Croeso i'r cylchlythyr STEM diweddaraf ar gyfer Ysgolion Uwchradd a Cholegau o'ch Hwb Llysgennad STEM lleol.

Rydym yn deall bod yr amseroedd hyn yn anodd i bob un o'n dysgwyr, teuluoedd a chydweithwyr Mae Llysgenhadon STEM yn dal i fod yn awyddus i gynnig cymaint o gyfleoedd cyfoethogi â phosibl i ddysgwyr. Beth am ddarganfod mwy yn un o'n sesiynau "Cwrdd â'r Hwb" poblogaidd a amlygir isod neu gael eich ysbrydoli i gychwyn Clwb STEM newydd.
Cofiwch annog cydweithwyr i gofrestru gyda STEM Learning er mwyn derbyn y cylchlythyr Gweld Gwyddoniaeth yn y dyfodol: https://www.stem.org.uk/user/register
Mae gan Gweld Gwyddoniaeth  dudalen facebook lle byddwn hefyd yn rhannu llawer o syniadau newydd yn rheolaidd  - byddem yn ddiolchgar pe bai modd i chi ein dilyn  
https://www.facebook.com/SeeScienceGweldGwyddoniaeth/

Y cylchlythyr sy'n ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ac ysbrydoliaeth i athrawon ac unrhyw un sydd gyda  diddordeb mewn ymgysylltiad STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ledled Cymru.

CYNNWYS

Newyddion STEM
 

Digwyddiadau Lleol
 

 

Cystadlaethau a gwobrau
 

Adborth

DPP diweddaraf o'r Bartneriaeth STEM Learning
D

 Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ennyn diddordeb ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM eich cynorthwyo gallwch wneud eich cais yma. Rydym wedi creu canllawiau cryno i annog Llysgenhadon STEM ac addysgwyr i ddefnyddio'r hunanwasanaeth. Canllaw fideo i athrawon ac arweinwyr grŵp

Cofiwch annog cydweithwyr i gofrestru gyda STEM Learning er mwyn derbyn y cylchlythyr Gweld Gwyddoniaeth yn y dyfodol:

Os yw Llysgennad wedi ymgysylltu â chi, neu os ydych wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch gydweithwyr i ymateb.

Newyddion STEM

FIRST® LEGO® League

Mae aelodau'r tîm, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr i gyd yn cytuno mai  digwyddiadau FIRST® LEGO® League yw rhai o'r profiadau mwyaf anhygoel, ysbrydoledig a gawsant erioed. Ble arall allwch chi wneud ffrindiau newydd, rhannu syniadau, datrys problemau ar  hedfan, a chael eich ysbrydoli mewn technoleg  trayn  cael amser eich bywyd? Yn nigwyddiadau FIRST® LEGO® League, mae pobl ifanc yn sylweddoli yn fwy nag erioed fod FIRST yn ymwneud â gwaith tîm, rhannu, helpu eraill, a pharchu a dyma  yw'r amser i ddod â'ch tîm at ei gilydd a meddwl am y ffyrdd y gallwn ymgysylltu tîm o fyfyrwyr â'r rhaglen. Mae'r holl adnoddau wedi'u haddasu ac wedi eu cyfieithu er mwyn addasu i'r gystadleuaeth ar-lein ac mae  fideo i ddisgyblion eu dilyn. Oherwydd amrywiaeth o ffactorau o amgylch COVID-19, gwnaed y penderfyniad y bydd pob twrnamaent rhanbarthol yn cael ei yn ddigidol. Mae cyllid ar gael i bob grŵp addysg, gan gynnwys ysgolion. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth, ynghyd â'r ffurflen gais, yma. Y dyddiad cau yw hanner dydd ar 26 Tachwedd 2020. Mae Gweld Gwyddoniaeth yn gobeithio cynnal 3 chystadleuaeth eleni yn De-ddwyrain Cymru - 23 Ebrill 2021 
Sir Benfro - 16 Ebrill 2021 
Gogledd Orllewin Cymru - cyfrwng Cymraeg - 19 Mawrth 2021 
Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu unrhyw un o'r cystadlaethau neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â cerian.angharad@gweld-gwyddoniaeth.co.uk Mae cofrestru bellach ar agor ar gyfer tymor. Dewch â'ch tîm at ei gilydd a meddyliwch am y ffyrdd y gallwn gael pobl i symud! Manylion yma

 

Y Cyfraniad Gwyddoniaeth Mawr 

 

Y Cyfraniad Gwyddoniaeth Mawr  yw'r ymgyrch  sy'n gwahodd pobl ifanc rhwng 5-14 oed i rannu cwestiynau ac ymchwiliadau gwyddonol eu hunain, i godi proffil gwyddoniaeth mewn ysgolion a chymunedau, ac ysbrydoli pobl ifanc mewn  gwyddoniaeth a pheirianneg. Mae cymaint o baratoi eisoes ar y gweill i wneud 2021 hyd yn oed yn fwy llwyddiannus. Sicrhewch fod gennych y  wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sydd ymlaen wrth gofrestru'ch diddordeb. Bydd cyhoeddiadau misol am y  gweithgareddau sydd yn cael eu trefnu. Mae  newid amlwg wedi bod yn ymwybyddiaeth pobl ifanc o faterion cynaliadwyedd byd-eang. Felly eleni rydym yn annog pobl ifanc i rannu eu cwestiynau a'u hymchwiliadau gwyddonol am Newid Hinsawdd. Nid oes unrhyw ofyniad i bobl ifanc ganolbwyntio'n llwyr ar thema'r ymgyrch. Mae yno i'w hysbrydoli a'u cysylltu os oes ganddyn nhw ddiddordeb. Rydym yn gwerthfawrogi plant yn gofyn eu cwestiynau gwyddonol eu hunain am y pethau sydd o ddiddordeb iddynt. Defnyddiwch y Gwneuthurwyr Cwestiynau i ysbrydoli pobl ifanc i drafod a gofyn cwestiynau gyda'i gilydd ar fater Newid Hinsawdd. Fe allech chi ddefnyddio clip fideo, llyfr neu bapur newydd i ddechrau sgwrs. Datblygu rhai cwestiynau i ymholiadau gwyddoniaeth fel eu bod yn arwain wrth newid yn eu cartrefi, ystafelloedd dosbarth, ysgolion a chymunedau eu hunain. O fis Mai 2021, byddwn yn eich ysbrydoli gyda Themâu Wythnosol sy'n gysylltiedig â Newid Hinsawdd, yn y cyfamser gallwch archwilio'r ystod o adnoddau sy'n gysylltiedig â'r Nodau Cynaliadwyedd Byd-eang. Ymunwch â ni am gyfarfod cynllunio ar 11eg Tachwedd am 4.30pm. - mwy o fanylion isod

Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe Ar-lein

Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe yw gŵyl wyddoniaeth fwyaf Cymru ac am y 3 blynedd diwethaf mae wedi denu miloedd o ymwelwyr i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau dros hanner tymor mis Hydref. Oherwydd COIVD-19 bu’n rhaid newid popeth eleni a llwyddodd Prifysgol Abertawe i greu gŵyl ar-lein wych yn lle. Cafwyd dros 30 o ddigwyddiadau gwahanol mewn 5 parth gwahanol, yn amrywio o'r Prif Lwyfan i'r Ŵyl Ymylol.

Roedd yna lawer o enwau cyfarwydd ymhlith y rhai oedd yn cyflwyno sesiynau: o Steve Backshall a gychwynnodd yr ŵyl gydag “Expedition: Voyages to undiscovered places”, i sesiwn Konnie Huq o’r enw “Science, Scribbles and Stories”, i “Grace’s Garage” gyda Grace Webb o CBeebies. Fodd bynnag, atyniad mwyaf yr ŵyl oedd sesiwn nos Sul gyda Brian Cox yn trafod “Into the future: The Universe and the 100 years next”, gyda Lyn Evans o CERN - un o gyn-fyfyrwyr mwyaf nodedig Prifysgol Abertawe. Profodd y sesiwn mor boblogaidd nes iddi werthu allan ar Eventbrite a chafodd ei ffrydio'n fyw ar Facebook i sicrhau bod pawb yn cael cyfle i wylio.

Os gwnaethoch chi golli'r ŵyl yr wythnos diwethaf, gallwch barhau i wylio rhai o'r sesiynau a recordiwyd ymlaen llaw yma: https://www.swansea.ac.uk/research/in-the-community/swansea-science-festival/family-zone/
 

Darllenwch fwy

Dechreuwch gynllunio nawr ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2021!
 

Mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain (BSA) wedi cyhoeddi eu pecynnau 'sneak peek' poblogaidd ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2021 - o'r 5ed i'r 14eg o Fawrth - gyda'r fersiynau llawn i ddod ym mis Ionawr. Mae 3 pecyn ar wahân gydag un yr un ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar, Cynradd ac Uwchradd. Y thema ar gyfer pecynnau gweithgaredd a chystadleuaeth poster Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2021 yw ‘Arloesi ar gyfer y dyfodol’ ac maent yn llawn awgrymiadau i'ch helpu chi i drefnu digwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain.

Dywed y BSA, “Wrth ddatblygu’r pecyn hwn, rydym wedi chwilio am weithgareddau sy’n chwalu’r ystrydebau sy’n ymwneud â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ac yn hyrwyddo dysgu trawsgwricwlaidd. Rydym yn eich annog i ddefnyddio Wythnos Wyddoniaeth Prydain fel cyfle i gysylltu STEM â phynciau cwricwlwm eraill ac â chefndiroedd, bywydau a diddordebau penodol eich disgyblion.” Perffaith ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru!

Mae'r pecynnau hefyd yn rhoi awgrymiadau ar sut i ymgysylltu o bell gyda Llysgenhadon STEM a gwirfoddolwyr eraill a all ddod â'ch Wythnos Wyddoniaeth yn fyw.

Mae llawer o'r gweithgareddau wedi'u hachredu gan CREST, felly beth am feddwl am redeg Gwobr CREST yn ystod Wythnos Wyddoniaeth Prydain? Mae Gwobrau CREST yn rhoi profiad bywyd go iawn i fyfyrwyr o fod yn wyddonydd wrth gael eu cyflwyno i waith prosiect STEM. Maent wedi'u hachredu'n genedlaethol ac yn ffordd hwyliog ond addysgol o gael eich plant i gymryd rhan mewn pynciau STEM. Ac mae Gwobrau Darganfod, Efydd, Arian ac Aur i gyd am ddim yng Nghymru!

Nid yw'n rhy hwyr i wneud cais am grant Kick Start Wythnos Wyddoniaeth Prydain ar gyfer ysgolion mewn amgylchiadau heriol. Y dyddiad cau yw Tachwedd 9fed

Darllenwch fwy

Gwnewch gais nawr i fod yn Ysgol neu Goleg CyberFirst
 

Mae’r Ganolfan Seiberddiogewlch Genedlaethol yn rhan o GCHQ ac yn wedi cael y cyfrifoldeb gan Lywodraeth y DU o wneud y DU yn lle mwyaf diogel i fyw a gweithio ar-lein. Mewn byd sy’n mynd yn fwy digidol bob dydd, mae’r NCSC wedi cydnabod y pwysigrwydd o baratoi ein pobl ifanc gyda’r sgiliau a’r wybodaeth i fanteisio ar dechnoleg yn ddiogel. Fel rhan o hyn, mae’r NCSS yn cynnal Rhaglen CyberFirst ar ran Llywodraeth y DU, sy’n cynnig gweithgareddau amrywiol a fydd yn helpu pobl ifanc i archwilio ymhellach eu hangerdd am dechnoleg a chyfrifiadureg drwy eu cyflwyno i fyd Seiberddiogelwch. Mae’n cynnwys cyrsiau, bwrsarïau prifysgol, prentisiaethau graddedig, cystadlaethau cyffrous a chynllun cydnabod ysgolion/colegau.

Mae’r fenter CyberFirst Schools ar agor i ysgolion uwchradd a cholegau mewn ardaloedd
penodol o’r DU a gall ysgolion yng Nghymru wneud cais hyd at Rhagfyr 11eg. Mae’n cydnabod ysgolion a cholegau sy’n achub y blaen drwy annog eu myfyrwyr i astudio Cyfrifiadureg a chymwysterau sy’n gysylltiedig â chyfrifiadura, gan eu dysgu am gysyniadau Seiberddiogelwch a’u hannog i ddilyn llwybrau ym mhroffesiwn Seiberddiogelwch. Mae ysgolion a cholegau yn gwneud
cais am gydnabyddiaeth a gallant ennill y NCSS ar lefel Efydd, Arian neu Aur, yn dibynnu ar eu lefel cyrhaeddiad.
Mae gan y rhaglen CyberFirst ystod eang o sefydliadau o fyd diwydiant, addysg a llywodraeth sy’n cefnogi ei gweithgareddau. Gall y sefydliadau hyn gynnig:

 • Cymorth i glybiau seiber gyda sgyrsiau/gweithdai - Mae cwmnïau a’u staff yn ysbrydoli myfyrwyr drwy rannu problemau TG/Seiber go iawn ac yn darparu cymorth wyneb yn wyneb neu rithwir drwy weithgareddau a gweithdai

 • Lleoliadau gwaith technoleg a seiber i fyfyrwyr - Mae cwmnïau a’u staff yn rhoi i fyfyrwyr TGAU, Safon Uwch a BTEC leoliadau profiad gwaith, gan arddangos maes gwaith eu sefydliad.

 • Mentora ar gyfer myfyrwyr ysgol/coleg - Mae cwmnïau a’u staff yn darparu mentora rhithiwr neu wyneb yn wyneb i gefnogi myfyrwyr gyda chwestiynau ynghylch cyfrifiadureg a’u datblygiad

 • Personol


I wybod mwy ewch i: https://www.ncsc.gov.uk/cyberfirst/cyberfirst-schools

Digwyddiadau Lleol
Ymunwch â ni am sesiwn anffurfiol i drafod sut y gall Llysgenhadon STEM fod yn rhan o Wobrau CREST mewn ysgolion ledled Cymru. Mae prosiectau a gweithgareddau Gwobrau CREST yn ymwneud â STEM ac yn hyblyg iawn. Gall athrawon eu rhedeg fel rhan o'r cwricwlwm neu fel gweithgareddau Clwb STEM. Gall disgyblion weithio arnynt yn unigol neu mewn timau ac mae llawer o'r gweithgareddau'n briodol i blant eu gwneud gartref. Mae Gwobr CREST i weddu i bob oedran a phob gallu.

Ar gyfer disgyblion hŷn sy'n gweithio tuag at wobrau Arian ac Aur, mae'n arferol cael cefnogaeth mentor diwydiant ond gall disgyblion iau hefyd elwa o fewnbwn arbenigwr STEM allanol.

Mae'r sesiwn hon yn briodol ar gyfer athrawon Cynradd ac Uwchradd yn ogystal â Llysgenhadon STEM.Gellir sicrhau lle yma: https://stemandcrestawards.eventbrite.com
Darllenwch fwy

Sylw ar STEM

Sylw i  Airbus 12fed Tachwedd 3pm - 4pm
Mae Airbus yn sefydliad Rhyngwladol sydd wedi darparu cefnogaeth amhrisiadwy i ysgolion a grwpiau cymunedol trwy eu hallgymorth STEM o ansawdd. Mae'n fraint i ni gynnal y digwyddiad hwn lle bydd y Cyswllt Addysg yn Airbus Brychdyn, Leighton Johnson, yn arddangos portffolio cyfleoedd gyrfa'r Cwmnïau a'r nifer o ffyrdd y mae Airbus yn ymgysylltu ag ysgolion a grwpiau cymunedol.
Bydd athrawon yn cael mewnwelediad i'r cyfleoedd presennol a newydd sydd ar gael trwy ymgysylltu ar-lein ledled Cymru.
Bydd Llysgenhadon STEM yn cael eu cyflwyno i'r modd y mae Airbus wedi datblygu digwyddiadau STEM achrededig ar gyfer ystod eang o gynulleidfaoedd. Gellir archebu lle yma

Sylw ar Wyddoniaeth Ynni Cynaliadwy 20fed Tachwedd 4pm - 5pm
Bydd Llysgennad STEM Sarah-Jane Potts yn cyflwyno ei sesiynau gweithdy newydd ar gyfer disgyblion CA2 / 3 ar Ynni Cynaliadwy. Gall Sarah-Jane gyflwyno'r sesiynau hyn fel dosbarth rhithwir i ddisgyblion.

Gan ddefnyddio’r deunyddiau o’i gwaith fel Ymchwilydd Peirianneg Fecanyddol, mae Sarah-Jane yn dangos pwysigrwydd Peirianneg Gynaliadwy ym mywyd beunyddiol. Dyma gyfle gwych i archwilio addasiad gweithio gydag ysgolion ar-lein a chael mewnwelediad i Wyddoniaeth Ynni Cynaliadwy. Gellir archebu lle yma

Sylw i  Siarad Technoleg gyda BCS De Cymru Dydd Mercher 2 Rhagfyr 3pm - 4pm
Cyflwyniad i weithdy newydd sbon gyda Llysgenhadon STEM yng Nghymdeithas Gyfrifiaduron Prydain yng Nghymru. Am yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae Llysgenhadon BCS wedi cyflwyno ysgolion a gweithdai cymunedol llwyddiannus iawn gan ddefnyddio robotiaid Lego Kits a Mindstorms.
Yma byddant yn arddangos siwt newydd o weithgareddau gyda fideos, rhaglennu byw a thrafodaeth ar fyd cyffrous Dylunio ac Adeiladu Roboteg Lego.
Gan ddefnyddio fformat rhyngweithiol newydd, bydd y grŵp yn dangos sut mae'r gweithgareddau hyn yn croesi llawer o bynciau cwricwlaidd ar gyfer disgyblion CA2 a 3.Gellir archebu lle yma

Darllenwch fwy
Fforwm Ffiseg IOP Cymru. 10 Medi 7 - 8pm arlein.

Ymunwch ag athrawon Ffiseg o bob rhan o Gymru a thu hwnt i rannu syniadau ac adnoddau ynghyd â thrafod addysgu a dysgu Ffiseg ar-lein. Mae archebu'n hanfodol ac anfonir dolen 24 awr cyn y digwyddiad.   Archebwch yma.

Darllenwch fwy
ASE - Gweithdy Athrawon Marc Gwyddoniaeth Siartredig. Dydd Llun 9 Tachwedd 4.30 - 5.30pm Ar-lein 

Mae'r Marc Siartredig yn cydnabod rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu gwyddoniaeth (CSciTeach). Mae ennill CSciTeach yn dangos eich ymrwymiad i'ch proffesiwn a gall eich helpu i ddatblygu'ch gyrfa.

Fe'ch tywysir trwy'r meini prawf penodol ar gyfer dod yn CSciTeach ac edrych ar sut y gellir cwrdd â'r meini prawf hynny. 

Byddwn yn rhannu enghreifftiau o geisiadau llwyddiannus yn y gorffennol ac yn eich helpu i weld sut y gall eich sefyllfa eich hun ymwneud â nhw.Rydym hefyd yn edrych ar ofynion DPP cynnal eich statws fel CSiTeach a'r nifer o ymagweddau hyblyg tuag at hyn.

Er mwyn elwa o'r gweithdy hwn, yn ddelfrydol dylech fod yn barod, neu bron yn barod i ddechrau ymgeisio.

Manylion a chofrestru yma

Darllenwch fwy
Saturday STEM Spectacular. Dydd Sadwrn 21 Tachwedd 10am - 2pm Ar-lein

Mae'r Saturday STEM Spectacular (a drefnir gan yr ASE a Phrifysgol Wolverhampton) yn ddigwyddiad sydd wedi'i anelu at bobl o bob oed. Bydd y digwyddiad yn arddangos llawer o weithgareddau STEM cyffrous ar gyfer pobl ifanc iawn i bobl hŷn. Mae'n rhedeg rhwng 10-2pm ddydd Sadwrn 21ain Tachwedd 2020 ac mae'n ddigwyddiad ar-lein. Anfonir dolen Zoom atoch ychydig ddyddiau cyn y digwyddiad. Bydd y sesiynau'n cael eu ffrydio ar You Tube.

Bydd y diwrnod yn dechrau gyda gweithgareddau sydd wedi'u hanelu at blant 5 oed i fyny ond bydd yn cynnwys gweithgareddau a fydd yn ysbrydoli disgyblion, myfyrwyr, athrawon, rhieni, gwarcheidwaid ac eraill.

Bydd 5 o'r sesiynau hyn gan gynnwys, er enghraifft: chwilota a darganfod arwynebau anhygoel - y mathau o arwynebau na welsoch erioed o'r blaen. Bydd pob un yn cynnig awgrymiadau i athrawon hefyd.

Manylion ac archebu yma.

Darllenwch fwy
ASE Cymru - Y Cyfraniad Gwyddoniaeth Mawr. Dydd Mercher 11 Tachwedd 4.30 - 5.30pm Ar-lein

Ymunwch â ni i drafod cynlluniau sydd ar ddod ar gyfer y Great Science Share 2021 - ymgyrch flynyddol i ysbrydoli pobl ifanc i rannu eu cwestiynau gwyddonol â chynulleidfaoedd newydd.

Great Science Share i ysgolion yw'r ymgyrch arobryn sy'n gwahodd plant 3-14 oed i rannu eu cwestiynau a'u hymchwiliadau gwyddonol eu hunain, i godi proffil gwyddoniaeth mewn ysgolion a chymunedau, ac ysbrydoli pobl ifanc mewn gwyddoniaeth a pheirianneg.

Y cyfarfod hwn yw'r cyfarfod cyntaf i'r rheini sydd â diddordeb yn y GSS yng Nghymru.

Mae cymaint o baratoi eisoes ar y gweill i wneud 2021 hyd yn oed yn fwy llwyddiannus.

Cofrestrwch yma.

Gynhyrchion a gyflenwir gan Safle Casnewydd isod)

Darllenwch fwy
Mae y Sefydliad Ffiseg yng Nghymru  yn cynnal gweithdai a fydd yn ymdrin ag addysgu Cwricwlwm TGAU Ffiseg CBAC. Yn ystod tymor yr Hydref dyma yw y gweithdai:

Uned Ffiseg TGAU WJEC 1.3 Sesiwn - Defnyddio Ynni
9fed o Dachwedd am 7pm

Syniadau ar gyfer addysgu, adnoddau defnyddiol a mwy. Byddwn yn ymdrin â phwyntiau fel:
Beth yw'r gwahaniaeth rhwng gwres a thymheredd?
Sut mae gwres yn llifo trwy ddeunyddiau? Camsyniadau dwysedd a defnyddio moleciwlau ac electronau i egluro * stwff *.
Inswleiddio cartref; arbed ynni, arbed ca $ £!I I archebu cliciwch yma

CBAC 2.3 Gwaith ac Egni
16eg o Dachwedd  7pm

Bydd y sesiwn hon yn edrych ar Drosglwyddo Egni o safbwynt mecanyddol yn bennaf. Bydd hyn yn cynnwys egni o ganlyniad i wrthrychau yn symud, bod o fewn maes disgyrchiant y Ddaear a chael eu hanffurfio (eu gwasgu neu eu hymestyn), ynghyd â'u hafaliadau cysylltiedig a llawer o gyd-destunau bob dydd. Bydd y berthynas rhwng Egni  a drosglwyddir a'r gwaith a wneir yn cael ei ystyried.
I archebu cliciwch yma

Uned Ffiseg TGAU CBAC 1.4 Sesiwn - Trydan Domestig
30ain Tachwedd am 6pm

Ymunwch â thîm IOP Cymru ddydd Llun 30 Tachwedd 6pm i 7pm pan edrychwn ar uned  TGAU  “Trydan Domestig”. Syniadau ar gyfer addysgu, adnoddau defnyddiol a mwy. Byddwn yn ymdrin â phwyntiau fel:
• Beth yw Watt? Cyfrifo cost ein trydan; Y graddfeydd A i G o Bwer; Dysgu caru a.c./d.c.; Peidiwch â gadael i gylchedau cartref redeg modrwyau o'ch cwmpas! A yw'n werth chweil? - cost-effeithiolrwydd ynni domestig
cenhedlaeth; Trosglwyddiadau egni - lle mae ffiseg yn cwrdd â mathemateg. I archebu lle cliciwch yma
 
Cystadleuthau

Cystadleuaeth Ffermfeisio - NFU Education
Mae Ffermfeisio (pan fydd ffermio yn cwrdd â dyfeisio) yn gystadleuaeth STEM genedlaethol sy'n cael ei rhedeg gan NFU Education ac wedi'i hanelu at blant rhwng 5 a 14 oed (blynyddoedd ysgol 1 -9) yng Nghymru a Lloegr.

Eleni, mae'r her yn ymwneud â'r problemau y mae newid yn yr hinsawdd yn eu creu i ffermwyr Prydain a sut maen nhw'n ei ymladd i ddod yn Archarwyr Hinsawdd.

Mae yna bedwar hwb ysbrydoliaeth ar themau gwahanol i'ch annog chi i feddwl ac mae pob un yn llawn ymchwiliadau i'w cwblhau gartref neu'r ysgol, ochr yn ochr â rhai teithiau cyffrous o'n ffermydd archarwyr hinsawdd i'ch ysbrydoli.

Gallwch chi gymryd rhan yn y gystadleuaeth yn unigol neu fel rhan o dîm neu ddosbarth ac mae llu o wobrau anhygoel i'r ysgolion buddugol. Bydd enillwyr yn cyflwyno eu syniadau mewn digwyddiad mawreddog yn San Steffan ac yn ennill £1000 i'w hysgol ei wario ar offer STEM neu Ddysgu Awyr Agored! Bydd pob ymgeisydd yn dod yn ‘ffermfeiswyr’ ardystiedig ac yn derbyn pecyn gwobrwyo gan gynnwys tystysgrif a gwobr fach.

Y dyddiad cau yw 31 Mai 2021. Manylion yma.

Darllenwch fwy

UK Junior Water Prize

Nod yr UK Junior Water Prize yw datrys heriau amgylcheddol gyda chysylltiad â dŵr, y gwyddom sy'n hynod bwysig ar gyfer ein dyfodol! Ar gyfer y gystadleuaeth, mae angen i chi nodi mater a chynnal rhywfaint o ymchwil ac arbrofion i ddod o hyd i ateb ymarferol ac arloesol.

Rydych chi'n gymwys i gymryd rhan os:

 • Ydych chi'n mynd i fod rhwng 15 ac 20 oed ar gyfer Wythnos Dŵr y Byd ym mis Awst 2021
 • Nad ydych wedi dechrau'r Brifysgol eto
 • Dechreuoch eich prosiect tra roeddech chi mewn addysg amser llawn
 • Mae eich ysgol neu goleg (gan gynnwys addysg gartref) yn y DU

Gallwch chi gymryd rhan ar eich pen eich hun neu mewn pâr, cyn belled â bod y ddau bartner yn cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd uchod. Mae aseiniadau ysgol yn gymwys i gael mynediad, ond mae angen i chi nodi'ch rôl yn y prosiect.

Bydd y cais buddugol yn gymwys ar gyfer taith â thâl holl-dreuliau i gynrychioli'r DU a'u hysgol yn y Stockholm Junior Water Prize yn Sweden gyda chyfle i ennill y wobr ariannol o $15,000 USD!

Mae'r gystadleuaeth ar agor tan fis Chwefror 2021.

Manylion yma.

Cyfleodd ariannu, adnoddau a gwobrau

Grantiau Kickstart ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2021

Mae Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn ddathliad blynyddol o wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg a gydlynir gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain (BSA) ac a ariennir gan Ymchwil ac Arloesi’r DU (UKRI). 

Ein pwrpas yw dosbarthu grantiau o £150- £700 i ysgolion mewn amgylchiadau heriol i gynnal digwyddiadau a gweithgareddau yn ystod Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2021 (05-14 Mawrth). 

Mae'r gronfa ar agor i ysgolion yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon (gan gynnwys ysgolion arbennig, darparwyr addysg Blynyddoedd Cynnar ac unedau atgyfeirio disgyblion). 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm, dydd Llun 9 Tachwedd 2020. 

Manylion yma.

Darllenwch fwy

Grantiau Cymunedol ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2021
Bwriad Cynllun Grant Cymunedol Wythnos Wyddoniaeth Prydain yw ehangu'r cynulleidfaoedd sy'n ymgysylltu â gwyddoniaeth ac yn hunan-nodi bod ganddynt ddiddordeb mewn gwyddoniaeth trwy rymuso a chefnogi grwpiau cymunedol i redeg eu gweithgareddau gwyddoniaeth eu hunain yn ystod Wythnos Wyddoniaeth Prydain (5-14 Mawrth) 2021).

Mae'r cynllun yn cynnig grantiau rhwng £500 a £2,000 ar gyfer grwpiau cymunedol sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda chynulleidfaoedd sydd yn draddodiadol heb gynrychiolaeth ddigonol ac nad ydyn nhw'n cymryd rhan mewn gweithgaredd gwyddoniaeth ar hyn o bryd.

Mae ein diffiniad o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn gwyddoniaeth yn cynnwys:

 • pobl o leiafrifoedd ethnig
 • pobl â statws economaidd-gymdeithasol isel, gan gynnwys pobl sydd dan anfantais o ran addysg ac incwm
 • pobl â chyflwr neu nam corfforol neu feddyliol
 • pobl sy'n byw mewn lleoliad anghysbell a gwledig, a ddiffinnir fel aneddiadau o lai na 10,000 o bobl
 • merched a menywod.

Ni ellir defnyddio grantiau cymunedol ar gyfer digwyddiadau neu weithgareddau gyda grwpiau ysgol oni bai eu bod yn ysgol anghenion addysg arbennig (AAA). Os ydych chi'n cynrychioli ysgol ac yn cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd, gwnewch gais am ein Grantiau Kickstart yn lle (gweler uchod).

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ddydd Llun, 9 Tachwedd 2020.  Manylion yma.

Darllenwch fwy

Cyrsiau ar-lein i athrawon

Mae amrywiaeth o gyrsiau ar-lein rhad ac am ddim i athrawon ar bob cam o'u gyrfa. Byddwch yn cael cyfle i ddysgu gan arbenigwyr blaenllaw a rhannu syniadau â miloedd o addysgwyr eraill ledled y byd. Llawrlwythwch y calendr i weld pa gyrsiau sydd ar gael a phryd maen nhw ar gael i ymuno.

 

DPP diweddaraf o'r Bartneriaeth STEM Learning

I ddarganfod mwy am y DPP diweddaraf oddi wrth eich Partner Dysgu Gwyddoniaeth, cliciwch yma

 

Dilynwch ni ar Facebook - Gweler tudalen facebook Gweld Gwyddoniaeth
Hoffwch chi neu ddilynwch y dudalen