Croeso i'r cylchlythyr STEM diweddaraf ar gyfer Ysgolion Uwchradd a Cholegau o'ch Hwb Llysgennad STEM lleol. Mae sawl cyfle ymgysylltu STEM newydd ar gael ar gyfer yr hanner tymor sydd i ddod. Cysylltwch â ni yn uniongyrchol i drafod eich anghenion unigol

Mae Llysgenhadon STEM yn dal i fod yn awyddus i gynnig cymaint o gyfleoedd cyfoethogi â phosibl i ddysgwyr.


Cofiwch annog cydweithwyr i gofrestru gyda STEM Learning er mwyn derbyn y cylchlythyr Gweld Gwyddoniaeth yn y dyfodol: https://www.stem.org.uk/user/register
Mae gan Gweld Gwyddoniaeth  dudalen facebook lle byddwn hefyd yn rhannu llawer o syniadau newydd yn rheolaidd  - byddem yn ddiolchgar pe bai modd i chi ein dilyn  
https://www.facebook.com/SeeScienceGweldGwyddoniaeth/

Y cylchlythyr sy'n ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ac ysbrydoliaeth i athrawon ac unrhyw un sydd gyda  diddordeb mewn ymgysylltiad STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ledled Cymru.

CYNNWYS

Newyddion STEM

 

Digwyddiadau Lleol a Chenedlaethol

 

 

Gweithgareddau a chymorth
 


 

Cystadleuthau ac Adborth
 

D

 Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ennyn diddordeb ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM eich cynorthwyo gallwch wneud eich cais yma. Rydym wedi creu canllawiau cryno i annog Llysgenhadon STEM ac addysgwyr i ddefnyddio'r hunanwasanaeth. Canllaw fideo i athrawon ac arweinwyr grŵp

Cofiwch annog cydweithwyr i gofrestru gyda STEM Learning er mwyn derbyn y cylchlythyr Gweld Gwyddoniaeth yn y dyfodol:

Os yw Llysgennad wedi ymgysylltu â chi, neu os ydych wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch gydweithwyr i ymateb.

Newyddion STEM diweddaraf

Gwefan Newydd Gweld Gwyddoniaeth

Ewch draw i gweld-gwyddoniaeth i bori trwy ein gwefan newydd – yr un cyfeiriad ond ar ei newydd wedd! Dros yr haf buom yn gweithio’n galed i wneud ein gwefan yn fwy cyfeillgar a haws i’w ddefnyddio. Felly mae hi nawr hyd yn oed yn haws i ddod o hyd i bob math o ddulliau i gefnogi eich dysgu STEM.

O’n tudalen gartref gallwch:

 • Ddarganfod sut y gall Llysgenhadon STEM gael effaith a bod o fudd i’ch ystafell ddosbarth
 • Ddarganfod sut y gallwch chi a’ch disgyblion elwa o CREST – cynllun Gwobr STEM cenedlaethol mwyaf Prydain
 • Gyrchu ein cylchlythyrau athrawon  - y rahi cyfredol a rhai blaenorol
 • Ddarganfod yr amrywiaeth o weithdai ymarferol mae Gweld Gwyddoniaeth yn eu cynnig i ysgolion
 • Bori trwy ein llyfrgell ar-lein helaeth o ddoleni i Adnoddau STEM o’r DU a thu hwnt
 • Ddarganfod mwy am Ap Athrawon STEM Learning
 • Bori trwy Newyddion, Digwyddiadau, Cystadlaethau a Grantiau perthnasol i athrawon yng Nghymru


Rydym yn cefnogi athrawon ledled Cymru mewn pob math o sefyllfaoedd felly plîs helpwch ni i ledaenu’r neges trwy rannu ein gwefan newydd gyda’ch cyd-athrawon!

Darllenwch fwy

Gŵyl Wyddoniaeth Merthyr – Cysylltu Cymuned 

Mae'r ŵyl yn ymestyn ar draws ardaloedd Cymunedol Merthyr Tudful gan ddod ag ystod eang o arbenigedd a digwyddiadau STEM sy'n addas i deuluoedd i ardal lle nad yw cyfalaf STEM bob amser yn uchel.
  
Bellach yn ei 3edd flwyddyn symudodd yr ŵyl gymunedol ar-lein yn 2020 a 2021 i gadw at reoliadau Covid 19 Llywodraeth Cymru
Eleni, fe ddigwyddodd rhwng 16 - 18 Gorffennaf, gan gynnwys Llysgenhadon STEM fel cyflwynwyr, cydgysylltwyr ac mewn rolau newydd fel cymedrolwyr Gŵyl ar gyfer platfform cynnwys a thrafod You Tube.
  
  
Arweinir Gŵyl Wyddoniaeth Merthyr gan y sylfaenydd ysbrydoledig Dr Claire Price, Llysgennad STEM ac ymchwilydd arobryn ym Mhrifysgol Abertawe.Mae gan yr Ŵyl dudalen Twitter ​a sianel You Tube 

Mae recordiadau o arddangosiadau a sgyrsiau ar gael ar ôl i'r Ŵyl fyw ddod i ben.

  
Mae'r rhaglen yn amrywio o DNA, Superbugs, Adar Gwych, Technolegau sy'n Dod i'r Amlwg, Hafaliadau Peryglus a hyd yn oed sut i wneud Prawf Covid.
  
Gan gyrraedd cannoedd o grwpiau teulu, mae'r Ŵyl yn parhau i brofi ei bod yn ychwanegiad gwerthfawr i'r rhaglen STEM yng Nghymru.

Gweithdai  i fyfyrwyr
 

Energy Quest

Mae gweithdy Energy Quest 2021 ar y gweill ar gyfer myfyrwyr CA3 ac yn  cael ei hariannu gan Shell a'i gyflwyno gan Engineering UK. 

Mae’r gweithdy ar gael yn GYMRAEG  ac rydym wedi dechrau cymryd archebion o fis Medi ymlaen ar gyfer y flwyddyn academaidd

Mae'r fersiwn newydd hon o Energy Quest yn rhoi myfyrwyr yng nghanol y cyffro. Trwy roi eu hunain yn esgidiau peirianwyr, mae pobl ifanc yn archwilio gwahanol ffynonellau ynni ac yn ymchwilio i drosglwyddo ynni wrth iddynt ddylunio datrysiad i bweru ffôn symudol.

Mae'r gweithdy yn rhyngweithiol - mae'r hwylusydd yn arwain, nes bod cais brys am gymorth yn dod i mewn gan Carlotta sydd â her i fyfyrwyr sydd wedyn yn cael eu tywys i ddatgloi eu galluoedd peirianneg. Tra’n gwneud hynny, mae myfyrwyr yn cael cyfle i gwrdd â phobl ifanc a oedd yn union fel nhw ychydig flynyddoedd yn ôl, i weld sut y gwnaethant symud ymlaen i yrfa beirianneg.

Bwciwch weithdy i'ch myfyrwyr. Mae'n ffordd wych o ailedrych ar gynnwys craidd y cwricwlwm a dod â modelau rôl i'r ystafell ddosbarth. Cysylltwch â llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk i archebu'r gweithdy hwn ar gyfer eich dosbarth CA3.
 

Darllenwch fwy

Bwciwch weithdy Cemeg COVID i flynyddoedd 7 neu 8

Mae gweithdy Cemeg COVID yn trafod lledaeniad afiechydon heintus, beth yw firysau a covid-19 yn benodol, triniaethau a brechlynnau a sut mae brechlynnau'n gweithio.Mae'n cynnwys 4 gweithgaredd ymarferol.

I gyd-fynd â'r gweithdy mae awgrymiadau o weithgareddau eraill y gallai athro eu gwneud gyda dosbarth ar hyd yr un themâu. Ariennir y gweithdai gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol a bu cyflwyno rhithwir yn boblogaidd iawn gydag ysgolion y tymor diwethaf.

Rydym yn gobeithio gallu cyflwyno'n bersonol y tymor hwn. Mae'r gweithdy wedi'i anelu at flynyddoedd 7 ac 8 a gall bara hyd at 2 awr. Gall ysgolion sy'n dymuno archebu sesiwn awr o hyd ddewis pa agweddau ar y cynnwys y byddai'n well ganddyn nhw, gan gynnwys 2 o'r 4 gweithgaredd ymarferol. Darperir yr holl ddeunyddiau.

Cysylltwch â Llinos am fwy o fanylion: llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 

Darllenwch fwy
Gweithdai Cemeg ar Waith

Rydym yn brysur yn llunio pecyn Cemeg ar Waith o adnoddau gyrfaoedd sy'n addas ar gyfer disgyblion blwyddyn 9 a fydd ar gael cyn diwedd y tymor. Yn cynnwys fideos o fyfyrwyr Cemeg, graddedigion Cemeg gyrfa gynnar a Chemegwyr sy'n rhan o'r frwydr yn erbyn COVID-19. Nod yr adnodd yw annog disgyblion i ystyried dyfodol mewn Cemeg ar ôl iddynt adael yr ysgol. Cysylltwch â llinos.misra@see-science.co.uk i dderbyn eich copi cyn gynted ag y bydd ar gael

Darllenwch fwy

Sioeau a gweithdai â chymhorthdal gan Science Made Simple

Mae'r cwmni allgymorth STEM - Science Made Simple wedi sicrhau cyllid gan Sefydliad Waterloo eleni i gefnogi ysgolion a chanolfannau addysg a gynhelir gan y wladwriaeth yng Nghymru. Mae sioeau a gweithdai ar gael i unrhyw ysgol / ganolfan wladol yng Nghymru ar gyfradd â chymhorthdal mawr, gyda chanolfannau'n talu dim ond £ 100 + TAW am ddiwrnod llawn o sioeau neu weithdai.
Mae ein gwasanaethau yn ddelfrydol ar gyfer diwrnodau trawsgwricwlaidd, lansiadau clybiau STEM, gweithgareddau ABCh a gwasanaethau.
Mae ein holl sioeau a gweithdai ar gael trwy'r gronfa hon: danfoniad byw ac ar-lein, sioeau sy'n addas ar gyfer grwpiau blwyddyn gyfan a gweithdai ar gyfer grwpiau ystafell ddosbarth llai. Mae gennym wasanaethau sy'n ymdrin ag amrywiaeth o bynciau STEM sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm ar gyfer Cyfnod Allweddol 1 i 12, a gwasanaethau y gellir eu haddasu ar gyfer grwpiau pwrpasol.
I ddarganfod mwy neu archebu'ch diwrnod, edrychwch ar ein gwasanaethau ar ein gwefan newydd yma a chysylltwch â info@sciencemadesimple.co.uk .

Digwyddiadau Lleol
ASE Cymru - Gwyddoniaeth Awyr Agored -  Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru Dydd Sadwrn 11 Medi 10.30am - 1.00pm
Ymunwch ag ASE Cymru a chydweithwyr am ddigwyddiad cyntaf ein calendr academaidd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn Llanarthne.
Dewiswch o amrywiaeth o weithdai addas ar gyfer athrawon cynradd ac uwchradd:
 • Milltiroedd Gwenyn 
 • Beth sy'n byw yn y nant a'r pwll
 • Y gorau o fotaneg
 • Gweithgreddau CREST awyr agored
I gynnwys cinio a thaith dywysedig o amgylch yr ardd os dymunir yn y prynhawn.
Manylion a bwcio yma.
Darllenwch fwy
Cynhadledd Athrawon Ffiseg Cymru Aberhonddu 2021. Hydref 8 - 15. Yn rhannol ar-lein
Bydd Cynhadledd y Sefydliad Ffiseg ar gyfer Athrawon Ffiseg Cymru Aberhonddu 2021 ar ffurf cyfunol. Wythnos wych o gyflwyniadau a gweithdai am ddim i athrawon, technegwyr a myfyrwyr TAR gyda chyfleoedd i rwydweithio â chydweithwyr.
Bydd y digwyddiad yn dechrau gyda cwis yn Aberhonddu ar   nos Wener Hydref 8fed am 7pm ac mae croeso i bawb ymuno. 
 
Bydd cyfle i athrawon gwrdd ym Mannau Brycheiniog ddydd Sadwrn 9 Hydref lle byddwn yn cynnig gweithdai ar Fferm Alpaca. Bydd cyfle i gymryd rhan mewn taith Alpaca yn ogystal â rhwydweithio mewn lleoliad tawel. 
Ddydd Sul byddwn yn cynnal cyfres o weithdai ar “Ffiseg a Chrefydd” a fydd yn darparu cyfleoedd i drin a thrafod. 
 
Byddwn yn cynnig rhaglen amrywiol o weithdai, sioeau a chyflwyniadau rhwng 1.30pm ac 8pm bob nos o Lun i Gwener a fydd yn gorffen gyda rhith-flasu chwisgi yn fyw o Ddistyllfa Penderyn ym Mannau Brycheiniog nos Wener. 
Am fwy o fanylion ac e-raglen lawn ewch yma.   Bwcio yma.
Darllenwch fwy
ASE Cymru - Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol : Cemeg yn y Cwricwlwm i Gymru. Dydd Mawrth 20 Medi 4.30 - 5.30pm. Ar-lein
Bydd y sesiwn hon dan arweiniad y Gymdeithas Gemeg  Frenhinol  yn archwilio Cemeg yng Nghwricwlwm Cymru: gan gynnig cefnogaeth cynllunio cwricwlwm (cam dilyniant 4), a cynnwys canllawiau ynglyn a sut i'w ddefnyddio orau. Byddwn yn edrych ar y cysylltiad rhwng gwahanol ddatganiadau dilyniant a sut y gellir dysgu y sgiliau a'r gwybodaeth  mewn cyd-destun lleol, perthnasol. Bydd cyfle i drafod a rhannu cyd-destunau posibl gydag athrawon eraill. Mae'r sesiwn hon yn fwyaf addas ar gyfer athrawon gwyddoniaeth sy'n ceisio syniadau a chefnogaeth gyda sut i gynnwys cemeg yn eu cwricwlwm newydd. Manylion ac archebu yma.
Darllenwch fwy
Xplore! Cymru Fedrus. Dydd Sadwrn 11 Medi 5.30pm. Xplore! Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth, Wrecsam 

Yn taflu goleuni ar gyfraniadau anhygoel Cymru i Wyddoniaeth a Thechnoleg ddoe, heddiw ac yfory, a beth mae hynny'n ei olygu i chi.

Mae Cymru Fedrus yn set o sgyrsiau a gweithgareddau a stondinau sy'n tynnu sylw at wahanol agweddau ar gyfraniad Cymru i Wyddoniaeth a thechnoleg. 

Pa dechnolegau a thechnegau a ddefnyddiwyd gan bobl yng Nghymru i wneud a bwyta bwyd da, yn aml mewn amgylcheddau ac amgylchiadau heriol? A beth allwn ni ei ddysgu heddiw o'r strategaethau a'r traddodiadau amrywiol hyn - gwneud seidr, cynaeafu pysgod cregyn, tyfu grawn, bugeilio defaid a mwy? 

Manylion yma.

Darllenwch fwy

Fforwm Ffiseg ar lein 

Ymunwch â ni yn ein Fforwm Ffiseg IOP Cymru ar 23  Medi  am 7pm. Mae croeso i bawb e.e. Athrawon (arbenigwyr ffiseg ac anarbenigwyr).   Mae archebu'n hanfodol ac anfonir dolen cyn y digwyddiad. I archebu ewch yma
 

Cystadleuthau a Grantiau

Cyfle unigryw i ysgolion Gogledd Cymru: Clwb Dydd Sadwrn Girls Who Code ym Mhrifysgol Bangor
Mae gwneud Codio yn brofiad hwyliog a hawdd ei ddysgu yn cael ei gynnig i ferched mewn ysgolion ledled Gogledd Cymru.
Trwy ddysgu anffurfiol, gyda chefnogaeth arbenigol gan adran Gyfrifiadureg flaenllaw, bydd y Clwb hwn yn
• Cefnogi'r meysydd cwricwlwm Cymhwysedd Digidol
• Gwella agwedd merched at y pwnc
• Cyflwyno merched i fodelau rôl Cyfrifiadureg
Menter newydd sbon dan arweiniad Dr Cameron Gray, Darlithydd mewn Seiberddiogelwch ac arweinydd Cyfrifiadureg Prifysgol Bangor. Gan mai Clwb Dydd Sadwrn yw hwn, gofynnir i rieni disgyblion sydd â diddordeb fynegi eu diddordeb yma.

Darllenwch fwy

Gofynwch i'ch myfyrwyr ddatrys SDG2 - Lleddfu Newyn


Ydych chi'n chwilio am gyd-destunau bywyd go iawn i ysbrydoli'ch disgyblion mewn pynciau STEM a chysylltu â Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig? Mae 'Science Made Simple' a 'STEM Matters' wedi ymuno i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion y gall athrawon eu defnyddio i gyflwyno rhannau o'r cwricwlwm cenedlaethol a / neu i gefnogi dysgu mewn clybiau Gwyddoniaeth / STEM a diwrnodau cyfoethogi'r cwricwlwm.

'The Road to Zero Hunger' yw'r cyntaf mewn cyfres o adnoddau NEWYDD STEM cyffrous ar gyfer disgyblion 8-14 oed, gan alluogi athrawon i gynnwys eu disgyblion yn Action Against Stunting, prosiect ymchwil bywyd go iawn sy'n mynd i'r afael ag achosion datblygiad crebachlyd yn plant yn India, Indonesia, a Senegal.

AM DDIM i lawrlwytho mae Canllaw'r Athro,  Pwer Bwynt a thaflenni gweithgaredd disgyblion yn cynnwys:
 • gweithgaredd chwarae rôl yn efelychu cyfarfod rhwng ffermwyr, rhieni ac ymchwilwyr ledled y gwledydd sy'n rhan o'r prosiect
 • gweithgareddau gwyddoniaeth a dylunio a gwneud sy'n helpu ffermwyr i gael eu cynnyrch ar hyd y ffordd i farchnadoedd lleol
 • cyfle i fyfyrwyr ennill Gwobr Darganfod CREST Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain. 
 
 
Darllenwch fwy
Cystadleuaeth Peirianneg Sifil Digidol CityZen

Mae'r gystadleuaeth ddigidol newydd sbon hon ar gyfer myfyrwyr 16-18 oed yn cynnig mewnwelediad gwerthfawr i fyd peirianneg sifil, cydnabyddiaeth ffurfiol gan sefydliad sy'n uchel ei barch yn fyd-eang a'r cyfle i ennill gwobrau gwych.

Mae'r gystadleuaeth yn weithgaredd strwythuredig rhad ac am ddim, hawdd ei redeg, a gefnogir drwyddo gan Lysgennad STEM peiriannydd ICE. Fe’i cynhelir dros hanner cyntaf tymor Hydref 2021 ac mae’n gwneud clwb STEM delfrydol neu weithgaredd allgyrsiol. 

Pam cymeryd rhan? 

Mae profiad CityZen yn rhoi i fyfyrwyr: 

 • Cydnabyddiaeth am eu cyfranogiad, ynghyd â gwobrau gwych gan gynnwys £ 2,000 i'r tîm gorau a thanc tonnau i'ch ysgol ei ddefnyddio am flwyddyn 
 • Sgiliau gwaith tîm, meddwl yn feirniadol, arloesi a datrys problemau'n greadigol 
 • Cipolwg ar yrfa uchel ei pharch, gyffrous sy'n tyfu'n fyd-eang 
 • Yn cefnogi cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer Daearyddiaeth, Mathemateg a Thechnoleg Dylunio

Cofrestrwch eich diddordeb nawr yn barod i arwyddo yn nhymor yr hydref. 

Manylion yma.

Darllenwch fwy
Grantiau Addysg ac Allgymorth Y Gymdeithas Ficrobioleg 

Ar agor i aelodau’r Gymdeithas yn unig.

Mae bwrseriaeth o hyd at £1,000 ar gael i gefnogi mentrau addysgu neu hyrwyddo gwyddoniaeth perthnasol, neu i gefnogi datblygiadau sy'n debygol o arwain at wella addysgu unrhyw agwedd ar ficrobioleg..

 • Uchafswm y dyfarniad: £1000
 • Dyddiad cau: 3 Hydref 2021.                                           Manylion yma.

Darllenwch fwy

Cyrsiau ar-lein i athrawon

Mae amrywiaeth o gyrsiau ar-lein rhad ac am ddim i athrawon ar bob cam o'u gyrfa. Byddwch yn cael cyfle i ddysgu gan arbenigwyr blaenllaw a rhannu syniadau â miloedd o addysgwyr eraill ledled y byd. Llawrlwythwch y calendr i weld pa gyrsiau sydd ar gael a phryd maen nhw ar gael i ymuno.

 

DPP diweddaraf o'r Bartneriaeth STEM Learning

I ddarganfod mwy am y DPP diweddaraf oddi wrth eich Partner Dysgu Gwyddoniaeth, cliciwch yma

 

Dilynwch ni ar Facebook - Gweler tudalen facebook Gweld Gwyddoniaeth
Hoffwch chi neu ddilynwch y dudalen