Croeso i'r cylchlythyr STEM diweddaraf ar gyfer Ysgolion Uwchradd a Cholegau o'ch Hwb Llysgennad STEM lleol.

 Wrth i fyfyrwyr barhau  ddysgu arlein unwaith eto rydym yn gwybod y bydd athrawon yn gweithio yn galed i ddarparu y Cwricwlwm. Mae Llysgenhadon STEM yn dal i fod yn awyddus i gynnig cymaint o gyfleoedd cyfoethogi â phosibl i ddysgwyr. .
Cofiwch annog cydweithwyr i gofrestru gyda STEM Learning er mwyn derbyn y cylchlythyr Gweld Gwyddoniaeth yn y dyfodol: https://www.stem.org.uk/user/register
Mae gan Gweld Gwyddoniaeth  dudalen facebook lle byddwn hefyd yn rhannu llawer o syniadau newydd yn rheolaidd  - byddem yn ddiolchgar pe bai modd i chi ein dilyn  
https://www.facebook.com/SeeScienceGweldGwyddoniaeth/

Y cylchlythyr sy'n ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ac ysbrydoliaeth i athrawon ac unrhyw un sydd gyda  diddordeb mewn ymgysylltiad STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ledled Cymru.

CYNNWYS

Newyddion STEM
 

Digwyddiadau Lleol

 

 

Cymorth 
 

Cystadleuthau ac Adborth
 

D

 Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ennyn diddordeb ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM eich cynorthwyo gallwch wneud eich cais yma. Rydym wedi creu canllawiau cryno i annog Llysgenhadon STEM ac addysgwyr i ddefnyddio'r hunanwasanaeth. Canllaw fideo i athrawon ac arweinwyr grŵp

Cofiwch annog cydweithwyr i gofrestru gyda STEM Learning er mwyn derbyn y cylchlythyr Gweld Gwyddoniaeth yn y dyfodol:

Os yw Llysgennad wedi ymgysylltu â chi, neu os ydych wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch gydweithwyr i ymateb.

Newyddion STEM diweddaraf

Estyn allan ar-lein: Llysgenhadon STEM yn ysbrydoli yn Ysgol Harri Tudur

Treialodd yr athro Ed Male ddigwyddiad ar-lein cyntaf yr ysgol gyda Llysgenhadon STEM iddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth ar y 10fed o Chwefror.
Roedd merched blynyddoedd 10 - 11 yn awyddus i ddarganfod llwybrau gyrfa amrywiolmewn STEM ac yn benodol eisiau cyfrifon personol gan Lysgenhadon o'u profiadau a'u penderfyniadau.Gan ddefnyddio Google Classroom fel platfform diogel, roedd y sesiwn trwy wahoddiad ynunig gyda'r athro' n gweithredu fel cymedrolwr ar gyfer holi ac ateb gan sicrhau preifatrwydd
disgyblion a diogelu ar-lein.
Cynigiodd 6 Llysgennad benywaidd awr werthfawr o'u hamser. Anfonwyd cwestiynau parod atynt gan y merched, gan fynd i'r afael â maes diddordeb eang. Helpodd hyn y sesiwn i fynd i'r afael â'r ymholiadau mwyaf perthnasol:
Sut gwnaethon nhw eu penderfyniadau gyrfa
• A wnaethant newid gyrfaoedd
• Beth oedd eu cymwysterau
• Bywyd beunyddiol yn y gwaith
• Heriau a gwobrau
• Cyfleoedd yn eu maes
• Potensial enillion
• Oriau gwaith hyblyg
Roedd 3 Llysgennad STEM yn lleol i Sir Benfro yn Valero, Technoleg Ddigidol, Seicoleg a Fforwm Arfordirol Sir Benfro, roedd 3 yn dod o siroedd eraill yn gweithio yn adran rhagolygon tywydd y BBC, Dwr ​​Cymru a JN Bentley Casnewydd.
Meddai Ed Male
‘Roedd yn ddigwyddiad gwych. Diolch i chi i gyd am gymryd rhan neithiwr.
Mi ges i adborth positif iawn gan y disgyblion oedd yno. Cymaint felly fel bod y gair ar led!
Diolch i chi i gyd am roi eich amser i annog merched i mewn i yrfaoedd stem.’

Gan y Llysgenhadon
‘Roedd hi’n gret cael cyflwyno a chlywed gan bawb arall oedd yn y grwp’ Zoe
‘Gwych i glywed bod y sgyrsiau wedi mynd i lawr yn dda a gobeithio y byddant o fudd i’r merched hefyd.’ Alec

Darllenwch fwy

Her First Lego League

Mae Gweld Gwyddoniaeth gyda nawdd i gynnal cystadleuaeth ar-lein ar gyfer timau o bobl ifanc, i annog diddordeb mewn themâu yn y byd go iawn a datblygu sgiliau allweddol sy'n hanfodol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Mae cofrestru bellach ar agor ar gyfer tymor Her Cynghrair FIRST® LEGO® 2020-2021. Dewch â'ch tîm at ei gilydd a meddyliwch am y ffyrdd y gallwn gael pobl i symud. Mae FIRST® LEGO® League Challenge yn rhaglen STEM fyd-eang ar gyfer timau o bobl ifanc, i annog diddordeb yn themâu'r byd go iawn a datblygu sgiliau allweddol sy'n hanfodol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae pobl ifanc yn gweithio gyda'i gilydd i archwilio pwnc penodol ac i ddylunio, adeiladu a rhaglennu robot LEGO® ymreolaethol i ddatrys cyfres o deithiau.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma neu cysylltwch gyda cerian.angharad@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 

Darllenwch fwy

Sylw ar Awyrofod Raytheon a Collins


Ers mis Rhagfyr mae cyflogwyr STEM wedi cynnig sesiynau ‘Spotlight’ gan wahodd athrawon I gael mewnwelediad i’w cwmni a sut y gallant gefnogi’r ysgolion gydag allgymorth STEM.

Ym mis Chwefror cymerodd Raytheon Technologies (sy'n cynnwys Collins Aerospace) i'r llwyfan ar-lein gyda chynulleidfa o 24 o ysgolion a cholegau, llawer ohonynt o Loegr a'r Alban yn cymryd rhan.
Mae Raytheon yn gweithio mewn meysydd fel Cudd-wybodaeth, Diogelwch, Gwyliadwriaeth a Rhagchwilio gyda llywodraethau rhyngwladol. Mae cyfleoedd gwerthfawr ar gyfer llwybrau gyrfa mewn sawl maes o Brentisiaethau i wasanaethau cymorth, graddedigion a llawer mwy.

Cyflwynodd 8 Llysgennad STEM sesiwn wych, gyda stori pob llwybr gwahanol iawn i brofiad prentis (gwryw a benyw) i swyddogion Cymorth Cleientiaid a Graddedigion. Rhoddodd Llysgenhadon STEM gyngor ar sut i wneud y penderfyniadau gorau am bynciau a chymwysterau yn yr ysgol.
 

“Diolch i chi am gynnal digwyddiad ysbrydoledig y prynhawn yma ac os gwelwch yn dda estyn fy niolch i'ch tîm o gyflwynwyr a wnaeth i gyd waith mor wych yn rhannu eu profiadau a'u harweiniad bywyd go iawn.
Ar hyn o bryd rydym yn archwilio mwy o ffyrdd i ysbrydoli ein dysgwyr i mewn i ddiwydiant yn enwedig gyda gweithwyr fel eich tîm ifanc heddiw
Digwyddiad gwych. Diolch unwaith eto”

Darllenwch fwy

Ffair Yrfaoedd Rhithwir 1-6 Mawrth 2021

Bydd y Ffair Yrfaoedd Rhithwir yn mynd yn fyw ar ddiwrnod 1 yr Wythnos Gyrfaoedd. Nid oes angen cofrestru, ac ni chesglir unrhyw ddata gan fyfyrwyr. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw rhannu cyfeiriad y wefan â myfyrwyr:
https://ncw2021.co.uk/welcome/start/

Mae’r ‘Canllaw Rhieni’ yn darparu’r wybodaeth sydd ei hangen ar rieni i helpu  plant yn eu harddegau i wneud y dewisiadau cywir i greu dyfodol llwyddiannus ar ôl TGAU a’r chweched dosbarth. Mae ein canllawiau ar-lein wedi'u cynllunio i lywio, cynnwys ac arwain cefnogaeth rhieni. Maent yn cynnwys y gwybodaeth diweddaraf ar bynciau fel prentisiaethau, prifysgolion a thechnegau adolygu.

Darllenwch fwy

Budd gwirioneddol cystadlu mewn cystadlaethau STEM
 

Rydym yn gwybod y gall athrawon a myfyrwyr elwa o gymryd rhan mewn cystadlaethau gwyddoniaeth ac nad yw'n ymwneud yn llwyr â'r buddugol. Mae cystadlaethau niferus yn cynnig cyfoeth o fuddion i fyfyrwyr: sgiliau ymarferol, sgiliau cynllunio a chyflwyno ynghyd â chyfle i ddatblygu sgiliau ysgrifennu, a hyder

Mae'r profiad yn amhrisiadwy heb anghofio y gall llawer o'r cyfleoedd hyn gyfrannu at eu datganiadau UCAS hefyd. Ond mae'n bwysig meddwl hefyd bod cefnogi disgyblion i gymryd rhan mewn cystadlaethau yn cael effaith gadarnhaol ar athrawon: rhwydweithio, codi proffil yr adran wyddoniaeth, a mwy. Cliciwch yma i ddarllen erthygl gan Annabel Jenner i ddysgu beth yn union y gall athrawon ac y gall disgyblion ei ennill o gymryd rhan mewn cystadlaethau STEM y tu hwnt i ennill a dod o hyd i ddolenni i gystadlaethau y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt yn 2021.

Darllenwch fwy

Sêr STEM Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd


Mae'r Ŵyl Wyddoniaeth yn cael ei chynnal yn ystod Hanner Tymor mis Chwefror, nodwedd weladwy yng nghanol dinas Caerdydd: mewn canolfannau siopa, bysgio gwyddoniaeth stryd, sgyrsiau a gweithgareddau mewn lleoliadau poblogaidd.
Roedd y trefnwyr yn benderfynol o gynnal ymgysylltiad â chynulleidfaoedd teuluol a'r cyhoedd yn ystod y pandemig. Trefnwyd wythnos lawn o ddigwyddiadau ar-lein gan gynnwys y ‘STEM Stars’ poblogaidd a gynhaliwyd gan Gydlynydd Llysgennad STEM Cymru.

https://www.cardiffsciencefestival.co.uk/en/events/stem-stars

Serenodd 4 Llysgennad STEM yn y digwyddiad gyda chyflwyniadau bywiog yn trafod 
Gwyddoniaeth Covid 19
Technoleg
Seryddiaeth a chwilio am fywyd estron
Roboteg
Gwyddoniaeth Natur

Yn ymuno â ni ar-lein roedd llawer o deuluoedd a ddiogelwyd gan y canllawiau clir a osodwyd gan yr Ŵyl.

Profiad gwahanol i ymgysylltu wyneb yn wyneb ond roedd buddion rhagorol, fel yr amser roedd teuluoedd yn ei dreulio, dim ciwio i weld y gweithgaredd a’r gallu i weld yn agos yr hyn yr oedd pob Llysgennad yn ei arddangos.

Wrth ymuno â'r panel o'i weithle dramor, nododd y Llysgennad STEM Chris pa mor bleserus oedd cymryd rhan mewn digwyddiad o bell.


 

Digwyddiadau Cenedlaethol

 Bydd Ffair Goleuadau Gyrfaoedd Llysgenhadon STEM  yn cael ei chynnal fel rhan o'r Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd, mewn partneriaeth ag AECOM. Bydd 25 o gyflogwyr cenedlaethol yn ymuno â ni gan gynnwys Google, y BBC, JustEat ac Iechyd Cyhoeddus Lloegr. Bydd cyfle i fyfyrwyr sgwrsio'n fyw â Llysgenhadon STEM o'r sefydliadau hyn.
Gall athrawon gofrestru i gael mwy o wybodaeth yma.

Darllenwch fwy

Barod am  Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2021!
 

Nid yw'n rhy hwyr i gael eich disgyblion i gymryd rhan yn Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2021, yn digwydd 5 - 14 Mawrth.

Mae gwyddoniaeth o'n cwmpas bob dydd ac mae yna lawer o ffyrdd y gallwn ddal i ymgysylltu a dathlu'r rôl y mae gwyddoniaeth yn ei chwarae yn ein bywydau i gyd. A chyda chefn pandemig byd-eang, nawr mae'n bwysicach nag erioed ein bod yn ei gofleidio a'i archwilio.

Mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain wedi cynhyrchu pecynnau Gweithgaredd gyda llawer o syniadau ar gyfer gweithgareddau y gall plant eu gwneud gartref, o rai ymarferol fel hollti golau a nodi gwahanol fathau o blastigau i rai sy'n seiliedig ar ymchwil fel cynhyrchu ffeil ffeithiau ar Berson STEM o yr Wythnos.

A pheidiwch ag anghofio'r Gystadleuaeth Poster! Thema eleni yw Arloesi ar gyfer y Dyfodol. Gall ysgolion nodi hyd at 5 poster a'r dyddiad cau yw Ebrill 30ain. Gallwch ddod o hyd i'r holl fanylion yma.

Translation results

Digwyddiadau Lleol

Teen Tech Live

Bydd y digwyddiad pedair wythnos yn cael ei gynnal trwy gydol Mawrth 2021 ac mae'n addas ar gyfer disgyblion 8-19 oed. Mae'r digwyddiad, sy'n cael ei gynnal gan ohebwyr gwyddoniaeth a thechnoleg adnabyddus, yn cyflwyno sesiynau rhyngweithiol sy'n hwyl, yn ddeniadol ac yn darparu cyd-destun bywyd go iawn i ddysgu. Bydd yn helpu pobl ifanc i ddeall mwy am yrfaoedd a'r ffordd y mae technoleg gyffrous sy'n dod i'r amlwg yn siapio pob agwedd ar ein bywydau. Mae'r sesiynau rhithwir yn para awr a bydd gan ddisgyblion yr opsiwn i weithio ar heriau neu brosiectau byr a chymryd rhan mewn sesiwn adborth ddilynol gydag arbenigwyr yn y diwydiant. Bydd y rhaglen bedair wythnos yn gorffen gyda digwyddiad arddangos yn dathlu gwaith caled disgyblion trwy eu prosiectau! I gael mwy o wybodaeth am y gweithgaredd, ewch i'n gwefan. Bydd sesiwn friffio athrawon a Holi ac Ateb yn cael ei chynnal ddiwedd Ionawr 2021 - gweler y wefan am fanylion pellach.

Bydd TeenTech Live, a gynhelir gan Brifysgol Caerdydd yn anelu at ddarparu gwyddoniaeth a thechnoleg rithwir i ysgolion a chartrefi.

Darllenwch fwy

Fforwm Ffiseg ar lein 

Ymunwch â ni yn ein Fforwm Ffiseg IOP Cymru. Mae croeso i bawb ac mae'n gyfle da i weld beth mae athrawon eraill yn ei wneud. Mae archebu'n hanfodol ac anfonir dolen cyn y digwyddiad.Bydd Helen Francis CBAC yn ymuno gyda ni ynghyd a Dan o Flashy Science yn ein cyfarfod nesaf
4 Mawrth 2021 Fforwm Ffiseg IOP Cymru: I archebu cliciwch yma
18 Mawrth 2021 Fforwm Ffiseg IOP Cymru: I archebu cliciwch yma

Gweithdai am ddim i fyfyrwyr
 
Gweithdai Cemeg AM DDIM (Ariannwyd gan yr RSC)

Hyd at ddiwedd tymor yr haf, bydd Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai AM DDIM i ysgolion ledled Cymru. Byddwn yn hyblyg o ran sut rydym yn cyflwyno'r gweithdai hyn, yn dibynnu ar gyfyngiadau COVID, yn cyflwyno wyneb yn wyneb mewn ysgolion neu yn rhithiol trwy gysylltiadau byw ar lwyfannau sy'n addas i'r ysgolion.

Gweithdy Cemeg ar Waith (Bl 9)

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi bod yn cynnal diwrnodau Cemeg yn y Gwaith ym Mhrifysgol Abertawe ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9 ond eleni rydyn ni'n mynd yn rhithiol. Un budd o hyn yw y gallwn gynnwys Cemegwyr o brifysgolion eraill, yn ogystal ag o ystod eang o weithleoedd. Ond, hyd yn oed yn well, gallwn gynnig y gweithdy i ysgolion ledled Cymru!

Bydd y ffocws ar ble y gall Cemeg fynd â chi yn y dyfodol, gyda mewnwelediadau i astudio pynciau cysylltiedig â Chemeg yn y Brifysgol ac ehangder y gyrfaoedd y gallant arwain atynt.

Gweithdy 2 awr fydd hwn a gallwn fod yn hyblyg wrth ei gyflwyno - naill ai mewn un sesiwn neu dros ddwy sesiwn ar ddiwrnodau gwahanol.

Gweithdy Cemeg mewn Pandemig (Bl 5 i 9)

Bydd hwn yn weithdy newydd sbon yn edrych ar Cemeg a rôl Cemegwyr wrth ymladd pandemig byd-eang.

Am fwy o fanylion neu i gofrestru eich diddordeb, e-bostiwch Llinos ar llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Darllenwch fwy
Gweithdai Energy Quest AM DDIM i CA3

O ddechrau mis Mawrth hyd at ddiwedd tymor yr haf, bydd Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai AM DDIM i ysgolion ledled Cymru. Byddwn yn hyblyg o ran sut rydym yn cyflwyno'r gweithdai hyn, yn dibynnu ar gyfyngiadau COVID, yn cyflwyno wyneb yn wyneb mewn ysgolion neu yn rhithiol trwy gysylltiadau byw ar lwyfannau sy'n addas i'r ysgolion.

Energy Quest

Nod y rhaglen atyniadol hon gan Engineering UK, a ariennir gan Shell, yw cynyddu nifer y bobl ifanc o gynulleidfaoedd heb gynrychiolaeth ddigonol sy'n dewis Peirianneg fel gyrfa. Mae'r gweithdai ar gyfer 2020 wedi'u hadolygu a'u diweddaru.

Am fwy o fanylion neu i gofrestru eich diddordeb, e-bostiwch Llinos ar llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cymorth parhaol i athrawon

Mae y Sefydliad Ffiseg yng Nghymru  yn cynnal gweithdai a fydd yn ymdrin ag addysgu Cwricwlwm TGAU Ffiseg CBAC. Dyma flas o'r gweithdai yn ystod yr hanner tymor nesaf:

Byddwn yn cynnal sesiynau DPP sy'n seiliedig ar gwricwlwm CBAC sy'n cwmpasu gwahanol unedau o'r cwricwlwm. Uned Ffiseg 2.7 Mathau o Ymbelydredd - Bydd y sesiwn hon yn dod â strwythur yr atom niwclear yn fyw a sut y caiff ei gynrychioli gan ddefnyddio nodiant atomig. Byddwn yn mynd â chi ar daith yn ddwfn i'r atom ac yn ôl allan i'ch helpu chi i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch strategaethau addysgu.
Uned Ffiseg 2.8 Hanner Oes - Byddwn yn cyflwyno ffyrdd o egluro cysyniadau natur ar hap pydredd ymbelydrol ac yn enwedig hanner oes, rhywbeth y mae llawer o fyfyrwyr yn ei chael yn anodd ag ef. Mae bwcio yn hanfodol ac anfonir dolen cyn y digwyddiad.

1 Mawrth 2021 IOP Cymru WJEC TGAU Uned Ffiseg 2.7 Mathau o Ymbelydredd I archebu cliciwch yma

15 Mawrth 2021 IOP Cymru WJEC TGAU Uned Ffiseg 2.8 Hanner Oes I archebu cliciwch yma

Parthoedd IOP Cymru
IOP’s DOMAINS yw ein rhaglen DPP integredig ar gyfer pawb sy’n ymwneud ag addysgu ffiseg. Am yr hanner tymor nesaf bydd ein rhaglen DPP DOMAINS yn canolbwyntio ar Olau, Sain a Thonnau.
Mae fideos DPP newydd eu rhyddhau ar Waves ar gael ar IOPSpark, ein gwefan adnoddau yn https://spark.iop.org/waves-cpd-videos. Bydd sesiynau DPP ar-lein byw yn adeiladu ar gynnwys y fideos DPP ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer trafodaeth a chwestiynau. Datblygwyd Rhaglen DPP DOMAINS IOP ac fe'i cyflwynir gan hyfforddwyr ffiseg profiad sy'n cynnig cynnwys wedi'i deilwra i ddiwallu anghenion pawb sy'n ymwneud ag addysgu ffiseg.

25 Chwefror 2021 IOP Wales Domains CPD Waves I archebu cliciwch yma

11 Mawrth 2021 Sain Parth IOP Cymru I archebu cliciwch yma

25 Mawrth 2021 Golau Parth IOP Cymru I archebu cliciwch yma
Darllenwch fwy

Beth sydd 'mlaen yn y Sefydliad Brenhinol


Hyd at ddiwedd amser ar ddydd Mawrth 2 Mawrth pan fydd y ffisegydd a'r awdur Brian Greene yn sgwrsio â Dara Ó Briain.

Yna ddydd Iau 4 Mawrth bydd niwrowyddonydd cyfrifiadol Grace Lindsay yn sgwrsio â Lisa Derry o’r Ri  am lyfr newydd : Modelau’r meddwl: Sut mae mathemateg wedi siapio ein dealltwriaeth o’r ymennydd.

A dydd Mawrth 23 Mawrth byddwn yn croesawu biolegydd, ysgrifennwr ac athro Rob Dunn wrth iddo archwilio hanes dwfn blas a’r rôl y mae wedi’i chwarae yn esblygiad dynol yn Delicious: Esblygiad blas a sut y gwnaeth ein gwneud yn ddynol.

Gallwch gadw'ch lle ar gyfer ein digwyddiadau llif byw trwy Eventbrite. Bydd tocynnau archebu yn caniatáu ichi gyrchu ein digwyddiadau a'u hail-wylio am hyd at wythnos ar ôl eu dyddiadau darlledu gwreiddiol.

Cystadleuthau a phrofiad gwaith

Y Tŵr Papur Talaf - Her Beirianneg Fluor 2021

Gyda dim ond papur a thâp, mae Her Peirianneg Fluor 2021 yn gofyn i fyfyrwyr adeiladu tŵr, mor dal â phosib, a all gynnal tun o fwyd ar y brig am 60 eiliad llawn.

Mae'r her hon yn hwyl i bob oedran a gellir ei gwneud yn yr ystafell ddosbarth neu gyda myfyrwyr gartref. Mae'r deunyddiau'n fwriadol syml. Rydyn ni eisiau i gynifer o fyfyrwyr â phosib adeiladu tŵr papur a bod yn rhan o’r her!

Derbynnir cyflwyniadau ar gyfer yr Her Fluor Chwefror 14-Mawrth 12, 2021, ond gallwch chi a'ch myfyrwyr ddechrau cynllunio, dylunio ac adeiladu nawr!

Manylion yma.

Darllenwch fwy

BP Ultimate Challenge: Cartref i Natur


Mae'r her STEM Ultimate Challenge yn ôl ac eleni mae'n anelu at drochi disgyblion yn thema bioamrywiaeth! Mae dirywiad bioamrywiaeth yn cael effaith ddramatig ar bob creadur byw, gan gynnwys bodau dynol, a'r ffordd y maent yn rhyngweithio. Dyna pam mae’r her eleni yn gwahodd pobl ifanc ledled y DU i fod yn greadigol a dylunio cartref i fyd natur, gan ddefnyddio atebion naturiol a thechnegol, i wella bioamrywiaeth yn eu cymuned leol.

Mae'r gystadleuaeth yn agored i oedrannau 9-11 ac 11-14 a gellir cymeryd rhan yn unigol neu fel grŵp. Mae gwobrau gwych i'r disgybl / myfyrwyr buddugol a'u hysgol. Bydd y disgybl / tîm sydd â'r dyluniad mwyaf creadigol ac arloesol yn ennill £3,000 i ddod â'r cartref hwnnw i fyd natur yn fyw, tra bydd yr ail orau yn derbyn £1,000 yr un i wireddu eu dyluniadau.

Mae'r gystadleuaeth yn cau ar 3 Mawrth 2021.Manylion yma.

Darllenwch fwy

Cyrsiau ar-lein i athrawon

Mae amrywiaeth o gyrsiau ar-lein rhad ac am ddim i athrawon ar bob cam o'u gyrfa. Byddwch yn cael cyfle i ddysgu gan arbenigwyr blaenllaw a rhannu syniadau â miloedd o addysgwyr eraill ledled y byd. Llawrlwythwch y calendr i weld pa gyrsiau sydd ar gael a phryd maen nhw ar gael i ymuno.

 

DPP diweddaraf o'r Bartneriaeth STEM Learning

I ddarganfod mwy am y DPP diweddaraf oddi wrth eich Partner Dysgu Gwyddoniaeth, cliciwch yma

 

Dilynwch ni ar Facebook - Gweler tudalen facebook Gweld Gwyddoniaeth
Hoffwch chi neu ddilynwch y dudalen