Annwyl Lysgenhadon

Diwedd prysur iawn i’r flwyddyn academaidd ar gyfer Llysgenhadon STEM a gyda llawer o ddigwyddiadau gwerth chweil, gan gynnwys ymgysylltu cyhoeddus gyda STEM megis yr Eisteddfod, Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd, yn ogystal â llawer o ymrwymiadau ysgolion.

Cefn HengoedTope BalogunMae boddhad arbennig pan mae Llysgenhadon yn derbyn tystiolaeth o’i effaith. Un achlysur o’r fath oedd yr ymweliad diweddar gan Lysgennad STEM Tope Balogun i Cefn Hengoed, Abertawe. Cyflwynodd Tope gyflwyniad ar Forglawdd Llanw Lagŵn Abertawe.

Cysylltodd athro D&T Tom Williams gyda mi: “Fi jyst eisiau dweud diolch unwaith eto am yr holl gefnogaeth (Tope) a roesoch i ni yn yr ysgol ddydd Llun. Roedd y canlyniadau yn llawer, llawer gwell nag oeddwn yn ei ddisgwyl.”

Sian Ashton signatureDilynodd Tom hyn i fyny gyda galwad ffôn i ddweud sut mae presenoldeb Llysgennad STEM yn cael effaith enfawr ar y disgyblion – ac wedi darparu yr arbenigedd, ysbrydoliaeth a hyder y teimlai oedd yn ofynnol i wneud y prosiect yn llwyddiant.

Merched yn anelu at yr awyr yn GE Aviation

GE Aviation NWEAr 23 Mehefin gwahoddwyd merched sy’n ddisgyblion o chwe ysgol i ddathliad cyffrous ar Ddiwrnod Cenedlaethol Merched mewn Peirianneg yn GE Aviation Nantgarw.

Mae buddsoddiad ac ynni GE yn sicr wedi talu ar ei ganfed, a Llysgenhadon STEM wedi cynllunio amserlen lawn ar gyfer yr ymweliad. Croesawodd y Rheolwr Gyfarwyddwr Mike Patton y disgyblion i’r safle, a chawsant eu cymysgu i mewn i dimau i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithdai dyfeisgar:

GE Aviation NWEGE Aviation NWEYn ystod y dydd bu Llysgenhadon yn goruchwylio bob tîm ar gyfer cyflawni y gwaith tîm. Roedd y digwyddiad olaf dyfarnwyd tystysgrifau i bob disgybl a gwobr arbennig ar gyfer y tîm buddugol.

Mae ysgolion a fynychodd y digwyddiad oedd: Ysgol Uwchradd Bedwas; Ysgol Gyfun y Coed Duon; Ysgol Uwchradd Cathays; Ysgol Trecelyn, Ysgol Gyfun Rhisga ac Ysgol Gyfun St Cenydd.

Roedd Phil Williams o Ysgol Cathays yn un o nifer a ddisgrifiodd y diwrnod fel “profiad gwych i’r disgyblion”. Diolch yn fawr i bob un o’r 40 o Lysgenhadon STEM fu yn cymryd rhan mewn cynnal a datblygu’r gweithgareddau.

Ymweliad Llysgennad yn arwain at daith profiad gwaith

Llysgennad STEM Veronica (Ron) Thomas yw Cydlynydd Prosiect gyda Thechnoleg Ymgynghoriaeth Trafnidiaeth a Thechnoleg Cymru, sef cydweithrediad rhwng Amey ac URS. Ym mis Ebrill, gwnaeth Ron ei chyflwyniad cyntaf fel Llysgennad STEM yn Ysgol Uwchradd Casnewydd.

“Roeddwn yn nerfus fel cath fach ond gofynodd y grŵp gwestiynau (a oedd yn anhygoel yn ei hun mae’n debyg) ac mae un disgybl, Sekinat Olatunde, oedd wir gyda diddordeb yng ngwaith a’r prosiect hwn. Anfonais e-bost iddi gyda rhywfaint o wybodaeth am Amey ac awgrymais os oedd Sekinat eisiau ymweld, dylai gysylltu â mi eto ar ôl ei harholiadau. Gwnaeth hyn, ac yr wyf yn trefnu taith profiad gwaith dau-ddiwrnod iddi ymweld i weld yr hyn yr ydym yn wneud ym myd peirianneg a gwyddoniaeth gyfrifiadurol.

“Roedd Sekinat yn wych – gyda gwir diddordeb mewn popeth y cafodd ei ddangos. Mae hyn yn dangos i Llysgenhadon STEM arall y gall cyflwyniad arwain at rywbeth cadarnhaol iawn. Fel y gallwch ddychmygu, yr wyf yn bles iawn gyda’r canlyniad ac yn gobeithio y bydd yn arwain at bethau da eraill.”

Roedd e -bost Sekinat i Ron ar ôl y daith yn dangos cymaint yr oedd wedi ei elwa o’r profiad: “Rwyf eisiau dweud diolch yn fawr i chi am ganiatáu i mi ddod i Amey am y ddau ddiwrnod er mwyn cael profiad gwaith. Roedd y profiad yn addysgiadol ac yn anhygoel ac mae wedi rhoi syniad i mi o sut beth yw hi i fod yn wyddonydd cyfrifiadurol a pheiriannydd … Diolch yn fawr i bob un o’r bobl a roddodd o’u hamser yn ystod fy mhrofiad gwaith a hoffwn ddweud wrthynt fy mod yn wir yn gwerthfawrogi popeth maent wedi ddysgu i mi.”

Mae Sain yn Llwyddiant!

Nathan at BBC WalesCynnigiodd Llysgennad STEM Mike Mallen ddiwrnod o brofiad gwaith yn BBC Cymru i Nathan Chambers, myfyriwr israddedig ifanc o Brifysgol Bryste. Mae Mike yn Oruchwyliwr Sain yn BBC Cymru.

Roedd cyfarfod ar hap wedi arwain at y cyfle anhygoel i Nathan gael golwg ar Dechnoleg Sain a cyfathrebu yn y cyfryngau.

Dywedodd Mike wrthyf: “Dechreuodd y diwrnod am 11.45, wrth baratoi Rhaglen Radio fyw ar Radio Wales 13.00-16.00 yna taith o gwmpas y Ganolfan Ddarlledu yn cynnwys y stiwdio radio, Stor DTA a rhai o’r Tryciau Darlledu. Cafodd hyn ei ddilyn gyda golwg cryno yn y stiwdios teledu, cysgodi y paratoadau ar gyfer Wales Today ac yna Llwybr byw i mewn i’r Newyddion Chwe o’r gloch ar BBC 1 Cymru. Ar ôl egwyl ar gyfer rhai bwyd i Nathan bu yn gwylio Mike yn goruchwylio’r rhaglen chwaraeon gyda’r nos yn fyw ar Radio Wales 19.00-21.00.”

Mae Mike wedi cynnig i ymestyn y cyfle hwn i ddisgyblion 6ed Dosbarth yn ystod y flwyddyn.

Llun: © Mike Mallen 2014

nol i'r cychwynCyfarfodydd Sefydlu

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn.

Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

 1. Abertawe. Cymorth ar gyfer Arbrawf ‘PongSat’. Dyddiadau Hyblyg Medi-Rhagfyr 2014. Ysgol Pentrehafod. Mae PongSat yn arbrawf gwyddonol tu mewn i bêl ping pong sydd yn teithio i ymyl y gofod. Llysgennad angen i gefnogi disgyblion Blwyddyn 9 (13 -14oed) yn eu ar ôl Clwb STEM ar ol ysgol. Mwy o wybodaeth…
 2. Sir Gaerfyrddin. Ymweliad Llysgennad STEM – sgiliau iaith tramor. Dydd Gwener 26 Medi, 9.30-10.30am. Ysgol Bro Dinefwr, Llanymddyfri. Mae angen Llysgenhadon gyda sgiliau iaith Ffrangeg, Eidaleg neu Sbaeneg. Mwy o wybodaeth…
 3. Aberdâr. Rhaglen Darganfod Gyrfaoedd STEM Llysgennad. Dyddiadau hyblyg i weddu Llysgenhadon. Hydref 2014 – Haf 2015 Ysgol Gymunedol Aberdâr. Mwy o wybodaeth…
 4. Ystradgynlais. Her Gwasgu Tomato. Dydd Mercher 17 Medi. Ysgol Maes y Dderwen, Ystradgynlais. Angen Llysgenhadon i gefnogi y gweithgareddau ymarferol. Mwy o wybodaeth…
 5. Bae Colwyn. Gwyddoniaeth Cerdd a Sain. Dyddiadau Hyblyg.Ysgol Bryn Elian, Bae Colwyn. Mae angen i Llysgenhadon â gwybodaeth neu ddiddordeb am: Dylunio ac Adeiladu Offerynnau Cerddorol; Arbrofion Sain; Technoleg TG mewn cerddoriaeth a cherddoriaeth ddigidol; cyfansoddi a chwarae cerddoriaeth. Mwy o wybodaeth…
 6. Bro Morgannwg. Gyrfaoedd Teg. Dydd Iau 25 Medi. Neuadd Goffa’r Barri. Mwy o wybodaeth…
 7. Aberdâr. STEM – Sgwrs Ieithoedd Modern Tramor. 10 Hydref, Ysgol St Ioan Fedyddiwr, Aberdâr. Mwy o wybodaeth…
 8. Llanelli. Diwrnod y tu mewn i’r Byd Bioleg. Dydd Mawrth 14 Hydref. Ysgol Y Strade Llanelli. Mae croeso i Swolegwyr, Gofalwyr Anifeiliaid; Botanegwyr; Ymchwilwyr; Gweithwyr meddygol proffesiynol meddygol. Mwy o wybodaeth…
 9. Powys. Cyflawnwyr Ysgolion Cynradd – Gwella STEM ar gyfer Disgyblion Mwy Galluog a Thalentog. Dyddiadau Hydref. Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy. Mwy o wybodaeth…
 10. Cwmbrân. Cefnogaeth Clwb STEM. Dydd Llun neu Iau Tymor yr Hydref. Ysgol Croesyceiliog. Mwy o wybodaeth…
 11. Cymru gyfan. Lab mewn Lori. Amryw o leoliadau a dyddiadau. Mwy o wybodaeth…
 12. Ysgolion ar draws De Ddwyrain Cymru. Yr Aprentis Proffesiynol – ymweliadau 6ed dosbarth. Dyddiadau mewn cytundeb â Llysgenhadon. Mwy o wybodaeth…
 13. Ysgolion ar draws De Ddwyrain Cymru. Cymell Disgyblion. Dyddiadau mewn cytundeb â Llysgenhadon. Mwy o wybodaeth…
 14. Pontypwl. Blwyddyn 10 Gweithdai y Byd Gwaith. 18 Medi. Ysgol Uwchradd St Albans. Pontypool. Mwy o wybodaeth…
 15. Sir y Fflint / Wrecsam. Digwyddiadau Gyrfaoedd a Heriau Busnes. Dyddiadau a lleoliadau Hydref Amrywiol. Mwy o wybodaeth…
 16. Casnewydd. Blwyddyn 10 Dydd Menter a Busnes. 9 Hydref. Ysgol Uwchradd Casnewydd NP20 7YB. Mwy o wybodaeth…
 17. Abertyleri. Blwyddyn 9 Diwrnod Byd Gwaith. 23 Hydref. Ysgol Abertyleri. Mwy o wybodaeth…
 18. Pontypwl. Cyfweliadau Ffug. 11 Tachwedd,. Ysgol Gyfun Abersychan. Mwy o wybodaeth…
 19. Casnewydd Bl10 / 11 Digwyddiad Menter. 19 Tachwedd. Ysgol Arbennig Maes Ebbw. Casnewydd. Mwy o wybodaeth…
 20. Caldicot. Diwrnod Byd Gwaith. 20 Tachwedd. Ysgol Gyfun Caldicot. Mwy o wybodaeth…

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Gall Llysgenhadon STEM fod â diddordeb yn y cyfleoedd canlynol. Nodwch nad yw’r wybodaeth isod yn cael ei ddarparu gan y sefydliad, a nid Gweld Gwyddoniaeth yw’r pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw un o’r cyfleoedd hyn.

Fideos Newydd Llysgennad STEM

Mae arbennigwyr addysg STEM Learning EdComs wedi datblygu cyfres o saith o fideos sy’n dangos Llysgenhadon STEM yn darparu gweithgareddau mewn ysgolion. Mae’r fideos wedi cael eu cynllunio i roi darlun o’r hyn sydd ynghlwm wrth gefnogi gweithgaredd Llysgenhadon STEM. Mwy o wybodaeth…

Astudiaethau achos newydd ymchwilwyr RCUK

Mae Astudiaethau achos newydd RCUK yn dangos ymchwilwyr yn adrodd eu stori personol eu hunain o sut y maent yn cymryd rhan mewn ymchwil, beth sydd ei angen i fod yn ymchwilydd, a’i profiadau gwerth chweil ar eu llwybrau gyrfa dewisol. Mwy o wybodaeth…

Cynnydd Lab Lit

Mae’r nofelydd Saesneg Julie Maxwell yn adrodd stori am genre fach ond cynyddol o ffuglen o’r enw Lab-Lit. Rydym yn gyfarwydd â’r cysyniad o ffuglen wyddonol, ond beth am wyddoniaeth mewn ffuglen? Yn hytrach na dyfalu dyfodolaidd, datblygiadau gwybodaeth ac ymchwil wyddonol gyfredol wedi bod yn ymddangos yn nofelau sy’n darlunio y byd fel y gwyddom ei fod erbyn hyn. Mwy o wybodaeth…

Wythnos Gwyddor y Ddaear 2014 13-19 Hydref

Mae Y Gymdeithas Ddaearegol yn trefnu Wythnos Gwyddor y Ddaear ym mis Hydref, a fydd yn torri ar draws yr holl bynciau STEM. Mae digwyddiadau ar y gweill ledled y wlad ac ar-lein, ac mae ysgolion yn cael eu hannog i gymryd rhan. Mae gan y Gymdeithas Ddaearegol rai adnoddau y gallant roi benthyg.

Canllawiau i Lysgenhadon STEM ar fod yn fentor CREST

Mae CREST wedi llunio canllawiau pdf ynghylch mentora prosiectau CREST, a all fod yn ddefnyddiol i Lysgenhadon STEM sydd wedi cael cais i fentora prosiect ond nad ydynt yn siŵr beth mae’n ei olygu. Gellir ei lawrlwytho yma.

Gyrfaoedd mewn Opteg – agor llygaid myfyrwyr ‘i’r byd anhygoel o weld

Mae Gweithdai Dimensiwn newydd wedi cael eu creu gan sefydliadau blaenllaw yn y sector gofal iechyd llygaid i annog myfyrwyr dawnus i ystyried gyrfa mewn optometreg. Mwy o wybodaeth…

Arolwg Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain ar wyddoniaeth

Mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain yn cymryd rhan mewn prosiect edrych ariennir gan yr UE ar ganfyddiadau o wyddoniaeth mewn ysgolion. Fel rhan o hyn, maent yn cael eu casglu barn athrawon a myfyrwyr ar wyddoniaeth. Os ydych yn gweithio gydag unrhyw ysgolion sydd am gyfrannu at ymchwil Ewropeaidd, anfonwch yr arolwg iddynt.

Arolwg Merched mewn STEM

Mae Merched mewn STEM (CAG) yn gweithio gyda Merched mewn Gweithgynhyrchu (WIM), Prospect a TRS ar arolwg o’r enw Merched mewn STEM: A ydych I MEWN neu ALLAN?. Bydd yr arolwg yn canolbwyntio ar gadw merched mewn STEM ac ar ddulliau o gael menywod sydd efallai wedi gadael y sector oherwydd seibiant gyrfa i ddychwelyd i yrfaoedd mewn STEM.

Gofynnir am ymatebion gan ferched gyda chefndir STEM, boed yn gyflogedig yn y sector ar hyn o bryd ai peidio. Mae’r arolwg ar www.surveymonkey.com/s/womeninSTEMinorout

Grantiau bellach ar agor

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk