Croeso i'r cylchlythyr STEM diweddaraf ar gyfer Ysgolion Uwchradd a Cholegau o'ch Hwb Llysgennad STEM lleol.

 Wrth i fyfyrwyr barhau  ddysgu arlein unwaith eto rydym yn gwybod y bydd athrawon yn gweithio yn galed i ddarparu y Cwricwlwm. Mae Llysgenhadon STEM yn dal i fod yn awyddus i gynnig cymaint o gyfleoedd cyfoethogi â phosibl i ddysgwyr. .
Cofiwch annog cydweithwyr i gofrestru gyda STEM Learning er mwyn derbyn y cylchlythyr Gweld Gwyddoniaeth yn y dyfodol: https://www.stem.org.uk/user/register
Mae gan Gweld Gwyddoniaeth  dudalen facebook lle byddwn hefyd yn rhannu llawer o syniadau newydd yn rheolaidd  - byddem yn ddiolchgar pe bai modd i chi ein dilyn  
https://www.facebook.com/SeeScienceGweldGwyddoniaeth/

Y cylchlythyr sy'n ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ac ysbrydoliaeth i athrawon ac unrhyw un sydd gyda  diddordeb mewn ymgysylltiad STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ledled Cymru.

CYNNWYS

Newyddion STEM

 

Digwyddiadau Lleol a Chenedlaethol

 

 

Gweithgareddau a chymorth
 

Cystadleuthau ac Adborth
 

D

 Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ennyn diddordeb ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM eich cynorthwyo gallwch wneud eich cais yma. Rydym wedi creu canllawiau cryno i annog Llysgenhadon STEM ac addysgwyr i ddefnyddio'r hunanwasanaeth. Canllaw fideo i athrawon ac arweinwyr grŵp

Cofiwch annog cydweithwyr i gofrestru gyda STEM Learning er mwyn derbyn y cylchlythyr Gweld Gwyddoniaeth yn y dyfodol:

Os yw Llysgennad wedi ymgysylltu â chi, neu os ydych wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch gydweithwyr i ymateb.

Newyddion STEM diweddaraf

CREST yn y cwricwlwm uwchradd – adnodd mapio cwricwlwm newydd i athrawon

Wrth i fyfyrwyr uwchradd ail-ymgartrefu yn yr ystafell ddosbarth, does dim amser gwell i'w hailgysylltu â gwyddoniaeth ymarferol - agwedd hanfodol a bywiog ar ddysgu STEM. Er mwyn helpu athrawon ledled y DU i ymgorffori dysgu STEM rhyngweithiol mewn gwersi ar ôl cyfnod estynedig i ffwrdd o labordy'r ysgol, mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain (BSA) yn falch i lansio adnodd newydd am ddim sy'n mapio prosiectau CREST ymarferol i'r cwricwlwm gwyddoniaeth.

Yn dwyn y teitl ‘Investigative Practical Science in the Curriculum: Making it Happen’, mae’r adnodd mapio hwn yn offeryn hanfodol i unrhyw athro gwyddoniaeth uwchradd sydd am adfywio ei wersi gyda phrosiectau STEM ymchwiliol penagored, estynedig.
Mae'r adnodd mapio cwricwlwm uwchradd yn cynnwys awgrymiadau amhrisiadwy i helpu athrawon i ymgorffori gwaith ymarferol ymchwiliol mewn gwersi ar yr amserlen. Fel yr adlewyrchwyd yn yr astudiaethau achos, defnyddiodd yr ysgolion peilot brosiectau CREST i ddysgu gwersi Safon Uwch, BTEC a CA3 yn llwyddiannus i fyfyrwyr o bob gallu dysgu ar draws Bioleg, Cemeg a Ffiseg, gan dynnu sylw at amlochredd llwyr y rhaglen CREST. Maent hefyd yn ddelfrydol fel Prosiectau Unigol ar gyfer Bagloriaeth Cymru yn CA4 a CA5.
Yn cefnogi'r canllaw hwn mae llyfrau gwaith mapio hawdd eu defnyddio, i'w lawrlwytho am ddim, sy'n paru prosiectau Gwobr CREST Efydd, Arian ac Aur unigol â phob rhan o'r cwricwla gwyddoniaeth uwchradd ar gyfer Cymru - dewch o hyd i'r adnodd yma
Darllenwch fwy

Her First Lego League

Mae Gweld Gwyddoniaeth gyda nawdd ar gyfer mwy o ysgolion i gynnal cystadleuaeth First Lego League ar-lein ar gyfer timau o bobl ifanc, i annog diddordeb mewn themâu yn y byd go iawn a datblygu sgiliau allweddol sy'n hanfodol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol.Dewch â'ch tîm at ei gilydd a meddyliwch am y ffyrdd y gallwn gael pobl i symud. Mae FIRST® LEGO® League Challenge yn rhaglen STEM fyd-eang ar gyfer timau o bobl ifanc, i annog diddordeb yn themâu'r byd go iawn a datblygu sgiliau allweddol sy'n hanfodol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae pobl ifanc yn gweithio gyda'i gilydd i archwilio pwnc penodol ac i ddylunio, adeiladu a rhaglennu robot LEGO® ymreolaethol i ddatrys cyfres o deithiau.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma neu cysylltwch gyda cerian.angharad@gweld-gwyddoniaeth.co.uk
 

Darllenwch fwy

Neon - y wefan newydd ar gyfer ysbrydoliaeth beirianyddol
 

Mae Neon yn dwyn ynghyd brofiadau peirianneg gorau'r DU ac adnoddau gyrfaoedd ysbrydoledig i helpu athrawon i ddod â STEM yn fyw.

Gall ddod o hyd i weithgareddau deniadol i ddangos lle mae peirianneg yn cael ei ddefnyddio yn y byd go iawn gymryd amser. Mae Neon yn curadu'r profiadau gorau fel eich bod chi'n gwybod eu bod nhw'n ymgysylltu â'ch myfyrwyr, wedi eu atodi â’r wybodaeth ddiweddaraf am yrfaoedd ac yn tynnu sylw at gymwysiadau peirianneg yn y byd go iawn.

Mae'r dewis o gynnwys sydd ar gael yn rhoi mynediad i ysgolion i ystod eang o brofiadau ac adnoddau digidol a rhai bywyd go iawn i'w defnyddio nawr neu helpu athrawon i gynllunio eu defnydd dros y flwyddyn academaidd.
Mae Neon yn cael ei bweru gan y tîm y tu ôl i Big Bang a Tomorrow’s Engineers, gan weithio mewn partneriaeth gyda'r gymuned beirianneg i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf.

I ddarganfod mwy, ymwelwch â gwefan Neon yma.

Gweithdai am ddim i fyfyrwyr
 

Rhowch eich myfyrwyr yng nghanol y cyffro gyda Energy Quest!

Rydyn ni'n galw ar bob myfyriwr rhwng 11 a 14 oed i'n helpu ni i achub y dydd. Yn y gweithdy newydd hwn, byddant yn gwreiddio dysgu am ffynonellau ynni a throsglwyddo ynni wrth iddynt roi eu hunain yn esgidiau peirianwyr i ddylunio datrysiad i bweru ffôn symudol.

Mae'r gweithdy 2 awr Energy Quest rhad ac am ddim hwn, a ariennir gan Shell, yn ffordd wych o ailedrych ar gynnwys craidd y cwricwlwm a dod â modelau rôl trosglwyddadwy i'r ystafell ddosbarth.

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn edrych ymlaen at gynnal sesiwn rhithiol gyda'ch myfyrwyr. Rydym yn bwcio gweithdai ar gyfer tymor yr haf a thu hwnt - cysylltwch heddiw i gadw'ch lle!

Bwciwch sesiwn neu gofynnwch am fwy o fanylion trwy gysylltu â llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Darllenwch fwy

Ar gael nawr – Gweithdy Cemeg COVID i flynyddoedd 5 i 8.

Mae Gweld Gwyddoniaeth, gyda chyllid gan y Gymdeithas Cemeg Frenhinol, wedi datblygu gweithdy Cemeg newydd sbon yn seiliedig ar COVID-19. Ein nod yw ateb cwestiynau y mae plant ym mhobman yn debygol o'u cael yn dilyn pandemig byd-eang.

Bydd y gweithdy llawn yn cynnwys 3 sesiwn wahanol, tua 50 munud yr un. Bydd y cyntaf yn cael ei gyflwyno gan Gweld Gwyddoniaeth a bydd yn gyflwyniad i firysau, COVID-19, pandemigau a brechlynnau. Yna bydd sesiwn dan arweiniad athro yn dilyn hyn gyda gweithgareddau ymarferol i ddisgyblion eu cyflawni gyda'r holl ddeunyddiau / adnoddau wedi eu darparu. Yn olaf, bydd trydydd sesiwn, a gyflwynir gennym ni eto, a fydd yn cynnwys gweithgaredd ddadl a diweddglo.

Gallwn gyflwyno o bell, a gellir cynnal y tair sesiwn mewn un diwrnod neu eu rhannu dros ychydig ddyddiau - i siwtio'r ysgol.

I fwcio, neu am fwy o fanylion, cysylltwch â llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Darllenwch fwy
Gweithdai Cemeg ar Waith

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi bod yn cynnal diwrnodau Cemeg yn y Gwaith ym Mhrifysgol Abertawe ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9 ond eleni rydyn ni'n mynd yn rhithiol. Un budd o hyn yw y gallwn gynnwys Cemegwyr o brifysgolion eraill, yn ogystal ag o ystod eang o weithleoedd. Ond, hyd yn oed yn well, gallwn gynnig y gweithdy i ysgolion ledled Cymru!

Bydd y ffocws ar ble y gall Cemeg fynd â chi yn y dyfodol, gyda mewnwelediadau i astudio pynciau cysylltiedig â Chemeg yn y Brifysgol ac ehangder y gyrfaoedd y gallant arwain atynt.

Gweithdy 2 awr fydd hwn a gallwn fod yn hyblyg wrth ei gyflwyno - naill ai mewn un sesiwn neu dros ddwy sesiwn ar ddiwrnodau gwahanol. Cysylltwch gyda llinos.misra@see-science.co.uk

Digwyddiadau Lleol

Disgyblion TGAU / Safon Uwch Ebrill 27ain am 18:00
 
Bydd tîm allgymorth addysg Renishaw yn cynnal webinar Meddalwedd rhithwir  ar gyfer myfyrwyr TGAU, Safon Uwch neu unrhyw un sydd â diddordeb mewn 

gwyddoniaeth gyfrifiadurol neu Dechnoleg Gwybodaeth ac eisiau darganfod mwy am weithio yn y maes hwn.
Hoffech chi fod yn bresennol neu a ydych chi'n adnabod rhywun a fyddai? Rhannwch a chofrestrwch gan ddefnyddio'r ddolen hon

Digwyddiadau Lleol

Sesiwn Gyflwyniad i Adnodd CREST Peiriannau’r Dyfodol

Cyn gwyliau'r Pasg, derbyniodd athrawon o 8 ysgol ledled Cymru hyfforddiant ar sut i redeg eu prosiect Darganfod CREST, Peiriannau'r Dyfodol, eu hunain gyda'u disgyblion. Profodd y sesiynau, ac yn arbennig yr adnodd, i fod mor boblogaidd fel ein bod wedi penderfynu cynnig sesiynau tebyg i bawb.

Peiriannau'r Dyfodol yw'r grŵp diweddaraf o adnoddau CREST ac fe'u datblygwyd ar y cyd â'r Gymdeithas Frenhinol. Yn seiliedig ar Ddysgu Peirianyddol, maent yn amserol ac yn berthnasol i bob disgybl, p'un a oes ganddynt ddiddordeb penodol mewn cyfrifiadureg ai peidio. Mae yna adnodd prosiect Peiriannau'r Dyfodol ar gyfer pob oedran o flwyddyn 5 i ôl-16 a'r cyfle i ennill Gwobr Darganfod CREST, Efydd, Arian neu Aur. Mae holl weithgareddau CREST yn benagored, yn cael eu harwain gan fyfyrwyr ac yn seiliedig ar ymholiadau gyda chyd-destun byd go iawn - gan eu gwneud yn addas iawn ar gyfer Cwricwlwm Cymru.

Bydd y sesiynau hyn yn canolbwyntio ar adnodd Peiriannau Darganfod y Dyfodol, sy'n briodol ar gyfer CA2 a CA3 uchaf ac ar gael yn y Gymraeg. Dylai'r gweithgaredd bara 5 awr a gellir ei wneud mewn un diwrnod neu fel pum gwers unigol. Ymunwch â ni i ddysgu pa mor hawdd yw hi i redeg prosiect Darganfod ac i fynd trwy'r adnodd gam wrth gam.

Dewch o hyd i'r adnodd yma neu gwyliwch y fideo hon, a gyflwynwyd gan yr Athro Brian Cox, i gael blas ar yr weithgaredd.

Dilynwch y dolenni canlynol i fwcio lle ar un o’r seisynau ar-lein: 
Dydd Mercher, 28 Ebrill, 4 – 5pm
Dydd Mawrth, 11 Mai, 4 – 5pm
Dydd Mercher 19 Mai  4-5pm (drwy gyfrwng y Gymraeg)
I archebu lle ewch yma.

Darllenwch fwy
Gweithdy ASE: Cemeg a’r Cwricwlwm newydd yng Nghymru. Dydd Llun 26 Ebrill 4pm- 5pm Ar-lein

Cyflwynir y sesiwn hon gan Helen Dearns, athrawes gymrawd RSC, ac mae'n addas ar gyfer athrawon cemeg yng Nghymru

Nod y sesiwn: Edrych yn fyr ar sut y gallai dilyniant da edrych mewn cemeg a chyd-destunau posibl y gellir eu defnyddio i helpu i ddyfnhau gwybodaeth eich myfyrwyr o gemeg. Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio'n bennaf ar gam dilyniant 4. Byddwn yn rhannu'r dogfennau cymorth cynllunio'r cwricwlwm yr ydym wedi'u cynhyrchu yn ddiweddar ac yn trafod sut y gellid defnyddio'r rhain wrth gynllunio'ch cwricwlwm cemeg. Bydd cyfle i ddarganfod am gyd-destunau y gellir eu defnyddio a thrafod y rhain gydag athrawon eraill

Manylion a bwcio yma.

Darllenwch fwy

Fforwm Ffiseg ar lein 

Ymunwch â ni yn  Fforwm Ffiseg IOP Cymru ar 22 Ebrill 2021 am 7pm. Mae croeso i bawb: athrawon (arbenigwyr ffiseg ac anarbenigol), myfyrwyr a rhai sydd a diddordeb mewn Ffiseg ac mae'n gyfle da i rannu syniadau ynglÿn a  beth mae athrawon eraill yn ei wneud o ran asesiadau a pharatoi ar gyfer y dyfodol. Mae archebu'n hanfodol ac anfonir dolen cyn y digwyddiad. I archebu ewch yma
Bydd mwy o fanylion gweithdai a dyddiadau’r Fforwm yn ymddangos ar wefan IOP Spark a Gweld Gwyddoniaeth yn fuan

Digwyddiadau Cenedlaethol

Translation results

Archwiliwch y gyfres Webcast ar gyfer 2021. DPP proffesiynol ar gyfer addysgwyr gwyddoniaeth, gan ein Hyrwyddwyr Rhanbarthol, gyda ffocws ar Y Cyfraniad  Gwyddoniaeth Mawr i Ysgolion.

Cofrestrwch i dderbyn yr holl newyddion diweddaraf yn syth i'ch mewnflwch. neu archebwch eich lle ar weminarau BYW
Ymgyrch flynyddol i ysbrydoli pobl ifanc rhwng 5-14 oed i rannu eu cwestiynau gwyddonol â chynulleidfaoedd newydd. Cofrestrwch eich ysgol yma i gymryd rhan

"Yr Ymgyrch Wyddoniaeth Fawr i Ysgolion yw'r ymgyrch sy'n gwahodd plant 5-14 oed i rannu eu cwestiynau a'u hymchwiliadau gwyddonol eu hunain, i godi proffil gwyddoniaeth mewn ysgolion a chymunedau, ac ysbrydoli pobl ifanc i wyddoniaeth a pheirianneg.


Mae'r Cyfraniad Gwyddoniaeth Mawr i Ysgolion  hefyd yn gwahodd gwyddonwyr blaenllaw i ateb cwestiynau am yr hyn a'u denodd i yrfa mewn gwyddoniaeth, peirianneg a disgyblaethau STEM eraill a'r cwestiynau sy'n eu hysbrydoli. Eleni, bydd yr Athro Brian Cox, Athro Ymgysylltu Cyhoeddus y Gymdeithas Frenhinol, Prifysgol Manceinion yn cynnal digwyddiad arbennig ar 15 Mehefin 2021 a fydd yn ateb cwestiynau disgyblion am newid yn yr hinsawdd a’r byd naturiol.
Sut allwch chi a'ch disgyblion gymryd rhan?
 
  • Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr a darganfod sut i gymryd rhan yn gyntaf
  • Darganfyddwch pa gwestiynau y mae eich disgyblion am eu gofyn am newid yn yr hinsawdd
  • Cyflwynwch  cwestiynau gan ddefnyddio'r ffurflen, a fydd yn cael ei rhannu yn ein cylchlythyr ar Ebrill 22ain. Mwy o fanylion yma.
Darllenwch fwy
Parc Geneteg Cymru Arddangosfa Genomeg 2021 Ar-lein: Cyfle i gymryd rhan

Bydd Arddangosfa Genomeg yn digwydd yn rhithiol ar 14 Mai 2021 ac rydym am gynnig cyfle i sefydliadau elusennol fod yn rhan ohono.

Beth yw'r Arddangosfa Genomeg?

Mae'r Arddangosfa Genomeg yn ddigwyddiad a ddyluniwyd i arddangos maes genomeg, a'i botensial i wella gofal iechyd i bobl Cymru.

Trwy gydol y dydd, byddwn yn cynnal sgyrsiau gan ystod eang o siaradwyr. Bydd sgyrsiau genomeg gyffredinol; sesiynau sy'n ymroddedig i bynciau penodol fel diagnosteg a thriniaethau; a sgyrsiau clefyd-benodol. Os oes gennych bwnc yr hoffech ei gyflwyno, cysylltwch â ni. Gallwn drafod pa bwnc sydd gennych mewn golwg a gweld a yw'n bosibl i ni ddarparu ar ei gyfer.

Manylion yma.

Darllenwch fwy

Hud Mathemateg mewn Rhifedd Dydd Mercher 5 Mai 4pm - 5pm

 
Dewch i gwrdd â Llysgennad STEM Alan Jackson sydd wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru fel Ystadegydd. i ddarganfod dull newydd o ddarparu sesiynau mathemateg rhyngweithiol i ddisgyblion, gan oresgyn unrhyw ofnau cyfarwydd wrth fynd  i'r afael â'r pwnc hwn. Mae Alan hefyd yn aelod o'r Cylch Hud ac wedi  wedi defnyddio Mathemateg yn ei sioeau fel Dewin
Mae’r sesiwn yn defnyddio Rhifau 1 - 10 gan arddangos y cysylltiadau i'r  cwricwlwm Mathemateg a Rhifedd’ a bydd yn ymdrin â meysydd yn y Cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru ond mae y sesiwn yn berthnasol i bob athro a Llysgennad
I archebu cliciwch yma
Cystadleuthau a Grantiau
Net Zero Superheros
 

 Mae N-Z0 ar gyrch i achub y blaned. Gan ddefnyddio ei esgidiau niwtraleiddio carbon, mae'n trawsnewid llygredd i mewn i ynni glân gyda phob cam, gan gerdded llwybr cyson tuag at Net Zero. Ond mae angen eich help chi arno.

Eich cenhadaeth, fel ysgol neu unigolyn (10-14 oed), yw cynnig a chyflwyno syniad ar sut y gallwch chi gyfrannu at gyflawni Net Zero. Gallai hyn ymwneud ag ynni, ailgylchu, cynaliadwyedd, lleihau allyriadau, neu unrhyw bwnc arall sy'n cyfrannu at darged y llywodraeth o Net Zero erbyn 2050.

Ynghyd â mentor profiadol, bydd N-Z0 yn darparu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddeall yr heriau o gyflawni Net Zero. Bydd hyn yn helpu i lywio'ch datrysiad.

Dyddiad cau 14 Mehefin.

Manylion yma.

Darllenwch fwy

Grantiau Partneriaeth y Gymdeithas Frenhinol - dyddiad cau wedi cael ei ymestyn


Oes gennych chi syniad gwych ar gyfer dod ag ymchwil yn fyw yn yr ysgol?

Mae Grantiau Partneriaeth hyd at £ 3,000 ar gael i ysgolion i alluogi myfyrwyr, 5 - 18 oed, i gynnal prosiectau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg, cyfrifiadura neu wyddor data. Yn ogystal yn 2020 mae estyniad newydd i'r cynllun o'r enw gwyddonwyr hinsawdd Yfory. Bydd yr estyniad hwn yn ariannu ysgolion i ymchwilio’n benodol i faterion newid yn yr hinsawdd a bioamrywiaeth. Mae'r broses ymgeisio ar gyfer gwyddonwyr hinsawdd Yfory yr un fath ag ar gyfer y prif gynllun.    Manylion yma.

Darllenwch fwy

Cyrsiau ar-lein i athrawon

Mae amrywiaeth o gyrsiau ar-lein rhad ac am ddim i athrawon ar bob cam o'u gyrfa. Byddwch yn cael cyfle i ddysgu gan arbenigwyr blaenllaw a rhannu syniadau â miloedd o addysgwyr eraill ledled y byd. Llawrlwythwch y calendr i weld pa gyrsiau sydd ar gael a phryd maen nhw ar gael i ymuno.

 

DPP diweddaraf o'r Bartneriaeth STEM Learning

I ddarganfod mwy am y DPP diweddaraf oddi wrth eich Partner Dysgu Gwyddoniaeth, cliciwch yma

 

Dilynwch ni ar Facebook - Gweler tudalen facebook Gweld Gwyddoniaeth
Hoffwch chi neu ddilynwch y dudalen