Annwyl Llysgennad STEM

Rwyf newydd ddechrau ar fy swydd fel Cydgysylltydd Llysgenhadon STEM ac yn awyddus i gyflwyno fy hun i chi. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau neu broblemau sydd gennych ataf i, cysylltwch â mi drwy fy manylion cyswllt, a byddaf y siŵr o ateb yn ôl. ‘Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda chi yn y dyfodol.

Rydym yn falch o gyhoeddi mai Gweld Gwyddoniaeth yw deiliad newydd contract STEM Learning i reoli Rhaglen Llysgenhadon STEM yn lleol yng Nghymru. Daeth hyn i rym ar 1 Gorffennaf 2011. Mae eich cyfraniad at STEM Learning yn allweddol i lwyddiant y rhaglen ac rydym am fynegi ein diolch am eich gwaith caled yn y gorffennol, ac yn edrych ymlaen at gefnogi a gweithio gyda chi yn y dyfodol. Mae’r brwdfrydedd a'r galw gan ysgolion yn cynyddu, sy'n golygu y bydd angen llawer mwy o Lysgenhadon yn y dyfodol, mwy hyd yn oed nag oedd eu hangen yn y gorffennol.

Gyda’n sefydliad a’n strwythur newydd byddwn yn creu fframwaith rhanbarthol drwy'r cynllun Llysgenhadon STEM er mwyn sicrhau llwyddiant.

Bydd y cylchlythyr yn nodi cyfleoedd ar gyfer Llysgenhadon ac Ysgolion gydag astudiaethau achos yn ffurfio rhan allweddol o’r rhaglen gyffrous.

Defnyddiwch Gweld Gwyddoniaeth fel gwasanaeth, sy’n creu rhwydwaith rhwng Ysgolion a Llysgenhadon.

Sian AshtonRydym yn ymroddedig i werthoedd craidd un o'r mentrau mwyaf pwysig ar gyfer pobl ifanc mewn addysg heddiw.

Sian Ashton
Cydlynydd Llysgenhadon STEM
cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Newyddion

Big Bang Cymru

Rhys PhillipsDiolch am eich cymorth i feirniadu prosiectau yn Big Bang Cymru. Llongyfarchiadau i Rhys Philips am ennill y wobr am y Cyfraniad Gwerthfawr i Waith fel Llysgennad STEM. Mae Rhys wedi cofrestru ar gyfer dros 100 o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Gellir cael y wybodaeth ddiweddaraf am Pythagoras Trousers drwy fynd i www.radiocardiff.org/.

Cyfarfodydd Sefydlu nol i'r cychwyn

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn..

Dyddiad Amser Cyfeiriad
14 Med 2.30pm Adran Peirianneg Drydanol, Stryd y Deon, Bangor LL57 1UT
21 Med 4.30pm Y Cambria, Teras y Môr, Aberystwyth SY23 2AZ
22 Med 4.30pm Harry Ramsden, Stuart Place, Caerdydd CF10 5BU
28 Med 10.00am Gwaith dur TATA, Gweithfeydd Port Talbot, Port Talbot SA13 2NG
  1.00pm Gwaith dur TATA, Gweithfeydd Port Talbot, Port Talbot SA13 2NG
29 Med 3.00pm Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, Trefenai Safle’r Normal, Bangor LL57 2PZ
05 Hyd 11.30am Coleg Crist, Aberhonddu LD3 8AF
08 Hyd 11.00am Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP
12 Hyd 9.00am Gwaith dur TATA, Gweithfeydd Port Talbot, Port Talbot SA13 2NG
  12.00pm Gwaith dur TATA, Gweithfeydd Port Talbot, Port Talbot SA13 2NG
13 Hyd 3.00pm Ysgol Addysg Prifysgol Fetropolitan Abertawe, Campws Townhill, Aberatwe SA2 0UT
18 Hyd 3.00pm Techniquest Glyndŵr, Campws Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam LL11 2AW
19 Hyd 3.30pm Atrium, Prifysgol Morgannwg, Caerdydd CF24 2FN
09 Tach 9.00am Gwaith dur TATA, Gweithfeydd Port Talbot, Port Talbot SA13 2NG
  12.00pm Gwaith dur TATA, Gweithfeydd Port Talbot, Port Talbot SA13 2NG
17 TAch 3.30pm G24i, Canolfan Amgylcheddol Gwynllŵg, Caerdydd CF3 2GH

Ceisiadau Ysgolnol i'r cychwyn

Cais 1: Her Tîm Peirianneg SET

NOD: Amcan y gweithgaredd yw cyflwyno ac ysgogi sgiliau allweddol mewn peirianneg, cyfathrebu, gwaith tîm, datrys problemau a chyfyngiadau cyllidebol.

TROSOLWG O’R TASGAU:

1) Cynllunio ac adeiladu 'bygi' gan ddefnyddio KNEX. Mae'n rhaid i'r bygi gyflawni dau amcan. Yn gyntaf, rhaid iddo bweru ei hun a gallu cludo pwysau cyn belled ag y bo modd. Yn ail, rhaid iddo gludo yr un pwysau ar draws y bont, o un pen i'r llall.

2) Cynllunio ac adeiladu pont gan ddefnyddio adnoddau cyfyngedig. Rhaid i'r bont fodloni'r manylebau canlynol. Rhaid iddi allu cynnal pwysau sefydlog yn ei chanol. Rhaid iddi gynnal pwysau’r bygi ar ei hyd. Dylid ei chynllunio mor rhad â phosibl. Yn olaf, rhaid ei hadeiladu fel y gall y profion terfynol gael eu cynnal mewn munud, neu lai.

Mae Terry Thomas, Partneriaeth Busnes Addysg Canol Morgannwg, yn chwilio am gymorth gyda’r gweithdai canlynol ym mis Medi.

Cais 2: Ysgol Uwchradd Glyncoed, Glynebwy NP23 5UW

Cais am Lysgenhadon i siarad â disgyblion Blwyddyn 10 am:

Dim dyddiad wedi ei gadarnhau eto

Cais 3: Ysgol Uwchradd Afon Taf, Merthyr Tudful CF48 4ED

Cais am Lysgenhadon STEM i gefnogi'r gweithgareddau canlynol y maent yn bwriadu eu dechrau yn ystod tymor yr hydref:

Dim dyddiad wedi ei gadarnhau eto

Cais 4: Ysgol Gyfun St Cyres, Penarth CF64 2XPnol i'r cychwyn

Cais am Lysgenhadon STEM i

Y meysydd a’r pynciau i gynnwys:

Dim dyddiad wedi ei gadarnhau eto.

Cais 5: Dau weithgaredd Menter gyfer disgyblion Blwyddyn 10 a hŷn

O fis Medi, bydd myfyrwyr ym Mlwyddyn 10 a 12 yn yr ysgolion isod yn sefydlu a rhedeg menter busnes bach. Dyma un o ofynion y Fagloriaeth Gymreig.

Bydd y rhaglenni menter yn cael eu cyflwyno yn gynnar y tymor nesaf, ond ychydig o wythnosau yn ddiweddarach, hoffem gynnal efelychiad o 'Dragons' Den' pan fydd grwpiau busnes (tua 8-10 o fyfyrwyr) yn cyflwyno eu syniadau cynnyrch, costau, cynlluniau marchnata i grŵp o bobl fusnes yn y gobaith o ddenu rhywfaint o 'fuddsoddiad' (hyd at £25 - a geir gan yr ysgolion!).

Cais 6: Ysgol Uwchradd Teilo Sant, Caerdydd CF23 9DT

Cais am Lysgennad STEM i gymryd rhan mewn gwasanaethau ysgol rhwng 10.40-11.00am yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 12 Mawrth, 2012 yn y meysydd pwnc canlynol: peirianneg, yr amgylchedd neu ddisgyblaethau eraill tebyg.

Cais 7: Cynhadledd ASE

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu yng Nghynhadledd ASE Cymru ddydd Sadwrn 8 Hydref 2011.

Diwrnod am yr Antarctig ar gyfer athrawon gwyddoniaeth, athrawon dan hyfforddiant, cyfathrebwyr gwyddoniaeth a gweithwyr proffesiynol eraill sydd â diddordeb. Archwiliwch amgylchedd diddorol yr Antarctig trwy weithgareddau ymarferol. Cyfle i gael gwybod am y tirlun ffisegol, yr anifeiliaid sy'n byw yno a darganfod sut mae gwyddonwyr ddoe a heddiw wedi archwilio’r Antarctig. Bydd y diwrnod yn canolbwyntio ar syniadau ymarferol ar gyfer yr ystafell ddosbarth, gan ddatblygu hyder am y pwnc a darparu adnoddau a gweithgareddau i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth.

Am ragor o wybodaeth a manylion am archebu lle ewch i www.ase.org.uk/ase-regions/cymru-wales/events/2011/08/09/430/ neu cysylltwch â cerianangharad@ase.org.uk.

Ar hyn o bryd nid ydym wedi cael unrhyw geisiadau o’r Gogledd, ond byddwn yn cysylltu ag ysgolion uwchradd yn ystod mis Medi.

Os ydych yn gallu cynorthwyo gydag unrhyw un o'r ceisiadau neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Ar hyn o bryd, nid ydym wedi cael unrhyw geisiadau o’r Gogledd, ond byddwn yn cysylltu ag ysgolion uwchradd yn ystod mis Medi.

Cyfleoedd eraill nol i'r cychwyn

Sesiynau Gwybodaeth Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Manteision:

Am fwy o wybodaeth, ewch i

Cynllun e-fentora Academi Frenhinol Peiriannegnol i'r cychwyn

Mae Academi Frenhinol Peirianneg yn chwilio am e-fentoriaid newydd i’w chynllun e-fentora myfyrwyr addysg bellach (AB). Bydd e-fentora, ac elfennau eraill o’r prosiect, yn cael eu cyflwyno’n fuan i golegau yng Nghymru. Yn ddelfrydol, rydym yn chwilio am bobl sydd â rhywfaint o brofiad o’r llwybr AB i yrfa ym maes peirianneg (er nad yw hyn yn hanfodol) ac sy’n barod i dreulio tua 30 munud yr wythnos yn darparu cyngor ar-lein (ar adeg gyfleus iddyn nhw) i fyfyrwyr AB 16-19 oed. Y nod yw annog myfyrwyr i barhau i astudio pynciau peirianyddol a mynd ymlaen i fod yn brentisiaid, technegwyr neu i astudio peirianneg yn y brifysgol. Rydym yn ceisio cefnogi myfyrwyr nad ydynt yn cael cymaint o sylw â disgyblion ysgol, dyweder, ac yn rhoi cyfle i bobl o fyd diwydiant “roi rhywbeth yn ôl” mewn ffordd gymharol ddidrafferth.

Bydd Academi Frenhinol Peirianneg yn recriwtio myfyrwyr AB i’r cynllun e-fentora ym mis Medi a mis Hydref. Os ydych chi’n credu y gallech chi fod yn fentor, cyflwynwch gais heddiw i raglen beirianneg Bright Links www.brightlinksengineering.org neu e-bostiwch Lynda Mann lynda.mann@raeng.org.uk os ydych angen rhagor o wybodaeth.

Academi Frenhinol Peirianneg

Galw am gynigion ar gyfer y rownd nesaf o grantiau ‘Ingenious’

Cynllun grant ar gyfer prosiectau peirianneg creadigol sydd yn ymgysylltu â’r cyhoedd yw ‘Ingenious’. Os oes gennych syniad da sy’n helpu peirianwyr i gyfleu eu harbenigedd a’u brwdfrydedd am beirianneg i gynulleidfa ehangach – rydym am glywed gennych. Rydym yn croesawu cynigion gan beirianwyr a sefydliadau peirianneg, prifysgolion, cyfathrebwyr gwyddoniaeth a pheirianneg, ac arbenigwyr cysylltu â’r cyhoedd, colegau ac ysgolion. Cyllid o £ 3,000 i £ 30,000.

Y dyddiad cau ar gyfer y rownd nesaf o grantiau “Ingenious”: 14 Hydref 2011.

Am fanylion ar sut i wneud cais ac i lawrlwytho’r ffurflen gais ewch i Grant Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Gŵyl Wyddoniaeth Prydain 2012

Cynhelir Gŵyl Wyddoniaeth Prydain 2012 yn Aberdeen rhwng 4 a 9 Medi! Gallwch gyflwyno cynnig i gynnal digwyddiad. Rydym yn chwilio am amrywiaeth eang o ddigwyddiadau yn cwmpasu ystod o bynciau. I ganfod mwy am sut i gyflwyno cynnig, ewch i www.britishsciencefestival.org. Gwirfoddolwch gyda Chymdeithas Wyddoniaeth Prydain. Gwnewch fwy nag ymuno yn unig, cymerwch ran. Byddwch yn ychwanegu’r cyfle hwn hefyd ar flog STEMNetworking.

Gwobrau Cenedlaethol STEM Learning

Nod gwobrau STEM Learning yw cydnabod cyfraniad pobl mwyaf ysbrydoledig y DU sydd yn ysgogi pobl ifanc ym maes Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg. Mae’r rhwydwaith enfawr o bobl ymroddgar sy’n ysbrydoli pobl ifanc yn STEM o fantais fawr i’r DU. Mae STEM Learning yn cynrychioli tua 30,000 o wirfoddolwyr, 2300 o Glybiau STEM, 10,000 o athrawon a 3500 o gyflogwyr. Bydd yr Arglwydd Sainsbury wrth y llyw yn y seremoni wobrwyo yn Nhŷ’r Arglwyddi ar 13 Rhagfyr 2011. Cyflwynir gwobrau i’r athro, clwb, llysgennad a chyflogwr STEM mwyaf ymroddedig, ac am y tro cyntaf, y technegydd mwyaf ysbrydoledig. Lansiwyd Gwobr Technegydd Ysbrydoledig gan STEM Learning mewn partneriaeth â Sefydliad Elusennol Gatsby. Nod y wobr yw cydnabod gwaith technegydd a all ddangos ei fod wedi ysbrydoli pobl ifanc i ddilyn llwybrau gyrfa fel technegwyr.

Dywed Prif Weithredwr STEM Learning Kirsten Bodley: “Mae Gwobrau STEM Learning yn gyfle gwych i wobrwyo’r rhai sy’n gwneud ymrwymiad rheolaidd a gwerthfawr i addysg STEM yn y DU. Mae lansiad Gwobr y Technegydd Ysbrydoledig yn gam cyffrous i STEM Learning wrth i ni barhau i gydweithio yn llwyddiannus gyda Sefydliad Elusennol Gatsby ar raglenni a all ysbrydoli pobl ifanc ym meysydd STEM.”

Bydd enwebiadau ar-lein ar gyfer pob gwobr yn agor ddydd Llun 5 Medi 2011. www.stemnet.org.uk

Gwobr Cychwyn Gyrfa Cyfathrebwyr Ffiseg

IOP logoMae Grŵp Cyfathrebwyr Ffiseg IOP yn gwahodd ceisiadau gan bobl ar ddechrau eu gyrfa ym maes ffiseg sydd wedi ymgymryd â gweithgareddau i gefnogi ac annog cyfathrebu ynglŷn â ffiseg. Caiff y wobr ei chyflwyno’n flynyddol i ffisegydd israddedig, rhywun sy’n gwneud gwaith astudio ôl-raddedig addas neu sydd wedi graddio’n ddiweddar (dim mwy na 5 mlynedd yn ôl) neu sy’n gweithio fel ffisegydd ers dim mwy na 5 mlynedd.

Bydd yr enillydd yn derbyn gwobr o £250 a thystysgrif mewn digwyddiad Grŵp Cyfathrebwyr Ffiseg ar 8 Tachwedd 2011. Yn ogystal â rhoi cydnabyddiaeth ariannol i waith yr enillydd, bydd y wobr hefyd yn cynnig cyfle i rwydweithio. Felly mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn gweithio yn y DU neu Iwerddon.

Nod Gwobr Cyfathrebwr Ffiseg y Flwyddyn yw cydnabod gwaith gan ffisegwyr sydd yn dechrau neu ar gychwyn gyrfa mewn ffiseg ac i hyrwyddo cyfleoedd cyfathrebu i bobl a chymhwyster mewn ffiseg.

Dylai ymgeiswyr gyflwyno adroddiad ar eu gweithgareddau cyfathrebu heb fod yn fwy na 1500 o eiriau.

Rhaid cyflwyno pob cais erbyn 15 Medi 2011.

Mae manylion pellach a ffurflen gais ar gael ar y wefan.

RSC De-ddwyrain Cymru- Adran grantiau lleol bach i gefnogi gweithgareddau allgyrsiol mewn ysgolion sy’n gysylltiedig â Chemegnol i'r cychwyn

RSC logoDylai ysgolion gael eu lleoli o fewn yr ardal a gwmpesir gan adran leol RSC De-ddwyrain Cymru. Mae map ar gael ar-lein.

Y Dyfarniad grant uchaf yw £ 200 y grant. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu ar ddechrau’r mis nesaf yn dilyn derbyn y cais. Bydd taliad yn cael ei wneud pan gyflwynir adroddiad o 100 o eiriau gyda llun a rhestr fesul eitem o wariant wedi’i lofnodi gan y bwrsar neu’r pennaeth o fewn 30 diwrnod ar ôl cwblhau’r gweithgaredd.

Meini prawf asesu:

Hyrwyddo’r gwyddorau cemegol – a fydd y gweithgaredd yn ennyn brwdfrydedd y disgyblion am gemeg, dangos manteision cemeg i gymdeithas ac yn tynnu sylw at gyfleoedd gyrfa yn y gwyddorau cemegol?

Dylid defnyddio arian i gefnogi gweithgareddau na fyddai’n digwydd fel arall – hynny yw, tu allan i addysgu craidd a ddylai fod yn digwydd beth bynnag.

Dylid gwneud ymholiadau i Dr James Redman, Prifysgol Caerdydd, Ysgol Cemeg, CF10 3AT. Ffôn 029 20 8762 73. E-bost: redmanje@cardiff.ac.uk.

Cyhoeddi Gwobrau WISE 2011

WISE logoGwobrau WISE Blynyddol 19 Hydref 2011

Mae’r Gwobrau WISE Blynyddol yn cydnabod cwmnïau ac unigolion sydd wedi mynd ati i hyrwyddo gwyddoniaeth, peirianneg ac adeiladu i ferched a menywod ifanc, gan gefnogi amcanion WISE.

Mae Gwobr Rhagoriaeth WISE yn agored i fenywod sydd yng nghamau cynnar eu gyrfa, gwyddonwyr a rhai sy’n gweithio ym maes adeiladu. Rhaid dangos lefel uchel o ymrwymiad i’w gyrfa o ddewis, ac i hyrwyddo gwyddoniaeth, peirianneg ac adeiladu i ferched a menywod ifanc. Bydd yr enillydd yn derbyn siec am £1,000 a phlac arbennig.

Mae’r Wobr Pencampwr WISE yn agored i ysgolion, diwydiant, prifysgolion, colegau, elusennau a chyrff proffesiynol sydd wedi cymryd camau i fynd ati i annog merched a menywod ifanc i addysg STEM a gyrfaoedd cysylltiedig. Bydd yr enillydd yn derbyn plac wedi’i ysgythru.

Mae Gwobr Cynghorydd WISE yn agored i gynghorwyr gyrfaoedd, athrawon, llysgenhadon, mentoriaid ac addysgwyr sydd wedi cymell ac ennyn brwdfrydedd merched a menywod ifanc i ddilyn pynciau STEM cysylltiedig. Bydd yr enillydd yn derbyn plac wedi’i ysgythru.

Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw Dydd Gwener 16 Medi, 2011 am 5pm.

Cynhelir y seremoni wobrwyo ar 19 Hydref 2011 yn y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg, Llundain.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 59 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD/ Rhif Cwmni : 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk