This is the Welsh version of the Secondary Schools and Colleges Newsletter.
You can read the English version of the newsletter here.

Dyma y newyddion STEM diweddaraf gan eich Canolfan Llysgennad STEM lleol.
Peidiwch ag oedi i gysylltu gyda ni os gallwn gefnogi addysgu pynciau STEM yn eich ysgol neu'ch coleg.

Mae gan Gweld Gwyddoniaeth dudalen facebook  - byddem yn ddiolchgar pe bai modd i chi ein dilyn  https://www.facebook.com/SeeScienceGweldGwyddoniaeth/


Gyda dymuniadau gorau

Gweld Gwyddoniaeth

Y cylchlythyr sy'n ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ac ysbrydoliaeth i athrawon ac unrhyw un sydd gyda  diddordeb mewn ymgysylltiad STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ledled Cymru.

CYNNWYS

Newyddion STEM
 

Digwyddiadau Lleol a Chystadleuthau
 

 

Cyfleoedd Ariannu

Adborth

Sut all CREST gefnogi'r Cwricwlwm newydd yng Nghymru?
Rhaglen Pobl Ifanc Y Brifysgol Agored

 


Gwahoddwch Lysgennad STEM i ddod i'ch ysgol chi                    

Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM i ymweld, gallwch wneud eich cais yma neu cysylltwch gyda  Gweld Gwyddoniaeth yn uniongyrchol yma 

Mae gwybodaeth am y wefan hunan wasanaeth a fideos ar gael ar gael yma 
Rydym wedi creu canllawiau byr i annog Llysgenhadon STEM ac addysgwyr i ddefnyddio'r hunanwasanaeth. Rydym wedi cynhyrchu canllawiau fideo sy'n amlinellu sut i ddefnyddio'r llwyfan gwe a helpu athrawon ac arweinwyr grwpiau i ddod o hyd i'r Llysgennad STEM cywir ar gyfer eu gweithgaredd.
 

Anfonwch Adborth ar Lysgennad:

Os oes Llysgennad wedi ymweld  ysgol chi, neu os ydych wedi cwrdd gyda  Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn llenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch eich cyd-athrawon i ymateb os gwelwch yn dda

 

NEWYDDION STEM DIWEDDARAF

 

Diwrnodau Dathlu ‘Peiriannydd - Fi?’
 

Yn dilyn ymlaen o’n gweithdai cynradd ‘Peiriannydd - Fi?’ a gyflwynwyd o gwmpas y Pasg, roeddem yn falch o fod yn rhan o 3 Diwrnod Dathlu llwyddiannus iawn yn ystod hanner olaf tymor yr haf. Roedd ysgolion cynradd clwstwr Idris Davies yng Nghaerffili, clwstwr Coedcae yn Llanelli a chlwstwr Dyffryn Nantlle yng Ngwynedd wedi cael y dasg o ddylunio ac adeiladu modelau o bontydd newydd eiconig i'w hardal leol i ddod gyda nhw i’r digwyddiadau Dathlu. Cynhaliwyd y digwyddiadau yn yr ysgolion uwchradd, gan weithredu fel digwyddiad pontio gwych lle rhannodd y disgyblion eu dysgu a'u brwdfrydedd dros Beirianneg!
Roedd amrywiaeth a safon y pontydd ym mhob un o'r 3 digwyddiad yn rhagorol ac roedd yn amlwg bod athrawon a disgyblion wedi gwneud y gorau o'r prosiect sy'n cyd-fynd yn dda â gofynion y cwricwlwm newydd gyda disgyblion yn cael eu hannog i fod yn greadigol ac i weithio'n annibynnol.
Bydd y Gweithdai ‘Peiriannydd - Fi?’ ar gael i’w lawrlwytho o wefan Gweld Gwyddoniaeth ym mis Medi.

Darllenwch fwy

Cemeg yn y Gwaith 


Ar Orffennaf 4ydd, cynhaliodd yr Athro Simon Bott a’i dîm y 4ydd Diwrnod Cemeg yn y Gwaith ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9 yn Adran Cemeg Prifysgol Abertawe. Nod diwrnodau Cemeg yn y Gwaith, a ariennir gan y Gymdeithas Cemeg Frenhinol, yw rhoi gwell dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth i ddisgyblion o bwysigrwydd cemeg yn ein bywydau bob dydd a thynnu sylw at yr amrywiol yrfaoedd gwyddoniaeth gemegol sydd ar gael.

Yn dilyn adborth o ddigwyddiadau blaenorol, newidiwyd y fformat ychydig ym mis Gorffennaf gyda disgyblion yn cymryd rhan mewn 3 gweithdy nid 4. Sicrhaodd hyn y gallai ysgolion o ymhellach i ffwrdd deithio i Abertawe heb golli allan ar ran o'r diwrnod yn ogystal â gwneud y sesiynau labordy yn llai brysiog. Yn dilyn fformat digwyddiadau Cemeg yn y Gwaith blaenorol, cychwynnodd y diwrnod gyda chyflwyniad ysbrydoledig yn canolbwyntio ar gemeg yn y gweithle: gyrfaoedd a swyddi sy'n gofyn am gemegwyr, gan dynnu sylw at yr ystod eang o gyfleoedd sydd ar gael i ddisgyblion sy'n astudio cemeg ar ôl iddynt adael yr ysgol.

Roedd y sesiynau labordy i gyd yn seiliedig ar Boenleddfwyr - pwnc cyfarwydd a hygyrch i bawb - a mwynhaodd y disgyblion yn fawr ddefnyddio offer labordy o'r radd flaenaf i gyflawni eu gweithgareddau ymarferol. Roedd athrawon yn gwerthfawrogi'r cyfle a gafodd eu disgyblion i ddysgu technegau labordy ac i brofi Cemeg ymarferol mewn lleoliad Prifysgol.

Yr ysgolion gymerodd ran oedd Ysgol Pentrehafod yn Abertawe, Ysgol Bro Morgannwg yn y Barri, Ysgol St Richard Gwyn yn y Barri ac Ysgol Gyfun Risca.

Dros y 4 Diwrnod Cemeg yn y Gwaith rydyn ni wedi'u trefnu, mae'n wych gweld athrawon yn dychwelyd gyda charfannau newydd o ddisgyblion. Rydym eisoes wedi trefnu diwrnod arall yn Abertawe ar Ionawr 20fed  felly cysylltwch â Llinos  os hoffech ddod â grŵp neu os oes gennych unrhyw gwestiynau.


Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig llu o gyfleoedd allgymorth i ysgolion yn ardal De Cymru - cliciwch yma i weld rhai o'r cyrsiau sydd ar gael yn eu Labordy Prifysgol diweddaraf.
 

Darllenwch fwy

Cemeg y Stryd Fawr


Yn ystod tymor yr haf, teithiodd See Science ar draws de Cymru yn rhedeg ein gweithdy newydd sbon, Cemeg y Stryd Fawr, gyda phob math o grwpiau cymunedol, diolch i arian gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol. Fe wnaeth grwpiau Ieuenctid, Urdd, Addysg Gartref, Rainbows, Cubs a llawer mwy i gyd fwynhau carwsél o 4 gweithgaredd cemeg ymarferol yn seiliedig ar gynhyrchion a geir yn gyffredin ar y Stryd Fawr.

Mae'r gweithgareddau'n amrywio o ddefnyddio dŵr bresych drewllyd i brofi pH hylifau cegin fel sudd lemwn a Llaeth Magnesia i greu mwydod pinc gyda Gaviscon. Mae pob un o'r gweithgareddau wedi cael eu gwahaniaethu ar gyfer plant rhwng 6 a 14 oed.

Cafodd y gweithdy dderbyniad da ym mhob grŵp a gobeithio ein bod wedi ysbrydoli rhai arweinwyr i roi cynnig ar fwy o weithgareddau cemeg gyda’u grwpiau. Defnyddiodd cwpl o grwpiau Cubs y gweithdy i'w haelodau ennill eu Bathodynnau Gwyddoniaeth.

Bydd yr holl adnoddau ar gael, i’w lawrlwytho am ddim, ar wefan Gweld Gwyddoniaeth ym mis Medi, ynghyd â set o 10 gweithgaredd Bysgio cemeg, a ddatblygwyd gyda chyllid o’r un prosiect Cemeg yn y Gymuned.
 

Digwyddiadau lleol a chystadleuthau

Y Sefydliad Ffiseg - Cynhadledd Ffiseg Athrawon Cymru 

Mae'r diwrnod hwn o gyflwyniadau a gweithdai AM DDIM yn gyfle gwych i athrawon a thechnegwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau DPP ffiseg. Mae'n agored i bob athro, technegydd, athro newydd gymhwyso ac athro dan hyfforddiant

Bydd yr Athro Andrew Evans Prifysgol Aberystwyth yn cyflwyno'r prif sgwrs - Cynhyrchu a Nodweddion Pelydrau X a bydd Prof Averil Mc Donald yn cyflwyno sgwrs yn trafod  "Ydyn ni'n barod am geir trydanol"
Bydd amrywiaeth o weithdai gan gynnwys Gwella Cydbwysedd Rhyw,Y Cwricwlwm Newydd yng Nghymru, Graffiau Go Iawn o Ddata Real, Y Ffiseg y tu ôl i Newid Hinsawdd a ddarperir gan 
athrawon a staff IOP profiadol. Bydd Helen Francis o CBAC hefyd yn darparu diweddariad ar y Arholiadau TGAU a TAG. Bydd cinio yw
yn cael ei ddarparu am ddim a bydd
digon o gyfleoedd i rwydweithio. Lleoedd
yn gyfyngedig - archebwch gan ddefnyddio'r ddolen www.iopwelshphysicsteachersconference2019.
eventbrite.co.uk

Darllenwch fwy
Cynhadledd Gofod y DU 2019, 24 -26 Medi, Canolfan Gonfensiwn Rhyngwladol, Casnewydd

Mae Cynhadledd Gofod y DU 2019 yn dri diwrnod llawn o wybodaeth, ysbrydoliaeth ac arloesedd. Cewch y newyddion mwyaf diweddar o'r sector gofod, dysgu gan arbenigwyr diwydiant, gwneuthurwyr polisïau ac arweinwyr meddwl a chymryd rhan mewn sesiynau a thrafodaethau ysgogi meddwl.

Bydd Cynhadledd Athrawon ESERO-UK unwaith eto yn rhedeg ochr yn ochr â Chynhadledd Gofod y DU. Mae ESERO-UK, a elwir hefyd yn swyddfa addysg ofod y DU, yn darparu adnoddau, cefnogaeth a gwybodaeth am ddim i athrawon wella addysgu gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) gan ddefnyddio gofod fel cyd-destun.

DISCOVER SPACE yw'r digwyddiad gwych, rhad ac am ddim i ysgolion. Wedi'i gynnal ochr yn ochr â'r Gynhadledd Gofod 2019, bydd DISCOVER SPACE yn cynnal cyfres o weithgareddau hwyliog ac addysgol, arddangosfeydd rhyngweithiol ymarferol, sgyrsiau a sioeau i ddal y dychymyg ac ysbrydoli pobl ifanc i ddilyn gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â info@ukspace2019.co.uk

Darllenwch fwy
Theatr na nÓg, Eye of the Storm. Abertawe 24 - 28 Medi; Casnewydd 15 - 19 Hydref; Bangor 21 - 23 Hydref; Aberystwyth 24 - 26 Hydref

Mewn partneriaeth â Technocamps

Y Sioe orau ar gyfer Plant a Phobl Ifanc – Gwobrau Theatr Cymru 2018

Dewch i gwrdd ag Emmie Price.

Bu’r 5 mlynedd ddiwethaf yn rhai stormus iddi. Mae ei byd yn cynnwys edrych ar ôl ei mam, sy’n dioddef o anhwylder deubegynol, dilyn diddordeb angerddol mewn corwyntoedd a gwneud yn sicr ei bod yn llwyddo yn yr ysgol. Ond, gwyr Emmie, un diwrnod y bydd popeth yn newid. Un diwrnod, mi fydd hi’n dilyn stormydd. . . yn America.

Pan fydd cyfle’n codi i dderbyn bwrsari i astudio yn UDA, a all hi gadw’i lle ar y cwrs ac ennill y gystadleuaeth STEM gyda’i dyfais newydd ar gyfer ynni adnewyddadwy?

Mae’r digwyddiad theatrig hwn llawn dewrder, penderfynoldeb a charedigrwydd yn siŵr o ysbrydoli oedolion o bob oed a theuluoedd sydd â phlant 8+ oed.

Nodwch ei fod yn gynhyrchiad Saesneg ei iaith.Manylion yma.

Digwyddiadau rhanbarthol yr ASE ar gyfer tymor yr Hydref - Abertawe 25 Medi; Casnewydd 18 Hydref; Bangor 22 Hydref

Bydd sgwrs banel gyda'r teitl "Let's Talk about Girls in STEM" yn digwydd cyn perfformiadau o'r sioe Eye of the Storm (manylion y sioe uchod).

Mae angen bwcio ar gyfer y sgyrsiau ar wahan i fwcio ar gyfer y sioe. 

Manylion a bwcio yma

Darllenwch fwy
Cynhadledd Addysg Newid Hinsawdd i Gefnogi’r Cwricwlwm i Gymru, Abertawe, 22 Hydref

Pwrpas y digwyddiad hwn yw archwilio ffyrdd o gysylltu’r Cwricwlwm Newydd i Gymru a newid hinsawdd addysg wrth gasglu ynghŷd athrawon ysgolion-uwchradd, ymchwilwyr prifysgol a’r trydydd sector er mwyn tanio syniadau ar gyfer gwersi yn ymwneud â newid hinsawdd.

Fe fydd yr ymchwilwyr yn dod â gweithgareddau STEM cydnabyddiedig er mwyn i’r athrawon gael edrych arnynt a byddwn hefyd yn clywed cyflwyniadau gan athrawon sydd eisoes wedi darparu gwersi llwyddiannus ar newid hinsawdd.

Ni chodir tâl a byddwn yn darparu cinio i fynychwyr.

Bwcio a manylion yma.

Mae Cynghrair LEGO CYNTAF yn her STEM fyd-eang i dimau o bobl ifanc, i annog diddordeb yn themâu'r byd go iawn a datblygu sgiliau allweddol sy'n hanfodol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae pobl ifanc yn gweithio gyda'i gilydd i archwilio thema pensaernïaeth y tymor a dylunio, adeiladu a rhaglennu robot LEGO ymreolaethol i ddatrys cyfres o deithiau.

Mae Cynghrair LEGO CYNTAF ar gyfer pobl ifanc rhwng 9 ac 16 oed, yn gweithio mewn timau o hyd at 10 myfyriwr sydd â hyfforddwr oedolion cefnogol. Mae'r her yn cynnwys gêm robot a phrosiect ymchwil, a bydd angen i fyfyrwyr arddangos Gwerthoedd Craidd Cynghrair LEGO CYNTAF trwy gydol eu holl waith. Fel rheol, mae gan dimau 12 i 16 wythnos i weithio ar yr her cyn iddynt gystadlu yn y twrnamaint rhanbarthol o'u dewis.

Manylion yma.

 Gwobrau ac adborth

FIRST® LEGO® League 2019/20 CITY SHAPER tymor newydd ar gyfer disgyblion 9 i 16 oed. 

​​​Mae Cynghrair FIRST® LEGO® yn her STEM fyd-eang i dimau o bobl ifanc, i annog diddordeb yn themâu'r byd go iawn a datblygu sgiliau allweddol sy'n hanfodol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae pobl ifanc yn gweithio gyda'i gilydd i archwilio thema y tymor pensaernïaetha dylunio, adeiladu a rhaglennu robot LEGO ymreolaethol i ddatrys cyfres o deithiau.

Mae Cynghrair  FIRST® LEGO®  ar gyfer pobl ifanc rhwng 9 ac 16 oed, yn gweithio mewn timau o hyd at 10 myfyriwr  â hyfforddwr oedolion cefnogol. Mae'r her yn cynnwys gêm robot a phrosiect ymchwil, a bydd angen i fyfyrwyr arddangos Gwerthoedd Craidd Cynghrair FIRST® LEGO®  trwy gydol eu holl waith. Fel rheol, mae gan dimau 12 i 16 wythnos i weithio ar yr her cyn iddynt gystadlu yn y twrnamaint rhanbarthol o'u dewis.

Manylion yma..

First Tech Challenge:

 

Ydych chi a diddordeb mewn gwneud STEM yn llai bygythiol, yn fwy hygyrch ac amrywiol - gan ddefnyddio robotiaid a modelau rôl ysbrydoledig o ddiwydiant i danio cynllun talent o arloeswyr y dyfodol.

Ydych chi a diddordeb mewn cymryd rhan mewn cystadleuaeth roboteg galaeth ar gyfer pobl ifanc 12-18 oed sy'n cael eu pweru gan "Star Wars: Force for Change." Mewn timau, mae myfyrwyr yn dylunio, adeiladu a rhaglennu robot i ymgymryd â'r Her FIRST® Tech fyd-eang.
Byddant yn mabwysiadu rolau byd go iawn gyda chefnogaeth mentor o'r diwydiant a datblygu'r sgiliau i ddod yn arloeswyr STEM yfory. Codwch yr her. Dysgwch fwy yn morethanrobots.uk

Mae'n fwy na robotiaid. Gan weithio mewn timau, mae myfyrwyr yn dechrau ar her 6 mis i adeiladu metropolis sydd allan o'r byd hwn. Gan fabwysiadu rolau byd go iawn a mentor yn y diwydiant, mae timau'n dylunio, adeiladu a rhaglennu robot i gystadlu mewn twrnameintiau.

Cyfleoedd Ariannu

Cyllid i Nodi Blwyddyn Ryngwladol y Tabl Cyfnodol

Royal Society of ChemistryMae'r Gymdeithas Frenhinol Cemeg yn sicrhau bod grantiau o hyd at £ 1,000 ar gael i'w Haelodau Rhwydwaith i gynnal prosiect ar gyfer Blwyddyn Ryngwladol y Tabl Cyfnodol yn 2019.

Er mwyn bod yn gymwys, dylai ymgeiswyr ddangos bod y prosiect yn cefnogi dathlu Blwyddyn Ryngwladol y Tabl Cyfnodol; bod gan y prosiect agwedd sylweddol sy'n gysylltiedig â'r gwyddorau cemegol; a bod gan y prosiect gynulleidfa darged a nodwyd yn glir.

Mae'r cyllid ar agor trwy gydol y flwyddyn a chaiff ei ystyried dair gwaith yn ystod y flwyddyn. Y dyddiad cau nesaf yw dydd Llun 14 Hydref 2019.

Darllenwch fwy

Arian ar gyfer Prosiectau Gwyddoniaeth mewn Ysgolion
Gall ysgolion cynradd ac uwchradd wneud cais am arian i brynu offer fel y gall myfyrwyr fwynhau gwyddoniaeth ymarferol, rhedeg prosiectau cyfoethogi gwyddoniaeth mewn ysgolion, neu i alluogi myfyrwyr i gymryd rhan mewn digwyddiadau a chystadlaethau gwyddoniaeth. Gall ysgolion cynradd wneud cais am grantiau o hyd at £600 ac ysgolion uwchradd hyd at £1,000. Mae'r arian ar gael trwy'r 'Worshipful Company of Armourers and Brasiers', un o brif elusennau'r DU sy'n cefnogi addysg meteleg a gwyddoniaeth defnyddiau o'r ysgol gynradd i lefelau ôl-raddedig. Mae'r cronfeydd yn gyfyngedig a chânt eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin ym mhob blwyddyn gan ddechrau ar 1 Ebrill 2019 hyd nes y bydd yr holl arian wedi dod i ben.

 
Darllenwch fwy

Sut gall CREST gefnogi'r Cwricwlwm newydd yng Nghymru?

Mae CREST yn helpu pobl ifanc i ddod yn ddysgwyr annibynnol a myfyriol trwy waith prosiect yn seiliedig ar ymholiadau.Mae myfyrwyr sy'n cymryd rhan yn Arian CREST yn cyflawni graddau uwch ac yn fwy tebygol o astudio pynciau STEM ar lefel UG. Mae'r buddion yn cael eu chwyddo ar gyfer myfyrwyr difreintiedig.
 

½ Hanner gwelliant gradd gan fyfyrwyr sy'n cwblhau Gwobr Arian CREST neu uwch yn llwyddiannus.

2/3 Dwy ran o dair o welliant gradd gan fyfyrwyr sydd yn gymwys am ginio a ddim (FSM) sy'n llwyddo i gwblhau Gwobr CREST Arian neu uwch.

Cynnydd o 21% ar gyfartaledd yn y tebygolrwydd o astudio pynciau STEM ar lefel UG ar gyfer myfyrwyr sy'n cwblhau Gwobr Arian CREST yn llwyddiannus.

Cynnydd cyfartalog o 38% yn y tebygolrwydd o astudio pynciau STEM ar lefel UG gan fyfyrwyr sydd yn gymwys am ginio a ddim (FSM) sy'n cwblhau Gwobr Arian CREST yn llwyddiannus.

Adnoddau am ddim
Rydym yn darparu ystod o weithgareddau a syniadau i helpu i ysbrydoli pobl ifanc, yn ogystal â chanllawiau defnyddiol i'r rhai sy'n hwyluso'r heriau. Ewch i'n llyfrgell ar-lein i weld yr ystod lawn o adnoddau.

Cofrestrwch nawr
Mae'n hawdd: dewiswch lefel gwobr a dechrau rhedeg CREST heddiw!
Dechreuch heddiw

 

Darllenwch fwy

Rhaglen Pobl Ifanc Y Brifysgol Agored - cofrestrwch eich myfyrwyr NAWR!

Manteisiwch ar gyfle i gael gweld sut beth yw astudio mewn prifysgol gyda'r Rhaglen i Bobl Ifanc, sef rhaglen o gyrsiau byr ar-lein, gan y Brifysgol Agored. Bydd yn rhoi ichi sgiliau cadarn y gallwch gyfeirio atynt yn eich ceisiadau UCAS, ac mae'n rhad ac am ddim.

Sut fydd hyn yn eich helpu?

Bydd astudio un o gyrsiau byr y Brifysgol Agored ochr yn ochr â'ch astudiaethau AS ac A2 yn eich helpu i:

  • Fod yn fwy llwyddiannus mewn arholiadau
  • Profi bod gennych sgiliau a chryfderau gwych y gallwch eu cynnwys mewn ceisiadau UCAS
  • Sefyll allan ymhlith ymgeiswyr eraill am gyrsiau prifysgol cystadleuol
  • Gwneud penderfyniadau mwy deallus ynghylch eich dewisiadau dysgu a gyrfaol.

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw Medi 12. Manylion yma

 

DPP diweddaraf o'r Bartneriaeth STEM Learning

I ddarganfod mwy am y DPP diweddaraf oddi wrth eich Partner Dysgu Gwyddoniaeth, cliciwch yma

Dilynwch ni ar Facebook - Gweler tudalen facebook Gweld Gwyddoniaeth
Hoffwch chi neu ddilynwch y dudalen