Annwyl Lysgenhadon

Llysgenhadon yn y penawdau

Mae amryw o'n Llysgenhadon wedi mwynhau proffil uchel ar hyd a lled Cymru yn ystod y mis diwetha. Yng Ngwobrau STEM Learning yn Nhŷ'r Arglwyddi yn ddiweddar cyrhaeddodd Magnox y 3 uchaf yng nghategori Cyflogwr STEM y Flwyddyn. Maent yn llawn haeddu'r enwebiad ac roeddem yn falch dros ben o glywed y ganmoliaeth a'u llwyddiant wrth gyrraedd 3 uchaf categori hynod o gystadleuol.

Sprekens Sie Wissenschaft?

Jana WittDaeth mwy o ddiddordeb gan y cyfryngau pan aeth y Llysgennad Jana Witt i Ysgol Gyfun Y Bontfaen i gynnal sesiwn wych fel rhan o'n prosiect partneriaeth gyda CILT Cymru.

Roedd Jana wedi datblygu amserlen awr a hanner oedd yn cynnwys cyflwyniad o'i chefndir hi, yna disgyblion yn gofyn cwestiynau mewn Almaeneg ac yn olaf dau her rhyngweithiol ymarferol.

Roedd ITV Cymru a BBC Cymru yno yn ffilmio'r sesiwn a bu canmoliaeth uchel gan bawb. Roedd y disgyblion wedi mwynhau'n fawr a'r teimlad ymysg yr athrawon gwyddoniaeth a ieithoedd modern oedd ei fod wedi rhoi mewnwelediad iddyn nhw ac i'r disgyblion i ystod o yrfaeodd.

Jana WittRydym yn llongyfarch pob un o'n Llysgenhadon sydd yn ymwneud â'r prosiect ac, fel gyda pob Llysgennad, mae'r ansawdd a'r effaith yn cael ei broffilio yn ehangach nag erioed.

Bydd yr hanes ar y teledu dros yr wythnos nesa a byddant yn dilyn y stori gyda Llysgenhadon eraill.

Dywedodd Cilt Cymru a'r athrawes Emma Green: "Jana – Dwi am eich llongyfarch ar eich sesiwn wych heddiw. Roedd cymaint o amrywiaeth fel bod yn cadw diddordeb y disgyblion. Roedd hi wir yn fraint i mi fod yno! Roedd y bore wedi ei gyflwyno'n hynod o dda ac yn rhoi digon i ysgogi'r disgyblion i feddwl. Diolch yn fawr iawn am yr holl waith a'r amser aeth I mewn I baratoi'r sesiwn. Mae'n bendant wedi talu! Heb os nac oni bai, roedd y sesiwn wedi cyrraedd ei nod o wneud i'r disgyblion sylweddoli eu bod yn gallu cyfathrebu mewn Almaeneg a Ffrangeg mewn cyd-destun real."

Prosiect Emily yn llwyddiant!

Capestone photo 1Yn dilyn llawer iawn o waith cynllunio, llwyddodd Emily Davies i gwblhau'r dasg o groesawu Ysgol Gynradd Broadhaven i Capestone Poultry Farm. Roedd busnes y Fferm yn rhan o raglen Ffermio ar S4C nos Lun, Rhagfyr 3ydd a dangoswyd clip o ymweliad y plant.

Capestone photo 2Mae plant o Ysgol Gynradd Broadhaven ym Mhenfro wedi cael blas o fywyd ar fferm dofednod. Mae Emily yn gweithio ar Fferm Organig Capestone, sydd wedi ei leoli mewn 350 acr ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, a threfnodd yr ymweliadau fel bod plant yn cael gwell dealltwriaeth o sut y mae bwyd yn cael ei gynhyrchu.

Capestone photo 3Mae cig eidion ac oen yn cael eu cynhyrchu ar y fferm, ond pwyslais yr ymweliadau gan blant ysgol lleol dros yr wythnosau diwethaf oedd ar gynhyrchu dofednod. Mae traddodiad o godi tyrcwn ar y fferm ers yr 1920au ond tua 15 mlynedd yn ôl dechreuwyd cadw ieir organig hefyd. Mae'r adar yn cael eu magu o gywion diwrnod oed, oedd yn golygu bod digon i ddiddori'r disgyblion. Roedd cyfle i'r plant ddal rhai o'r cywionyn eu dwylo o fewn eu sied clud (sydd yn cael ei dwymo i tua 30 gradd!). Aethant hefyd i un o'r siediau tyrcwn, lle roedd miloedd o adar maes yn cysgodi rhag y glaw. Dysgodd y plant am bwysigrwydd cadw dwylo ac esgidiau yn lân o amgylch yr adar er mwyn atal afiechydon.

Hefyd roedd cyfle i'r plant ymweld â'r ardal brosesu ar y fferm i weld sut mae'r adar yn cael eu paratoi a'u pacio ar gyfer eu gwerthu. Roedd gwrthgyferbyniad tymheredd wrth iddynt weld oergellau a rhewgellau gyda thymheredd cyn ised â meinws 18 gradd, ac roedd cyfle i weld peirianwaith nodedig.

Helen Hughes

Hedfan yn Uchel yn Ysgol Esgob Morgan gyda Mohamed Latif a Kayleigh Jones

Flying High at Ysgol Esgob Morgan with Mohamed Latif and Kayleigh JonesFaint o bobl fedrwch chi eu ffitio mewn adain awyren? Pa mor dywyll yw hi mewn adain awyren? Gan faint oedd Concorde yn ymestyn wrth iddo hedfan? Dyma dri o'r cwestiynau ofynnodd ein plant ni i Mohamed, un o'n Llysgenhadon STEM ni, wythnos diwetha. Ar ôl hanner tymor byddwn yn gweithio gyda Mark, ein Llysgennad STEM arall, yn gwneud rocedi! Mae'r cyffro a'r egni mae STEM wedi dod i'n hysgol ni yn cyrraedd yr uchelfannau yn barod!

Yma yn Ysgol Esgob Morgan rydym yn hoffi datblygu cwricwlwm cyffrous ac arloesol a'i gynnig i bob disgybl. Rydym yn gweld gwerth Gwyddoniaeth a Mathemateg a sut y gallent fynd a disgyblion tuag at yrfaoedd cyffrous.

Mae ein plant ni eisioes yn frwd dros Fathemateg a Gwyddoniaeth ac maent wedi cymeryd rhan mewn cystadleuaeth Mathemateg mawr a dod yn gyntaf gan ennill cluniadur i'r ysgol a thocynnau Amazon i'w hunain, ond roeddem eisiau cymeryd y brwdfrydedd yma ac adeiladu arno gan ddefnyddio cysylltiadau gyda'r gymuned a diwydiant.

Dyna sut y cefais fy hun yn darllen ynglŷn â STEM Learning a sut y gall gynnig cyfle i arbenigwyr diwydiannol weithio gydag ysgolion a chyfle i ysgolion weithio gydag arloeswyr ein economi.

Cysylltais â Sian trwy ebost gan roi ychydig o fanylion am ein hysgol a sut yr oeddem yn gobeithio elwa o'r prosiect, a gwnaeth hi'r gweddill!

O fewn tri diwrnod cefais ddau ebost yn rhoi manylion ein Llysgenhadon STEM, a sut i gysylltu â nhw.

Y cam cyntaf oedd cwrdd â Mohamed; death i'r ysgol a rhoi sgwrs i bob un o'n dosbarthiadau gan roi cyfle iddynt ofyn unrhyw gwestiynau. Mae'n dod yn ei ôl cyn y Nadolig i gynnal cwis mathemateg i athrawon, staff cynorthwyol a llywodraethwyr! Wythnos nesaf byddwn yn croesawu Mark i'r ysgol; mae'n dod i weithio gyda blwyddyn 4 i adeiladu rocedi! Dwi'n meddwl fy mod i mor gyffrous â'r plant!

Pa ffordd well i gymryd brwdrfrydedd dros Wyddoniaeth a Mathemateg a'i feithrin ymhellach trwy groesawu arbenigwyr yn eu meysydd sydd wedi defnyddio eu cariad at y pynciau i'w harwain i yrfaoedd cyffrous!

Hoffem ddiolch i'n Llysgenhadon STEM ac i STEM Learning am ein cefnogi gyda hyn. Mae'n rhan ganolog o'r agenda Cwricwlwm Cyfoethogi a Lles sydd ganddon ni yma yn Ysgol Esgob Morgan.

Richard Hatwood & Lorraine Dalton. Arweinyddion Pwnc Mathemateg

"When snot is green and when it's snot"

Operation OuchBydd y Llysgennad STEM Dr Kelly BéruBé, o Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd, yn ymddangos ar Sianel CBBC ar raglen Operation Ouch, Pennod 12 ar Ragfyr 19 am 5:45pm. Bydd Dr BéruBé yn arddangos y gwir afiach ond angenrheidiol am "boogies, mucous and phlegm".

Edrych am Anrheg Nadolig munud ola?

Sheila DargonMae Dr Sheila Dargan wedi dod yn "Calendar Girl" trwy ymddangos fel 'Awst' mewn calendr arloesol i hybu gwaith merched mewn Gwyddoniaeth. I archebu neu am fwy o fanylion ewch i www.cardiff.ac.uk/biosi/newsandevents/news/newsstories/celebrating-the-female-face-of-science.html.

Sian AShton signature

Anfonwch eich adborth i ni

Cofiwch roi adborth ar unrhyw ddigwyddiad yr ydych chi yn rhan ohonno (beth bynnag eich profiad chi) arlein yma.

nol i'r cychwyn Cyfarfodydd Sefydlu Llysgenhadon

Cynhelir y gyfres nesaf o gyfarfodydd sefydlu ar y dyddiadau canlynol – i fwcio lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae’n orfodol i Lysgenhadon sydd newydd gofrestru fynychu cyfarfod sefydlu a dod â’u dogfennau adnabod gyda nhw. Mae croeso i Lysgenhadon Cymeradwy fynychu hefyd.

Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

Am fwy o wybodaeth am y ceisiadau ysgolion, dilynwch y cyswllt. Bydd hyn yn cymrud chi i’r adran berthnasol ar y dudalen we-ceisiadau Llysgenhadon STEM. Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

 1. Cymru gyfan. Parlez-vous Gwyddoniaeth? Lleoliadau a dyddiadau i'w cytuno gyda Llysgenhadon ar draws Cymru. Mwy o wybodaeth…
 2. Caerdydd. Sgwrs pwnc ysbrydoledig. Ysgol Mary Immaculate School Gwenfo, Caerdydd. Chwefror 2013. Mwy o wybodaeth…
 3. Bangor. Fy Ngyrfa a Fi. Dyddiadau yn yr Hydref i'w cytuno gyda Llysgenhadon. Mwy o wybodaeth…
 4. Gorllewin a rhannau o Ganolbarth Cymru. Sgiliau Syrcas a Grymoedd. Lleoliadau mewn nifer o ysgolion cynradd. Tymor y Gwanwyn. Mwy o wybodaeth…
 5. Ystrad Mynach. Arbenigwr Roboteg a / neu Llysgennad sy'n siarad Ffrangeg. Dyddiadau yn nhymor y Gwanwyn i'w cytuno gyda'r Llysgennad. Mwy o wybodaeth…
 6. Caerdydd. Gwasanaethau Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pherianneg. Cyflwyniad pwnc mewn gwasanaeth. 15–24 Mawrth 2013. Mwy o wybodaeth…
 7. Caerffili. Cemeg Ymarferol yn y Gweithle. Ionawr / Chwefror 2013. Mwy o wybodaeth…
 8. Cwmbran. Cymhwysiad a Thechnoleg Pŵer Solar neu Wynt. Ionawr / Chwefror 2013. Mwy o wybodaeth…
 9. Caerdydd. Siarad gyda'r Byd. Sgwrs pwnc neu weithdy TGC/Telathrebu. Hydref 2012 / Gwanwyn 2013. Mwy o wybodaeth…
 10. Casnewydd. Gwe Natur. Cadwyni bwyd a byd natur. Tymor yr Hydref. Mwy o wybodaeth…
 11. Rhondda Cynon Taf. Cymwysiadau ymarferol Cemeg a Ffiseg. Unrhyw ddyddiadau yn nhymor y Gwanwyn. Mwy o wybodaeth…
 12. Penybont. Delfryd ymddwyn i ferched. Rhagfyr 19 2012. Mwy o wybodaeth…
 13. Casnewydd. Thema Harry Potter. 15-24 Mawrth 2013. Mwy o wybodaeth…
 14. Abertawe. Cyflwyniad Gwyddoniaeth Milfeddygol neu Gofal Anifeiliaid. Tymor y Gwanwyn, dyddiadau i siwtio'r Llysgenhadon. Mwy o wybodaeth…
 15. "Arkwright Scholars" – mentora. Mentor dwy flynedd drwy Skype; galwadu ffôn; ebost a chyfarfodydd wyneb yn wyneb achlysurol. Mwy o wybodaeth…
 16. Cymru gyfan. Cyfweliadau radio gyda Llysgenhadon – Rhys Phillips, Radio Cardiff. Dyddiadau i'w cytuno gyda Rhys. Lleoliad – o'ch cartref eich hun neu yn y stiwdio yng Nghaerdydd. Mwy o wybodaeth…
 17. Caerffili. Peirianwyr a'r Chweched Dosbarth. Dyddiadau hyblyg i siwtio Llysgenhadon. Mwy o wybodaeth…
 18. Bro Morgannwg. Noswaith Opsiynau / Sgwrs disgyblion TGAU ar signal diwifr ac amlblecsu. Mwy o wybodaeth…
 19. Caerdydd. Noson edrych ar y sêr. Tymor y Gwanwyn, 8-10pm. Mwy o wybodaeth…
 20. Bwcle, Sir y Fflint. Sesiynau diwrnod anffurfiol Byd Gwaith. 30 Ionawr 2013. Mwy o wybodaeth…
 21. Gorllewin Cymru. Cyfweliadau ffug ar gyfer Y Byd Gwaith. Ysgolion ym mhob rhan o'r Gorllewin. Tymor y Gwanwyn. Mwy o wybodaeth…
 22. Bro Morgannwg. Daearegwyr yn y cnawd! Dyddiadau hyblyg i siwtio Llysgenhadon. Mwy o wybodaeth…
 23. Caer. Ymweliad i weithle diddorol. Dyddiadau o'ch dewis chi. Mwy o wybodaeth…
 24. Abertileri. Technoleg Bwytadwy / Peirianneg er mwyn Bywyd. Tymor y Gwanwyn, dyddiadau i'w cadarnhau. Mwy o wybodaeth…

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Am fwy o wybodaeth am cyfleoedd eraill, dilynwch y cyswllt. Bydd hyn yn cymrud chi i’r adran berthnasol ar y dudalen we-cyfleon eraill Llysgenhadon STEM.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 59 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD/ Rhif Cwmni : 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk