Annwyl Llysgennad STEM

Erbyn hyn rydym yn falch iawn ein bod wedi cyrraedd y garreg filltir o 1,000 o Lysgenhadon STEM wedi eu cofrestru dros Gymru gyfan.

Fel y dychmygwch, mae’n dipyn o gamp cadw teulu mor fawr ac amrywiol yn unedig ac yn wybodus ac felly rydym yn gobeithio y byddwch yn gwneud defnydd o’r cylchlythyr hwn yn ogystal â chyswllt cyson gyda Cerys Terry a mi. Byddwn yn falch o unrhyw adborth ynglŷn â chynnwys a golwg y cylchlythyr gan ei fod yn adnodd i chi ac i’r ysgolion.

Cofiwch adael i ni wybod cyn i chi fynychu unrhyw ysgol neu ddigwyddiad fel Llysgennad fel eich bod yn gymwys i dderbyn sicrwydd yswiriant STEM Learning. Hefyd, rydym yn ymwybodol bod rhai ohonnoch chi wedi bod yn weithgar ond heb fod yn weladwy – yn rhannol am ei bod wedi bod yn anodd cofnodi gweithgareddau, felly mae crynodeb ar sut i wneud hynny wedi ei atodi isod.

Sian Ashton, Cydlynydd STEM
Cerys Terry, Cynorthwy-ydd STEM
cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Yn y cylchlythyr hwn

Uwchlwytho gweithgareddau

Mae gweithgareddau wedi eu cofnodi ar eich tudalen cyfrif bersonol ar STEM Learning.

Croeso i chi gysylltu â ni os oes unrhyw amheuaeth. Gallwn ni uwchlwytho’r weithgaredd neu wneud unrhyw newidiadau felly peidiwch â phoeni os ydych yn gwneud camgymeriad.

Newyddion

Cyfarfodydd Sefydlu

Rydym yn cynnal ein cyfarfodydd sefydlu cyntaf ar y dyddiadau isod. I archebu lle cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae’n rhaid i Lysgenhadon cofrestredig newydd ddod i gyfarfod sefydlu cyn y gallant gael eu cymeradwyo. Ond mae croeso cynnes i bob Llysgennad fynychu’r cyfarfodydd hyn..

Croeso i chi gysylltu â ni os oes unrhyw amheuaeth. Gallwn ni uwchlwytho’r gweithgaredd neu wneud unrhyw newidiadau felly peidiwch â phoeni os ydych yn gwneud camgymeriad.

Ceisiadau ysgolion

Cais 1. Diwrnod Gofod / Seryddiaeth yn Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Llanelwy LL19 0RP

19 Hydref

Fel rhan o ddigwyddiad tri diwrnod (17, 18, 19 Hyd) ar weithgareddau Gofod, bydd disgyblion blwyddyn 8 Glan Clwyd yn mynd ar daith i’r Ganolfan Ofod Genedlaethol; yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gofod yn yr ysgol ac yn gwneud hyn yn rhan o’r prosiect CREST arian.

Os gallwch gyfrannu cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cais 2. Diwrnod ‘Cemeg ar Waith’ yn Ysgol Gyfun Bro Morgannwyg, Y Barri CF62 8YU

19 Hydref

Amcan:

Mae Gyrfaoedd Cymru yn trefnu “Cemeg ar Waith” ar y cyd gyda’r RSC. Bydd yn cyflwyno peth o’r ystod eang o yrfaoedd a chyfleon byd gwaith sydd ar gael ym myd cemeg.

Bydd modd i ddisgyblion brofi a dysgu am y gwahanol ffyrdd y mae cemeg yn cael ei ddefnyddio mewn diwydiant ac mewn manau eraill o fewn prosesau cynhyrchu, technegau analytig, datblygu cynnyrch ayyb. Y gobaith yw y bydd ystod eang o gwmniau ac eraill all roi stand arddangos, arddangosfa ymarferol neu gyflwyniad yn dangos y gwaith amrywiol mae cemegwyr yn ei wneud ym meysydd biowyddoniaeth, yr amgylchedd ac ynni, bwyd a maetheg, diwydiant a thechnoleg.

Os gallwch gyfrannu cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cais 3. Sgyrsiau gyrfaoedd a chyflwyniadau cysylltiol yn Ysgol St Cyres, Penarth CF24 2XP

Hydref i Ragfyr

Os gallwch gyfrannu cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk yna cewch drafod dyddiad a’r math o sesiwn gyda’r ysgol.

Cais 4. Sialens Car Solar Ysgol Uwchradd Cyfarthfa ym Merthyr CF47 0LS

Dyddiad i’w gadarnhau ond bydd rywdro rhwng diwedd mis Hydref a Rhagfyr.

Os oes diddordeb gennych cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cais 5. Sioe ‘Maths Inspiration’ yng Nholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd CF10 3ER

7fed o Ragfyr 9.00am – 1.30pm

Os oes diddordeb gennych cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cais 6. Cyflwyniadau Gweithdai Her ar y cyd â Techniquest

Hydref – Chwefror 2012

Mae ysgolion dewisol (trwy arian ESF) yn Rhondda Cynon Taf; Dinbych; Rhyl; Conwy a Prestatyn

Os oes diddordeb gennych cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cais 7. Prosiect Technocamps

Abertawe Hydref 2011

Sir Benfro Ionawr 2012

Pynciau: Cyfrifiaduraeth a Thechnoleg Gwybodaeth, Roboteg, Gwyddoniaeth Fforensig, ‘Lego mindstorms’

Mae Technocamps www.technocamps.com yn brosiect £6miliwn cydgyfeirio ESF P1 (T2) sy’n cael ei arwain gan Brifysgol Abertawe mewn partneriaeth gyda Prifysgolion Bangor, Aberystwyth a Morgannwg.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael mwy o fanylion am y prosiect a sut y gallwch fod yn rhan ohonno, cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cais 8. Sesiynau dosbarth yn Ysgol Teilo Sant, Penylan, Caerdydd CF23 9DT

Os gallwch gyfrannu cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cais 9: Ysgol Gyfun St Cyres, Penarth CF64 2XP

Yn chwilio am Lysgenhadon STEM i:

Adnoddau dysgu: Unrhyw adnoddau dysgu ychwanegol arlein ar gyfer Ffiseg lefel AS neu A2.

Mae pynciau i ganolbwyntio arnynt yn cynnwys:

Dyddiadau i’w cytuno.

Cais 10. Cemeg yny Gweithle yn Technium Llanelli Gate, Dafen, Carmarthenshire, SA14 8LQ

NSEW 9–18 Mawrth 2012

Llysgenhadon a swyddogion diwydiant i gysylltu â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cyfleon eraill

Sesiynau Gwybodaeth Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg

‘Mudiant ein byd’ fydd thema’r wythnos genedlaethol gwyddoniaeth a pheirianneg eleni. Dewch i un o’r sesiynau gwybodaeth yn eich ardal chi i gael gwybod mwy:

Manteision:

Am fwy o wybodaeth, ewch i

Mwy… www.britishscienceassociation.org/web/NSEW/GetInvolved/HowToGuides/2012Theme.htm

Famelab

Bydd rownd Caerdydd o Famelab yn digwydd ar y 12f Dachwedd 2011, 10:00 am – 6:00 pm yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter.

Bydd y diwrnod yn cychwyn gyda’r rowndiau rhagarweiniol pan fydd gofyn i chi roi cyflwyniad 3 munud ar bwnc gwyddonol o’ch dewis chi. Bydd panel o 3-4 beirniad yn gwylio eich perfformiad a disgwylir 30-40 o gystadleuwyr.

Bydd rownd derfynol rhanbarthol hefyd yn digwydd ar yr un diwrnod yn yr un lle. Os byddwch yn llwyddo yn y rowndiau rhagarweiniol bydd angen i chi roi cyflwyniad 3 munud gwahanol ac ateb cwestiynau felly mae angen i chi fod yn siwr iawn o’ch ‘pethau’!

Am fanylion pellach ewch i www.engagingwales.org/events/famelab.

Sialens STEM 8: Mae ‘The Deloitte Parasport Challenge’ nawr yn fyw

Cynllun e-fentora Academi Frenhinol Peirianneg

Mae Academi Frenhinol Peirianneg yn chwilio am e-fentoriaid newydd i’w chynllun e-fentora myfyrwyr addysg bellach (AB). Bydd e-fentora, ac elfennau eraill o’r prosiect, yn cael eu cyflwyno’n fuan i golegau yng Nghymru. Yn ddelfrydol, rydym yn chwilio am bobl sydd â rhywfaint o brofiad o’r llwybr AB i yrfa ym maes peirianneg (er nad yw hyn yn hanfodol) ac sy’n barod i dreulio tua 30 munud yr wythnos yn darparu cyngor ar-lein (ar adeg gyfleus iddyn nhw) i fyfyrwyr AB 16-19 oed. Y nod yw annog myfyrwyr i barhau i astudio pynciau peirianyddol a mynd ymlaen i fod yn brentisiaid, technegwyr neu i astudio peirianneg yn y brifysgol. Rydym yn ceisio cefnogi myfyrwyr nad ydynt yn cael cymaint o sylw â disgyblion ysgol, dyweder, ac yn rhoi cyfle i bobl o fyd diwydiant “roi rhywbeth yn ôl” mewn ffordd gymharol ddidrafferth.

Bydd Academi Frenhinol Peirianneg yn recriwtio myfyrwyr AB i’r cynllun e-fentora ym mis Medi a mis Hydref. Os ydych chi’n credu y gallech chi fod yn fentor, cyflwynwch gais heddiw i raglen beirianneg Bright Links www.brightlinksengineering.org/

neu e-bostiwch Lynda Mann lynda.mann@raeng.org.uk os ydych angen rhagor o wybodaeth.

Gwobrau Cenedlaethol STEM Learning

Amcan Gwobrau STEM Learning yw i gydnabod pobl mwyaf ysbrydoledig y DU wrth annog pobl ifanc mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg. Mae’r DU yn elwa o rwydwaith enfawr o bobl sydd yn barod i ysbrydoli pobl ifanc ym myd STEM. Mae STEM Learning yn cynrychioli o ddeutu 30,000 o wirfoddolwyr 2,300 o glybiau STEM, 10,000 o athrawon a 3,500 o gyflogwyr. Bydd yr Arglwydd Sainsbury yn cyflwyno’r seremoni yn Nhŷ’r Arglwyddi ar Ragfyr y 13eg 2011. Cyflwynir gwobrwyon i’r athro neu athrawes, clwb, llysgennad, cyflogwr STEM mwyaf ymroddgar ac am y tro cyntaf, i’r technegydd mwyaf ysbrydoledig. Lansiwyd Gwobr Technegydd Ysbrydoledig (Inspirational Technician Award) gan STEM Learning mewn partneriaeth gyda The Gatsby Charitable Foundation.

Amcan y wobr yma yw i gydnabod gwaith technegydd sydd yn gallu dangos eu bod wedi ysbrydoli pobl ifanc i ddilyn llwybr gyrfa technegydd.

Meddai Kirsten Bodley, Prif Weithredwr STEM Learning: “Mae Gwobrau STEM Learning yn darparu cyfle gwych i wobrwyo y rhai hynny sydd yn ymroddi’n gyson mewn ffordd gwerthfawr i addysg STEM yn y DU. Mae lansiad Gwobr Technegydd Ysbrydoledig yn amser cyffrous i STEM Learning wrth i ni barhau â’n cydweithrediad gyda The Gatsby Charitable Foundation ar raglenni all ysbrydoli pobl ifanc mewn STEM.”

Agorwyd enwebiadau arlein ar gyfer pob gwobr ddydd Llun Medi 5ed 2011. www.stemnet.org.uk/

RSC De-ddwyrain Cy mru- Adran grantiau lleol bach i gefnogi gweithgareddau allgyrsiol mewn ysgolion sy’n gysylltiedig â Chemeg

RSC logoDylai ysgolion gael eu lleoli o fewn yr ardal a gwmpesir gan adran leol RSC De-ddwyrain Cymru. Mae map ar gael ar-lein.

Y Dyfarniad grant uchaf yw £ 200 y grant. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu ar ddechrau’r mis nesaf yn dilyn derbyn y cais. Bydd taliad yn cael ei wneud pan gyflwynir adroddiad o 100 o eiriau gyda llun a rhestr fesul eitem o wariant wedi’i lofnodi gan y bwrsar neu’r pennaeth o fewn 30 diwrnod ar ôl cwblhau’r gweithgaredd.

Meini prawf asesu:

Dylid gwneud ymholiadau i Dr James Redman, Prifysgol Caerdydd, Ysgol Cemeg, CF10 3AT. Ffôn 029 20 8762 73. E-bost: redmanje@cardiff.ac.uk.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr/ Cyfeiriad cofrestru: 59 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD/ Rhif Cwmni : 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk