Annwyl Llysgennad

Parlez-vous Gwyddoniaeth? neu Sprechen Wissenschaft Sie?

Newyddion am brosiect rhwng Gweld Gwyddoniaeth a CILT Cymru gyda mewnbwn gwerthfawr gan ein Lysgenhadon STEM.

Yn dilyn casglu dros 200 o genhedloedd i fwynhau gŵyl o chwaraeon Olympaidd, mae’n hawdd anghofio y ffaith mai un o’r heriau mwyaf i dwf busnes yw’r angen i fod yn rhyngwladol. Yr allwedd i hyn yw y gallu i gyfathrebu gyda phartneriaid a chleientiaid ar draws y byd yn eu hiaith eu hunain. Nid yw’n wir fod ‘pob un yn siarad Saesneg’ a chylch gwaith CILT Cymru yw cynyddu’r nifer sy’n manteisio ar ieithoedd tramor mewn ysgolion, a fydd, gobeithio, yn eu hannog i ddilyn gyrfaoedd mewn sefydliadau STEM hefyd.

CILT logoYn ein cyfarfod cyntaf gyda CILT roeddant yn ceisio dod o hyd i dir cyffredin a fyddai o fudd i’r ddwy ochr ac yn sicrhau fod amcanion STEM ac ITM cyd-daro.

Y peth cyntaf ddaeth i fy meddwl oedd Llysgennad Chris Squire, busnes rheolwr datblygu Tata Steel oedd wedi dweud yn y cyfarfod sefydlu ei fod yn awyddus i ysbrydoli mwy o bobl ifanc i weithio yn y diwydiant gyda sgiliau mewn ieithoedd tramor. Cynnigiwyd ein bod yn sefydlu cyflwyniad a fynychwyd gan ddisgyblion o’r Adran Wyddoniaeth a’r Adran Ieithoedd Tramor Modern. Mae dwy ysgol yn cael eu treialu: Ysgol Gyfun Cwrt Sart yng Nghastell-nedd a Ysgol Llanwern yng Nghasnewydd.

Yn dilyn cyfarfod cynllunio gyda Penaethiaid y ddwy adran, datblygodd Chris gyflwyniad ai’ gyflwyno ar 28 Mehefin.

Eglurodd fod ganddo yrfa wirioneddol ryngwladol gyda cleientiaid a chefnogaeth yn Ffrainc; Canada a’r Dwyrain Canol, roedd gêm ryngweithiol yn seiliedig ar Wyddoniaeth, a bu disgyblion yn cyflwyno cwestiynau yn Ffrangeg i Chris. Ymgysylltodd bwysigrwydd y STEM ac IMT ar gyfer dyhead gyrfa pob disgybl.

Yn Ysgol Llanwern eglurodd Llysgennad Annabel Parsons i ddosbarthiadau STEM a dosbarthiadau ITM sut y mae yn ddefnyddio ei gradd mewn Ffrangeg i gefnogi cwsmeriaid Ffrangeg o Tata Steel. Mae darparu gwybodaeth am y materion technegol; ceisiadau am ddur a sgwrsio gyda pheirianwyr mewn iaith dramor yn rhan dyddiol o’i gwaith. Yn y llun gellir gweld Annabel yn darparu cyflwyniad a chynorthwyo’r disgyblion gyda’r gêm ryngweithiol.

Mae CILT wedi bod bartneriaid gwych yn y prosiect gyda safonau cyfathrebu a chydlynnu rhagorol.

Roedd yr athrawon a disgyblion yn y ddwy ysgol fel ei gilydd yn credu fod y Llysgenhadon wedi creu argraff bositif, fel y dengys y disgyblion ac athrawon adborth.

Y lleoliad mwyaf egsotig ar gyfer Sefydlu Llysgennad?

Rydyn ni’n byw yn y rhan fwyaf prydferth er heriol o’r wlad yn y DU? Sut mae cyfarfod mewn man sy’n gyfleus i bawb ar amser penodol- dyma’r her wrth drefnu sesiynau sefydlu! Roedd hyn yn wir pan aeth Heather Hall ati i ddod o hyd i le addas rhwng Porthmadog a Llwyngwril i gwrdd â Paul Dunn a Caroline Hudgell ar gyfer cyfarfod sefydlu.

A allai’r wobr ar gyfer y lleoliad mwyaf anarferol i gyfarfod fod ar draeth Llywngwril?

Anfonwch lun o‘ch cyfarfod sefydlu chi!

Sian AShton signature

Adborth arall

 • Mae STEM Learning hefyd eisiau clywed gan Lysgenhadon am eu profiadau o weithio gydag ysgolion neu mewn addysg uwch/bellach. Os ydych chi'n Lysgennad STEM, gallwch adael eich adborth yma.
 • Yw eich ysgol chi wedi cymeryd mantais o'r cynllun Llysgenhadon STEM? Mae STEM Learning eisiau clywed am eich profiadau - gall athrawon ac ysgolion adael eu adborth yma.

nol i'r cychwyn Cyfarfodydd Sefydlu Llysgenhadon

Cynhelir y gyfres nesaf o gyfarfodydd sefydlu ar y dyddiadau canlynol – i fwcio lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae’n orfodol i Lysgenhadon sydd newydd gofrestru fynychu cyfarfod sefydlu a dod â’u dogfennau adnabod gyda nhw. Mae croeso i Lysgenhadon Cymeradwy fynychu hefyd.

Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

Am fwy o wybodaeth am y ceisiadau ysgolion, dilynwch y cyswllt. Bydd hyn yn cymrud chi i’r adran berthnasol ar y dudalen we-ceisiadau Llysgenhadon STEM. Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

 1. Sgyrsiau gyrfaoedd ar Wyddoniaeth Fforensig; Gwyddorau Amgylcheddol; Taenu Planhigion neu Hwsmonaeth Anifeiliaid. Ysgol St John Baptist Aberdâr. Dyddiadau hyblyg. Mwy o wybodaeth…
 2. Cyfweliadau ffug – bob proffesiwn. Ysgol Gyfun Llangefni, Llangefni Ynys Môn. Wythnos yn dechrau 8 Hydref. Mwy o wybodaeth…
 3. Pontio’r Bwlch – Sesiwn Hyfforddi Peirianneg. Techniquest Glyndwr 24 Medi, 9:00 – 3:00. Mwy o wybodaeth…
 4. Byd Gwaith – bob arbenigedd proffesiynol. Ysgol Friars Bangor. 18 Hydref. Ysgol Uwchradd Caergybi (Uwchradd Caergybi) Caergybi. 7 Tachwedd. Mwy o wybodaeth…
 5. Economïau Carbon Isel a byd Gyrfaoedd. Neuadd Hugh Owen, Prifysgol Bangor. 25 Hydref. Mwy o wybodaeth…
 6. Wythnos Ffocws STEM. Ysgol Cefn Hengoed, Winch Wen, Abertawe. dyddiad i’w gadarnhau- Hydref. Mwy o wybodaeth…
 7. Cymorth gyda Clwb Gwyddoniaeth a Pheirianneg Rocedi a 'Trail Blazers'. Ysgol yr Esgob Vaughan Treforys. Tymor yr Hydref cymorth o bryd i’w gilydd. Mwy o wybodaeth…
 8. Prentis Menter mewn Busnes – her arddull. Mefus a siocled. Ysgol Gyfun Radyr Caerdydd. 5 Medi. Mwy o wybodaeth…
 9. Prentis Menter mewn Busnes – her arddull. Coleg Cymunedol Michaelston Caerdydd. 5 Medi. Mwy o wybodaeth…
 10. Cemegwyr Organig – eich cwmni chi sydd eu hangen ar Gymdeithas Frenhinol Cemeg ar gyfer digwyddiadau! Prifysgol Abertawe 18 Medi. Pontypridd 20 Medi. Caerdydd 26 Medi. Mwy o wybodaeth…
 11. Dragons Den YN ÔL! Ysgol Stanwell, Archer Road, Penarth . Dydd Mawrth 18 Medi 8:30-12:30. Mwy o wybodaeth…
 12. Confensiwn Gyrfaoedd. Academi Chwaraeon Llandarsi, Castell-nedd SA10 6JD. Dydd Iau 27 Medi. Mwy o wybodaeth…
 13. Parlez – Gwyddoniaeth vous? Lleoliadau a dyddiadau mewn cytundeb â Llysgenhadon ar draws Cymru. Os cawsoch eich ysbrydoli gan yr adroddiad Chris a Annabel yn yr erthygl arweiniol, byddem yn croesawu cyfraniad pellach gan Lysgenhadon sy’n gymwys mewn ail iaith neu wedi gweithio yn rhyngwladol mewn unrhyw swyddogaeth. Mwy o wybodaeth…
 14. Cemeg yn y Gweithle. Ymweliadau ysgolion i fusnes a diwydiant. Tachwedd a Rhagfyr. Mwy o wybodaeth…
 15. Ffair Yrfaoedd – Cymraeg fel Arf Gyrfa. YGG Plasmawr Tyllgoed Caerdydd. 7 Medi 9am-3pm. Mwy o wybodaeth…
 16. STEM a Grŵp Ffocws Ieithoedd Modern Tramor. Coleg Dewi Sant Penylan Caerdydd. Canol-Medi ymlaen. Mwy o wybodaeth…

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Am fwy o wybodaeth am cyfleoedd eraill, dilynwch y cyswllt. Bydd hyn yn cymrud chi i’r adran berthnasol ar y dudalen we-cyfleon eraill Llysgenhadon STEM.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 59 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD/ Rhif Cwmni : 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk