Annwyl Lysgenhadon

Fel y gwelwch, rydym wedi body n brysur iawn yn ystod y misoedd diwethaf, gyda chynnydd sylweddol yn y nifer o geisiadau ysgol am gymorth Llysgennad STEM. Diolch yn fawr i’r holl Lysgenhadon STEM sydd wedi anfon straeon a lluniau i mi. Bob mis ‘rwyf yn cyhoeddi tri neu bedwar erthyglau o bob rhan o Gymru – felly os nad ydynt yn y cylchlythyr y mis hwn byddaf yn sicr o’i cynnwys yn fuan iawn!

Fel cadarnhad o’ch llwyddiant dros y flwyddyn ddiwethaf mae 2500 0 ymrwymiadau Llysgennad STEM wedi cael eu cynnal ar draws Cymru, yn cynnwys ysgolion a digwyddiadau cyhoeddus. Os oes gan unrhyw un adborth neu awgrymiadau ar sut yr ydym yn adrodd am eich gweithgareddau, cofwich adael i mi wybod – rydym am fod yn Sian Ashton signaturesiŵr fod y cylchlythyr yn adlewyrchu gwir werth eich rôl yn ddigonol.

Dymuniadau gorau i bob o’r 1,400!

Pŵer i Ferched yn GE Aviation

Aberdare Girls at GE AviationAr Fawrth 19, cynhaliodd GE Aviation Nantgarw brofiad pwrpasol ar gyfer marched sy’n ddisgyblion Blwyddyn 9. Eu nod yw hyrwyddo gyrfaoedd cyffrous y maent yn eu cynnig ar draws y sbectrwm academaidd eang i ymgeiswyr benywaidd.

Er mwyn cynnig cymaint o sylw unigol ag sy’n bosibl i’r ymwelwyr, cafodd nifer y disgyblion gwadd ei gyfyngu i 40 o leoedd. ‘Roedd yr ymweliad unigryw yn cynnwys cyflwyniad i GE Aviation gan y Rheolwr Adnoddau Dynol Helen Wilkes,ac i ddilyn taith o gwmpas y safle yng nghwmni Llysgenhadon STEM a ddarparodd fewnwelediad cyfeillgar,yn llawn gwybodaeth a brwdfrydedd am y cyfleusterau ar y safle.

Cathays High School Cardiff ‘Roedd y mercher o Ysgol Ferched Aberdâr, Ysgol Uwchradd Bedwas,Ysgol Uwchradd Cathays ac Ysgol Uwchradd Caerdydd yn gallu gweld drostynt eu hunain y systemau sy’n gwasanaethu y peiriannau jet a hefyd yr ardal brofi enfawr, lle mae y peiriannau ailosod yn cael eu profi cyn eu hanfon i’r cleientiaid.

Roedd hwn yn gyfle gwych i ddisgyblion; mae y safle yn gyda nodweddion diogelwch uchel iawn oherwydd gwybodaeth berchnogol a chyfrinachedd cleientiaid, ac ‘roedd yr egni a’r ymrwymiad y rhoddodd Llysgenhadon STEM a staff GE Nantgarw i’r diwrnod yn cael ei werthfawrogi yn fawr gan athrawon a disgyblion fel eu gilydd.

Erbyn diwedd y profiad, ‘roedd nifer y merched a ddywedodd fod ganddynt ddiddordeb mewn dilyn gyrfa STEM mewn Peirianneg wedi mwy na dyblu!

“Mae’r awyrgylch yma ynarbennig, ac mae pawb yn canolbwyntio ond rydych yn cael yr argraff fod pawb yn gwneud gwaith gwerth chweil iawn” (disgybl o Ysgol i Ferched Aberdâr)

Llun 1: Merched Ysgol i Fercherd Aberdâr, athrawes Sian Edmonds a Llysgennad STEM
Llun 2 Merched Ysgol Uwchradd Cathays

Recycler pour le Monde yn Ysgol Llanhari

Richard AsekunowoDigwyddodd antur bellach i’r cyfuniad o STEM a ieithoedd tramor modern digwydd yn ystod tymor y Gwanwyn.

Datblygodd Llysgenhadon STEM Richard Asekunowo a Olivier Henry weithdy oedd yn herio disgyblion mewn Peirianneg Amgylcheddol ac elfennau o’r iaith Ffrangeg.

Olivier HenryMae Richard ag Olivier yn fyfyrwyr Peirianneg Amgylcheddol ym Mhrifysgol Abertawe. Profodd Richard, o Nigeria, ac Olivier, o Baris, i fod yn arbenigwyr yn y dasg anodd o ddwyn ynghyd bwysigrwydd STEM a sgiliau iaith.

Cyflwynodd y gweithdy ddisgyblion i yrfaoedd mewn Peirianneg Amgylcheddol, yn ogystal a dangos cyd-ddibyniaeth y gymuned fyd-eang mewn materion amgylcheddol. Cafodd yr her ychwanegol o ddidoli eitemau y gellir eu hailgylchu drwy gyfrwng y Ffrangeg effaith fawr a’r yr holl ddisgyblion. Bu yr adborth yn gadarnhaol iawn: “ymgysylltu”, “ffraeth” a “gwybodaeth drawiadol”. Mae’r lluniau yn siarad drostynt eu hunain ac yn dangos mwynhad y disgyblion yn y sesiynau.

Llun 1: Richard Asekunowo; Llun 2: Olivier Henry

Addewid Sir Benfro

Careers fair held at Ysgol Bro Gwaun in FishguardBu nifer o Lysgenhadon STEM yn cymryd rhan mewn ffair yrfaoedd yn Ysgol Bro Gwaun yn Abergwaun yn ystod tymor y gwanwyn. Bu pobl sydd â phrofiad mewn ystod o yrfaoedd yn cynnig cyngor i fyfyrwyr ar wahanol gyfnodau yn eu gyrfaoedd ysgol. Roedd rhai yn dewis cyrsiau ôl-16, tra oedd eraill yn edrych ar ba gyrsiau y gallent ddilyn yn y brifysgol yn y dyfodol.

Daeth rhai myfyrwyr i chwilio am syniadau am ba yrfaoedd y gallant anelu atynt, ac eraill yn chwilio am help i benderfynu pa lwybr manwl i ddilyn.

Yn y llun mae myfyrwyr yn trafod rhai opsiynau gyrfa gyda Llysgenhadon STEM Robbie Rickman a Fran Barker.

Helen Hughes, Cefnogwr Ysgolion /recriwtiwr Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin

nol i'r cychwynCyfarfodydd Sefydlu

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn.

Gellir trefnu dyddiadau eraill os nad oes un o’r rhai uchod yn addas – cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCeisiadau ysgolion

1. Casnewydd. Anelwch at y Sêr

30 Mehefin – 11 Gorffennaf, Sesiwn y bore.
Ysgol Uwchradd Casnewydd, Casnewydd NP20 7YB

Mae'r athrawon yn cynnal digwyddiadau ar thema "Y Gofod"ar gyfer disgyblion Mwy Galluog a Thalentog yn ystod y 30 Mehefin hyd at 11 Gorffennaf. Byddent yn gwerthfawrogi ymweliad gan 3 Llysgennad STEM sydd â gwybodaeth am Seryddiaeth / Ffiseg / Y gofod i gyflwyno sesiwn 20-30 munu, dro ar ôl tro 3 gwaith yn ystod un bore. Gallai'r sesiwn gynnwys cyflwyniad ar eich arbenigedd, Cwestiwn ac ateb, tasg neu gyflwyniad byr ar bwnc o ddiddordeb.

Maer disgyblion ymlynyddoedd 5-7 (9-12 mlwydd oed). 40 o ddisgyblion ym mhob grŵp. Os oes gennych y sgiliau perthnasol a'r dyddiad yn osod addas yna cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Byddai'r athrawon wir yn gwerthfawrogi eich arbenigedd!

2. Caerdydd. Ysbrydoli'r Bechgyn mewn Gwyddoniaeth

Dyddiadau hyblyg i weddu Llysgenhadon.
Llysgenhadon STEM (dynion). Ysgol Gynradd St Pau,l Oakley Place, Caerdydd CF11 7EW

Newid o'r arferol. Mae gan yr athro grwpiau o fechgyn sy'n tangyflawni yn y dosbarth gwyddoniaeth. Mae'r ysgol o'r farn fod y bechgyn heb fodelau rôl gwrywaidd yn STEM. Byddent yn gwerthfawrogi yn fawr iawn petai Llysgennad STEM gwrywaidd yn ymweld â'r ysgol ar gyfer y sesiwn Bechgyn eu Hunain. Byddai unrhyw bwnc yn ddebyniol: fel Rocedi, Ceir, Chwaraeon, Cerddoriaeth neu bwnc yr ydych yn teimlo fyddai yn tynnu eu sylw.

Os yw hyn yn apelio, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

3. Caerphilly. STEM ar gyfer FI – wythnos STEM

7-10 Gorffennaf. Ysgol Gyfun Heolddu, Heol y Mynydd. Bargoed CF81 8XL

Yn agored i Lysgenhadon STEM o bob arbenigedd. Mae'r ysgol yn cynnal Wythnos Wyddoniaeth i ddisgyblion CA 3 (11 – 14 oed). Mae'r athrawes yn awyddus iawn i ddod o hyd i Lysgenhadon STEM allai ymweld â cyflwyniad / gweithgaredd diddorol unrhyw bryd yn ystod yr wythnos. Gallai maint y grŵp fod cymaint â 300, ond os ydych yn dymuno cynnig sesiwn i grŵp llai mae croeso i chi gynnig syniadau.

Os oes diddordeb gennych yn y cyfle hwn gadewch i mi wybod yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

4. Abertawe. Teen Tech Cymru

14 Mai. Stadiwm Liberty Landore Abertawe, Abertawe SA1 2FA

Mae'r digwyddiad yn boblogaidd iawn ar gyfer cymorth Llysgenhadon STEM. Gellir dod ag arddangosfa neu fynychu i gefnogi disgyblion sy'n ymweld. Mae TeenTech ® yn dangos fod cannoedd o gyfleoedd gyrfa cyffrous mewn gwyddoniaeth, peirianneg technoleg ac yn wir yn cael y 'X Factor' i ddisgyblion yn eu harddegau! Yn TeenTech ® Cymru, bydd myfyrwyr o Gymru yn treulio'r diwrnod yn cymryd rhan mewn arbrofion a heriau gyda pheirianwyr a gwyddonwyr o 30 o gwmnïau cenedlaethol a rhyngwladol a arweinir gan gyflwynydd y BBC a'r sylfaenydd Maggie Philbin.

I ddatgan diddordeb cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

5. Llandudno. Peirianwyr y Dyfodol

Dyddiadau hyblyg i weddu Llysgenhadon, 8:50-09:20am. Ysgol John Bright, Maesdu Rd, Llandudno LL30 1LF

Beth yw nodweddion allweddol Peiriannydd? Byddai'r athro yn gwerthfawrogi Peiriannydd sy'n Llysgennad STEM i gymryd rhan mewn sesiwn allweddol ar y sgiliau, llwybrau cymwysterau ac ysbrydoli'r dyfodol mewn gyrfa mewn Peirianneg. Mae sesiwn 30 munud gyda 25 o ddisgyblion Blwyddyn 11 yn cael ei gynllunio.

Os oes diddordeb cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

6. Abertawe. Gwyddoniaeth Bocs Sebon

Sadwrn 5 Gorffennaf. Traeth 360 a Chwaraeon Dŵr, Heol y Mwmbwls, Abertawe SA2 0AY

Wedi ei ysbrydoli gan brofiad yr Athro PVC Hilary Lappin – Scott o siarad am wyddoniaeth o'r bocs sebon yn Llundain 2013, mae Prifysgol Abertawe yn cynnal ei ddigwyddiad Gwyddoniaeth Soapbox cyntaf ar ddydd Sadwrn 5 Gorffennaf, 201. Bydd Soapboxes yn cael ei leoli yn edrych dros ehangder godidog Bae Abertawe wrth ymyl y ganolfan goffi y Traeth 360 a Chwaraeon Dŵr. Mae'r rhestr siaradwyr ar: http://soapboxscience.org/?page_id=825

Mae Llysgennad STEM Natalie Mello yn awyddus i ddod o Lysgenhadon STEM i gynorthwyo yn y digwyddiad. Oes gennych ddiddordeb mewn treulio diwrnod gyda gwyddonydd? A fyddech yn hoffi i cymryd rhan ar y diwrnod? Cysylltwch â soapboxscienceswansea@gmail.com a cc i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk i gofnodi y gweithgaredd!

7. Sir y Fflint. TG a Chyfathrebu: logisteg yn y gwaith

Dyddiadau i weddu Llysgenhadon. Ysgol Alun, Yr Wyddgrug, CH7 1EP

Mae'r athro yn chwilio am ymweliad â ysgol neu ymweliad i weithle ar gyfer grŵp bychan o 12 o ddisgyblion Blwyddyn BTEC. Mae'r 7 disgybl yn astudio Uned 2 sydd yn cwmpasu pynciau gan gynnwys: LIMS (System Rheoli Gwybodaeth Lab); Edexcel Uned 2; 'Gweithio yn y diwydiant gwyddoniaeth; GMP; GLP.

Byddai cyfathrebu ac arferion hanfodol effeithiol yn werthfawr hefyd.

Os ydych yn gallu cynnig cefnogaeth naill ai yn y gweithle ymweliad neu ymweliad i Ysgol Alun byddaf yn falch o wneud y cyflwyniad! cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

8. Nghasnewydd. Yn Ddyfnach i mewn Seicoleg

Dydd Llun 19 Mai neu ddydd Mercher 21 Mai. Ysgol Uwchradd Casnewydd, Casnewydd NP20 7YB

Mae'r athrawes yn awyddus i ddod o hyd i Llysgennad STEM ag arbenigedd / cefndir mewn Seicoleg neu yn gwneud gwaith ymchwil yn y maes. Mae hi'n chwilio am 1-2 cyflwyniad awr / trafodaeth gyda disgyblion (Safon Uwch) Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13. Byddai unrhyw bwnc yn cael ei groesawu gan gynnwys cipolwg ar y sgiliau sy'n berthnasol i'ch gwaith.

Oes seicolegwyr â diddordeb, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

9. Caerdydd. Ymweliad Clwb Fformiwla Un

Ar ôl 3pm dyddiad i'w drafod gyda Llysgennad. Ysgol Fitzalan Caerdydd CF11 8XB

Mae'r ysgol yn ymgeisio tîm yn Her Fformiwla Un a byddem yn gwerthfawrogi ymweliad gan Lysgennad STEM i ennyn brwdfrydedd ac ychwanegu mewnwelediad arbenigol yn eu gwaith ar y prosiect yn fawr iawn. Yr her yw ysbrydoli myfyrwyr i ddefnyddio TG i ddysgu a ffiseg, aerodynameg, dylunio, gweithgynhyrchu, brandio, graffeg, nawdd, marchnata, arweinyddiaeth / gwaith tîm, sgiliau cyfryngau a strategaeth ariannol, ac yna eu cymhwyso mewn ffordd ddychmygus, cystadleuol a chyffrous. Meysydd o ddiddordeb fyddai: Cysylltiadau gyda diwydiant i helpu gyda nawdd; rheoli prosiect; cefnogaeth gyda aerodynameg; CAD / CAM; dylunio graffeg a thechnegau cyflwyno.

Trac cyflym i ysbrydoliaeth! Os oes diddordeb cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

10. Caerdydd. 'Darpar Beirianwyr'

Dydd Sadwrn Mehefin 14 4.30-6.30pm. Ysgol y Gadeirlan,Llandaf, Caerdydd CF5 2YH

Mae'r adran Wyddoniaeth a Thechnoleg yn trefnu digwyddiad o'r enw ' Darpar Beirianwyr '. Y nod yw annog disgyblion i ehanu a gwell eu gwybodaeth mewn pynciau sy'n berthnasol i yrfaoedd mewn Peirianneg. Maent yn awyddus i wahodd peirianwyr o bob disgyblaeth: gweithwyr proffesiynol profiadol; prentisiaid ac israddedigion i gefnogi y digwyddiad gyda eu harbenigedd a'u dealltwriaeth angerddol.

Gallai hyn fod yn ddelfrydol ar gyfer rhai sy'n hoffi digwyddiad penwythnos, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

11. Abertawe. 'Mathemateg yn y Gwaith'

Unrhyw Ddydd Gwener 8:40-09:00am. Ysgol Gyfun Pontarddulais, Abertawe SA4 8PD

Mae athro yn chwilio am siaradwr ar gyfer cynulleidfa o Flwyddyn 7 ac 8 i fynd i'r afael â'r disgyblion am bwysigrwydd syniadau mathemategol yn eu gyrfa. Mae cais yn anarferol ac yn amrywiol i ddangos sut mae mathemateg yn fwy na rhifau a chyllidebau!

Awyddus iawn i wahodd Llysgennad neu ddau ar gyfer y gwaith hwn, os oes gennych fore dydd Gwener rhydd, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

12. Wrecsam. Diwrnod sy'n canolbwyntio ar yrfaoedd

Dyddiadau Mehefin a Gorffennaf. Ysgolion lleol a nodir isod.

Mae croeso mawr i Lysgenhadon STEM i fynychu y digwyddiadau sy'n dilyn; mae eich mewnbwn bob amser yn amhrisiadwy:

Am fwy o wybodaeth ar unrhyw un o'r uchod, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

13. Pen–y-bont ar Ogwr. Systemau a Rheoli Ansawdd

Dyddiadau i'w trafod gyda Llysgenhadon. Ysgol Gyfun Pencoed, Penybont ar Ogwr CF35 5LZ

Mae athro Mark Avient yn awyddus i wahodd Llysgennad STEM gyda phrofiad mewn Sicrhau Ansawdd neu Reoli; Gweithgynhyrchu; Meddalwedd CAD. Byddai gwybodaeth mewnol a thrafodaeth agored ar y manteision / anfanteision Systemau yn cynorthwyo ei ddisgyblion Dylunio a Thechnoleg.

Mae gwybodaeth arbenigol am unrhyw un o'r pynciau hyn, yn berthnasol i weithgynhyrchu, yn allweddol i'r cais hwn. Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

14. Bridgend. Ymweliad â Clwb Her F1

Amser cinio 1.30-2.20pm. Ysgol Gyfun Pencoed, Penybont ar Ogwr CF35 5LZ

Mae'r disgyblion yn ymgeisio ar gyfer Her F1. www.f1inschools.co.uk. Nod y tîm yw dylunio car cyflym Fformiwla Un, sy'n cael ei ' rasio ' cystadlu yn erbyn ceir a ddyluniwyd gan dimau ysgol. Byddai yr Athro Mark Avient yn gwerthfawrogi ymweliad / cydweithrediad gyda Llysgennad STEM. Mae croeso i chi ymweld unwaith yn unig neu dilynwch y tîm drwy y broses ddylunio.

Her boblogaidd a llwyddiannus iawn, lle mae timau o Gymru wedi sgorio yn uchel iawn, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

15. Sir Benfro. STEM Fest

Dydd Sadwrn 27 Medi. Canolfan Arloesedd y Bont, Parc Gwyddoniaeth a Thechnoleg Penfro, 
Doc Penfro. SA72 6UN

Mae'r Ganolfan Arloesi yn trefnu STEM Fest mewn partneriaeth â Chanolfan Darwin, Fforwm Arfordir Sir Benfro a Chyngor Sir Penfro. Byddent yn werthfawrogol iawn o fewnbwn a chefnogaeth ein Llysgenhadon STEM y Sir yn y digwyddiad. Mae croeso i chi fynychu am y diwrnod neu gallwch fod yn rhan o'r tîm cyn y digwyddiad.

Byddai David Thomas yn Technium yn falch o drafod y rôl a darparu gwybodaeth bellach. Cysylltwch â mi am gyflwyniad ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

16. Pen-y- Bont ar Ogwr. Golwg a golau

Dyddiadauyn agored i drafodaeth. Ysgol Iau Llangewydd, Bridgend Road, CF31 4JT

Mae disgyblion blynyddoedd 3-5 disgyblion yn astudio egwyddorion sylfaenol a Golau. Byddai'r athro yn hoffi ychwanegu at y diddordeb a mwynhad yn ogystal ag arbenigedd atodol. Byddai arddangosiad sengl neu siarad gyda modelau, gan Lysgennad STEM gydag arbenigedd mewn naill ai Optometreg neu Ffiseg yn cael ei werthfawrogi yn fawr. Pynciau i'w hystyried: gwaith ay y llygaid, golau a chysgodion; sut mae golau yn teithio. Hyd y sesiwn un awr.

Byddai athro ddiolchgar iawn yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth! Cysylltwch gyda cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

17. Caerdydd. Gwyddoniaeth yr Amgylchedd neu Fathemateg a Datrys Problemau

15 Gorffennaf. 9-11am neu 1-3pm. Ysgol Uwchradd Caerdydd, Heol Cyncoed Caerdydd CF23 6WG.

Mae'r ysgol yn cynnal digwyddiad STEM ar ddydd Mawrth 15 Gorffennaf. Maent yn gobeithio llenwi dwy sesiwn yn ystod y dydd gyda sesiynau Mathemateg a Gwyddor yr Amgylchedd. Byddai her neu dasg sgiliau fod yn berffaith i lenwi sesiwn 2 awr. Gallwn ddarparu Syniadau / pecynnau / cefnogaeth os dymunir.

Os ydych yn STEM Llysgennad gyda arbenigedd mewn Gwyddoniaeth a Mathemateg Amgylcheddol neu os hoffech fwy o fanylion am y cyfle hwn, cysylltwch â mi yn cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

18. Ledled Cymru. Taith 'Lab in a Lorry'

Ymweliadau sydd wedi'u trefnu fel y nodir isod: Maesteg; Aberaeron; Tywyn; conwy; Queensferry; Brycheiniog a Chaerffili.

Mae Lab mewn Lori yn ceisio cymorth Llysgenhadon STEM ar bob ymweliad ar y daith yng Nghymru. Mae'r labordy symudol poblogaidd a llwyddiannus yn ffordd wych o gwrdd cyd-Lysgenhadon STEM gweithio fel tîm o dan arweiniad ardderchog James Bamford. I gael rhagor o ymweliad Lab manylion www.labinalorry.org.uk.

Rhestr ymweliadau sydd angen cefnogaeth:

Os oes Llysgenhadon STEM gael ar gyfer unrhyw un o'r ysgolion uchod, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

19. Diwrnodau Profiad STEM

Gorffennaf – dyddiadau a lleoliadau amrywiol

Bydd y disgyblion yn cael her gwyddoniaeth / peirianneg. Gan weithio mewn grwpiau o 12, byddant yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau a ganlyn yn y gweithle: hunan -reoli, gweithio mewn tîm, datrys problema, ymchwil, cyfathrebu, arfer myfyriol.

Bydd sgiliau ac arbenigedd Llysgenhadon STEM ‘ yn amhrisiadwy wrth ddarparu anogaeth ac arweiniad i ddisgyblion yn ystod yr her. Bydd yna hefyd amser i Lysgenhadon i drafod y defnydd o’i sgiliau yn eu gyrfaoedd eu hunain.

Os yw’r lleoliad a dyddiad yn addas ar gyfer eich amserlen byddai’r ysgol yn gwerthfawrogi eich cyfranogiad yn aruthrol! cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCyfleon eraill

Gall Llysgenhadon STEM fod â diddordeb yn y cyfleoedd canlynol. Nodwch nad yw’r wybodaeth isod yn cael ei ddarparu gan y sefydliad, a nid Gweld Gwyddoniaeth yw’r pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw un o’r cyfleoedd hyn.

Cynllun Grant Ennyn Diddordeb y Cyhoedd y Sefydliad Ffiseg 2014 – Rownd 2

Oes gennych chi syniad gwych ar gyfer gwneud ffiseg yn hygyrch? Ydych chi eisiau cyrraedd cynulleidfa ehangach? A oes angen rhywfaint o gymorth i wneud eich gweithgaredd allgymorth ddigwydd?

Mae ail rownd Grant Ennyn Diddordeb y Cyhoedd 2014 gan y Sefydliad Ffiseg yn awr ar agor ar gyfer ceisiadau. Mae’r grantiau yn werth hyd at £1,500 ac yn anelu at gefnogi gweithgareddau allgymorth sy’n seiliedig ar ffiseg yn y DU ac Iwerddon drwy gydol 2014 Dylai’r gweithgareddau ddarparu profiadau diddorol o ffiseg i gynulleidfaoedd cyhoeddus. Ni fydd grantiau yn cael eu dyfarnu i brosiectau sy’n ceisio cyflwyno’r cwricwlwm i ddisgyblion ysgol yn unig.

Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun grant, gan gynnwys ffurflenni cais, canllawiau a chrynodebau o brosiectau yn y gorffennol yma, neu e-bostiwch physics.society@iop.org.

Dyddiad Cau: Hanner Dydd Dydd Gwener Ebrill 25 2014 – Bydd Dominic Galliano yn edrych ymlaen at dderbyn eich ceisiadau.

Cyflwyno gweithgreddau technoleg/ gwyddoniaeth cyfrifiadurol mewn ysgolion.

Adnoddau TCS Llysgenhadon STEM http://resources.networking.stemnet.org.uk/resources

Mae’r adnoddau bellach yn fyw ac ar gael i’w llwytho i lawr yn uniongyrchol o’r Banc Adnoddau STEMNetworking. Mae’r adnoddau hyn yn anelu at gefnogi Llysgenhadon STEM wrth gyflwyno gweithgareddau technoleg / gwyddoniaeth cyfrifiadurol mewn ysgolion. Mae tri adnodd gweithgaredd:

Aromatherapi

Mae Llysgennad STEM Andrea Calland yn aromatherapydd cymwys yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Mae rhaglen o’i sgiliau di-ri ar ei gwefan www.presenting.org.uk.

Labordai Gwyddoniaeth Goffer Cymru

Mae gweithgareddau Labordy Gwyddoniaeth Goffer wedi’u cynllunio i hwyluso’r trosglwyddo disgyblion o addysg gynradd i addysg uwchradd. Roedd Laborday Gwyddoniaeth Goffer wedi eu creu a’i datblygu gan y Gymdeithas Bioleg mewn cydweithrediad â’r Chymdeithas Biocemegol. Cynhyrchwyd adnoddau Labordy Gwyddoniaeth Goffer Cymru drwy gefnogaeth hael gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru.

Mae Labordy Gwyddoniaeth Goffer Cymrn yn defnyddio gweithgareddau gwyddonol syml ac ymarferol a gynlluniwyd i hwyluso dysgu plant oed cynradd. Mae’n cynnwys eitemau syml o’r cartref, cyfatebiaethau cyfarwydd, iaith syml a hwyliog i annog chwilfrydedd naturiol plant i ddarganfod sut a pham y pethau bob dydd yn gweithio.

Gall ysgolion Uwchradd redeg Diwrnodau Labordy Gwyddoniaeth Goffer gyda’r ysgolion cynradd sy’n eu bwydo. Mae myfyrwyr ysgolion uwchradd yn cael eu hyfforddi i fod yn arddangoswyr a chyflwyno gweithgareddau i’r disgyblion cynradd ar ddiwrnodau pontio. Yn ystod y broses hon, mae’r myfyrwyr ysgolion uwchradd yn datblygu eu medrau mewn cyfathrebu, arloesi ac yn datblygu mwy o hunan – hyder. Mae’r holl fyfyrwyr yn ennill mwy o ymwybyddiaeth o geisiadau y gwyddoniaeth y maent yn ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu i redeg Diwrnod Labordy Gwyddoniaeth Goffer neu fynychu DPP athrawon am LAbordy Gwyddoniaeth Goffer yn ystod tymor yr haf, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 59 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD/ Rhif Cwmni : 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk