Croeso i'r cylchlythyr STEM diweddaraf ar gyfer Ysgolion Uwchradd a Cholegau o'ch Hwb Llysgennad STEM lleol. Mae sawl cyfle ymgysylltu STEM newydd ar gael ar gyfer yr hanner tymor sydd i ddod. Cysylltwch â ni yn uniongyrchol i drafod eich anghenion unigol
Gellir gweld yr e-bost llawn yma
Mae Llysgenhadon STEM yn dal i fod yn awyddus i gynnig cymaint o gyfleoedd cyfoethogi â phosibl i ddysgwyr.


Cofiwch annog cydweithwyr i gofrestru gyda STEM Learning er mwyn derbyn y cylchlythyr Gweld Gwyddoniaeth yn y dyfodol: https://www.stem.org.uk/user/register
Mae gan Gweld Gwyddoniaeth  dudalen facebook lle byddwn hefyd yn rhannu llawer o syniadau newydd yn rheolaidd  - byddem yn ddiolchgar pe bai modd i chi ein dilyn  
https://www.facebook.com/SeeScienceGweldGwyddoniaeth/

Y cylchlythyr sy'n ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ac ysbrydoliaeth i athrawon ac unrhyw un sydd gyda  diddordeb mewn ymgysylltiad STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ledled Cymru.

CYNNWYS

Newyddion STEM

 

Digwyddiadau Lleol a Chenedlaethol

 

 

Gweithgareddau a chymorth
 

Cystadleuthau ac Adborth
 

D

 Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ennyn diddordeb ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM eich cynorthwyo gallwch wneud eich cais yma. Rydym wedi creu canllawiau cryno i annog Llysgenhadon STEM ac addysgwyr i ddefnyddio'r hunanwasanaeth. Canllaw fideo i athrawon ac arweinwyr grŵp

Cofiwch annog cydweithwyr i gofrestru gyda STEM Learning er mwyn derbyn y cylchlythyr Gweld Gwyddoniaeth yn y dyfodol:

Os yw Llysgennad wedi ymgysylltu â chi, neu os ydych wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch gydweithwyr i ymateb.

Newyddion STEM diweddaraf

Caffi Gwyddoniaeth

Mae clwb cyfrwng Cymraeg cynhyrfus a newydd ar y gweill yn ‘Xplore!’ - y Caffi Gwyddoniaeth Ieuenctid (CGI)! Clwb arloesgar a hwyl sy’n dod a’r Wyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM yn Saesneg) diweddaraf yn syth i’r ieuenctid sy’n mynychu. Byddant yn cael eu hysbrydoli a’u gynhyrfu dros bynciau STEM trwy ddod â nhw wyneb-yn-wyneb gyda phobl sy’n gweithio mewn meysydd STEM ac ymgysylltu â nhw mewn modd rhyngweithiol a thrwy drafodaeth. Bydd y CGI, a fydd yn rhedeg yn ‘Xplore!’ yn fisol, gyda model arloesol o ddysgu gan mai’r ieuenctid eu hun fydd yn arwain y CGI a siapio’i gyfeiriad - dan oruchwyliaeth a chefnogaeth arweinwyr oedolion. Gan hynny dwi’n chwilio am ieuenctid parod a brwdfrydig rhwng 13 ac 19 oed i ymuno a’r Tîm Arwain Ieuenctid yn barod am lansiad y Caffi Gwyddoniaeth Ieuenctid ym mis Medi. Plîs rhannwch am hyn yn eich ysgol, a chyfeirio unrhyw un sydd â diddordeb atom trwy gysylltu â teenscicafe@xplorescience.co.uk. Bydd yna hefyd Caffi Gwyddoniaeth Ieuenctid cyfrwng Saesneg hefyd. Diolch!
Dyfan a tîm Xplore!
 
Darllenwch fwy

Gwobr Arloesi Prosiect Treftadaeth CAER
 

Mae'r prosiect yn gydweithrediad rhwng ACE a Phrifysgol Caerdydd sy'n gweithio gyda phobl leol ac ysgolion i ddarganfod a datgelu treftadaeth anhygoel 6,000 mlynedd Caerau & Trelái. https://caerheritageproject.com


Mae staff, Llysgenhadon STEM a myfyrwyr Ysgol Archeoleg Prifysgol Caerdydd yn arwain y fenter lwyddiannus hon.

Mae eu prosiectau'n cynnwys 3 ysgol gynradd mae'r tîm yn gweithio gyda disgyblion ac athrawon ysgolion cynradd lleol (Trelai, Nant Caerau a Windsor Clive) i gloddio pyllau profion archeolegol ar dir yr ysgol a chreu arddangosfa ar gyfer Canolfan Treftadaeth Gudd newydd yn Caerau Hillfort

Mae’r Llysgenhadon  STEM Dr Dave Wyatt ac Ollie Davis yn Gyfarwyddwyr y prosiect ac yn ddiweddar fe wnaethant ennill gwobr am eu gwaith dros y cyfnod clo y llynedd - Archeoleg arloesol yn amser y pandemig - Newyddion - Prifysgol Caerdydd

Gofynnodd y ‘Cloddio Mawr - Big Dig’ i aelodau’r gymuned o amgylch  Hillfort gynnal ‘Cloddio bach ’ yn eu gerddi. Byddai eu darganfyddiadau yn cael eu nodi a'u harchwilio gan archeolegwyr proffesiynol.

  https://caerheritageproject.com/2020/07/16/caer-big-dig-the-big-discoveries-so-far/

Roedd 'Archeoleg y Cwpwrdd' https://www.facebook.com/CAERHeritageProject yn cynnwys dosbarth o ddisgyblion blwyddyn 5 a 39 teulu yn dadorchuddio'r gorffennol trwy edrych ar 'drysorau claddedig' yn eu cartrefi, ymchwilio i ddeunyddiau a'r ffordd y mae gwrthrychau corfforol yn egluro dynol hanes yn adrodd stori'r gorffennol.

Bydd Cloddio Mawr CAER-  Big Dig 2 yn digwydd yr haf hwn - gyda chanlyniadau ac adnoddau dysgu trawsgwricwlaidd.
Rhagwelir dyfodol cyffrous lle bydd disgyblion a theuluoedd yn dysgu am y dreftadaeth gyfoethog o'r gorffennol ar stepen eu drws - gyda Llysgenhadon STEM

https://caerheritageproject.com/get-involved-2/

Darllenwch fwy

Energy Quest

Mae Energy Quest 2021 ar y gweill! Yr athro ffiseg Ed Male o Ysgol Harri Tudur yn Sir Benfro oedd y cyntaf i archebu'r fersiwn newydd hon o'r gweithdy sy'n cael ei hariannu gan Shell a'i gyflwyno gan Engineering UK. 

Mae’r gweithdy ar gael yn GYMRAEG ac mae gennym rai dyddiadau ar ôl y tymor hwn ac rydym wedi dechrau cymryd archebion o fis Medi ymlaen.

Mae'r fersiwn newydd hon o Energy Quest yn rhoi myfyrwyr yng nghanol y cyffro. Trwy roi eu hunain yn esgidiau peirianwyr, mae pobl ifanc yn archwilio gwahanol ffynonellau ynni ac yn ymchwilio i drosglwyddo ynni wrth iddynt ddylunio datrysiad i bweru ffôn symudol.

Mae'r gweithdy yn rhyngweithiol - mae'r hwylusydd yn arwain, nes bod cais brys am gymorth yn dod i mewn gan Carlotta sydd â her i fyfyrwyr sydd wedyn yn cael eu tywys i ddatgloi eu galluoedd peirianneg. Tra’n gwneud hynny, mae myfyrwyr yn cael cyfle i gwrdd â phobl ifanc a oedd yn union fel nhw ychydig flynyddoedd yn ôl, i weld sut y gwnaethant symud ymlaen i yrfa beirianneg.

Bwciwch weithdy i'ch myfyrwyr. Mae'n ffordd wych o ailedrych ar gynnwys craidd y cwricwlwm a dod â modelau rôl i'r ystafell ddosbarth. Cysylltwch â llinos.misra@see-science.co.uk i archebu'r gweithdy hwn ar gyfer eich dosbarth CA3.
 

Gweithdai am ddim i fyfyrwyr
 

Ar gael nawr – Gweithdy Cemeg COVID i flynyddoedd 5 i 8.

Mae Gweld Gwyddoniaeth, gyda chyllid gan y Gymdeithas Cemeg Frenhinol, wedi datblygu gweithdy Cemeg newydd sbon yn seiliedig ar COVID-19. Ein nod yw ateb cwestiynau y mae plant ym mhobman yn debygol o'u cael yn dilyn pandemig byd-eang.

Mae gweithdy Cemeg COVID yn profi'n boblogaidd! Yn addas ar gyfer blynyddoedd 7 ac 8, mae'n archwilio micro-organebau, lledaeniad afiechydon heintus, COVID-19 a brechlynnau. Mae gweithgareddau ymarferol yn cynnwys ‘Adeiladu firws’ a ‘Dylunio mwgwd’. Mae gennym gwpl o ddyddiadau ar gael ar gyfer y tymor hwn (cysylltwch â llinos.misra@see-science.co.uk) ond i'r rhai sy'n colli allan, bydd yr adnoddau i gyd ar gael ar ein gwefan ym mis Medi.
 

Darllenwch fwy
Gweithdai Cemeg ar Waith

Rydym yn brysur yn llunio pecyn Cemeg ar Waith o adnoddau gyrfaoedd sy'n addas ar gyfer disgyblion blwyddyn 9 a fydd ar gael cyn diwedd y tymor. Yn cynnwys fideos o fyfyrwyr Cemeg, graddedigion Cemeg gyrfa gynnar a Chemegwyr sy'n rhan o'r frwydr yn erbyn COVID-19. Nod yr adnodd yw annog disgyblion i ystyried dyfodol mewn Cemeg ar ôl iddynt adael yr ysgol. Cysylltwch â llinos.misra@see-science.co.uk i dderbyn eich copi cyn gynted ag y bydd ar ga

Digwyddiadau Lleol

Yr Cyfraniad Gwyddoniaeth Mawr

Ymunwch â dathliad ar-lein o'r ymgyrch flynyddol i ysbrydoli pobl ifanc i rannu eu cwestiynau gwyddonol â chynulleidfaoedd newydd.

The Great Science Share for Schools yw'r ymgyrch arobryn sy'n gwahodd plant 5-14 oed i rannu eu cwestiynau a'u hymchwiliadau gwyddonol eu hunain, i godi proffil gwyddoniaeth mewn ysgolion a chymunedau, ac ysbrydoli pobl ifanc i wyddoniaeth a pheirianneg.

Ymunwch â ni i rannu eich syniadau a'ch adnoddau a gwrando ar sut mae eraill wedi gwneud y Gyfran Wyddoniaeth Fawr i Ysgolion yn llwyddiant

Mae cymaint o baratoi eisoes ar y gweill i wneud 2021 hyd yn oed yn fwy llwyddiannus. Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sydd ymlaen trwy gofrestru eich diddordeb yma neu archebwch le yn ein digwyddiad ar-lein

Darllenwch fwy
Sylw ar CGI: Gyrfaoedd Arloesol i fyfyrwyr. Dydd Mawrth 15 Mehefin 4 - 5pm. Ar-lein

 Mae Llysgenhadon STEM CGI yn lansio eu cynnig STEM newydd mewn sesiwn i athrawon yng Nghymru yn unig Mae CGI ymhlith y cwmnïau gwasanaethau ymgynghori TG a busnes mwyaf yn y byd, gan gynnig gwasanaethau TG o'r dechrau i'r diwedd ac atebion wedi'u seilio ar IP ar gyfer cleientiaid y llywodraeth a diwydiant. Gyda 6000 o aelodau ledled y DU, mae gan CGI 21 swyddfa, gan gynnwys Pen-y-bont ar Ogwr a St Asaph yng Nghymru. Bydd y sesiwn hon yn ymdrin â chyflwyniad i CGI, ein rhaglen Cyflogadwyedd a throsolwg o'n Rhaglenni Prentisiaid. Ar hyn o bryd rydym yn cynnig cyfleoedd Prentisiaeth Uwch a Gradd yng Nghymru ac wedi cael ein rhestru fel y 100 Cyflogwr Prentisiaeth Gorau. Yn addas ar gyfer athrawon a Llysgenhadon STEM. Manylion ac archebu yma

Darllenwch fwy
Gweithdy Ysgolion Uwchradd Sefydliadau Ariannol ar gyfer Athrawon a Llysgenhadon STEM. Dydd Iau Mehefin 24, 4 - 5pm. Ar-lein 

Mae hyder wrth reoli cyllidebau a chyllid yn sgil allweddol i bob disgybl ac yn biler pwysig yn y cwricwlwm, gan gynnwys iechyd a lles. Er mwyn cynorthwyo athrawon, bydd Llysgenhadon STEM o Nat West yn eich cyflwyno i'w gweithdai Sylfeini Ariannol sy'n ymwneud â grwpiau blwyddyn mewn Ysgolion Uwchradd. Cyflwynir y gweithdai hyn mewn ysgolion ond gellir eu profi mewn dosbarthiadau ar-lein hefyd. Yn addas ar gyfer athrawon a Llysgenhadon STEM bydd y sesiwn hon yn ymdrin â Sgiliau Ariannol fel sgiliau allweddol ac yn helpu Iechyd a Lles. Bydd Llysgenhadon STEM yn ennill profiad ar sut i ddatblygu sesiwn ryngweithiol i ennyn diddordeb 15 oed + myfyriwr. Archebwch yma.

Darllenwch fwy
Gweithdy  Peirianwyr NEON a Dyfoldol Yfory i athrawon 30 Mehefin 4pm - 5pm. Ar-lein 

Mae Neon yn dwyn ynghyd profiadau peirianneg gorau'r DU ac adnoddau gyrfaoedd ysbrydoledig i helpu athrawon i ddod â STEM yn fyw gydag enghreifftiau o beirianneg yn y byd go iawn. Gallant ddod o hyd i weithgareddau deniadol i ddangos lle mae peirianneg yn cael ei ddefnyddio yn y byd go iawn gymryd amser. Felly, rydyn ni'n gwneud y gwaith caled i chi, gan guradu'r profiadau mwyaf disglair fel eich bod chi'n gwybod eu bod nhw'n ennyn diddordeb eich myfyrwyr, yn gysylltiedig â'r wybodaeth ddiweddaraf am yrfaoedd ac yn tynnu sylw at gymwysiadau peirianneg yn y byd go iawn. Bydd Dan Powell o EngineeringUK yn rhoi taith dywysedig i chi o blatfform Neon ac yn arwain trafodaeth ar sut y gellir ei ddefnyddio i'ch helpu chi i ysbrydoli'ch myfyrwyr i ystyried gyrfa mewn peirianneg. '. Mwy o wybodaeth yma.

Darllenwch fwy
Cynhadledd Athrawon Ffiseg Bangor 2021. Dydd Sadwrn 3ydd - Dydd Gwener 9fed o Orffennaf. Ar-lein 

Mae diwrnod traddodiadol Cynhadledd Athrawon ffiseg Gogledd Cymru  wedi symud ar-lein eto eleni. Bydd ystod eang o sesiynau dros yr wythnos, a bydd manylion yn cael eu postio ar Eventbrite cyn gynted ag y byddant wedi'u cadarnhau. Yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu Ffiseg. Am fwy o fanylion cysylltwch ag Anthony Clowser trwy bangorphysicstc2021@gmail.com Cofrestrwch yma

Darllenwch fwy
ASE Cymru - Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol :Cemeg yn y Cwricwlwm i Gymru. Dydd Mawrth 6 Gorffennaf 4.30 - 5.30pm. Ar-lein

 Bydd y sesiwn hon dan arweiniad y Gymdeithas Gemeg  Frenhinol  yn archwilio Cemeg yng Nghwricwlwm Cymru: gan gynnig cefnogaeth cynllunio cwricwlwm (cam dilyniant 4), a cynnwys canllawiau ynglyn a sut i'w ddefnyddio orau. Byddwn yn edrych ar y cysylltiad rhwng gwahanol ddatganiadau dilyniant a sut y gellir dysgu y sgiliau a'r gwybodaeth  mewn cyd-destun lleol, perthnasol. Bydd cyfle i drafod a rhannu cyd-destunau posibl gydag athrawon eraill. Mae'r sesiwn hon yn fwyaf addas ar gyfer athrawon gwyddoniaeth sy'n ceisio syniadau a chefnogaeth gyda sut i gynnwys cemeg yn eu cwricwlwm newydd. Manylion ac archebu yma.

Darllenwch fwy

Fforwm Ffiseg ar lein 

Ymunwch â ni yn ein Fforwm Ffiseg IOP Cymru ar 17 Mehefin am 7pm. Mae croeso i bawb e.e. Athrawon (arbenigwyr ffiseg ac anarbenigwyr). Bydd yr ymgynghoriad cyfredol i arholiadau Haf 2022 yn cael ei drafod yn y cyfarfod hwn.  Bydd y Fforwm nesaf ar Orffennaf 1af.. Mae archebu'n hanfodol ac anfonir dolen cyn y digwyddiad. I archebu ewch yma
 

Cystadleuthau a Grantiau
Gwobr Deunyddiau Chweched Dosbarth Armourers a Brasiers Dur Tata

 Dyluniwyd Gwobr Deunyddiau Chweched Dosbarth Armourers and Brasiers Tata Steel i roi cyfleoedd strwythuredig i ddysgwyr ddod i wybod am wyddoniaeth deunyddiau a pheirianneg y tu allan i'w gwersi arferol. Gellir ei redeg fel gweithgaredd allgyrsiol ffurfiol dan arweiniad athro neu gall dysgwyr weithio trwy'r modiwlau Gwobr yn annibynnol. Yn y ddau achos mae angen ymrwymiad parhaus o oddeutu 12 awr. Mae'r gystadleuaeth yn agored i fyfyrwyr blwyddyn 11 a blwyddyn 12 (neu gyfwerth) o'r DU sy'n astudio sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa STEM. Rhaid i'r myfyrwyr ymrwymo i ymgysylltu â'r prosiect a neilltuo isafswm amser o tua 12 awr i ddysgu mwy am ddeunyddiau. Nid oes cyfyngiad ar nifer y myfyrwyr a all gymryd rhan yn y gystadleuaeth o un ysgol, ond dim ond hyd at bum myfyriwr y gallwch eu henwebu i gystadlu bob blwyddyn ar gyfer y gystadleuaeth genedlaethol. Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw 31 Gorffennaf 2021. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw dydd Gwener 09 Medi 2021. Manylion yma.

Darllenwch fwy
Cystadleuaeth Cartref y Dyfodol Technocamps

 A allwch chi ddatblygu gêm sy'n dangos effeithlonrwydd ynni yn y cartref a'r materion sy'n gysylltiedig ag ef? Mae ein cystadleuaeth newydd, mewn partneriaeth ag Energy Saving Trust a NEST, yn gofyn i ddisgyblion (hyd at 16 oed) ddylunio eu gêm eu hunain, gan ddefnyddio unrhyw feddalwedd raglennu, a fyddai’n gwneud tŷ yn fwy ecogyfeillgar. Cyhoeddir y gêm fuddugol ar wefan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni a bydd yr enillydd yn derbyn taleb One4All gwerth  £100 iddo'i hun a £2,000 i'w ysgol ei wario ar offer. Bydd gwobrau eraill i'r rhai sydd yn ail  megis taleb £50 a £ a £1,000 ar gyfer eu hysgol, tra bydd yr unigolyn neu'r tîm sy'n dod yn drydydd yn ennill taleb £25 a £500 i'w hysgol. 

Dyddiadau pwysig: Sesiwn cofrestru ddydd Iau 10 Mehefin, 4.30pm 

Dyddiad cau Dydd Gwener 2il Gorffennaf Seremoni Wobrwyo Dydd Iau 8fed Gorffennaf, 4.30pm 

Manylion a chofrestru yma.

Darllenwch fwy
Bwrsariaeth Peiriannydd y Dyfodol Amazon 

Mae bwrsariaeth Peiriannydd Dyfodol Amazon yn rhaglen fwrsariaeth genedlaethol gyda'r nod o gefnogi myfyrwyr benywaidd Safon Uwch a BTEC / OCR  o aelwydydd incwm isel sy'n dymuno astudio gwyddoniaeth gyfrifiadurol neu gyrsiau peirianneg cysylltiedig ym mhrifysgolion y DU. 

Mae menywod yn dal i gael eu tangynrychioli'n sylweddol mewn peirianneg a thechnoleg mewn addysg uwch. Amlygodd data UCAS ar ffigurau ymgeisio a derbyn prifysgolion ar gyfer cylch 2020 fod menywod yn cynrychioli dim ond 16% a 18% o geisiadau a dderbynnir i raddau cyfrifiadurol a pheirianneg yn y drefn honno. 

Ar y gyfradd cynnydd gyfredol, ni chyflawnir cydraddoldeb menywod ar raddau peirianneg tan 2085. Ni allwn aros cyhyd. Nod y bwrsariaethau hyn yw helpu i fynd i'r afael â thangynrychiolaeth a chyflymu cyfradd y cynnydd. Byddant yn darparu pecyn cymorth ariannol gwerth £ 5,000 y flwyddyn i ymgeiswyr llwyddiannus menywod am hyd at bedair blynedd o astudio i dalu costau sy'n gysylltiedig â mynychu'r brifysgol, gan gynnwys ffioedd dysgu neu lety a chostau byw. Trwy gael gwared ar rai o'r rhwystrau ariannol a allai effeithio ar astudiaethau prifysgol a llwybr gyrfa, gall derbynwyr barhau i fod yn ymrwymedig i'w cyrsiau a sefyll y siawns orau bosibl o lwyddo. Bydd dyfarnwyr hefyd yn cael mynediad unigryw i grwpiau rhwydweithio i gwrdd â modelau rôl cadarnhaol, rhyngweithio â chyfoedion o'r un anian, meithrin perthnasoedd tymor hir, ac elwa o gyfleoedd cydweithredu. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4pm dydd Llun 14 Mehefin 2021. Manylion yma.

Darllenwch fwy

Cyrsiau ar-lein i athrawon

Mae amrywiaeth o gyrsiau ar-lein rhad ac am ddim i athrawon ar bob cam o'u gyrfa. Byddwch yn cael cyfle i ddysgu gan arbenigwyr blaenllaw a rhannu syniadau â miloedd o addysgwyr eraill ledled y byd. Llawrlwythwch y calendr i weld pa gyrsiau sydd ar gael a phryd maen nhw ar gael i ymuno.

 

DPP diweddaraf o'r Bartneriaeth STEM Learning

I ddarganfod mwy am y DPP diweddaraf oddi wrth eich Partner Dysgu Gwyddoniaeth, cliciwch yma

 

Dilynwch ni ar Facebook - Gweler tudalen facebook Gweld Gwyddoniaeth
Hoffwch chi neu ddilynwch y dudalen