Annwyl Llysgenhadon STEM

Mare gwyliau haf arall yn eoi anterth, gyda gweithgareddau ysgolion yn cymryd seibiant tan fis Medi. Fodd bynnag, mae’r ceisiadau yn cael eu hanfon ymlaen fel y gwelwch.

Carwn annog Llysgenhadon STEM sydd o bosibl heb wneud hynny eisoes i gysylltu â mi i gofnodi unrhyw weithgareddau / digwyddiadau y maent wedi cymryd rhan ynddynt yn ystod y flwyddyn hon?

Gall unrhyw un o’r rhain yn cael eu cynnwys ar eich proffil:

Os nad ydych yn sicr os yw y gweithgaredd neu ddigwyddiad yn berthnasol i’ch rôl Llysgennad STEM cysylltwch â mi ar sian.ashton@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Gallwch gofnodi gweithgareddau eich hun, ond os yw hyn yn cymryd gormod o amser yna anfonwch e-bost byr a byddwn yn gwneud hyn i chi. Mae llawer o fanteision sylweddol: DBS ac yswiriant; ac mae cadw eich cyfrif yn fyw a gweithgar yn dystiolaeth o’r werth ac effaith y Rhaglen yng Nghymru.

Sian Ashton signatureYn bennaf oll – diolch i bob un o’r 1,750 Llysgenhadon STEM. Mae eich rôl gwych yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i frwdfrydedd y disgyblion ar gyfer byd STEM.

Christina Kio takes Question TimeBlas ar Peirianneg yn ennill ffafr ym Mhrifysgol Abertawe

Bu y STEM Llysgennad Christina Kio yn ysbrydoli ac yn cychwyn digwyddiad i annog disgyblion i fyd Peirianneg. Mae ysgolion ar draws y rhanbarth Abertawe a Gorllewin Cymru yn cael eu gwahodd i fynychu’r digwyddiad. Gyda chefnogaeth gan dîm o beirianwyr o lawer o ddisgyblaethau – nifer ohonynt yn Lysgenhadon STEM – cymerodd y disgyblion ran mewn her datrys problemau. Roeddynt yn cylchdroi drwy amrywiol weithgareddau:

Speedboat testingSimon Forster, Taste of EnglineeringMynychwyd y digwyddiad gan 90 o ddisgyblion o 6 o ysgol: Treforys; Esgob Gore; Ysgol Uwchradd Caerdydd; Ysgol Gyfun Rhydywaun; Ysgol Brynteg;Ysgol Pontarddulais. Roedd disgyblion yn cael eu herio hefyd drwy orfod gweithio mewn timau o 6 – 1 disgybl o bob ysgol! Darparwyd cinio arbennig ac ymunodd y disgyblion ac athrawon mewn sesiwn Hawl i Holi ar ddiwedd y digwyddiad. Rhoddwyd gwobrau i’r timau buddugol yn seiliedig ar gynhyrchiant, canlyniadau a gwaith tîm.

Roedd y tîm Llysgenhadon STEM yn cynnwys Pauline Cooper, Simon Forster, Derek Sheehan, Paul Bulmer a John Jones.

Peter Phillips yn Syr Thomas Picton

Peter PhillipsBu y Llysgennad STEM Peter Phillips yn edrych yn ôl dros ei yrfa gyda myfyrwyr yn Sir Benfro i’w hysbrydoli efallai i ddilyn ôl ei droed. Mae Peter yn beiriannydd cemegol a dreuliodd ei yrfa yn y diwydiant puro olew. Roedd yn trafod y broses puro, a dangosodd samplau o gynnyrch amrywiol sy’n cael ei gyhynrchu wrth fireinio’r olew crai. Bu hefyd yn sôn am waith i ddefnyddio olew i wneud protein, ac yn cyferbynnu hynny â’r tanwydd bio sydd yn cael eu gwneud heddiw. Bu hefyd yn sôn am hanes y diwydiant olew, o ddarganfyddiad cyntaf olew i’r diwrnod presennol. Pwysleisiodd i fyfyrwyr fod peirianwyr cemegol yn gweithio mewn ystod eang o feysydd, a siaradodd am eu gallu i ennill arian. Mae Peter wedi bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gyrfaoedd ar gyfer disgyblion Blwyddyn 10 yn Ysgol Aberdaugleddau ac Ysgol Syr Thomas Picton yn Hwlffordd.

Helen Hughes: cefnogwr Sir Benfro

Disgyblion Cas-gwent yn ennill cefnogaeth cyfweliad pwrpasol

Chepstow mock interviewsYm mis Mehefin, cysylltodd Mentor Chweched Dosbarth Ysgol Gyfun Cas-Gwent Cathy Walliker gyda mi i ofyn am Lysgennad STEM i gynnal cyfweliadau ffug lle byddai ei disgyblion chweched dosbarth yn cael eu paru gyda arbenigedd gweithwyr proffesiynoloedd wedi gwirfoddoli. Cynnigiodd Llysgennad STEM Dave Cousins o Cass Hayward Engineering Consultants ei amser yn garedig a’i gydweithiwr Ben Trevor. Trefnodd Dave a Ben gyfweliad yn eu swyddfa ar gyfer Charlotte – sef disgybl MAT Lefel A sydd yn awyddus i ddilyn gyrfa mewn Peirianneg Sifil neu Arfordirol. Roedd y ‘cyfweliad’ a ddigwyddodd yn y swyddfa Cass Hayward yn rhoi profiad bywyd go iawn o gyfweliadau gyda fformat panel i Charlotte.

Fel y nododd Cathy, roedd hwn yn gyfle eithriadol, a all gael effaith wirioneddol ar fewnwelediad Charlotte i sut i baratoi ar gyfer ceisiadau datganiad y Brifysgol a chyfweliadau yn y byd go iawn:

“Annwyl Dave a Ben, Mae Charlotte a minnau yn ddiolchgar iawn i’r ddau ohonoch am eich amser heddiw; rydym yn gwerthfawrogi faint o baratoi a chynllunio a ddigwyddodd cyn ein cyfarfod. Diolch am eich cynnig o gyswllt barhaus os yw Charlotte gyda ymholiadau pellach, ac am y croeso cynnes a gawsom yn Cass Hayward heddiw.”

Bu’r STEM Llysgennad Gunjan Sharma hefyd yn cefnogi’r fenter gyda sesiwn yng Nghas-Gwent ar gyfweliadau ar gyfer cyrsiau Meddygaeth a Fferylliaeth. Unwaith eto, roedd Gunjan yn ysbrydoliaeth, gyda chymeradwyaeth clodwiw gan Cathy: “Diolch am fy nghyflwyno i Gunjan! Roedd yn seren, ac roedd yn gymysgedd gwych o gudd-wybodaeth a chynhesrwydd; mae’r myfyrwyr yn eu caru hi, ac er eu bod yn nerfus dywedodd bob un fod eu cyfweliad yn amhrisiadwy.”

Pontydd i Ysgolion yn Llwyncrwn Beddau

Hwylusodd y Llysgennad STEM Ross Williams, Rheolwr Prosiect yn Morgan Sindall, ddigwyddiad Adeiladu Pontydd gydag Ysgol Gynradd Llwyncrwn, Beddau.

Cynhaliwyd pum sesiwn o 16 i 18 Mehefin – 150 o fyfyrwyr i gyd!

Hedfan yn uchel – TeenTech: Canlyniadau Glan y Mor

Daeth llwyddiant rhyfeddol i dimau Glan y Môr yn TeenTech! Fel y nodwyd gan athrawes Sue Quirk, roedd y timau hyn yn cael eu cefnogi gan Lysgenhadon STEM Paul Bulmer a Howard Kirkman:

“Mae ein Teen Timau Tech wedi gwneud yn rhyfeddol o dda yn y Gwobrau yn Llundain ddoe. Roeddem wrth ein boddau pan ennillodd Brains A, lle ennillodd y syniad o y gadair olwyn smart eu categori, yn erbyn rhai cystadleuwyr cryf iawn gan ysgolion preifat a gramadeg sydd wedi’i hariannu’n dda. Mae’r merched a gynhyrchodd y syniad o fainc solar hefyd wedi gwneud gwaith gwych. Ni oedd yr unig ysgol o Gymru i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y rownd derfynol ac mae ein disgyblion wedi cael y profiad mwyaf anhygoel."

Os ydych ar trydar gallwch weld y safle fainc @solarbench a @teentechevent i weld rhai o uchafbwyntiau eu profiad gwych.

nol i'r cychwynSesiynau sefydlu a sesiynau adnewyddu DBS

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn. Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

1. Sir Benfro. Digwyddiad Big Bang ger Fi

Dydd Iau 22 Hydref Technium Penfro SA62 7UJ

Mae angen cymorth Llysgenhadon STEM ar gyfer digwyddiad Big Bang Ger Fi. Os hoffech chi i ddarparu gweithdy deniadol (wedi ei ailadrodd ar draws y diwrnod) addas ar gyfer disgyblion yn yr ystod oedran 10 -16 mlwydd oed, cysylltwch â David Thomas yng Nghanolfan Arloesedd y Bont (david.thomas2@pembrokeshire.gov.uk) cyn 11 Awst. Byddai cymorth cyffredinol ar y diwrnod hefyd yn cael ei groesawu – helpu gyda chofrestru, gan gymryd grwpiau o ddisgyblion yn ôl ac ymlaen o’u gweithdai, cefnogi arddangoswyr, neu helpu gyda beirniadu – cofrestrwch ar wefan Big Bang Ger Fi. Cysylltwch â mi os oes gennych broblemau gyda cofrestru neu i gofnodi eich gweithgaredd cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

2. Pen y Bont ar Ogwr. Gwyddoniaeth Ysgolion Cynradd: Coedwig Gwyllt; Sesiynau Golau a Galluog a thalentog

Tymor yr Hydref a Thymor y Gwanwyn – dyddiadau hyblyg – i weddu Llysgenhadon STEM. Ysgol Gynradd y Garth Maesteg CF34 0ND

Mae’r athrawes Caroline Harris yn chwilio am Lysgenhadon STEM a allai gynnig sesiynau ar naill ai ‘Coedwig Gwyllt’ ar gyfer disgyblion Blwyddyn 3 a ‘Golau’ ar gyfer Dosbarth Derbyn. Byddai’r rhain yn sgwrs fer ac yna arddangosiadau neu heriau syml. Yn y gwanwyn, bydd ganddynt ddydd ar gyfer Blwyddyn 6 o ysgolion cynradd clwstwr a byddai’n croesawu syniadau a chynigion gan Lysgenhadon STEM. Anfonwch bob cynnig o gefnogaeth i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

3. Caerdydd. STEM – wythnos Ieithoedd

21 -23 Medi. Yagol Howell’s Llandaf Caerdydd CF5 2YD

Roedd Mair Lewis wedi cael argraff dda o effaith y Llysgenhadon STEM yn y digwyddiad “Spelling Bee” ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r ysgol yn cynnal wythnos Iaith ac angen Llysgenhadon STEM sydd â sgiliau Iaith tramor ac yn fodlon cyfarfod disgyblion am sesiwn amser cinio ar unrhyw un o’r dyddiadau hyn neu Wasanaeth fore dydd Mercher 23 o Fedi. Byddai’r holl ieithoedd tramor o ddiddordeb mawr i hyrwyddo agweddau rhyngwladol o STEM gyda sgiliau ieithoedd ychwanegol. Cyswlltwch ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

4. Caerfyrddin. Cyfweliadau Ffug Bl 13

Dydd Iau 5 Tachwedd 09:30-12:30. Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin Caerfyrddin SA32 8DN

Byddai Athro Tim Hayes yn croesawu Llysgenhadon STEM fel cyfwelwyr ar gyfer Blwyddyn 13. Gall disgyblion gael eu cyfweld yn Gymraeg neu Saesneg. O ddiddordeb arbennig mae mathemateg; proffesiynau meddygol;a gwyddoniaeth yn gyffredinol. Mae’r holl ddisgyblion yn gwneud cais ar gyfer cyrsiau gradd STEM. Mae pob cyfweliad yn 30 munud gan gynnwys adborth 5 munud. Mae cynigion o gymorth yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

5. Caerdydd. Animeiddio VFX 3D

Digwyddiad Gemau. 29 Gorffennaf – 8 Awst. Prifysgol Caerdydd

Bydd Peter Kemp a’i dîm o Brifysgol Caerdydd, yn rhedeg gweithdai cyffrous i fyfyrwyr. Maent yn chwilio am gymorth gan Llysgennad sydd â phrofiad yn y maes hwn neu gyda’r offeryn meddalwedd Blender. Bydd 3Dami yn gweithio gyda 45 o fyfyrwyr i redeg 5 stiwdio animeiddio 3D a chreu ffilm 3D mewn dim ond 7 diwrnod. Ar y diwrnod olaf fe fydd perfformiad cyntaf o’r ffilmiau i rieni, ffrindiau a phobl bwysig eraill. www.3dami.org.uk. I gael gwybod mwy neu gynnig cymorth, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

6. Rhondda Cynon Taf. Diwrnod DPC Blwyddyn 8

Dydd Gwener 4 Medi. Ysgol Garth Olwg. Pentre’r Eglwys, Pontypridd CF38 1RQ

Mae’r athro Eurig Thomas wedi cynllunio diwrnod DPC ar gyfer ei ddisgyblion. Bydd angen i Lysgenhadon STEM fod yn fentoriaid i gynorthwyo disgyblion ag arbrofion fforensig a helpu datrys y ‘drosedd’. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys: olion bysedd; profion fflam ar powdr; samplau microsgopig o wallt a chroen neidr. Digwyddiad diddorol a difyr! Dim paratoi gofynnol – cysylltwch â mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

7. Taith Hydref Lab mewn Lori

Mae’r Lab mewn Lori yn boblogaidd ac angen cymorth Llysgenhadon STEM ar gyfer taith yr Hydref. Mae hwn yn brofiad gwych i’r disgyblion ac yn weithgaredd gwych ar gyfer Llysgenhadon STEM sydd wedi’u hyfforddi i gefnogi disgyblion yn ystod eu hymweliad a’r Labprdy. Mae rhagor o wybodaeth am y Lab yn:xxxxx

Mae’r IOP hefyd yn ariannu mân dreuliau ar gyfer Llysgenhadon STEM. Os gallwch chi helpu ar un o’r dyddiadau isod gallaf anfon eich enw i James Bamford drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

8. Pen y Bont ar Ogwr. Ymweliadau wythnos STEM

9-13 Tachwedd. Ysgol Gynradd Oldcastle Penybont CF31 3ED

Gyda chymorth brwdfrydig Llysgennad STEM Jacqui Murray, mae’r ysgol yn cynllunio wythnos STEM ar gyfer pob grŵp blwyddyn. Byddai y Pennaeth Jeremy Malessa-Thomson yn croesawu ymweliadau Llysgennad STEM gyda sesiynau ar unrhyw bwnc o’ch dewis i ddiddori ei ddisgyblion. Os gallwch chi gefnogi’r fenter hon, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

9. Sir Benfro. Sesiynau STEM Ysgol Gynradd

Hydref 2015 – Haf 2016. Dyddiadau mewn cytundeb â Llysgenhadon STEM
Ysgol Gynradd Holy Name, Abergwaun SA65 9DF.

Nododd yr athrawes Abbie Davies yr effaith gadarnhaol yr oedd Llysgenhadon STEM wedi ei gael ar eu hysgol. Mae Abbie yn awyddus i groesawu mwy o sesiynau. Dym aamserlen gwyddoniaeth y disgyblion:

Tymor yr Hydref:

Tymor y Gwanwyn:

Tymor yr Haf:

Pe gallech ymdrin unrhyw un o’r pynciau hyn byddai eich arbenigedd yn cael ei werthfawrogi’n fawr. Gallwn eich cyflwyno trwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

10. Aberdâr. Cyflwyno’r Llysgenhadon STEM

Cyfres Hydref arbennig. Ysgol Gymunedol Aberdâr Rhondda Cynon Taf CF44 7RP

Byddai athro gyrfaoedd Sally Manders yn hoffi i lansio’r gyfres nesaf osgyrsiau Llysgenhaon STEM ar gyfer ei disgyblion. Bydd cri’r oeso holl Lysgenhadon STEM wirfoddoli, bydd y sgwrs yn gyflwyniad anffurfiol ar eich pwnc neu arbenigedd gyrfaoedd, yn para tua 40 munud ac yn cael ei ddilyn gan sesiwn holi ac ateb byr gyda’r disgyblion. Bydd y dyddiadau yn cael eu gosod i gyd-fynd a’ch dyddiadur. Cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

11. Caerdydd. Technoleg Digidol a Codio

Dyddiadau hyblyg tymor yr Hydref. Ysgol Gynrad Rhydypenau, Llanisien CF14 0NX

Mae’r athrawes Clarissa Brind gyda diddordeb mewn trafodaethau / gweithdai gan arbenigwyr codio gan fod y maes hwn o gymhwysedd digidol yn faes sgiliau y mae angen ei hysgol gynradd i ddatblygu. Os ydych wedi ymuno â’r Rhaglen y Clwb Cod, neu gallwch gynnig cymorth gyda mewnwelediad i Dechnoleg Digidol ar gyfer disgyblion CA2 byddaf yn falch o’ch rhoi mewn cysylltiad trwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

12. Rhondda Cynon Taf. Sesiynau Gwyddoniaeth ‘Cubs’ Beddau

Dydd Mawrth 29 Medi neu Dydd Mawrth 13 Hydref. 6.30-8.30pm. Neuadd y Sgowtiaid, Beddau, Pontypridd CF38 2DA

Bydd ‘Cubs’ Beddau yn gweithio ar eu gweithgareddau Bathodyn Gwyddoniaeth ar y dyddiadau hyn. Byddai arweinydd y Cubs Sian Rowlands yn ddiolchgar am Lysgenhadon STEM i ymweld â gweithgaredd STEM ar gyfer bechgyn rhwng 8 – 10 oed Yn ddelfrydol 1 STEM Llysgennad ar bob dyddiad. Bydd hyd at 30 o fechgyn yn cymryd rhan. Byddai unrhyw bwnc STEM yn wych gyda ffocws arbennig ar weithgareddau Gwyddoniaeth neu Fathemateg. Byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Sian trwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

13. Wrecsam. Ymweliadau Clwb STEM – gwahanol sesiynau i’w trefnu

Medi-Mehefin 2016. Ysgol Uwchradd Darland, Wrecsam LL12 0EN

Mae’r athrawes Sara Owen wedi cynllunio rhaglen wych o weithgareddau ar gyfer ei Chlwb STEM. Allech chi gefnogi unrhyw un o’r sesiynau canlynol? Dim angen i ymrwymo i fwy nag un ymweliad ac adnoddau wedi cael eu darparu – pob cynnig yn cael ei werthfawrogi – cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

14. Castell-nedd – Port Talbot. Sesiynau gweithdy: Pwysigrwydd Ieithoedd yn y Diwydiant, Gwyddoniaeth, Masnach a Busnes

Dydd Gwener 4 Rhagfyr. Ysgol Dyffryn Margam SA13 2AN

Ysbrydolwyd yr athrawes Carolyn Mainwaring gan y Llysgenhadon STEM yng Nghystadleuaeth “Spelling Bee” ym Mhrifysgol Caerdydd.Mae Carolyn wedi trefnu gweithgaredd STEM – Ieithoedd ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9 TGAU. Allech chi ddarparu gweithgaredd 90 munud sydd yn cynnwys elfennau o Ffrangeg; Almaeneg neu Sbaeneg? 4 sesiynau yn cael eu cynllunio gyda 22 o ddisgyblion ym mhob sesiwn. Cyfle gwych i’r ysgol hon – Cysylltwch gyda mi ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

15. Caerffili. Sesiynau gweithdy: Pwysigrwydd STEM ac Ieithoedd Tramor: Ffrangeg / Sbaeneg

Athrawes Elonwy Rees yn chwilio Llysgennad STEM a allai gynnig ymweliad yn ystod Tymor yr Hydref ar gyfer ei disgyblion Blwyddyn 9. Mae’r disgyblion wedi astudio Ffrangeg am ddwy flynedd a bydd wedi newydd ddechrau cael awr o Sbaeneg yr wythnos ym Mlwyddyn 9. Mae Elonwy yn hapus i drefnu dyddiadau / amseroedd sy’n addas ar gyfer eich amserlen. Maent yn awyddus i gyflwyno disgyblion i STEM gweithwyr proffesiynol sydd â sgiliau iaith dramor a hyrwyddo eich llwybr gyrfa i ddisgyblion. Os gallwch chi gynorthwyo gysylltu â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

16. Caerdydd. Wythnos gweithdai / sgyrsiau STEM

19-23 Hydref. Ysgol Gynradd Rhydypenau Llanisien CF10 0NX

Mae yr athrawes Clarissa Brind yn cynnal wythnos STEM i ysbrydoli ac ymgysylltu disgyblion Cynradd o bob grŵp blwyddyn. Allech chi gefnogi'r ysgol gyda sesiwn ar unrhyw wyddoniaeth neu bwnc mathemategol? Dyddiadau ac amseroedd hyblyg i weddu eich amserlen, dewiswch yr ystod oedran addas ar gyfer eich sesiwn. Byddai sesiynau ymarferol / rhyngweithiol yn ddelfrydol. Cysylltwch â chynigion ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Gall Llysgenhadon STEM fod â diddordeb yn y cyfleoedd canlynol. Nodwch nad yw’r wybodaeth isod yn cael ei ddarparu gan y sefydliad, a nid Gweld Gwyddoniaeth yw’r pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw un o’r cyfleoedd hyn.

Her Tîm Peirianneg (ETC)

Gall Llysgenhadon STEM gyda chysylltiadau ag ysgolion lleol hyrwyddo’r cyfle hwn – neu os hoffech i gynorthwyo yn un o’r digwyddiadau rhowch wybod i mi a byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Gillian Steele. Bydd ETC yn digwydd rhwng dydd Llun 2 a Dydd Gwener 6 Tachwedd 2015, sydd yn cyd-daro ag Wythnos Peirianwyr Yfory, mewn lleoliadau a leolir ger Caerdydd, Abertawe a Chaerfyrddin.

Mae’r Her Tîm Peirianneg ICE De Cymru yn ddigwyddiad a gynhelir i ysbrydoli disgyblion Blwyddyn 9 sydd â diddordeb mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg neu Fathemateg i ystyried gyrfa mewn peirianneg ar lefel broffesiynol. Gall yd at 16 disgybl Blwyddyn 9 fynychudiwrnod arfordirol ETC yn un o’r lleoliadau. Mae’r digwyddiad AM DDIM ac mae lleoedd yn gyfyngedig. I gofrestru diddordeb gan eich ysgol, cysylltwch â Gillian Steele ar 02920 777373 neu yn Gillian.Steele@opusinternational.co.uk.

Cenedl Hyblyg 2

Mae prosiect Cenedl Hyblyg 2 Chwarae Teg yn addas iawn ar gyfer menywod sy’n gobeithio datblygu’n arweinwyr tîm a dringo’r ysgol i’w swyddi rheoli cyntaf. Mae’r rhaglen gymorth gynhwysfawr hon yn helpu menywod i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen i ddatblygu’n llwyddiannus yn y gweithle. Mae hefyd yn cynnig cyfle i lunio cynllun gweithredu i gefnogi datblygiad gyrfa ac mae tîm ymroddedig a phrofiadol ar gael i roi cyngor unigol, cymorth ac arweiniad. Mae’r rhaglen hefyd yn cynnwys y cyfle i ennill cymhwyster achrededig y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Mae Cenedl Hyblyg 2 yn cael ei gyllido gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru ac yn gweithio gyda menywod cyflogedig yn y naw sector blaenoriaeth yng Nghymru ac mae’r rhaglen yn cael ei chyllido’n llawn ar gyfer y sawl sy’n cymryd rhan. Am ragor o wybodaeth am y prosiect a sut i wneud cais, ewch yma.

Hyrwyddwr yr Ymchwilwyr

Mae miloedd o bobl ifanc 11-14 oed wedi dysgu am ymchwil peirianneg fel rhan o Hyrwyddwr yr Ymchwilwyr – prosiect allgymorth gyda phum digwyddiad, pum ffilm ac un gystadleuaeth. Ac yn awr mae miloedd mwy yn gallu elwa o weithgareddau ystafell ddosbarth rhad ac am ddim y prosiect.

Mynychodd disgyblion cyfnod allweddol tri ddigwyddiadau undydd am ddim mewn prifysgolion ar draws y DU. Bu ymchwilwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau peirianneg yn esbonio, dangos a hyrwyddo yr hyn y maent yn ei wneud a pham maent yn ei wneud, drwy gyflwyniadau a gweithdai ar gyfer y disgyblion. Bu grwpiau llai o’r disgyblion oedd wedi ymgysylltu fwyaf yn dychwelyd i greu ffilm fer am eu hoff ymchwilydd. Bu disgyblion yn ffilmio a golygu eu ffilm a oedd yn cynnwys cwestiynau treiddgar am beirianneg ac ymchwil. Roedd pum grŵp – un o bob digwyddiad – yna cystadlu i ddangos eu ffilm i gymaint o bobl ag yr oedd modd. Enillodd Ysgol Uwchradd Dyffryn Ryburn, yn Leeds, y wobr ‘Uchafswm Datguddiad’. Maent wedi cyrraedd dros 1,300 o bobl drwy ymweliadau grŵp yn yr ysgol a thrwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Maent hefyd wedi anfon eu ffilm allan i’r gymuned leol, i ymgysylltu cynulleidfa ehangach â pheirianneg ac ymchwil.

Gallwch ddod o hyd i’r ffilmiau myfyrwyr, ynghyd â gweithgareddau dosbarth a digwyddiadau a ysbrydolwyd rhad ac am ddim: www.championtheresearchers.co.uk. Mae gwybodaeth am y Prosiect Dyfeisgarwch a ariennir gan RAE yma.

Dyfeisiwyd a’i redeg gan 4science www.4science.org.uk gyda chefnogaeth caredig Coleg Prifysgol Llundain, Prifysgol Surrey, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Leeds a Phrifysgol Southampton. Am fwy o wybodaeth: mark@4science.org.uk / 01273 930203.

Blwyddyn Ryngwladol y Golau

Adnoddau a Fideos ar gyfer Llysgenhadon STEM

Oeddech chi’n gwybod ei bod yn y Flwyddyn Ryngwladol Golau? Mae BP gyda rhywfaint o adnoddau newydd gwych ac mae Cystadleuaeth Ffotograffiaeth twll pin i’ch helpu i archwilio a dathlu gwyddoniaeth golau. Hefyd, cyn i chi fynd i ffwrdd ar eich gwyliau haf gwnewch yn siŵr eich bod yn llofnodi i fyny i fod y cyntaf i wybod am yr Her STEM, y gystadleuaeth a fydd yn agor i fyfyrwyr 11 oed i 14 ar draws y DU ym Medi 2015.

Helpu i ddatblygu adnoddau STEM

Cyfle i gymryd rhan mewn ymchwil i helpu busnesau fel BP gynhyrchu adnoddau STEM gwych gyda chyfle i ennill £500! Mae’r arolwg yn agored i athrawon STEM myfyrwyr 11 i 16 mlwydd oed. Enghreifftiau megis Adeiladu twll pin Camera fydd yn cyffroi disgyblion Gallwch hefyd chwilio am Adnoddau yn ôl Ystod Oedran a Pwnc.

Swydd wag ar y bwrdd: Cadeirydd, Adnoddau Naturiol Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am Gadeirydd ar gyfer y Bwrdd Adnoddau Naturiol Cymru. Cydnabyddiaeth: £28k y flwyddyn ynghyd â threuliau rhesymol – 60 diwrnod y flwyddyn. Mae manylion y rôl a sut i wneud cais yma. Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch â’r Ddesg Gymorth Adnoddau Dynol ar 029 2082 5454 neu anfonwch e bost i SharedServiceHelpdesk@wales.gsi.gov.uk. Mae neges ar gael ar Trydarr, Facebook a LinkedIn. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 7 Awst 2015.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk