This is the Welsh version of the Secondary Schools and Colleges Newsletter January 2022. To read the English version of the newsletter go to: www.see-science.co.uk/schools-newsletters/secondary-newsletter-current.html


Blwyddyn Newydd Dda a chroeso i'r cylchlythyr STEM diweddaraf ar gyfer Ysgolion Uwchradd a Cholegau o'ch Hwb Llysgennad STEM lleol. Mae sawl cyfle ymgysylltu STEM newydd ar gael ar gyfer yr hanner tymor sydd i ddod. Cysylltwch â ni yn uniongyrchol i drafod eich anghenion unigol
Gellir gweld yr e-bost llawn yma


Mae Llysgenhadon STEM yn dal i fod yn awyddus i gynnig cymaint o gyfleoedd cyfoethogi â phosibl i ddysgwyr.


Cofiwch annog cydweithwyr i gofrestru gyda STEM Learning er mwyn derbyn y cylchlythyr Gweld Gwyddoniaeth yn y dyfodol: https://www.stem.org.uk/user/register


Mae gan Gweld Gwyddoniaeth  dudalen facebook lle byddwn hefyd yn rhannu llawer o syniadau newydd yn rheolaidd  - byddem yn ddiolchgar pe bai modd i chi ein dilyn  https://www.facebook.com/SeeScienceGweldGwyddoniaeth/

Y cylchlythyr sy'n ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ac ysbrydoliaeth i athrawon ac unrhyw un sydd gyda  diddordeb mewn ymgysylltiad STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ledled Cymru.

CYNNWYS

Newyddion STEM
 

Digwyddiadau Lleol a Chenedlaethol
 

 

Gweithgareddau a chymorth
 


 

Cystadleuthau ac Adnoddau
 

 Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ennyn diddordeb ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM eich cynorthwyo gallwch wneud eich cais yma. Rydym wedi creu canllawiau cryno i annog Llysgenhadon STEM ac addysgwyr i ddefnyddio'r hunanwasanaeth. Canllaw fideo i athrawon ac arweinwyr grŵp

Cofiwch annog cydweithwyr i gofrestru gyda STEM Learning er mwyn derbyn y cylchlythyr Gweld Gwyddoniaeth yn y dyfodol:

Os yw Llysgennad wedi ymgysylltu â chi, neu os ydych wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch gydweithwyr i ymateb.

Newyddion STEM diweddaraf

Ysgol Lewis i Ferched Hengoed. - Ail yng Nghystadleuaeth Cronfa Ffordd Rees Jefferys
 

Mae Ymddiriedolwyr Cronfa Ffordd Rees Jeffreys wedi bod yn dathlu 150 mlynedd ers genedigaeth y cymwynaswr William Rees Jeffreys gyda Chystadleuaeth fawr ledled y DU. Roedd y Gystadleuaeth yn cynnig hyd at £150,000 I ysgolion oedd yn ymateb orau i gwestiwn sylfaenol: Beth yw eich gweledigaeth o'r ffordd y gallai ein ffyrdd (traffyrdd, priffyrdd, neu strydoedd) weithio i ni i gyd wrth i ni ymateb I  heriau'r 50 mlynedd nesaf?
I William Rees Jeffreys,ffyrdd a strydoedd diogel ac apelgar oedd yr allwedd i well ansawdd bywyd i bawb. Roedd y beirniaid yn falch o ystod, nifer ac ansawdd y ceisiadau, a bod llawer o gynigion yn dangos ‘aliniad cryf’ i farn William Rees Jeffreys.
Ewch i wefan y Gystadleuaeth yn www.rjrf.uk i ddarganfod mwy am y ceisiadau ar y rhestr fer,
 
Gofyniad allweddol y Gystadleuaeth oedd am syniadau arloesol, wedi eu cyflwyno yn greadigol, a nododd yr Ymddiriedolwyr faint o ymgeiswyr a ymatebodd, gan anfon ceisiadau a oedd yn cynnwys caneuon, cerddi, fideos, paentiadau a modelau.
 
‘Roedd yn adfywiol clywed gan rai lleisiau newydd i’r sector a chael rhai syniadau meddylgar iawn,’ meddai Ginny Clarke, Ymddiriedolwr a Chadeirydd y Panel Beirniadu.

‘Rwyf wrth fy modd gyda’r ehangder o syniadau, ansawdd y meddwl a’r creadigrwydd, ac yn arbennig o falch o gael 142 o gynigion,’ ychwanegodd yr Ymddiriedolwr Andy Graham.
Meddai Ginny Clarke, Ymddiriedolwr a Chadeirydd y panel Beirniadu: ‘Ar ran yr Ymddiriedolwyr, hoffwn ddiolch i bob un a gyfrannodd at y 142 ymgais hyn. Roedd y safon yn gyson uchel, ac roeddem wrth ein boddau i dderbyn cymaint o gynigion ym mlwyddyn gyntaf y Gystadleuaeth.
Llongyfarchiadau i Ysgol Ferched Lewis, Hengoed a ddaeth yn ail yng nghategori Ysgol Uwchradd  a derbyn £2,000 mewn gwobrau

Teitl eu prosiect oedd: Teitl eu prosiect oedd: Twmpathau cyflymder wedi'u hailgylchu sy'n cynhyrchu pŵer + ffyrdd 
Mae'r syniad hwn ar gyfer ffyrdd a twmpathau cyflymder sy'n cael eu gwneud o blastig wedi'i ailgylchu, ond gyda'r twmpathau cyflymder yn cynnwys nifer fawr o blatiau Piezoelectric ynddynt. Pan fydd cerbyd yn gyrru dros y twmpath, mae pwysau'r car yn gweithredu ar y platiau Piezoelectric ac yn cynhyrchu pwls trydanol bach. Yna gellir storio'r pwls egni hwn mewn batris a'i ddefnyddio i bweru goleuadau stryd neu hyd yn oed i blygio ceir trydan i mewn i'w gwefru.
 ‘Fel Ymddiriedolwyr, byddwn yn estyn allan at lawer o unigolion a sefydliadau newydd yn y dyfodol, a daeth sawl un i’n sylw drwy’r Gystadleuaeth hon.’
Rheolwyd y gystadleuaeth ar ran Cronfa Ffordd Rees Jeffreys gan Landor LINKS

Mwy o wybodaeth
 

The Great Give Away’ – digwyddiad £20k Nadoligaidd arbennig gan dîm STEM y DVLA
Mae Her Godio y DVLA erbyn hyn yn nodwedd flynyddol o ddigwyddiadau STEM i ysgolion yng Nghymru. O lwyddiant cynnar gyda chystadleuaeth ysgolion cynradd mae'r her bellach wedi ehangu i gynnnwys categoriau Cynradd

Uwchradd a Cholegau AB. Yn 2021 cynigiodd ‘The Great Give Away’ gyfanswm o £20,000 mewn gwobrau i ysgolion mewn raffl fawr.

Trosglwyddodd tîm Llysgenhadon STEM y DVLA rowndiau terfynol y digwyddiad i fod ar-lein yn 2021 gan na ellid cynnal y digwyddiad yng nghanolfan RDLC yn Abertawe oherwydd rheoliadau cyfredol Covid.

Ymunodd 90 o ysgolion â'r digwyddiad ffrydio byw ar 7fed o Ragfyr. Yn cael ei gynnal gan gyflwynydd newyddion y BBC, Sian Lloyd, cafodd y gynulleidfa drosolwg bywiog o gynigion y gorffennol, cyfweliadau fideo gydag enillwyr y gorffennol a'r rhaglenni codio gwych a grewyd gan ddisgyblion dros y blynyddoedd.

Llongyfarchiadau i ysgolion Blaen Baglan; Trefaldwyn; Blaenrhondda; Arberth; Llanishen; Oakleigh; Uwchradd Alun; Elfed; Glyncoed; Rhosddu; Clase - rhai o'r nifer o ysgolion cynradd ac uwchradd a dderbyniodd rhwng £750 a £2000 mewn arian gwobr i brynu adnoddau TG ar gyfer eu hysgolion.
Dros y 7 mlynedd diwethaf mae'r DVLA wedi rhoi dros £200,000 i ysgolion yng Nghymru.

Gweithdai  i fyfyrwyr
 

Energy Quest


Roedd yn bleser cyflwyno'r gweithdai Energy Quest i ddisgyblion CA3 y tymor diwethaf.
Cafodd y cynnwys dderbyniad da wrth i bobl ifanc archwilio gwahanol ffynonellau ynni
ac ymchwilio i drosglwyddo ynni wrth iddynt ddylunio datrysiad i bweru ffôn symudol.
Ariennir Energy Quest gan Shell a'i ddarparu gan Engineering UK. Gall pob ysgol
Gymraeg wneud cais am o leiaf 2 weithdy cyfrwng Cymraeg. Cysylltwch â ni i
ddarganfod faint y gallem ei gynnig i'ch dosbarthiadau CA3.
Gellir cyflwyno'r digwyddiad hwn yn yr ystafell ddosbarth neu ar-lein ac mae'n ffordd
wych o ailedrych ar gynnwys craidd y cwricwlwm ac i ddod â modelau rôl
trosglwyddadwy i'r ystafell ddosbarth.
Byddwn yn cyflwyno'r gweithdy AM DDIM trwy gydol y flwyddyn academaidd hon. Mae'r
dyddiadau eisoes yn llenwi felly os oes gennych ddyddiad penodol mewn golwg,
cysylltwch â llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk i fwcio neu i ddarganfod mwy.

Digwyddiadau Lleol
Maths Inspiration. Dydd Mawrth 1 Chwefror 10am - 12.30pm. Theatr y Sherman, Caerdydd

Sylwch bod 5 disgybl cyntaf pob ysgol yn cael mynd am ddim, yna mae cost o £9 y disgybl.

Rhaglen genedlaethol o sioeau darlithoedd mathemateg rhyngweithiol ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau yw Maths Inspiration. Rydyn ni'n rhoi cyfle i bobl ifanc 14-17 oed brofi siaradwyr mathemateg mwyaf ysbrydoledig y DU sy'n cyflwyno mathemateg yn fyw yng nghyd-destun cymwysiadau cyffrous, y byd go iawn. 

Mae'r sioe wedi'i hanelu'n bennaf at: 

 • Myfyrwyr Blwyddyn 11 sydd, yn eich barn chi, â'r potensial i gael Gradd 6 neu'n uwch mewn TGAU (mae hynny'n fras gradd B uchel yn yr hen system) 
 • Holl fyfyrwyr Blwyddyn 12 a Choleg AB sy'n astudio mathemateg i Lefel Mathemateg Craidd neu UG o leiaf.

Elfen bwysig o'n sioeau yw dangos sut mae pynciau sy'n ymddangos yn y cwricwlwm (fel Pythagoras, fectorau a thebygolrwydd amodol) yn cael eu defnyddio mewn cymwysiadau pwysig yn y byd go iawn. Bydd pob sioe yn cynnwys syniadau a ddylai gyfoethogi astudiaeth reolaidd yn yr ystafell ddosbarth. Fodd bynnag, prif neges ein sioeau yw "Mae mwy i fathemateg na sefyll arholiadau". Mae ein sioeau hefyd yn cynnwys syniadau mathemateg sy'n bwysig ond y tu allan i'r cwricwlwm, a bydd Blwyddyn 11 yn arbennig yn profi rhai cysyniadau mathemateg nad ydyn nhw efallai wedi'u hastudio eto. 

Manylion ac archebu yma

Darllenwch fwy
ASE RSciTech sesiwn i ddarganfod mwy. Dydd Mercher 12 Ionawr 1.30 - 2.30pm. Ar-lein

Bydd y sesiwn hon yn galluogi cyfranogwyr i ddarganfod mwy am RSciTech - Technegydd Gwyddoniaeth Cofrestredig - ac i fynd trwy'r ffurflen i ddeall yr hyn sy'n ofynnol.

Byddwn yn mynd trwy holl adrannau'r ffurflen ac yn edrych ar enghreifftiau o'r hyn y gallech ei ddefnyddio fel tystiolaeth. 

Cofrestrwch yma.

Darllenwch fwy

Fforwm Ffiseg ar lein 

Ymunwch â ni yn ein Fforwm Ffiseg IOP Cymru ar. 13 Ionawr am 7pm. Mae croeso i bawb e.e. Athrawon (arbenigwyr ffiseg ac anarbenigwyr).   Mae archebu'n hanfodol ac anfonir dolen cyn y digwyddiad. I archebu ewch yma
 

Darllenwch fwy
RSC: Cemeg ar Waith i Athrawon. Dydd Mawrth 1 Chwefror 4 - 5pm. Ar-lein

Digwyddiad ar-lein yw hwn ar gyfer athrawon uwchradd a drefnwyd gan y Gymdeithas Cemeg Frenhinol fel rhan o'n cefnogaeth Cwricwlwm i Gymru.

A oes angen ysbrydoliaeth arnoch i gysylltu cemeg â diwydiannau lleol? Nod ein digwyddiad Cemeg ar Waith i Athrawon yw eich cysylltu â sawl Llysgennad STEM a fydd yn siarad am eu diwydiant a sut mae'n cysylltu â Chwricwlwm newydd Cymru. Bydd y digwyddiad hwn yn ffordd wych o ddysgu mwy am gynnwys gwybodaeth am yrfaoedd yn eich addysgu. 

Mae hwn yn ddigwyddiad a ariennir yn llawn wedi'i anelu at athrawon, technegwyr ac arweinwyr pwnc gwyddoniaeth uwchradd.

Erbyn diwedd y sesiwn: 

 • bydd gennych nifer o gysylltiadau lleol, perthnasol a fydd yn hapus i siarad â'ch myfyrwyr am eu gyrfaoedd cemeg yng Nghymru 
 • byddwch wedi dysgu am yrfaoedd ledled Cymru 
 • bydd gennych enghreifftiau o gemeg a ddefnyddir ledled Cymru

Mwy o wybodaeth a chofrestru yma

Darllenwch fwy

Gweminar i Ysgolion Ynys Môn a Gwynedd: Prosiectau amgylcheddol CNC
Cyfyngedig i athrawon Cynradd ac Uwchradd ysgolion Ynys Môn a Gwynedd yn unig

Dydd Mercher 26ain Ionawr 12.30pm neu,3.30pm

Bydd y sesiwn yn cael ei ailadrodd felly dewiswch un o’r ddau amser. Bwciwch https://www.eventbrite.co.uk/e/anglesey-and-gwynedd-schools-webinar-nrw-environment-projects-tickets-240844441207yma:


Dewch i gwrdd â Jim Langley o Natures Work yn cyflwyno cyfle i athrawon o Ynys Môn a Gwynedd ymgysylltu â'ch disgyblion â phrosiectau amgylcheddol sy'n gysylltiedig â'ch ardal leol.

Mae ‘Tirlenwi Gwyllt - Ailwwylltio’r dirwedd ôl-ddiwydiannol’ yn brosiect aml-asiantaeth Cyfoeth Naturiol Cymru i adfywio safleoedd gwastraff tir llwyd lleol yn feysydd natur amlfudd.
Byddwch yn cael cynnig cyfuniad o ymweliadau ysgol, adnoddau, ymweliadau â safleoedd i ysgolion a gweithdai ar y safle i gyd yn gysylltiedig â’r Chwricwlwm i Gymru.
Mae gan y prosiect ffocws craidd ar ganlyniadau addysgol a'i nod yw cysylltu ag ysgolion yng Ngwynedd ac Ynys Môn.
Darllenwch fwy

Sesiwn gwybodaeth STEM i grwpiau mewn lifrai

Dydd Llun, 31 Ionawr 2022.   17:30 – 18:30

Mae'r sesiwn wybodaeth hon yn rhoi cyfle i arweinwyr grwpiau ieuenctid mewn lifrai (ee Sgowtiaid a Guides) rannu pa fath o gefnogaeth y gallech ei defnyddio i wella a chyfoethogi gweithgareddau, gweithio tuag at fathodynnau a datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth pobl ifanc o Wyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) trwy wahodd gwirfoddolwyr sydd â sgiliau STEM i helpu i gefnogi'ch pobl ifanc.  Archebwch le yma 
Cystadleuthau, Adnoddau a Gwobrau
Image

Mae STEM Learning yn lansio eu hail gynllun mentora ar-lein cenedlaethol. Wedi'i gynllunio i helpu pobl ifanc i archwilio eu hopsiynau gyrfa mewn STEM yn y dyfodol, mae rhaglen fentora chwe wythnos yn agored i bobl ifanc 14 - 16 oed gyda rhaglen 10 wythnos ar gyfer pobl ifanc 16 - 18 oed.

I'r rhai ar draws Blynyddoedd 10 ac 11 (neu gyfwerth â S3 / S4, Blwyddyn 11/12 NI), bydd pobl ifanc yn cael cyfle i ganolbwyntio ar fewnwelediadau gyrfa a sgwrsio â Llysgenhadon STEM hyfforddedig trwy system negeseuon ar-lein diogel a chymedrol. Bydd y rhai ym Mlynyddoedd 12 a 13 (neu gyfwerth â S5 / S6, Blwyddyn 13/14 NI) yn cael eu mentora ar ‘fywyd ar ôl ysgol’ - boed hynny mewn Addysg Uwch, Prentisiaethau neu'n paratoi ar gyfer cyflogaeth. 

Bydd y rhai sy'n cymryd rhan yn derbyn: 

 • Cefnogaeth ac ysbrydoliaeth un i un gan Lysgennad STEM wedi'i wirio gan DBS neu PVG 
 • Hyfforddiant ar sut i ddefnyddio'r system negeseuon ddiogel a chymedrol 
 • Cefnogaeth ac adnoddau i'w helpu i wneud penderfyniadau gwybodus am eu dyfodol. 

Gwahoddir pob person ifanc o bob rhan o'r DU i wneud cais, ac nid oes cyfyngiad ar nifer y mentoreion sy'n gallu cyrchu'r rhaglen o unrhyw un ysgol neu goleg. Amlinellir dyddiadau cychwyn a gorffen  isod ac mae mwy o fanylion yma.

 • Carfan 2: Blynyddoedd 10 ac 11, i redeg 24 Ionawr - 4ydd Mawrth (6 wythnos) - AGORED I GOFRESTRU 
 • Carfan 3: Blynyddoedd 12 a 13, i redeg 24 Ionawr - 1af Ebrill (10 wythnos) - AGORED I GOFRESTRU 
 • Carfan 4: Blynyddoedd 12 a 13, i redeg 4ydd Ebrill - 10fed Mehefin.

Darllenwch fwy

RSPB Gwylio Adar Yr Ysgol. Ionawr a Chwefror

Fel cymaint o bethau, roedd Gwylio Adar yr Ysgol ychydig yn wahanol yn 2021. Ond yn 2022, rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at weld pethau’n fwy normal, gydag athrawon a disgyblion yn dod at ei gilydd unwaith eto i gyfri’r adar maen nhw’n eu gweld yn yr ysgol.

Mae cymryd rhan yn hollol syml

1. Cofrestrwch heddiw, ac fe wnawn ni anfon pecyn gwych atoch chi gyda phopeth sydd ei angen arnoch chi a’ch dosbarth i gymryd rhan Gwylio Adar yr Ysgol. Mae ein holl adnoddau wedi’u gwahaniaethu i gefnogi dysgu’r cwricwlwm ac maen nhw ar gael yn Gymraeg.

2. Ewch ati i gyfri ar dir eich ysgol! Mae eich pecyn am ddim yn cynnwys adnoddau adnabod defnyddiol, taflenni arolwg defnyddiol a phopeth y mae angen i chi ei wybod i gael eich gwobr Her Wyllt.

3. Cyflwynwch eich canlyniadau ar-lein. Mae’n hawdd gwneud hyn gyda’ch dosbarth yn rhyngweithiol ar y bwrdd gwyn. Rydyn ni wir eisiau gwybod beth rydych chi’n ei weld, hyd yn oed os nad ydych chi’n gweld dim byd o gwbl.

Cofrestrwch yma.

Darllenwch fwy

Byddwch yn rhan o Wythnos Wyddonieth Prydain 2022

Mae Wythnos Wyddoniaeth Prydain (BSW) yn ddathliad deg diwrnod o wyddoniaeth,
technoleg, peirianneg a mathemateg a fydd yn digwydd rhwng 11-20 Mawrth 2022.
Thema eleni yw Twf.

Mae'n hawdd iawn cymryd rhan yn Wythnos Wyddoniaeth Prydain, a gallwch chi gymryd
rhan mewn llawer o wahanol ffyrdd:
Lawrlwythwch y  pecynnau gweithgaredd – mae'r rhain yn llawn syniadau ar sut y gallwch chi a'ch disgyblion gymryd rhan yn yr ysgol ac yn y cartref, gan gynnwys llawer o syniadau gweithgaredd, pob un yn seiliedig ar Dwf. Mae pecynnau ar wahân ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar, Cynradd ac Uwchradd.
Cystadleuaeth Poster – Mae categorïau oedran rhwng 3 a 14 oed.
Chwalu Stereoteipiau - Dathlwch y bobl a'r gyrfaoedd amrywiol mewn gwyddoniaeth a pheirianneg! Edrychwch ar y cyfoeth o adnoddau ar wefan BSW.
Gwobrau CREST – Gallai pawb o’r CS i CA3 ennill Gwobr CREST yn ystod BSW! Gweler y wefan neu cysylltwch â llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk am fwy o wybodaeth.
Ymweliadau Llysgenhadon STEM – Gwahoddwch Lysgennad STEM i weithio gyda’ch ysgol – wyneb yn wyneb neu yn rhithiol – yn ystod BSW. Cysylltwch â cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk am fwy o wybodaeth.

Ymunwch â ni ddydd Iau Chwefror 10fed, 4 - 5pm i fynd am dro ar rai o'r adnoddau hyn a chyfle i ofyn cwestiynau. Archebwch yma
a cofiwchh ddefnyddio @ScienceWeekUK

Darllenwch fwy
Planet Super League: Ysgolion yn erbyn Newid Hinsawdd

Bydd y gystadleuaeth yn rhedeg ddydd Llun 10fed Ionawr 2022 - dydd Sul 20fed Chwefror 2022 (6 wythnos) 

Mae ysgolion yn erbyn Newid Hinsawdd yn gystadleuaeth ysgolion genedlaethol sy'n cael ei rhedeg gan Planet Super League i godi ymwybyddiaeth o weithredu yn yr hinsawdd, wrth gael hwyl a sgorio goliau gwyrdd. Nod y gystadleuaeth yw addysgu disgyblion a'u teuluoedd i leihau eu hôl troed carbon, tra'n cynrychioli eu hysgol ac yn cystadlu i fod yn bencampwyr Ysgolion yn erbyn Newid Hinsawdd. Mae Planet Super League yn gweithio gyda mwy na 50 o glybiau pêl-droed proffesiynol i hyrwyddo gweithredu dros yr hinsawdd mewn ffordd hwyliog, gystadleuol. 

Mae dros 100 o weithgareddau i ddewis ohonynt ar wefan Planet Super League, y gellir eu cwblhau fel unigolyn, fel dosbarth neu gartref, mae'r rhain yn cynnwys: 

 • Llais Ieuenctid - annog disgyblion i ddweud eu dweud ar weithredu dros yr hinsawdd. 
 • Prydau heb gig - Ewch i'r gegin PSL i gael syniadau am ryseitiau. 
 • Pwer Coesau - Annog teithio egnïol i'r ysgol. 

Bydd pob gweithgaredd a gwblheir yn sgorio goliau gwyrdd ac yn helpu'ch ysgol i ddringo bwrdd y gynghrair. 

Manylion yma.

Darllenwch fwy
Athro/Athrawes Bioleg Ysgol y Flwyddyn

Mae gwobr 2022 bellach ar agor ar gyfer ceisiadau.

Mae Gwobr Athro/Athrawes Bioleg Ysgol y Flwyddyn yn ceisio nodi athrawon addysg uwchradd blaenllaw'r DU, gan gydnabod y rôl amhrisiadwy y maent yn ei chwarae wrth addysgu ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o fiolegwyr. 

Mae'r wobr yn gwobrwyo athrawon sydd: 

Arddangos addysgu biolegol rhagorol ac ysbrydoledig mewn ysgol uwchradd neu goleg 

Cyfrannu at ddatblygiad gwyddoniaeth trwy'r ysgol 

Dylanwadu ar addysgu a dysgu bioleg y tu hwnt i'w sefydliad eu hunain mewn ysgolion neu leoliadau addysgol eraill 

Mae'r wobr yn agored i bob athro sy'n gweithio gyda myfyrwyr 11-18 oed, sy'n dysgu rhaglenni astudio bioleg lefel cyn-brifysgol, ac a gyflogir ar hyn o bryd mewn ysgol neu goleg yn y DU. Manylion yma.

Darllenwch fwy

Cyrsiau ar-lein i athrawon

Mae amrywiaeth o gyrsiau ar-lein rhad ac am ddim i athrawon ar bob cam o'u gyrfa. Byddwch yn cael cyfle i ddysgu gan arbenigwyr blaenllaw a rhannu syniadau â miloedd o addysgwyr eraill ledled y byd. Lawrlwythwch y calendr i weld pa gyrsiau sydd ar gael a phryd maen nhw ar gael i ymuno.

 

DPP diweddaraf o'r Bartneriaeth STEM Learning

I ddarganfod mwy am y DPP diweddaraf oddi wrth eich Partner Dysgu Gwyddoniaeth, cliciwch yma

 

Dilynwch ni ar Facebook - Gweler tudalen facebook Gweld Gwyddoniaeth
Hoffwch chi neu ddilynwch y dudalen