Annwyl Lysgenhadon STEM

Gwanwyn STEM arbennig

Mawrth yn un o'r misoedd mwyaf gweithgar yn y calendr STEM. Mae digwyddiadau mawr yn cael eu cynnal ar draws y rhwydwaith, gan gynnwys digwyddiad 'Big Bang Cymru' a gynhaliwyd mewn lleoliadau yng Ngogledd a De Cymru a dathliadau Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.

Sian Ashton signatureYng Nghymru, hefyd hwylusodd Gweld Gwyddoniaeth gwblhad llwyddiannus y Prosiect Ymgysylltu Ysgolion Gynradd, lle mae mwy na 90 o weithgareddau wedi cael eu cyflwyno gan Lysgenhadon STEM rhwng mis Rhagfyr a mis Mawrth.

Digwyddiadau Big Bang

Porthcawl Primary F1 Challenge teamCefais y fraint o fynychu dau ddigwyddiad 'Big Bang' – yn y Celtic Manor Casnewydd a Venue Cymru Llandudno. Yn y ddau ddigwyddiad 'roedd disgyblion ysgolion uwchradd yn cael eu cefnogi gan arbenigedd proffesiynol eu mentoriaid prosiect, ac mae llawer ohonynt yn Llysgenhadon STEM (fel y rhestrir isod). Arddangoswyd 22 prosiectau gan 22 o ysgolion uwchradd o Ogledd a Chanolbarth Cymru a 69 o ysgolion uwchradd De a Gorllewin Cymru.

Allan-Reid-with-Bloodhound-SSCRoedd y digwyddiadau hefyd yn croesawu ysgolion cynradd oedd yn cystadlu yn yr her F1 ym mhob digwyddiad. 'Roedd Llysgenhadon STEM yn chwarae rhan bwysig fel beirniaid am y gwobrau categori arbennig.

Yn y digwyddiadau, cafodd y car trawiadol Bloodhound SSC ei arddangos, esboniwyd y car yn fedrus i ymwelwyr gan ein Llysgenhadon STEM David Ingleston ac Anthony Rhodes yn Llandudno ac Allan Reid yng Nghasnewydd.

Llongyfarchiadau i Dr Ian Mabbett o SPECIFIC; a'r timau o Ysgol Tre-gŵyr am ennill gwobrau yn y digwyddiad yn y Celtic Manor.

Dyma rai Llysgenhadon STEM (mentoriaid) a'u hysgolion oedd yn cymryd rhan yn y digwyddiadau Big Bang:

nol i'r cychwynRoced i'r Lleuad yn Ysgol Gynradd Brynmill Abertawe

Derek-Sheehan-at-Brynmill-SchoolMwynhaodd disgyblion Ysgol Gynradd Brynmill ddiwrnod egnïol bywiog a ddarparwyd gan Llysgennad STEM Derek Sheehan ar thema y Roced gwych a gweithdy Hedfan yn y Gofod ar gyfer disgyblion CA2. Dysgodd y disgyblion ffiseg hedfan a dilynwyd hyn drwy adeiladu rocedi cardfwrdd a'i lansio yn y maes chwarae i uchder o dros 30 metr. Rhoddodd Argos Bwmp Awyr fel adnodd i Derek ei ddefnyddio mewn gweithdai ysgolion yn rhad ac am ddim.

Cofnodi eich gweithgareddau STEM

Mae cadw cofnodion o’r gweithgareddau a’r digwyddiadau yr ydych wedi ymgymryd fel Llysgenhadon STEM yn ffordd bwysig iawn o gadw golwg ar y gefnogaeth a ddarperir ar draws Cymru.

Rydym yn gofyn i Lysgenhadon STEM i roi gwybod i ni am yr holl weithgareddau y maent wedi ymgymryd â i STEM Learning, naill ai drwy e-bost i sian.ashton@see-science.co.uk neu drwy fewnbynnu’r wybodaeth ar borth STEM Learning a mewngofnodi gan ddefnyddio eich cyfrinair Llysgennad STEM. Ceir manylion llawn y broses i’w dilyn ar wefan Gweld Gwyddoniaeth. Er mwyn aros ar y gofrestr, STEM mae’n ofynnol i Lysgenhadon STEM i wneud o leiaf un gweithgaredd y flwyddyn, felly er mwyn osgoi cael eu dileu os gwnewch yn siŵr eich bod yn llwytho wybodaeth hon!

Sesiynau sefydlu a sesiynau adnewyddu DBS

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn. Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

1. Blaenau Gwent. Brynmawr NP23 4SE. Ysgol Gynradd y Santes Fair. Grymoedd neu Peiriannau. Mehefin-Gorffennaf.

Mae'r athrawes Alison Chaplin yn chwilio am Lysgenhadon STEM a allai gynnig sgwrs ryngweithiol / ymarferol arddangos ar rymoedd neu peiriannau i'w disgyblion Blwyddyn 4. Bydd hyd y sesiwn yn llai nag awr. Dyddiadau / amseroedd yn cael ei cytuno ar gyfer eich amserlen. Os oes diddordeb cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

2. Caerffili. Maenordy Llancaiach Fawr ger. Nelson CF46 6ER. Cymorth gyda arddangosfa Urdd Gweld Gwyddoniaeth. 25-30 Mai. Ddiwrnod ac amser fel sydd ar gael.

Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn cael ei gynnal ym Maenordy Llancaiach Fawr. Mae hwn yn ddigwyddiad pwysig yng Nghymru, yn dathlu diwylliant a thalent ieuenctid ar draws y wlad. Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnal stondin yn y Pafiliwn Gwyddoniaeth poblogaidd yn y Maes. Mae croeso cynnes i pob Lysgenhadon STEMddod i helpu ac ymarfer eu Cymraeg.. Mae'r Pafiliwn Gwyddoniaeth yn lle gwych i weld cyfathrebu ac arddangosiadau gwyddoniaeth. I nodi presenoldeb cyswllt gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

3. Y Fflint. Ysgol Uwchradd Sant Richard Gwyn Y Fflint. CH6 5JZ. Llwybr i Gyrfa. Dydd Gwener 12 Mehefin 8:45-15:30.

Bydd Llysgenhadon STEM yn gymorth mawr i ddigwyddiad sydd â'r nod o godi dyheadau ac ymwybyddiaeth o lwybrau gyrfa amrywiol i gyflogaeth STEM ac yn rhoi cyfle i chi gyfarfod pobl STEM broffesiynol yn ardal y disgyblion. Mae croeso i chi ddod â llenyddiaeth hyrwyddo, stondinau, ac arddangosiadau neu ddim ond yn mynychu i gyfarfod disgyblion. Mae gwisg y cwmni hefyd yn cael ei dderbyn! Ddiddordeb cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

4. Wrecsam. Ysgol Uwchradd Castell Alun, Hope, LL12 9PY. Llwybr i Yrfa. Dydd Gwener 26 Mehefin. 8:45-15:30.

Bydd Llysgenhadon STEM yn cael eu gwerthfawrogi mewn digwyddiad sydd â'r nod o godi dyheadau, ymwybyddiaeth o lwybrau gyrfa amrywiol i gyflogaeth STEM a rhoi cyfle i chi gyfarfod gweithwyr proffesiynol STEM yn ardal y disgyblion. Mae croeso i chi ddod â llenyddiaeth hyrwyddo, stondin, ac arddangosiadau neu ddim ond mynychu i gyfarfod a thrafod gyda disgyblion. Mae gwisg cwmni hefyd yn cael ei dderbyn!s oes diddordeb cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

5. Castell-nedd. Ysgol Arbennig Hendre SA10 7TY. Prosiect trafnidiaeth. Dyddiadau Tymor yr Haf i gyd-fynd gyda eich amserlen.

Mae Mr Duford yn athro disgyblion Anghenion Arbennig. Mae wedi cysylltu gan obeithio y gallai'r disgyblion gael cyfle i gwrdd Llysgenhadon STEM. Mae ei disgyblion yn gweithio ar brosiect, sy'n anelu at gael croesfan sebra gosod gyferbyn â'r ysgol ar gyfer llwybr diogel i'r disgyblion.. Os oes gennych wybodaeth am Iechyd a Diogelwch, trafnidiaeth, materion damwain neu yn yn gwybod sut i gynnal arolwg prosiect byddent yn wirioneddol wrth eu bodd! Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

6. Cas-gwent. Ysgol Cas-gwent NP16 5LR. Cyfweliadau Ffug ar gyfer Mwy Galluog a Thalentog. Dyddiad i'w gadarnhau Tymor yr Haf.

Mae'r athrawes Cathy Walliker yn cynllunio digwyddiad Cyfweliad Ffug ar gyfer 12 o ddisgyblion Blwyddyn 11

Mae diddordeb y disgyblion y disgyblion mewn: Peirianneg Arfordirol, Peirianneg Cyfrifiadurol / Peirianneg Awyrennau, Peirianneg Dylunio; Bioleg y Môr / Oncoleg / Fferylliaeth / Meddygaeth Cyffredinol.

Y nod yw rhoi profiad o gyfathrebu mewn cyfweliadau yn ogystal â chael cipolwg ar y meysydd i'r disgyblion. Mae cynlluniau ar y gweill, ond os hoffech ymuno â'r cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

7. Caerdydd. Ysgol Uwchradd Caerdydd, Caerdydd CF23 6WG. Diwrnod Ffocws Disgyblion Mwy Galluog a Thalentog w / c 22 Mehefin neu o bosibl w / c 6 Gorffennaf.

Mae'r athrawes Caroline Greenan yn chwilio am Lysgenhadon STEM a allai ychwanegu elfen datrys problem Gwyddoniaeth / Technoleg i'r diwrnod ffocws. Bydd disgyblion o ysgolion cynradd sy'n ei bwydo yn ogystal â disgyblion uwchradd yn mynychu. Byddai croeso i chi ddod a sgwrs fer, dangos offer, neu her datrys problemau rhyngweithiol. Am fanylion pellach neu gynigion o gymorth cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

8. Abertawe. Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Ardal Forwrol SA1 3RD. Her Gwasgu Tomatos! 22 Mai 9:20-14:00.

Bydd 40 o ddisgyblion Bl 9 o Ysgol Dylan Thomas yn cymryd rhan mewn her. Byddai Llysgenhadon STEM yn ffordd wych o gefnogi gweithgaredd heb unrhyw waith paratoi! Bydd Heidi Purnell o Gweld Gwyddoniaeth yn cydlynu'r dydd, bydd cefnogaeth Llysgenhadon cael ei werthfawrogi'n fawr wrth fentora timau wrth iddynt adeiladu systemau pwli i gludo tomatos. Diwrnod ymarferol addysgiadol llawn hwyl – i gadarnhau presenoldeb, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

9. Glannau Dyfrdwy. Ysgol Uwchradd Cei Connah, Cei Connah CH5 4BH. Diwrnod Profiad STEM Ymarferol 11 Mehefin.

Roedd yr athro Tony Craughwell wrth ei fodd gyda llwyddiant diwrnod STEM yn yr ysgol y llynedd. Mae llawer o hyn o ganlyniad i gefnogaeth Llysgenhadon STEM a gyflwynodd sesiynau ar tetrahedrons, Gemau Scratch a sesiynau ymarferol. Byddai Tony yn agored i syniadau gan Lysgenhadon STEM a allai gynnig sesiwn ymarferol neu ryngweithiol eleni. Os oes gennych bwnc / sesiwn yr hoffech gynnig o unrhyw safbwynt STEM, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

10. Pen- y -bont ar Ogwr. Ysgol Gynradd Llidiart, CH31 1QB. Fforensics; Mathemateg; Gwyddoniaeth Gymhwysol. CA2. Dyddiadau i'w cytuno.

Mae'r athrawes Sarah Howells yn teimlo fod cefnogaeth Llysgennad STEM yn ddiweddar wedi bod yn gefnogaeth enfawr i nodau cwricwlaidd CA2. Byddai Sarah yn ddiolchgar pe gallech gynnig ymweliadau pellach ar gyfer sesiynau ar Fforensig neu Fathemateg. Os gallwch chi gynnig unrhyw sesiwn gyda mewnwelediad i naill bwnc cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

11. Abergele. Ysgol Emrys ap Iwan Abergele LL22 7HE. Mae ein Diwrnod Gweithgareddau STEM angen chi! 28 Ebrill 10:00-15:00.

Mae'r athro Andrew Goodwin wedi gofyn am gymorth Llysgenhadon STEM i arwain neu gefnogi disgyblion yn y Diwrnod Gweithgareddau. Mae sesiynau wedi cael eu cynllunio ar gyfer y disgyblion a bydd disgyblion Bl 5 o ysgolion cynradd sy'n ei bwydo yn ymweld. Cynigion o gymorth a gwybodaeth bellach am y gweithgareddau ar gael drwy cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

12. Caerdydd. Ysgol Uwchradd Cantonian Fairwater CH5 3JR. Fy Ngyrfa STEM: STEM Sgwrs Clwb STEM. Unrhyw Dydd Iau 15:00-16:00.

Byddai'r athrawes Emily Oram wrth eu bodd gwahodd Llysgennad STEM i roi sgwrs anffurfiol i'w Glwb STEM CA3. Unrhyw Dydd Iau o 3pm – 4pm fyddai yn gweithio'n dda. Byddai cyflwyniad i waith proffesiynol yn y 'byd go iawn' o STEM ychwanegu diddordeb a ffocws i'w gweithgareddau prosiect. Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

13. Penarth. Ysgol Stanwell Penarth CF64 2XL. Cyfrifiaduron yn y Byd STEM. Dyddiadau i'w cytuno.

Mae'r athrawes Suzanne Collis yn awyddus i wahodd Llysgennad STEM sydd wedi defnyddio gradd mewn Cyfrifiadureg yn eu bywyd proffesiynol. Byddai tua 20 o ddisgyblion Bl 12 (Safon Uwch) sydd â diddordeb mewn cymryd gradd mewn Cyfrifiadureg / Technoleg. Oes oes Llysgenhadon gyda ddiddordeb cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

14. Caergybi. Ysgol Caergybi Caergybi LL65 1NP. DNA -Gwyddoniaeth a chymhwysiadau. Llun pm neu ddydd Gwener am.

Mae'r athrawes Helen Bladwell yn chwilio am Lysgennad STEM ar gyfer sesiwn ar gymhwysiadau gyddoniaeth neu geisiadau o DNA yn y maes STEM. Mae disgyblion yn Bl 13. Safon Uwch ac er fod hyn yn faes arbenigol byddai Helen yn agored i'r holl bynciau a awgrymwyd yn ymwneud â DNA. Os gallwch gynorthwyo, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

15. Pontyclun. Ysgol Llantrisant Miscin CF72 8TL. Wythnos Dathlu STE. Tymor yr Haf dyddiad i'w gadarnhau.

Mae'r athro Sion Williams yn trefnu wythnos profiadau Gwyddoniaeth ar gyfer yr ysgol. Bydd yr union wythnos yn cael ei gadarnhau yn fuan, ond yn debygol o fod ar ddiwedd Tymor. Byddai Sion yn falch o groesawu Llysgenhadon a allai gwmpasu unrhyw bwnc STEM. Rhai ardaloedd a awgrymir yw: Golau ar gyfer Blynyddoedd 3 a 4; Grymoedd / Ffiseg ar gyfer Blynyddoedd 5 a 6; Natur; Seryddiaeth; Mathemateg bob oed. Mae hwn yn ddigwyddiad ar gyfer disgyblion Cynradd. Ar gyfer cynigion o gymorth cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

16. Abertawe. Y Traeth ac Amgueddfa Forwrol. Gwyddoniaeth Bocs Sebon. 6 Mehefin.

Byddai y Llysgennad STEM Natalie de Mello yn croesawu Llysgenhadon STEM i gefnogi siaradwyr neu gynnig sgwrs i grwpiau teuluol yn y digwyddiad Gwyddoniaeth Bocs Sebon blynyddol. Os hoffech chi gymryd rhan, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk a byddaf yn eich rhoi mewn cysylltiad â Natalie.

17. Ysgol Howells Caerdydd CF5 2YD. Cyfweliadau Ffug. 2 Gorffennaf 09:30-13:00.

Bydd Llysgenhadon STEM yn cael ei gwerthfawrogi i gynnal cyfweliadau yn y digwyddiad hwn. Eleni bydd disgyblion Blwyddyn 10 yn mynychu; byddwch yn adolygu eu CV, ac yna gallwch ychwanegu cwestiynau o'ch profiad eich hun a chyngor arbenigol ar berfformiad. Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

18. Caerdydd. Ysgol Plasmawr. Ffordd Pentrebane, CF5 3PZ. Panelwyr ar gyfer Dragons Den. 9 Gorffennaf. 09:00-15:00

Mae Llysgenhadon STEM yn cael eu croesawu fel mentoriaid yn ystod Diwrnod MenterYsgol Plasmawr neu fel panelwyr ar gyfer Dragons Den yn y prynhawn. Bydd disgyblion Bl 9 yn gweithio mewn timau i ddatblygu gêm gyfrifiadurol neu CD. Rôl Llysgennad fydd i farnu y cynllunio, y cyflwyno a'r fformat marchnata. Digwyddiad gwych gyda fformat cyfarwydd – er ei bod ysgol Gymraeg nid oes angen i siarad Cymraeg ar gyfer y digwyddiad hyn. Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

19. Henffordd a Chaerwrangon. Lab mewn Lori. 11 -22 Mai. Gwahanol ysgolion.

Mae'r daith Lab mewn Lori bellach wedi gadael Cymru gyda neges cynnes iawn gan y cydlynwyr IOP am y gefnogaeth aruthrol gan Lysgenhadon STEM ar draws Cymru. Maent bellach yn ymweld ag ysgolion ar dros y ffin, ac mae Llysgenhadon STEM o ranbarthau cyfagos yng Nghymru yn cael eu croesawu i fynychu y sesiynau hyn. Fel Llysgennad STEM mae eich cyfranogiad yn cael ei werthfawrogi ar draws y DU. Os hoffech chi gefnogi unrhyw un o'r dyddiadau hyn, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

20. Rhondda Cynon Taf. Blwyddyn 8 Diwrnod CSI Ysgol Garth Olwg, Pontypridd CF38 1RQ. Dydd Iau 10 neu Dydd Gwener 11 Medi.

Mae angen Llysgenhadon STEM i gymryd rhan 'Ditectif Uwch-arolygwyr' i gynorthwyo disgyblion gyda Ymchwilio Troseddau. Mae'r athro Eurig Thomas yn hapus i drefnu hyn ar gyfer y naill ddiwrnod yn dibynnu ar eich argaeledd. Mae'r Ymchwiliad yn cynnwys disgyblion yn arsylwi lleoliad trosedd lle mae un o'r adranau gwyddoniaeth wedi dwyn ein python brenhinol 'Jonesy'. Maent yn asesu olion traed, powdr gwyn sy'n cael ei brofi gyda fflam, nodyn pridwerth sy'n cael ei asesu drwy gromatograffaeth, archwilio croen neidr dan ficrosgop yn ogystal â gwallt anifeiliaid. Mae yna hefyd sesiwn olion bysedd a sesiwn torri cod.

Bydd cefnogaeth Llysgenhadon STEM yn cael ei groesawu – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

21. Rhondda Cynon Taf. Mentor cystadleuaeth. Ysgol Gyfun Aberpennar Rhondda Cynon Taf CF45 4DG.

Mae tîm o 5 o ddisgyblion o Ysgol Gyfun Aberpennar ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr y 'Longitude Explorer' – her ledled y DU a hwylusir gan NESTA. Mae angen arweiniad a chymorth ar gyfer yr ysgol sydd ar y rhestr fer yn cynrychioli Cymru, ac maent wedi cysylltu am gymorth Llysgennad STEM.

2014 oedd 300 mlwyddiant y Wobr Longitude gwreiddiol, y wobr cymhelliant cyntaf o'i fath a sefydlwyd gan Lywodraeth Prydain i ddatrys y broblem o golledion eang ar y môr trwy alluogi morwyr i lywio'n gywir gyda cyfesurynnau union.

Mae'r her yn gofyn i bobl ifanc feddwl am y cyfleoedd y gall data mordwyo ac arsylwadol dderbyniwyd gan loerennau gynnig. Mae disgyblion yn defnyddio eu dychymyg i feddwl am syniadau newydd ar gyfer cynhyrchion, technolegau, systemau neu wasanaethau sy'n cynnig ateb i gymdeithas neu gymunedau.

Gofynnir i Llysgennad:

Gellir hawlio costau teithio.

Efallai y byddai sgiliau Llysgennad addas yn cynnwys unrhyw un o'r canlynol: Gwyddoniaeth neu Dechnoleg Gofod; Raspberry Pi; Dylunio /Datblygu Cynnyrch; Dylunio Graffeg; Cyllid; Marchnata; Sgiliau busnes.

Cyswlltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk – yna bydd y gwirfoddolwyr yn cael ei roi mewn cysylltiad â'r athro Michael White Aberpennar a Jo Tasker (cynrychiolydd NESTA).

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Gall Llysgenhadon STEM fod â diddordeb yn y cyfleoedd canlynol. Nodwch nad yw’r wybodaeth isod yn cael ei ddarparu gan y sefydliad, a nid Gweld Gwyddoniaeth yw’r pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw un o’r cyfleoedd hyn.

Grantiau y Gymdeithas Bioleg

Gall Llysgenhadon STEM sydd gyda cysylltiadau ag ysgolion, rhieni neu lywodraethwyr roi gwybod i'r ysgol am y grantiau bach sydd ar gael ar gyfer ysgolion uwchradd a chynradd yn y DU gan y Gymdeithas Bioleg.

Bydd y grantiau bach yn galluogi ysgolion cynradd ac uwchradd i gysylltu a defnyddio adnoddau Labrdy Gwyddoniaeth Goffer y Gymdeithas Bioleg. https://www.societyofbiology.org/gophersciencelabs i redeg eu dyddiau labordy eu hunain. gyda ysgolion cynradd ac uwchradd yn gweithio gyda'i gilydd. Gellir defnyddio hyn fel diwrnod o hwyl, gwyddoniaeth allgyrsiol neu fel gweithgaredd i wneud y cyfnod pontio yn haws i fyfyrwyr cynradd sydd yn mynd I'r ysgol uwchradd y flwyddyn ganlynol.

Mae mwy o wybodaeth yma. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 25 Mai 2015.

Ysgogi Gyrfaoedd Gwyddoniaeth: Digwyddiad cyngor i Gynrychiolwyr Gyrfa

1 Mai 2015. Parc Dewi Sant, Caerfyrddin

Mae'r digwyddiad Ysgogi Gyrfaoedd Gwyddoniaeth http://www.swan.ac.uk/humanandhealthsciences (a elwid gynt yn y Fforwm AU / AB) yn gyfle i gael gwybod gan diwtoriaid derbyn am y pynciau gwyddoniaeth dynol a iechyd a gynigir gan Brifysgol Abertawe. Mae'r digwyddiad hwn yn RHAD AC AM DDIM i fynychu a bydd lluniaeth a chinio yn cael ei ddarparu. Mae'r lleoliad gyda digon o le i barcio ceir am ddim. Mae'r agenda ar-lein yma.

Mae llefydd yn gyfyngedig – archebwch ar-lein yma neu cysylltwch gyda chhsmarketing@swansea.ac.uk.

Free Range Learning: cyfle am waith cyflogedig i gyfathrebu gwyddoniaeth

Cwmni Hannah Garcia, Free Range Learning, yn darparu addysg bwyd, ffermio a chynaladwyedd ar gyfer ysgolion yn Ne Cymru. Mae cyfleoedd gwaith achlysurol ar gael a all fod o ddiddordeb i fyfyrwyr a Llysgenhadon STEM sydd yn edrych am brofiad o arwain gweithgareddau ymgysylltu a chyfathrebu ac gweithio gydag ysgolion a theuluoedd. Mae rhagor o wybodaeth a ffurflen gais yma.

Cyfle Nyrsio Oedolion ar gyfer myfyrwyr

Eleni, mae corff Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gweithlu, Addysg a Gwasanaethau Datblygu (WEDS) wedi gofyn i Brifysgol Abertawe i gynyddu y nifer o fyfyrwyr Nyrsio Oedolion fwy na thraean. Mae hyn yn golygu bod ymgeiswyr yn awr yn llawer mwy tebygol o gael lle yn naill ai ym mis Medi 2015 neu Mawrth 2016.

Mae 70 o leoedd ychwanegol yn cael eu cynnig ar gyfer graddau Nyrsio Oedolion BSc (Anrh) Oedolion yn y Campws yn Abertawe ac yng Nghampws Caerfyrddin. Gall myfyrwyr wneud cais naill ai yn uniongyrchol i Brifysgol Abertawe neu drwy UCAS Extra.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk