Annwyl Llysgennad STEM

Hoffwn gynnig Cyfarchion y Tymor / Nadolig Llawen ar gyfer 2011. Yn bwysicaf oll hoffwn ddiolch i chwi am eich cyfraniadau er mwyn cynyddu y gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer cyfoethogi a chefnogi addysg. Os ydym yn ystyried fod 671 gweithgaredd Llysgenhadon wedi eu cofrestru yn ystod y flwyddyn mae’n adlewyrchu faint o gysylltiadau gyda ysgolion sydd wei eu cyflawni gennych chi.

Fodd bynnag, rwy’n credu ein bod yn sylweddoli y sialensiau fydd yn ein gwynebu yn 2012, ond ‘rydym yn ddiolchgar y bydd un golau llachar, eich arbenigedd proffesiynol, yn disgleirio sydd yn allwedd i gynnydd a thŵf. Felly bydd 2012 yn rhoi sylw haeddiannol i rai yn y byd STEM, a bydd yn dysteb i’r rhai sydd wedi gwneud dewis caled yn eu gyrfaoedd.

Yn y cylchlythyr hwn

Newyddion Llysgennad STEM

Cysylltu ysgolion gyda Llysgenhadon – Arfer Gorau

Un broblem all godi i ysgolion yw sut i wneud y gorau o’u cysylltiad gyda’r Llysgenhadon ac ehangu’r cyfleon ar gyfer ymweliad Llysgennad.

Yn ddiweddar cynigiodd St Cyres amrywiaeth o syniadau oedd yn rhoi hyblygrwydd i Lysgenhadon o ran y math o sesiwn a’r dyddiadau. Cynigiodd Jo Rowlands, y Pennaeth Gwyddoniaeth, bod Llysgennad yn gallu dewis rhwng cyflwyniadau gyrfaoedd neu bwnc ar ddyddiau oedd yn dibynnu ar argaeledd y Llysgennad neu, os oedd amser yn brin, gallent ddefnyddio’r egwyl ginio ar gyfer cinio anffurfiol – ar ffurf sesiwn cwestiwn ac ateb – gyda’r chweched dosbarth. O ganlyniad i’r syniad yma ymwelodd 5 Llysgennad â’r ysgol.

Mae Ysgol St Teilo wedi cynnig cyfres o gyflwyniadau mewn gwasanaethau yn ystod 5 diwrnod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg ac mae hyn hefyd wedi denu 5 o Lysgenhadon i gynnig eu cefnogaeth.

Taith Dosbarth Meistr ‘Talking Science’ BP 2012

Mae BP yn cynnig rhaglen mewn dwy ran yn ymwneud â Gwyddoniaeth, Mathemateg a Menter yn rhad ac am ddim ar draws y DU yn 2012. Bydd dyddiadau yng Nghymru yn Ebrill a Mai. Mae’r rhaglen yn cynnwys:

Mae’r cyfle yn edrych yn un cyffrous – mae’n rhwydd i ysgolion wneud cais trwy ddilyn y ddolen isod: www.enterprisingscience.com/apply_01.jsp

Enwebiad Rhys Phillips ar gyfer Gwobr STEM Learning

Rhys PhillipsMae Rhys Phillips wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau STEM Learning 2011 am y teitl Llysgennad STEM Mwyaf Ymroddgar. Cynhelir y seremoni ar Ragfyr y 13eg yn Nhŷ’r Arglwyddi a’r wobr i’r enillydd fydd gwyliau yng Ngenefa a thaith o amgylch CERN gwerth £1000.

Byddwn yn sôn am y digwyddiad yng nghylchlythyr mis Ionawr a dymunwn y gorau i Rhys fel un o’r 3 Llysgennad sydd yn y rownd derfynol.

Cyfle i weithio gyda Mad Science

Mae Mad Science yn arwain y byd ym maes cyfoethogi gwyddoniaeth trwy ddarparu profiadau unigryw o wyddoniaeth ymarferol i blant sydd yn addysgiadol ond hefyd yn ddifyr iawn. Mae Mad Science De Cymru yn darparu amrywiaeth unigryw o Raglenni Ar Ôl Ysgol, Gweithdai Ysgolion, Partïon Penblwydd, Gwersylloedd, Digwyddiadau Arbennig a chynnyrch arloesol ledled De Cymru.

Maent yn chwilio am hyfforddwyr rhan amser i weithio 3-10 awr yr wythnos. Mae’r tâl yn dda iawn ac mae’n gyfle gwych i rywun sydd yn meddwl am fynd i mewn i ddysgu neu actio neu â diddordeb mewn gwyddoniaeth. info@madsciencesouthwales.co.uk.

Tata Steel

Derbyniodd Tata Steel Dystysgrif Cyflogwr ym mis Tachwedd mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad i’r rhaglen yng Nghymru. Mae gan Tata dros 100 o Lysgenhadon STEM ac rydym yn cydnabod bod costau cyfatebol rhyddhau staff i’r rhaglen bwysig hon yn Ne Cymru yr un fath p’run ai yw busnes neu gorff yn fawr neu’n fach.

Rydym hefyd wedi gwneud cais am dystysgrifau i Gyflogwyr eraill yng Nghymru – hebddynt ni fydden ni mor ymarferol a gweithgar yn ein darpariaeth.

Cyfarfodydd Sefydlu

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn..

Gellir trefnu sesiynau anwytho yn swyddfa Gweld Gwyddoniaeth yn Stryd Charles, Caerdydd ar ddyddiad ac amser arall os nad oes unrhyw un o’r rhai uchod yn gyfleus i chi.

Ceisiadau ysgolion

Am fwy o wybodaeth am y ceisiadau ysgolion, dilynwch y cyswllt. Bydd hyn yn cymrud chi i’r adran berthnasol ar y dudalen we-ceisiadau Llysgenhadon STEM. Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cyfleon eraill

Am fwy o wybodaeth am cyfleoedd eraill, dilynwch y cyswllt. Bydd hyn yn cymrud chi i’r adran berthnasol ar y dudalen we-cyfleon eraill Llysgenhadon STEM.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 59 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD/ Rhif Cwmni : 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk