfa rhwng 3-11 oed oed!

Ar gyfer ysgol a fyddai wrth eu bodd yn cwrdd yn Llysgennad STEM, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Gall Llysgenhadon STEM fod â diddordeb yn y cyfleoedd canlynol. Nodwch nad yw’r wybodaeth isod yn cael ei ddarparu gan y sefydliad, a nid Gweld Gwyddoniaeth yw’r pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw un o’r cyfleoedd hyn.

Cynllun Grant Addysg Peirianneg

Agorodd y Cynllun Grant Addysg Beirianneg ar gyfer cyflwyniadau ddoe. Mae hwn yn gyfuniad newydd o’r IET a chronfeydd addysg IMechE, ac yn dyfarnu grantiau o hyd at £15,000 yn ogystal â’r grantiau gwerth £5000 a ddyrannwyd yn flaenorol. Deiliaid Cytundeb STEM Learning wedi bod yn arbennig o lwyddiannus wrth gael cyllid yn y blynyddoedd blaenorol o’r cynllun IET, felly cymerwch olwg ac yn meddwl am gyflwyniad cyn y dyddiad cau ar 3 Mawrth.

Wythnos Gwyddoniaeth Gofal Iechyd 2015

Bydd Wythnos Wyddoniaeth Gofal Iechyd 2015 yn cydredeg ag Wythnos Wyddoniaeth Prydain, rhwng 13-22 Mawrth. Bydd Ymddiriedolaethau’r GIG yn ymgysylltu â’u cymunedau lleol drwy gydol yr wythnos.

Rhan fawr o Wythnos Gwyddoniaeth Gofal Iechyd Cymru yw gwybodaeth am yrfaoedd. Mae Gwyddor Gofal Iechyd yn gymhwyster ymbarél ar gyfer nifer o ddisgyblaethau a arferai fod yn radd ar wahân – awdioleg, ffisioleg, gwybodeg, a ffiseg feddygol. Mae hyn yn gwneud HCS yn ddewis gwych ar gyfer y rhai sy’n awyddus ar yrfaoedd clinigol a / neu biofeddygol, ond yn chwilio am ddewisiadau eraill i feddygaeth neu nyrsio. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau yn cael cyfraddau cyflogaeth ar ôl graddio uchel iawn.

Mae nifer o Lysgenhadon gyda’r cefndiroedd hyn – mae’r Llysgenhadon Gwyddor Gofal Iechyd GIG – yn awyddus i weithio gydag ysgolion i godi ymwybyddiaeth o’r gyrfaoedd hyn. Gellir cael pecyn cymorth pwrpasol ar eu gwefan y gallai Llysgenhadon STEM ei ddefnyddio. Efallai y bydd rhai o’r deunyddiau hyn hefyd fod o ddiddordeb i athrawon. www.nhscareers.nhs.uk/explore-by-career/healthcare-science/healthcare-science-ambassadors-toolkit/

Recriwtio Prentisiaid Aberporth 2015

Mae swyddi gwag Prentisiaid Aberporth ar gyfer 2015 bellach yn fyw ar y system, cyfeirinod 5187. Dwy swydd Prentisiaeth Offeryniaeth sydd ar gael yn 2015. Rhaid i bob ymgeisydd fod wedi cyflawni o leiaf 5 TGAU Graddau A * – C mewn Mathemateg, Saesneg Iaith, Gwyddoniaeth a gorau oll os oes ganddynt TGCh. Gallant hefyd recriwtio ymgeiswyr ar eu graddau disgwyliedig.

Bydd yr hyfforddiant mewn swydd yn cael ei gynnal yn Aberporth, a bydd yr hyfforddiant technegol yn digwydd yn y QinetiQ, Ysgol Hyfforddi Prentisiaid, Boscombe Down ar sail rhyddhad bloc. Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr llwyddiannus i fyw oddi cartref yn ystod y cyfnodau hyn. Bydd llety a theithio yn ystod y cyfnod hwn yn cael ei ariannu, ni fydd llety yn cael ei ariannu yn Aberporth.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ennill y cymwysterau canlynol:

Yn ychwanegol at y cymwysterau hyn fe fydd cyfle i’r unigolyn i ehangu eu sgiliau a’u profiad trwy weithgareddau, prosiectau a lleoliadau allgyrsiol o fewn y busnes. Gellir anfon ceisiadau i www.qinetiq.com/careers www.besomebody.qinetiq.com/Pages/apply.aspx. Ar gyfer unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Julie Cope yn jcope@qinetiq.com.

Cyhoeddiad gan y Gymdeithas Athrawon Gwyddoniaeth Genedlaethol

Gwirfoddolwch fel barnwr rhithwir gyda eCYBERMISSION, cystadleuaeth STEM ar y we am ddim i fyfyrwyr mewn graddau 6 i 9.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk