Annwyl Llysgennad

Pasg Hapus. Byddwyn yn rhoi gwybod i chi cyfleoedd cyffrous ar gyfer yr Haf yn y cylchlythyr Mai.

Sian AShton signature

Magnox yn Dathlu Llysgenhadon

Magnox WylfaRoedd dydd Gwener, Mawrth 16, yn ddiwrnod arbennig iawn yn safle Magnox Wylfa ar Ynys Môn. Trefnwyd y digwyddiad gan y Llysgennad Lisa Morgan ac roedd llawer o’r Llysgenhadon eraill sydd yn gweithio ar y safle yn bresennol. Yn ogystal â bod yn ddathliad o’r ffaith bod 50 Llysgennad yn gweithio i Magnox roedd y digwyddiad yn gyfle i ddangos y cyfraniad mae’r diwydiant allweddol yma yng Ngogledd Cymru yn ei wneud yn y gymuned leol ac wrth gyfoethogi profiad STEM pobl ifanc yr ardal.

Roedd y diwrnod wedi ei drefnu yn dda iawn gan roi digwyddiad cymdeithasol i’w fwynhau yn ogystal â gwneud pwynt pwysig ynglŷn â gwerth Llysgenhadon yn eu cymunedau ac i’w cyflogwr.

Stuart Law presentationCyflwynwyd Tystysgrif Cyflogwr gan Cerian Angaharad i ddiolch i Stuart Law, Cyfarwyddwr y Safle. Dim ond ychydig o gyflogwyr y flwyddyn sydd yn derbyn un o’r tystysgrifau hyn ar ran STEM Learning UK ac sydd wedi ei arwyddo gan weinidog llywodraethol.

I gwblhau’r diwrnod cawsom gyflwyniad cemeg diddorol a hwyliog gan Dr Andrew Davies o Brifysgol Bangor. Dangosodd Andrew bob math o arbrofion cemegol o ‘chemiluminescence’ i wella’r llais gyda nwy heliwm!

Mae’n ffaith mai Ynys Môn ac nid Caerdydd oedd canolfan gwleidyddiaeth y byd Celtaidd yng Nghymru ac wrth iddynt geisio dod yn ganolfan pŵer, neu Ynys Ynni Cymru rydym yn sicr eu bod yn parhau i wneud cyfraniad pwysig gyda help eu Llysgenhadon gwych!

Gwasanaethau Ysgol St Teilo

Eleanor Sherrard-Smith presentationBu llawer iawn o weithgareddau yn digwydd yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg felly byddaf yn sôn am sampl ymhob cylchlythyr.

Daeth cais gan Ysgol St Teilo am Lysgennad i fynd i roi cyflwyniad 30 munud yn eu gwasanaeth boreol. Diolch i’r Llysgenhadon Eleanor Sherrard-Smith, Michael Harbottle a David Hendry am fynd i’r ysgol. Rydym wedi derbyn adborth gwych gan Natalie Neil, yr athrawes, yn diolch yn fawr iawn ac yn anfon lluniau y byddwn ni yn gallu eu defnyddio. Dyma Elaine yn cyflwyno ei hymchwil ar ymfudiad parasitiaid!

Gallwch ddilyn rhaglen radio Rhys Phillips ar Radio Cardiff, ‘Pythagoras Trousers’ yn www.radiocardiff.org/rhysphillipsprofile.html.

Adborth Llysgenhadonnol i'r cychwyn

Erbyn hyn, mae ysgolion yn dod yn fwy ymwybodol o pa mor werthfawr y gall Llysgenhadon fod fel adnodd, ond hefyd bod ganddynt ofynion proffesiynol. Oherwydd hyn maent yn dod yn fwy hyblyg yn eu dewis o ddyddiadau ac amseroedd i sicrhau nad ydynt yn colli allan ar y cyfle o gael ymweliad gan Lysgennad. Dyma rai sylwadau diweddar gan athrawon a Llysgenhadon:

“Roedd y gweithdy gyda dau o’ch Llysgenhadon o Tata Steel yn llwyddiant mawr. Mwynhaodd y disgyblion y sesiwn yn fawr iawn ac mae wedi bod yn help mawr iddynt gyda’u aseiniad BTEC cyntaf.”
Bethan Murphy Ysgol Y Strade

“Nodyn i adael i chi wybod bod Mars Mission wedi mynd yn wych yn ein clwb ar ôl ysgol yr wythnos diwethaf! Wedi tynnu lot o luniau i chi hefyd! Mi wnes i a Jana wir fwynhau! Ydy mae Jana yn dda iawn!”
Laura Smith athrawes yn St Phillip Evans yn gweithio gyda’r Llysgennad Jana Witt

“Mi es i i Ysgol Llanhari ddydd Gwener, Mawrth 23 ac i Ysgol Gyfun Gwynllyw heddiw, Mawrth 26. Hoffwn ddweud bod Marc a Dewi wedi edrych ar fy ôl i’n wych ac mi wnes i fwynhau fy amser yn y ddwy ysgol yn fawr iawn. Dwi’n edrych ymlaen yn eiddgar at y cyfle nesaf.”
Llysgennad Wayne Jones

Cyfarfodydd Sefydlunol i'r cychwyn

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn.

Gellir trefnu dyddiadau eraill yn ôl y galw.

Ceisiadau ysgolionnol i'r cychwyn

Am fwy o wybodaeth am y ceisiadau ysgolion, dilynwch y cyswllt. Bydd hyn yn cymrud chi i’r adran berthnasol ar y dudalen we-ceisiadau Llysgenhadon STEM. Os ydych yn medru cyfrannu at unrhyw un o'r ceisiadau canlynol, neu os hoffech gael fwy o wybodaeth amdanynt, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cyfleon eraillnol i'r cychwyn

Am fwy o wybodaeth am cyfleoedd eraill, dilynwch y cyswllt. Bydd hyn yn cymrud chi i’r adran berthnasol ar y dudalen we-cyfleon eraill Llysgenhadon STEM.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 59 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD/ Rhif Cwmni : 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk