Y cylchlythyr sy'n ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ac ysbrydoliaeth i athrawon ac unrhyw un sydd gyda  diddordeb mewn ymgysylltiad STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ledled Cymru.

CYNNWYS

Newyddion STEM 
 

Digwyddiadau Lleol
 

 

Cyfleoedd Ariannu
 

Gwobrau 
 

 

Gwahoddwch Lysgennad STEM i ddod i'ch ysgol chi                    

Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM i ymweld, gallwch wneud eich cais yma neu cysylltwch gyda  Gweld Gwyddoniaeth yn uniongyrchol yma 
 

Anfonwch Adborth ar Lysgennad:

Os oes Llysgennad wedi ymweld  ysgol chi, neu os ydych wedi cwrdd gyda  Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn llenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch eich cyd-athrawon i ymateb os gwelwch yn dda

 
NEWYDDION STEM DIWEDDARAF
 

Her Godio DVLA

 

Cynhaliodd Llysgenhadon STEM yn y DVLA Abertawe rownd derfynol blynyddol 
Her Codio Cymru #DVLACodeChallenge

 

Dros y misoedd diwethaf, mae Ysgolion Cynradd ac Uwchradd ledled Cymru wedi gweithio
 ar adeiladu gêm gyfrifiadurol yn seiliedig ar thema a osodwyd gan y DVLA a phartneriaid cysylltiol.
 Gallai timau ddewis o:

  •  Atal Peryglon Tân yn y cartref
  • Nodi ac osgoi Troseddau Seiber
  •  Bywyd ar Blaned Gaia
  •  Trosglwyddo Ambiwlans Awyr
  • Llygredd plastig
  •  Ymateb daeargryn


Roedd y rownd derfynol yn ddigwyddiad bywiog gyda dros 250 o ddisgyblion yn mynychu o bob cwr o Gymru, o Gonwy a Llanidloes i Fryn Buga a Chaerllion.
 

Dyfarnwyd gwobrau i bob un o'r ysgolion ddaeth i'r rownd derfynol - menter newydd eleni 
oedd categori ar gyfer disgyblion 11-14 oed

Cyflwynwyd  y rownd derfynol gan Lucy Owen o BBC Cymru - cafodd pob tîm ynghyd â'r Llysgennad STEM DVLA ei gyfweld cyn pleidlais fyw a phanel beirniadu (arddull X-Factor!)

Mae'r Llysgenhadon STEM Karen Pitt a Mark Jones i'w llongyfarch am eu gwaith caled 
ar y prosiect llwyddiannus hwn.


 Llongyfarchiadau i

  • Ysgol Y Gadeirlan Caerdydd am ennill y categori Uwchradd am Gêm Nodi Troseddau Seiber
  • Ysgol Blaenbaglan  Port Talbot am ennill y categori Cynradd gyda'’r thema Bywyd ar y Blaned Gaia 

 

Darllenwch fwy
 

Ysgolion Powys yn dysgu am gynaliadwyedd

Croesawyd disgyblion Gogledd Powys i Barc Cefn Lea ger Y Drenewydd i brofi ail ddigwyddiad
"Eich Dyfodol Gwyrdd". Bu myfyrwyr o bump o ysgolion uwchradd lleol yn cymryd rhan mewn
gweithdai, sgyrsiau ac arddangosfa llwybrau gyrfa, a gynlluniwyd i gynnau eu diddordeb mewn
cynaliadwyedd, ynni gwyrdd a sgiliau sy'n gysylltiedig gyda  STEM.

 

Roedd y digwyddiad yn rhan o brosiect Pobl Ein Dyfodol Asiantaeth Ynni Hafren Gwy, sy'n annog disgyblion 
i helpu i leihau defnydd egni eu hysgolion. Roedd disgyblion o'r Drenewydd, Llanidloes, John Beddoes a Llanfyllin, i gyd yn treulio'r diwrnod yn gweithio gyda busnesau lleol gan gynnwys Oil4Wales, Prifysgol 
Abertawe, Siemens a Dwr Cymru.
Bu Llysgenhadon STEM yn cyflwyno gweithdai, yn gweithio gyda disgyblion a rhoi cyngor a chefnogaeth i'r 
disgyblion a'u hathrawon.

 

Dywedodd y Llysgennad STEM Cara Bennett: 'Rwyf wedi mwynhau cwrdd â'r disgyblion, maent mor awyddus i ddarganfod mwy am yrfaoedd STEM. 
Mae'r math hwn o ddigwyddiad yn ddefnyddiol iawn, gan ei fod yn rhoi 
cipolwg go iawn i'r disgyblion ar y posibiliadau sydd ar gael ym Mhowys '.

 

Anogwyd y myfyrwyr oedd yn mynychu i feddwl am y gyrfaoedd sydd ar gael yn lleol, fe'u harweiniwyd
 i ofyn ystod o gwestiynau i bob cyflogwr am yr hyn oedd fwyaf o ddiddordeb iddynt am eu gwaith a'r hyn
yr oeddent am ei fod pan oeddent yn ifanc. I'r gwrthwyneb, anogwyd y busnesau i ddewis myfyrwyr i 
gyflogi yn seiliedig ar eu cwestiynau a'u diddordeb yn y cwmni.

 

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad ewch yma

Darllenwch fwy
 

Gwyl Wyddoniaeth Abertawe

 

Daeth dros 2000 o ymwelwyr amrywiol i Wyl Wyddoniaeth Abertawe dros benwythnos 3ydd a'r 4ydd o Dachwedd.

Mae Gwyl Wyddoniaeth fwyaf Cymru yn cael ei chynnal yn Amgueddfa y Glannau. Yn ystod yr wythnos daeth 
dros 9000 o bobl i ymweld â digwyddiadau'r Brifysgol

 
Ond llawer pwysicach oedd ansawdd yr ymgysylltiad oedd yn cael ei gynnig a braf oedd gweld rhai 
gweithgareddau gwych gan Lysgenhadon STEM.
 
Dyma rai o'r Llysgenhadon oedd yn cymeryd rhan eto eleni: Pabell Profiad Tywyll yr IOP gyda Abbie Ashton, 
byrddau Codio y DVLA, "Love a Maggot" gyda Dr Yamni Nigram, Ysgol Gemeg Prifysgol Caerdydd, 
Adran Ffisioleg Resbiradol Abertawe, Dr Claire Price Prifysgol Abertawe, Saraj Jane Potts a
Tom Dunlop Adran Beirianneg, tim Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni Prifysgol Abertawe a   Martin Thompson gyda 
Diamond Dust Robot Katt a K9!
 
"Newydd dreulio'r prynhawn yn @SwanseaUni #SwanseaSciFest  gyda fy merch 6 mlwydd oed. Roedd hi wrth ei bodd! Mae'n amlwg bod llawer o ymdrech wedi ei roi gan nifer fawr o wirfoddolwyr. 
Pob un yn gyfathrebwyr STEM brwdfrydig sy'n haeddu cymeradwyaeth uchel. Dim ond adborth bositif rydw i wedi ei glywed."
 
"Diolch o galon i bawb ddaeth i #SwanseaSciFest dros yr wythnos. Gobeithio i chi fwynhau cymaint ag a wnaethon ni! Welwn ni chi eto flwyddyn nesa!"
 

Darllenwch fwy
 

Noson Rhygweithio Sir Benfro 


Roeddem  yn ddiolchgar i Goleg Penfro am gynnig
 lle i ni gynnal noson rhwydweithio gydag athrawon. 
Roedd y noson yn bwysig iawn i ni fel Hwb gan
ein bod yn awyddus i gael ceisiadau newydd 
gan athrawon yn y Sir ac i sicrhau bod gan Lysgenhadon STEM
 yn yr ardal broffil cryf. 

Yn ystod y noson rhwydweithio ar y 5ed o Ragfyr , croesawyd athrawon o ysgolion Dewi Sant, Harri Tudur ac Aberdaugleddau yn ogystal a  14 o Lysgenhadon STEM. 

Cyflwynodd y Llysgennad Peter Philips sesiwn byr ar sut y mae'n cyflwyno ei yrfa yn y Diwydiant Olew
i ddisgyblion Uwchradd a bu'r athro Edward Male (Ysgol Harri Tudur) yn dangos rhai gweithgareddau
ymarferol mae'’n eu defnyddio yn ei Glybiau STEM.
Canolbwyntiodd y sesiwn ar drafodaeth o sgiliau cyflogaeth lleol, anghenion penodol yn yr ardal
 a sut i gael gafael ar syniadau ar gyfer ymgysylltu ac adnoddau. Hefyd, croesawyd Rhian Field, Llysgennad STEM newydd yn cyflwyno ei rhaglen mentrus Art of Science Research.

Yn dilyn llwyddiant y cyfarfod Rhwydweithio yn Sir Benfro bwriedir cynnal dau gydarfod ym mis Chwefror yn Techniquest, Caerdydd a Gwesty y Parkway - Cwmbran . Bydd mwy o fanylion yn ymddangos yma
Digwyddiadau Lleol

Cemeg ar Waith


Prifysgol Abertawe Ionawr 30ain
Yn dilyn digwyddiad llwyddiannus iawn ym Mehefin, bydd yr Athro Simon Bott
a’i staff a’i fyfyrwyr yn Adran Gemeg Prifysgol Abertawe yn cynnal Diwrnod 
Cemeg ar Waith unwaith eto ar gyfer disgyblion blwyddyn 9 ar ddydd Mercher, Ionawr 30ain.
Mae’r Diwrnod Cemeg ar Waith am ddim ac yn cael ei ariannu gan y Gymdeithas 
Frenhinol Cemeg. Ei nod yw i roi gwell dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth i ddisgyblion o
bwysigrwydd cemeg yn ein bywydau bob dydd ac i ddangos yr ystod eang o yrfaoedd 
yn ymwneud â chemeg sydd ar gael.

Bydd disgyblion yn cymeryd rhan mewn 4 gweithdy ymarferol gwahanol yn ystod y diwrnod 
lle byddant yn cael cyfle i weithio ar weithgareddau cemeg yn labordai newydd yr adran.

Mae rhai llefydd yn dal i fod ar gael felly os hoffech chi ddod â grŵp o hyd at 30 o ddisgyblion blwyddyn 9, cysylltwch â Llinos trwy llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk


.
Darllenwch fwy

Cemeg yn y Gymuned


Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig cyfle i Grwpiau Cymunedol fel y Brownies, Guides, Scouts, yr Urdd a Chlybiau Ieuenctid i gymryd rhan mewn gweithdy Cemeg am ddim rhwng 1 Chwefror a 30 Mehefin. Bydd y gweithdy yn cynnig carwsel o 4 gweithgaredd gwahanol a fydd yn canolbwyntio ar Gemeg y Stryd Fawr a bydd hefyd yn rhoi cyfle i arweinwyr annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn Gwobr CREST os dymunant. Bydd yr holl ddeunyddiau'n cael eu darparu am ddim. 
Os ydych yn awyddus i dderbyn rhagor o fanylion cysylltwch gyda Llinos  trwy  llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk


.
Darllenwch fwy

Diwrnodiau Darganfod CREST

 
Mae Diwrnodau Darganfod CREST yn weithgareddau delfrydol ar gyfer diwrnodau 
di-amserlen i ddisgyblion CA3 lle gall pob disgybl ennill Gwobr CREST mewn diwrnod. 
Mae’r adnoddau i gyd ar gael i’w lawrlwytho am ddim ac yn addas i’w rhedeg gan 
unryw athro/athrawes, 
nid dim ond arbenigwyr STEM.


Ar hyn o bryd mae gennym arian gan CREST i gynnig nifer cyfyngedig o weithdai i ysgolion 
yng Nghymru i gefnogi athrawon i redeg Diwrnod Darganfod gyda disgyblion CA3. 
Manylion fel a ganlyn:

·        Byddwn yn arwain athrawon i redeg Diwrnod Darganfod CREST
·        Sesiwn DPP 2 awr i athrawon redeg Diwrnodau Darganfod CREST yn y dyfodol 
·        Mae’n rhaid cael o leiaf 120 o ddisgyblion ar y dydd
·        Yn ddelfrydol bydd gan yr ysgolion % uchel o brydau ysgol am ddim
·        Mae’n rhaid i’r Diwrnod Darganfod ddigwydd cyn diwedd mis Mawrth
Bydd gan ysgolion ddewis o thema ar gyfer y diwrnod, mae rhai Diwrnodau Darganfod ag 
elfen Gymreig a rhai eraill yn canolbwyntio ar Ddinasyddiaeth Bydeang.


Am fwy o wybodaeth neu i’n gwahodd ni i’ch ysgol chi, cysylltwch â Llinos trwy
 llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

.

Digwyddiadau lleol

Dysgwrdd ASE

Bangor 14 Ionawr 2019 4.30pm

 
Ymddiriedolaeth Ysgol St Gerard. 3 Ffordd Ffriddoedd Bangor

Ymunwch â'r  ASE ar gyfer Dysgwrdd ym Mangor ddydd Llun 14 Ionawr. Mae'r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer Athrawon Cynradd ac Uwchradd a bydd yn tynnu sylw at Addysgu Gyrfa Cynnar ac yn canolbwyntio ar CA2 a CA3 yn benodol. Cyfraniadau gan RSC, ASE, IOP, CREST a IET.
Anogwch gydweithwyr i fynychu.
Archebwch gan ddefnyddio'r ddolen yma


Casnewydd 22 Ionawr 2019. 4.30pm

Prifysgol De Cymru - Campws Dinas Casnewydd, Ffordd Wysg Casnewydd. NP20 2BP

Ymunwch ag Athrawon Cynradd ac Uwchradd ar gyfer Dysgwrdd  Gyrfa Cynnar ar 22 Ionawr.
Cyfle i rannu syniadau a chanolbwyntio ar ddysgu CA2 a CA3 yn arbennig  gyda  Karen Mills - Dysgu ar y Cyd. Mae Karen yn athrawes brofiadol ac mae ei gyrfa amrywiol yn cynnwys Ymgynghorydd Cynradd Gwyddoniaeth yng Nghasnewydd. Mae hi'n angerddol am gadw'r safonau uchel a gyrhaeddwyd mewn  Gwyddoniaeth dros y 30 mlynedd diwethaf!
Sut i ddefnyddio'r dull 4 haen i ymgysylltu gyda'r cwricwlwm, er mwyn darparu profiadau eang a chytbwys i'r disgyblion heb golli safonau. I archebu, defnyddiwch y ddolen yma.
Darllenwch fwy

Wythnos Clybiau STEM

Mae Wythnos Clwb STEM yn digwydd yn ystod wythnos gyntaf mis Chwefror bob blwyddyn.
 
Yn 2019 bydd yn 1-5 Chwefror. Mae mwy na 3,000 o ysgolion y DU yn cymryd rhan mewn Clybiau STEM.

Gellir dod o hyd i ragor o fanylion yma https://www.stem.org.uk/stem-clubs

Os ydych chi'n rhedeg clwb ar ôl ysgol neu glwb amser cinio yn gysylltiedig ag unrhyw fath o weithgaredd STEM er enghraifft, Peirianwyr Ifanc, Clwb Gwyddoniaeth, Clwb Seryddiaeth, Clwb Mathemateg, Clwb Technoleg Bwyd, Clwb Camera bydd gennych ddiddordeb i wybod fod STEM Learning Ltd wedi sefydlu grŵp cymunedol Clybiau STEM i rannu gwybodaeth.

Mae Clybiau STEM yn cynnig cyfoeth o wybodaeth i athrawon sy'n ymwneud â Chlybiau ac yn rhoi canllawiau i chi ar ddechrau a rhedeg clwb, syniadau, gwybodaeth adnoddau, herio gwybodaeth ac ati ar-lein.

Wythnos Gwyddoniaeth Brydeinig 8-17 Mawrth

Mae'r Gymdeithas Wyddoniaeth Brydeinig yn hyrwyddo Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn flynyddol ac yn anelu at ddathlu'r holl wyddorau  a'u pwysigrwydd yn ein bywydau bob dydd.
Mae'n gyfle i bobl o bob oed ar draws y DU gymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg.

Mae pecyn arbennig wedi cael ei greu ar gyfer yr wythnos
Mae'r casgliad hwn yn cynnwys:
* ystod o ganllawiau a fydd yn helpu i greu syniadau ar gyfer digwyddiadau Wythnos Gwyddoniaeth Prydain, gydag arweiniad i'ch helpu i ddechrau a chynnal digwyddiad;
* sawl pecyn gweithgarwch o Wythnos Wyddoniaeth Prydain;

Mae mwy o ganllawiau, astudiaethau achos ac adnoddau ar gyfer trefnwyr ar gael ar wefan Cymdeithas Gwyddoniaeth Prydain
https://www.britishscienceweek.org

 

Cyfleodd ariannu

 

Cynllyn Grantiau y Gymdeithas Frenhinol

Gwnewch gais am hyd at £ 3,000 i gynnal prosiect STEM yn eich ystafell ddosbarth trwy Gynllun Grant Partneriaeth y Gymdeithas Frenhinol.

Rhaid gwneud cais am grantiau mewn partneriaeth gyda  gweithiwr proffesiynol STEM a fydd yn gweithio gyda chi a'ch ysgol yn ystod y prosiect. Bydd y broses ymgeisio ar-lein yn agor ar ddechrau Chwefror 2019 felly dyma'r amser perffaith i ddechrau ffurfio perthynas gyda eich partner a meddwl am syniadau. Mae'r cynllun yn agored i ysgolion cynradd ac uwchradd. Am ragor o wybodaeth am Grantiau Partneriaeth a sut i wneud cais, ewch i wefan y Gymdeithas Frenhinol.

 

Gwobrau Athrawon 

Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2019 - mae enwebiadau ar agor
 
Mae'r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn gyfle i gydnabod a dathlu prosiectau gwaith ieuenctid rhagorol, gweithwyr ieuenctid a'r rhai sy'n ymwneud â gwaith ieuenctid ledled Cymru.
Mae naw categori: chwech ar gyfer prosiectau a thri ar gyfer unigolion.

Am ragor o wybodaeth neu i enwebu ar-lein ewch i'r wefan. Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 28 Chwefror 2018

Darllenwch fwy

Gwobr David Clarke


Ydych chi'n adnabod athro sy'n ysbrydoli peirianwyr ifanc? Dyfarnir Gwobr David Clarke i athro cynradd, uwchradd neu athro AB eithriadol sydd wedi mynd y filltir ychwanegol i ysbrydoli pobl ifanc i ystyried peirianneg fel proffesiwn a gyrfa.

Bydd y brif wobr yn cynnwys dyfarniad personol gwerth £ 2,000 i'r enillydd gwobr a £ 3000 arall i'r ysgol gael ei defnyddio i hyrwyddo peirianneg ymhellach yn yr ysgol. Os ydych chi'n adnabod athro sydd wedi mynd uwchben a thu hwnt i'r hyn sydd ei angen yn y maes llafur addysgu, gyda hanes o ddangos peirianneg y byd go iawn i fyfyrwyr, edrychwch ar y meini prawf asesu isod.
I enwebu athro, lawrlwythwch y ffurflen hon a'i hanfon at awards@stem.org.uk gyda'r  teitl "Gwobr David Clarke".
Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 5pm dydd Gwener 1 Chwefror 2019
 
 

DPP diweddaraf o'r Bartneriaeth STEM Learning

I ddarganfod mwy am y DPP diweddaraf oddi wrth eich Partner Dysgu Gwyddoniaeth, cliciwch yma
 

Dilynwch ni ar Facebook - Gweler tudalen facebook Gweld Gwyddoniaeth
Hoffwch chi neu ddilynwch y dudalen