Annwyl Lysgenhadon STEM

Mae yr Haf wedi cyrraedd – efallai eich bod wedi sylwi ar newid yn y tywydd! Bydd Llysgenhadon STEM Cymeradwy hefyd wedi sylwi fod newid wedi digwydd gyda’r cyfuniad llwyddiannus o STEM Learning Ltd a STEM Learning, a dylech eisoes fod wedi derbyn hysbysiadau ynglŷn â hyn ganSTEM Learning. Nid yw’r uno yn effeithio ar eich rôl, yswiriant, ardystiad DBS ac ati – ac mae eich cyfranogiad yn parhau fel o’r blaen. Bydd Llysgenhadon STEM wedi’u cofrestru yng Nghymru yn dal yn gysylltiedig â Chymru, a byddwch yn dal i dderbyn cyfleoedd a chyfathrebu rheolaidd gennyf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu bryderon, byddaf yn gwneud fy ngorau i’w hateb ac os nad wyf yn gwybod yr ateb fe wnai gysylltu gyda ffynhonnell ddibynadwy!

Sian Ashton signatureBydd Llysgenhadon STEM sydd newydd gofrestru yn gweld fod yna restr o geisiadau yn y cylchlythyr hon – ac mae modd i chi gysylltu â mi ynglyn a unrhyw un o’r ceisiadau sy’n dal eich diddordeb.

Blas ar beirianneg yn parhau i fod yn ffefryn

Swansea tasterBu Llysgenhadon STEM yn cefnogi digwyddiad poblogaidd ym mis Gorffennaf a drefnwyd gan Christina Kio, gynhaliwyd ar Gampws Newydd y Bae ym Mhrifysgol Abertawe. Cyflwynodd Llysgenhadon heriau i dimau o ddisgyblion Blwyddyn 9 o saith ysgol: Cymer Afan, Croesyceiliog, Dyffryn, Treforys, Pontarddulais, Porthcawl ac Ysgol Gymraeg Plasmawr.

Cymerodd y disgyblion ran mewn tair her: peilonau adeiladu; tyrbinau gwynt a cychod cyflym bach. Nododd yr athrawon na fyddai’r heriau wedi cael yr effaith heb frwdfrydedd a mewnbwn y Llysgenhadon STEM Derek Sheehan, Oliver Scott a Aamir Awan.

nol i'r cychwynMerched RAF y Fali mewn STEM

RAF ValleyBu grŵp o fyfyrwyr benywaidd o Ysgol David Hughes, Porthaethwy, Ynys Môn, yn ymweld â RAF Fali fel rhan o’r Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) Menter Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg.

RAF ValleyMae’r fenter yn annog menywod i mewn i yrfaoedd peirianneg a phroffesiynau. Yng nghwmni Arweinydd Sgwadron Tony McLoughlin, Swyddog Peirianneg RAF sydd wedi ei leoli yn y Fali, a Mr Tony Hughes o EESW, cawsant gyfle i ymweld â’r hangar sgwadron IV (R), lle cawsant gyfle i edrych o gwmpas un o’r sgwadron Hawk TMk2s a chyfarfod â rhai o’r peirianwyr benywaidd sydd gweithio i BAE a Babcock yn y Fali.

Yna ymwelodd y myfyrwyr a’r llinell hedfan a threulio amser yn y cyfleuster hyfforddi synthetig BAE Systems Hawk ble cawsant gyfle i gymryd rhan yn yr her y ‘Twnnel Gwynt’.

Rhan olaf y diwrnod oedd ymweliad i’r adran Offer Goroesi, lle cawsant gyfle i roi cynnig ar ddetholiad o offer hedfan a gweld y bae parasiwt a’r bae rafft bywyd.

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn disgleirio yng Nghynhadledd Gwyddoniaeth i Ysgolion

Public-Health-Wales-engaging-pupilsBu tîm o bedwar wyddonwyr o Iechyd Cyhoeddus Cymru Microbioleg / Firoleg Caerdydd yn cyflwyno sesiwn ryngweithiol yn y 13eg Cynhadledd Flynyddol Gwyddoniaeth i Ysgolion. Mynychodd 200 o ddisgyblion Blwyddyn 9-11 y Gynhadledd. Defnyddiodd y Llysgenhadon STEM Rhianydd Rees, Ben Roe, Jonathan Evans, a Rachel Annett gel UV a chyfarpar diogelu personol i dynnu sylw at bwysigrwydd bacteria yn ein byd ac i drafod pwysigrwydd diagnosteg labordy wrth rheoli heintiau. Darparopdd ‘Gwyddoniaeth ar gyfer eich dyfodol’ gyfle i staff Iechyd Cyhoeddus Cymru drafod materion pwysig megis bygythiadau heintus ac ymwrthedd i wrthfiotigau sy’n dod i’r amlwg. Defnyddiodd y tîm yr epidemig Ebola fel enghraifft o bwysigrwydd gwasanaethau diagnostig a amlygu’r cyfraniad pwysig sydd gan staff labordai gan gynnwys staff labordy Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Roedd y digwyddiad yn llwyddiant iawn. Cafodd ffotograffau o stondin Iechyd Cyhoeddus Cymru yn eu defnyddio ar gyfer y cyhoeddusrwydd ar ôl y digwyddiad. Mae’n hyrwyddo ac yn hybu enw da Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac yn galluogi staff i fyfyrio ar eu cyfraniad pwysig i feddygaeth, gan annog myfyrwyr i ddysgu am yrfaoedd yn y labordy mewn meddygaeth.

nol i'r cychwynWythnos STEM Ysgol Uwchradd Pontypridd

Mae cyfres o sesiynau gan Lysgenhadon STEM wedi derbyn canmoliaeth uchel gan athrawon yn Ysgol Uwchradd Pontypridd. Yn ystod yr wythnos mae disgyblion yn cael eu cyflwyno i sesiynau cynddeiriog Beirianneg Hedfan a Bacterioleg i ddylunio TG.

Pontypridd High STEM WeekYn y sesiwn STEM Dydd Iau eglurodd Llysgennad Simone Cuff rôl bwysig mae bacteria yn chwarae mewn achosi a gwella amodau dynol. Sesiwn heriol gyda chyfathrebu rhagorol ar bwnc caled!

Bu y Llysgenhadon STEM Luke a Tom Daniel, Prentisiaid Peirianwyr Awyrennau o GE Aviation yn cyflwyno sesiynau gwych ar gydrannau injan awyren gyda gweithgareddau ymgysylltu o ansawdd uchel.

Y Cadetiaid Môr a Carl Mason

Carl Mason with Sea CadetsMae’r Llysgennad STEM Carl Mason yn Uwch Weithredwr Camerâu yn y BBC, ond mae ei brif weithgareddau STEM fel Peilot Preifat Cymwysiedig y Llynges Frenhinol a’r Corfflu Cadetiaid Môr CPO.

Cafodd 10 gadetiaid eu dewis i gwblhau eu ymarfer hedfan a llywio Adain Arian yn Lee-on-Solent gan hedfan yn y gleider modur Clybiau Gleidio Grob y Llynges Brenhinol 109B.

Carl oedd yr unig peilot a hedfanodd ychydig dros 12 awr gyda’r cadetiaid a hyfforddwyr eraill. Mae cadetiaid yn gallu hedfan dwy daith sydd yn para tua awr i gyd dros Harbwr Portsmouth ac o gwmpas y Solent. Dywedodd llawer ei fod yn y peth gorau y maent wedi’i wneud yn y Cadetiaid Môr.

Mae yr wythnos gyntaf yn yr ystafell ddosbarth ac yn cwmpasu llawer o bynciau, gan gynnwys meteoroleg, sesiynau briffio, cyfathrebu, llywio, ffactorau dynol ac effeithiau sylfaenol o ddulliau rheoli offerynnau a pheirianneg, yn ogystal â chyfarwyddyd ar efelychydd hedfan.

nol i'r cychwynSesiynau sefydlu a sesiynau adnewyddu DBS

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn. Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

1. Sir Benfro. Digwyddiad y BIG BANG Bach. 17-22 Hydref. Canolfan Arloesedd y Bont Sir Penfro. SA72 6UN. Mae’r ganolfan yn cynnal wythnos o sesiynau STEM gan gynnwys gweithdai technoleg ymarferol planetariwm a byddent yn croesawu cefnogaeth i groesawu ymwelwyr neu arddangosfeydd o arddangosiad / gweithdy. Os hoffech chi gael gwybod mwy neu gynnig cymorth, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddonoiaeth.co.uk

2. Abertawe / Caerfyrddin / Castell-nedd / Port Talbot. Mentor CREST Aur meddygol / clefyd. Mae Cian yn gweithio ar brosiect ymchwil ar glefydau meddygol i ennill gwobr CREST Aur ac yn chwilio am fentor. Byddai y gwaith hwn yn golygu cysylltu drwy e-bost / ffôn / cyfarfod Cian ac efallai ymweliad â’ch gweithle os yn briodol. Mae’n awyddus iawn i fynd ar drywydd y prosiect hwn, ac yn gobeithio dechrau cyn bo hir!Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddonoiaeth.co.uk

3. Abertawe / Caerfyrddin. Mentor CREST Aur gwyddoniaeth fiofeddygol. Mae Ffion Lumby yn gweithio ar brosiect ymchwil gwyddoniaeth fiofeddygol i ennill Gwobr CREST Aur ac yn chwilio am fentor. Mae’r gwaith hwn yn golygu cysylltu drwy e-bost / ffôn / cyfarfod Ffion ar un neu ddau achlysur ac efallai ymweliad â’ch gweithle os yn briodol.Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddonoiaeth.co.uk

4. Trefforest. Cemeg yn y Gwaith. Dydd Iau 15 o Fedi. Campws Glyntaf Prifysgol De Cymru CF37 4BE. Bydd disgyblion Blwyddyn 9 o sawl ysgol yn mynychu cyflwyniad i gemeg yn y gweithle. Mae’r digwyddiad hynod lwyddiannus yn chwilio am Lysgenhadon STEM i gyflwyno sesiwn byr ar agweddau o gemeg. Gall unrhyw ardal gael eu cynnwys; y nod hanfodol yw sicrhau fod y sesiwn yn ddiddorol. Tasgau, arddangosiadau neu weithgaredd ymarferol sy’n gweithio orau. Cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

5. Casnewydd. Dydd sgiliau tîm Chweched Dosbarth. Dydd Llun 5 o Fedi. Ysgol Uwchradd Casnewydd. NP20 7YB. Mae Julia Brockley yn gofyn 3 Llysgennad STEM a allai cynnal sesiynau i gyflwyno myfyrwyr chweched dosbarth newydd i waith tîm. Gall unrhyw faes STEM gael ei gynnwys. Gallech osod tasg o’ch profiad eich hun lle mae gwaith tîm yn elfen allweddol. Bydd y sesiynau yn 45 munud a byddant yn cael ei hailadrodd 3 gwaith. Bydd eich cynnig yn cael ei werthfawrogi’n fawr ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

6. Abertawe. Penwythnos Teulu Gŵyl Wyddoniaeth Prydain. Dydd Sadwrn / Dydd Sul 10 ac 11 o Fedi. Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Bydd y Gymdeithas Frenhinol Gemeg yn ymuno yn y dathlu gwyddoniaeth trwy gynnal gweithgareddau cemeg yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac yn y Farchnad Bwyd (dydd Sul yn unig). Mae arnynt angen help i warchod y stondin, rhyngweithio gyda’r ymwelwyr a helpu i dynnu sylw at gemeg bob-dydd. Os gallwch helpu am fore neu brynhawn cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

7. Abertawe. Prosiect Coleg Gŵyr Labordy Ymchwil. Mis Medi. Coleg Gŵyr Abertawe. Mae myfyrwyr Cemeg / Biowyddoniaeth Blwyddyn 2 yn ceisio cydweithio â Llysgenhadon STEM ar gyfer y prosiect hwn. Gallai myfyriwr gynnal ymchwil ar y safle cydweithiwr neu gallai’r cydweithiwr osod a mentora’r myfyrwyr trwy her ddiwydiannol y gellid ei gwblhau yn y coleg. Os gallwch chi gynnig unrhyw gymorth, hyd yn oed am ymweliad safle byr, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

8. Abertawe. Noson Addysg mewn STEM. Dydd Mercher 7 Medi, 2016 6pm – 8pm. Cyfle i gwrdd ag addysgwyr eraill o bob rhan o Gymru a’r DU i archwilio’r syniadau ac adnoddau arloesol diweddaraf mewn addysg STEM. Eleni byddwn yn dathlu 30 mlynedd o Wobrau CREST! Bydd y digwyddiad yn lansio dau Adnodd CREST Darganfod newydd ac adnodd ‘30 syniadau ysbrydoledig. Bydd bwyd a diod yn cael eu darparu. Cofrestrwch eich presenoldeb ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim yma: http://www.britishscienceassociation.org/Event/stem-in-education-evening

9. Caerfyrddin. Clwb Gwyliau Diwrnod STEM. Dydd Mercher 17 Awst unrhyw adeg 10am – 3pm. Ysgol Nantgaredig Heol Yr Osaf SA32 7LG. Byddai Heulwen Lloyd yn dymuno i ddisgyblion 4 oed ac i fyny i brofi gweithgaredd gwyddoniaeth / sesiwn ymgysylltu lle y gallai pawb gymryd rhan. Croeso cynnes iawn – cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

10. Cymru Gyfan. Modelau rôl benywaidd ar gyfer cyfweliadau. Mae Alice Gray yn flogiwr gwyddoniaeth sy’n edrych ar y materion sy’n wynebu menywod mewn STEM. Ers sefydlu ei blog (mindfulofscience.org) yn 2012, mae Alice wedi cwblhau gwaith gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru a’r Asiantaeth Ofod Ewropeaidd i helpu i gynyddu nifer y menywod mewn gwyddoniaeth. Oherwydd ei gwaith i helpu a hyrwyddo menywod mewn STEM cafodd Alice ei nodi ar restr o 100 o ferched ysbrydoledig y BBC ar gyfer 2015. I hyrwyddo ei gwaith mae Alice yn awr yn gweithio ar lyfr am fenywod mewn STEM ac yn chwilio am straeon bywyd go iawn a phrofiadau menywod mewn diwydiant! Os oes gennych brofiad cadarnhaol neu negyddol o fod yn fenyw gyda profiad yn y diwydiant STEM, byddai Alice wrth eu bodd yn clywed gennych ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

11. Abertawe. Beirniaid Dreigiau Busnes Ifanc. Dydd Mercher 21 Medi. Ysgol Birchgrove. Birchgrove SA7 9NB. Byddai Llysgenhadon STEM gyda barn niwtral yn cael eu gwerthfawrogi’n fawryn y digwyddiad hwn. Dim paratoi yn ofynnol. Byddwch yn barnu prosiectau tîm o fyfyrwyr fel yn y fformat Dragons Den. Croeso i wirfoddolwyr gysylltu cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

12. Penwythnos i’r Teulu Gŵyl Wyddoniaeth Prydain Abertawe. Dydd Sadwrn 10 a Sul 11 o Fedi. Amgueddfa Genedlaethol y Glannau SA1 3RD. Bydd detholiad o stondinau gwyddoniaeth a pheirianneg gydag arddangosiadau. Mae croeso i chi fod yn bresennol am ychydig oriau, i helpu ymwelwyr fwynhau a dysgu o gwrdd â chi yn yr wyl fawr. Gweithgaredd pleserus – cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

13. Abertawe. Sesiynau Cwricwlwm STEM neu sesiynau i Glwb, STEM. Hydref – Gwanwyn. Dyddiadau hyblyg. Ysgol Bryn Tawe Penlan SA5 7BU. Allwch chi gynorthwyo Rhiannon Williams gyda sesiwn ar gyfer ei disgyblion ar unrhyw un o’r rhain? (HT = cyfnod hanner tymor)

Byddaf yn hapus i roi chi mewn cysylltiad drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

14. Pen y bont ar Ogwr. Clwb Cod / ymweliad rhaglen Meddalwedd. Dydd Iau Tymor yr Hydref. Ysgol Gynradd Oldcastle South Street CF31 3ED. Mae angen Llysgennad STEM ag arbenigedd mewn Codio ar gyfer yr ysgol hon. Bydd athrawon yn dechrau Clwb Cod y Tymor nesaf; ac maent yn awyddus i ddod o hyd i fentor Clwb Cod lleol a byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw fath o gymorth – un ymweliad neu gysylltiad parhaus. Os gallwch chi helpu, cysylltwch â ni ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

15. Pen y bont ar Ogwr. Wythnos STEM Oldcastle. 07-11 Tachwedd. Ysgol Gynradd Oldcastle South Street CF31 3ED. Bu yr wythnos hon STEM yn llwyddiant ysgubol y llynedd – o ganlyniad i ymdrechion llawer o Lysgenhadon STEM. Os ydych yn gallu cynnig unrhyw weithdy STEM ar gyfer Blynyddoedd 3-6 neu ymweliad i’ch gweithle cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

16. De Powys. Y Môr a Gwyddorau Eigion. Tymor yr Hydref. Ysgol Gynradd Crughywel NP8 1DY. Mae Sarah Evans yn chwilio am Lysgennad STEM i siarad â disgyblion ifanc iawn am Foroedd, Arfordiroedd a Bywyd Morol. Oedran y disgyblion yw meithrin a Blwyddyn 1 ac maent yn awyddus i gael eu cyflwyno i wyddoniaeth y môr! Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

17. Powys. Ailgylchu a Newid yn yr Hinsawdd. Ysgol Uwchradd Llanidloes SY18 6EX. Dyddiadau Tymor yr Hydref. Mae Jordan Davies yn chwilio am arbenigedd ar gyfer sesiynau am Newid yn yr Hinsawdd ac Ynni Adnewyddadwy. Oedran y disgyblion yw 11-16 oed. Mae’r pwnc hwn yn ffurfio rhan o’u Bagloriaeth Cymru. Ceisir eich cymorth yn eiddgar ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

18. Llanfair ym Muallt. Chwaraeon / Technoleg / Iechyd a Beicio. Dydd Mercher 7fed Medi. Maes Sioe Frenhinol Cymru LD2 3SY. Chris Probert yw’r cydlynydd ar gyfer y stondinau addysgiadol STEM a fydd yn weithredol yn y digwyddiad beicio Taith Prydain. Bydd 500 o ddisgyblion cynradd yn ymweld â’r sioe yn ogystal ag ymwelwyr cyhoeddus. Gallwch gefnogi’r digwyddiad drwy helpu ar y stondinau presennol, ond pe gallech gynnig stondin gyda arddangosiadau / esboniadau o sut mae beicio yn ymwneud â STEM byddai hyd yn oed yn well! Unrhyw ardal o iechyd, technoleg, dylunio, peirianneg, trafnidiaeth werdd – croeso i bawb! Lle dan do ac awyr agored sydd ar gael. Mwy o fanylion yma. I fynychu cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

19. Ar draws Cymru. Lab mewn Lori. Amserlen Hydref. Un o’r gweithgareddau STEM mwyaf poblogaidd, Lab mewn Lori, bydd angen i Llysgenhadon STEM yn yr ysgolion hyn. Costau teithioyn cael eu cynnig.Fe fyddwch yn derbyn hyfforddiant cyn i’r sesiynau ddechrau. Mae’r holl arbrofion yar lefel CA3. Mwy yma. Dewiswch eich ysgol a’r dyddiad a byddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad â James Bamford drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

20. Caerdydd.Sioeau “Maths Inspiration”. Dydd Mawrth 13 Rhagfyr. Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Bydd cyn-gapten rygbi Cymru, Ryan Jones yn westai ar ‘Mathemateg Rygbi’, sioe newydd ar gyfer myfyrwyr 6ed dosbarth. Mae angen dau Lysgennad STEM fel gwesteiwyr ar gyfer ysgolion sy’n ymweld. Byddwch hefyd yn gallu mwynhau y sioe. Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

21. Casnewydd. Tymor yr Haf – Hydref. Cefnogaeth Gwyddoniaeth Cynradd. Ysgol Woolos NP20 4DW Mae Abi Watkins yn awyddus i groesawu Llysgenhadon STEM a allai gynnig sesiynau ar y pynciau hyn. Mae disgyblion yn gweithio mewn dosbarthiadau o 30, byddai sesiynau ymarferol rhyngweithiol yn ddelfrydol os yn bosibl:

Byddai unrhyw gynnig yn ddelfrydol. Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

22. Cemegwyr ar draws Cymru. Fforwm ar gyfer Cemeg Cynradd. Mae Liam Thomas yn Swyddog Rhanbarthol Gweithredol y Gymdeithas Frenhinol Gemeg. Byddai’n awyddus i gwrdd / cysylltu cyd Gemegwyr i drafod syniadau ar gyfer gweithgareddau ymarferol mewn Gwyddoniaeth Cynradd. Mae yr RSC yng Nghymru yn derbyn llawer o geisiadau am gymorth gyda rhai pynciau yn y Cwricwlwm Cenedlaethol. Byddai Liam hoffi trefnu fforwm, un ai i gyfarfod gyda Llysgenhadon STEM neu gyfathrebu drwy ddulliau eraill. Mae croeso i chi gysylltu gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. i rannu eich profiad a syniadau.

23. Abertawe. Lleoliadau gwaith i fyfyrwyr Gradd Gwyddoniaeth Dadansoddol. Coleg Gŵyr. Mae Amy Herbert yn goruchwylio 9 myfyriwr mewn prosiect ymchwil labordy. Maent yn awyddus i gydweithio gyda Llysgenhadon STEM. Byddai myfyrwyr yn ymchwilio prosiect yn seiliedig ar ddiwydiant / labordy ac yn falch o gynorthwyo Llysgenhadon STEM yn eu gweithle. Maent wedi derbyn hyfforddiant sgiliau labordy sylfaenol, ac mae llawer yn oedolion aeddfed sy’n dychwelyd i addysg uwch. Byddant yn weithwyr dibynadwy a byddai’r gwaith hwn fod yn rhan o’u cwrs gradd. Os hoffech gael rhagor o fanylion cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

24. Aberteifi. Sesiynau Clwb Gwyliau Gwyddoniaeth. Canolfan Jigso Plant. 8, 15, 22, 26 Awst 1.30-3.30pm. Mae’r clwb gwyliau lleol yn awyddus i groesawu Llysgenhadon STEM. Maent yn hapus gydag unrhyw sesiwn sydd yn seiliedig ar wyddoniaeth. Cysylltwch â Linda Grace drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

25. Ar draws Cymru. Science Made Simple Cyfweliad Ffilm. Ynni adnewyddadwy; Laserau; Peirianwyr Meddygol; Hedfan; Peirianneg Sifil. Mae Science Made Simple yn chwilio am Lysgenhadon STEM ar gyfer cyfweliadau ffilm, a fydd yn cael eu cynnwys yn eu sioe ysgol gynradd newydd ‘Pwy sydd eisiau bod yn ArchArwr’. Bydd y sioe yn cael ei lansio ym mis Medi. Mae Rhys Griffiths yn barod i deithio i ffilmio’r Llysgennad, yn eu gweithle os yw’n amgylchedd addas. Mwy o wybodaeth yma. Os gallwch chi ymwneud ag unrhyw un o’r disgyblaethau uchod ac yr hoffech gynorthwyo byddaf yn anfon cynigion at Ruth Perkins drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Gall Llysgenhadon STEM fod â diddordeb yn y cyfleoedd canlynol. Nodwch nad yw’r wybodaeth isod yn cael ei ddarparu gan y sefydliad, a nid Gweld Gwyddoniaeth yw’r pwynt cyswllt

Gwobrau Cronfa Loteri Fawr Fach 2017 – lledaenu’r gair!

Little BIG Award logoRydym yn falch iawn o gadarnhau y bydd STEM Learning yn gweithio gyda Cisco ar y Gwobrau Bychan BIG 2017, ac ar hyn o bryd maent yn paratoi ar gyfer lansiad swyddogol ym mis Medi.

Gall Llysgenhadon STEM sydd gyda diddordeb yn y cyfle gwych rag-gofrestru nawr ar gyfer y lansiad swyddogol ym mis Medi. Mae’r Gwobrau Bychan MAWR yn her IOT sydd yn seiliedig ar STEM ac yn cael ei redeg gan Cisco a’n partneriaid. Mae pobl ifanc 11-14 oed mewn ysgolion ar draws y DU yn cael eu gwahodd i ddylunio cynnyrch neu wasanaeth sy’n cysylltu pethau at ei gilydd i wneud gwahaniaeth yn eu bywydau bob dydd. Y llynedd roedd mwy na 250 o ysgolion wedi cofrestru, gan arwain at gyfranogiad dros 1,500 o bobl ifanc. Yn ogystal â bod o fudd i’r bobl ifanc yn uniongyrchol, mae’r rhaglen hefyd yn cynnig manteision i athrawon a chyfleoedd i Lysgenhadon STEM i weithredu fel mentoriaid ar gyfer y timau. Gwyliwch y fideo i ddysgu mwy ac i gofrestru eich diddordeb yma. Anfonwch fanylion i gysylltiadau eraill allai fod eisiau cymryd rhan.

TalkBiology

TalkBiology logoMae TalkBiology yn fforwm drafod ar-lein y Gymdeithas Frenhinol Bioleg ar gyfer addysgwyr, biowyddonwyr a phawb sydd â diddordeb mewn bioleg i ryngweithio ar-lein, rhannu syniadau, adnoddau, syniadau am bolisi, newyddion a chwestiynau. Ymunwch yn y drafodaeth yn TalkBiology. Ar hyn o bryd ar y safle – rydym yn chwilio am eich mewnbwn ar gefnogi pobl ag anableddau yn STEM a’r macro-broblem o ficroplastigau. Os nad ydych wedi defnyddio’r safle cyn hyn, cofrestrwch gyda eich cyfeiriad e-bost yma am fynediad am ddim i’r fforwm.

Cyflwyno Cwestiynau ar gyfer yr Olympiad Bioleg 2017 UK Rhyngwladol

IBO logoYr Olympiad Bioleg Rhyngwladol yn gystadleuaeth flynyddol sy’n denu gwyddonwyr gorau o 70 o wledydd. Mae Asesiad ar IBO yn cynnwys arholiadau ymarferol a phapurau theori, sy’n anelu at herio myfyrwyr gyda chwestiynau arloesol o’r safon uchaf. Bydd y DU yn cynnal yr IBO yn 2017 ac mae’n ofynnol i ysgrifennu 100 o gwestiynau ar gyfer y papurau theori. Bydd y rhain yn cwmpasu ym mhob maes bioleg, o’r maes moleciwlaidd i wyddoniaeth esblygol. Mae cystadleuaeth yn rhedeg ar gyfer cyflwyno syniadau am gwestiwn – manylion llawn ar gael yma neu engage.competition@uwe.ac.uk.

Adnoddau STEM

Efallai fod Llysgenhadon yn hoffi gwybod (neu gael eu hatgoffa) am yr adnoddau a chysylltiadau defnyddiol hyn:

Creu gweithdai Cadw yng Nghastell Caernarfon

Mae llefydd ar gael ar gyfer y gweithdai CADW ar 12 Awst – gellir archebu lle ar lein yma. Gallwch weld ffotograffau o’r Gweithdai ar ein tudalen Facebook ac mae animeiddiadau gwych o Ddraig LEGO Ddraig yn dod yn fuan ar ein Sianel YouTube. Gwyliwch Ddraig LEGO yn glanio ar Gastell Caernarfon.

Cwrdd Cymuned Pokémon, Rhyl 6 Awst

Cyfle i gwrdd a dod i adnabod eich cyd-chwaraewyr Pokémon, gwneud ffrindiau newydd, dewch â’r teulu, gweithiwch gyda’ch gilydd a gobeithio y byddwn yn gweld rhywfaint o silio Pokémon prin. Gellir gweld y manylion ar Facebook.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk