Croeso i'r cylchlythyr STEM diweddaraf ar gyfer Ysgolion Cynradd o'ch Hwb Llysgennad STEM lleol.

Mae sawl cyfle ymgysylltu STEM newydd ar gael ar gyfer yr hanner tymor sydd i ddod. Cysylltwch â ni yn uniongyrchol i drafod eich anghenion unigol

Mae Llysgenhadon STEM yn dal i fod yn awyddus i gynnig cymaint o gyfleoedd cyfoethogi â phosibl i ddysgwyr.

Cofiwch annog cydweithwyr i gofrestru gyda STEM Learning er mwyn derbyn y cylchlythyr Gweld Gwyddoniaeth yn y dyfodol: https://www.stem.org.uk/user/register
Mae gan Gweld Gwyddoniaeth  dudalen facebook lle byddwn hefyd yn rhannu llawer o syniadau newydd yn rheolaidd  - byddem yn ddiolchgar pe bai modd i chi ein dilyn  
https://www.facebook.com/SeeScienceGweldGwyddoniaeth/


Gyda dymuniadau gorau

Gweld Gwyddoniaeth


Y cylchlythyr sy'n ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ac ysbrydoliaeth i athrawon ac unrhyw un sydd gyda  diddordeb mewn ymgysylltiad STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ledled Cymru.

CYNNWYS

Newyddion STEM

 

Gweithgareddau a Chymorth

 

 

Digwyddiadau Lleol a Chenedlaethol
 

Cystadleuthau a Grantiau 
 

D

 


Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ennyn diddordeb ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM eich cynorthwyo gallwch wneud eich cais yma. Rydym wedi creu canllawiau cryno i annog Llysgenhadon STEM ac addysgwyr i ddefnyddio'r hunanwasanaeth. Canllaw fideo i athrawon ac arweinwyr grŵp

Cofiwch annog cydweithwyr i gofrestru gyda STEM Learning er mwyn derbyn y cylchlythyr Gweld Gwyddoniaeth yn y dyfodol:

Os yw Llysgennad wedi ymgysylltu â chi, neu os ydych wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch gydweithwyr i ymateb.

 
Newyddion STEM

Gwefan Newydd Gweld Gwyddoniaeth

Ewch draw i gweld-gwyddoniaeth.co.uk i bori trwy ein gwefan newydd – yr un cyfeiriad ond newydd wedd! Dros yr haf buom yn gweithio’n galed i wneud ein gwefan yn fwy cyfeillgar a haws i’w ddefnyddio. Felly mae hi nawr hyd yn oed yn haws i ddod o hyd i bob math o ddulliau i gefnogi eich dysgu STEM.

O’n tudalen gartref gallwch:

 • Ddarganfod sut y gall Llysgenhadon STEM gael effaith a bod o fudd i’ch ystafell ddosbarth
 • Ddarganfod sut y gallwch chi a’ch disgyblion elwa o CREST – cynllun Gwobr STEM cenedlaethol mwyaf Prydain
 • Gyrchu ein cylchlythyrau athrawon  - y rahi cyfredol a rhai blaenorol
 • Ddarganfod yr amrywiaeth o weithdai ymarferol mae Gweld Gwyddoniaeth yn eu cynnig i ysgolion
 • Bori trwy ein llyfrgell ar-lein helaeth o ddoleni i Adnoddau STEM o’r DU a thu hwnt
 • Ddarganfod mwy am Ap Athrawon STEM Learning
 • Bori trwy Newyddion, Digwyddiadau, Cystadlaethau a Grantiau perthnasol i athrawon yng Nghymru


Rydym yn cefnogi athrawon ledled Cymru mewn pob math o sefyllfaoedd felly plîs helpwch ni i ledaenu’r neges trwy rannu ein gwefan newydd gyda’ch cyd-athrawon!

Darllenwch fwy

Ysgol Gynradd Osbaston ar y Nîl gyda Llysgenhadon STEM o Babcock!
 

Roedd yr athro Mike Marley yn chwilio am gefnogaeth STEM ar gyfer pwnc Bl 5 ‘Yr Hen Aifft’.
  
Pa mor greadigol y gall Llysgenhadon fod yn y dull newydd o ddod â STEM i mewn i bob pwnc gan gynnwys hanes?
Camwch ymlaen Rob, Ben a Ross o Babcock Engineering!
Awgrymodd y tîm weithgaredd dylunio ac adeiladu. Roedd rafftiau'n allweddol i gludiant ar afon Nîl yn yr Hen Aifft. Yna estynnodd y tîm y pwnc i ddylunio a pheirianneg cychod modern.
Gydag adnoddau a gyflenwyd yn garedig gan Babcock, mwynhaodd a dysgodd y disgyblion gyda chyflwyniad gwych gan gynnwys eu rafftiau eu hunain a brofwyd ar danciau dŵr.

Cyfrannodd Llysgenhadon STEM o Adran Archeoleg Prifysgol Caerdydd a Chanolfan yr Aifft yn Abertawe hefyd at sbectrwm llawn o brofiad STEM ar ddiwedd Tymor yr Haf. 

Roedd ddoe yn llwyddiant ac fe wnaethom ni i gyd fwynhau'r diwrnod, gan gynnwys y Llysgenhadon STEM!
Diolch i chi'ch hun a phawb a gymerodd ran am wneud i ddoe ddigwydd.
Rob Bowen Llysgennad STEM

Lluniau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Osbaston 
@osbastonciw 

Darllenwch fwy

Ysgol Gynradd Y Dell yn Archwilio’r Gofod !

Mae Ysgol Gynradd Y Dell yng Nghas-gwent wedi mwynhau'r buddion dysgu enfawr y tymor hwn o fenthyca adnoddau STEM. Mae citiau STEM Learning wedi galluogi'r athro Matthew Nicholas i ddarparu gweithgareddau ymarferol mawr eu hangen ar gyfer ei ddisgyblion blwyddyn 4. Cychwynnodd y dosbarthiadau ar brosiect thema Gofod o’r enw ‘Out of this world’ a ategwyd yn ddelfrydolwych gan git Space Case STEM.
ychwanegu cefnogaeth ychwanegol awgrymodd cydlynydd Llysgenhadon STEM y dylai Llysgennad STEM ‘ymweld’. Yna cynigiodd y Llysgennad Nick Busby sesiwn sgwrs a fideo Seryddiaeth i'r dosbarth.

  
Roedd Mr Nicholas yn awyddus i archwilio cyfleoedd newydd, a manteisiodd yn frwd ar gynnig y Cydlynydd o becyn Lego EV3.
Maent bellach yn cynllunio gweithdai Roboteg gyda chefnogaeth Llysgenhadon STEM Cyfrifiadureg BCS y tymor nesaf.  
Lluniau: Ysgol Gynradd Y Dell @thedellschool 

Darllenwch fwy

Gŵyl Wyddoniaeth Merthyr – Cysylltu Cymuned 

Mae'r ŵyl yn ymestyn ar draws ardaloedd Cymunedol Merthyr Tudful gan ddod ag ystod eang o arbenigedd a digwyddiadau STEM sy'n addas i deuluoedd i ardal lle nad yw cyfalaf STEM bob amser yn uchel.
  
Bellach yn ei 3edd flwyddyn symudodd yr ŵyl gymunedol ar-lein yn 2020 a 2021 i gadw at reoliadau Covid 19 Llywodraeth Cymru
Eleni, fe ddigwyddodd rhwng 16 - 18 Gorffennaf, gan gynnwys Llysgenhadon STEM fel cyflwynwyr, cydgysylltwyr ac mewn rolau newydd fel cymedrolwyr Gŵyl ar gyfer platfform cynnwys a thrafod You Tube.
  
  
Arweinir Gŵyl Wyddoniaeth Merthyr gan y sylfaenydd ysbrydoledig Dr Claire Price, Llysgennad STEM ac ymchwilydd arobryn ym Mhrifysgol Abertawe.Mae gan yr Ŵyl dudalen Twitter ​a sianel You Tube 

Mae recordiadau o arddangosiadau a sgyrsiau ar gael ar ôl i'r Ŵyl fyw ddod i ben.

  
Mae'r rhaglen yn amrywio o DNA, Superbugs, Adar Gwych, Technolegau sy'n Dod i'r Amlwg, Hafaliadau Peryglus a hyd yn oed sut i wneud Prawf Covid.
  
Gan gyrraedd cannoedd o grwpiau teulu, mae'r Ŵyl yn parhau i brofi ei bod yn ychwanegiad gwerthfawr i'r rhaglen STEM yng Nghymru.

Gweithdai am Ddim a DPP

Ar gael nawr – Gweithdy Cemeg COVID i flynyddoedd 5 i 8.

Mae Gweld Gwyddoniaeth, gyda chyllid gan y Gymdeithas Cemeg Frenhinol, wedi datblygu gweithdy Cemeg newydd sbon yn seiliedig ar COVID-19. Ein nod yw ateb cwestiynau y mae plant ym mhobman yn debygol o'u cael yn dilyn pandemig byd-eang.

Mae gweithdy Cemeg COVID yn profi'n boblogaidd! Yn addas ar gyfer CA2 uwch, mae'n archwilio micro-organebau, lledaeniad afiechydon heintus, COVID-19 a brechlynnau. Mae gweithgareddau ymarferol yn cynnwys ‘Adeiladu firws’ a ‘Dylunio mwgwd’. Mae gennym gwpl o ddyddiadau ar gael ar gyfer y tymor hwn (cysylltwch â llinos.misra@see-science.co.uk) ond i'r rhai sy'n colli allan, bydd yr adnoddau i gyd ar gael ar ein gwefan ym mis Medi.
 
Darllenwch fwy

DPP am ddim i athrawon o Ysgolion Cynradd - Labordy Gwyddoniaeth Goffer

Mae'r Gymdeithas Fioleg Frenhinol yn cynnig cyfle i 40 o ysgolion cynradd â ariennir gan y wladwriaeth yn y DU i bedwar athro gael mynediad am ddim i gwrs hyfforddi ar-lein Labordy Gwyddoniaeth Goffer RSB. Diolch i gefnogaeth hael gan The Worshipful Company of Horners sy'n galluogi RSB i gynnig y cyfle hyn.  Gall athrawon ysgolion cynradd  anfon e-bost at Amanda Hardy i wneud cais ar ran eu hysgol i gael mynediad i'r lleoedd hyfforddi ar-lein y telir amdanynt ar sail y cyntaf i'r felin.

Darllenwch fwy

Sioeau a gweithdai â chymhorthdal gan Science Made Simple

Mae'r cwmni allgymorth STEM - Science Made Simple wedi sicrhau cyllid gan Sefydliad Waterloo eleni i gefnogi ysgolion a chanolfannau addysg a gynhelir gan y wladwriaeth yng Nghymru. Mae sioeau a gweithdai ar gael i unrhyw ysgol / ganolfan wladol yng Nghymru ar gyfradd â chymhorthdal mawr, gyda chanolfannau'n talu dim ond £ 100 + TAW am ddiwrnod llawn o sioeau neu weithdai.
Mae ein gwasanaethau yn ddelfrydol ar gyfer diwrnodau trawsgwricwlaidd, lansiadau clybiau STEM, gweithgareddau ABCh a gwasanaethau.
Mae ein holl sioeau a gweithdai ar gael trwy'r gronfa hon: danfoniad byw ac ar-lein, sioeau sy'n addas ar gyfer grwpiau blwyddyn gyfan a gweithdai ar gyfer grwpiau ystafell ddosbarth llai. Mae gennym wasanaethau sy'n ymdrin ag amrywiaeth o bynciau STEM sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm ar gyfer Cyfnod Allweddol 1 i 12, a gwasanaethau y gellir eu haddasu ar gyfer grwpiau pwrpasol.
I ddarganfod mwy neu archebu'ch diwrnod, edrychwch ar ein gwasanaethau ar ein gwefan newydd yma a chysylltwch â info@sciencemadesimple.co.uk (ychwanegwch Waterloo yn eich llinell pwnc).

Digwyddiadau Lleol a Chenedlaethol
ASE Cymru - Gwyddoniaeth Awyr Agored -  Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru Dydd Sadwrn 11 Medi 10.30am - 1.00pm
Ymunwch ag ASE Cymru a chydweithwyr am ddigwyddiad cyntaf ein calendr academaidd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn Llanarthne.
Dewiswch o amrywiaeth o weithdai addas ar gyfer athrawon cynradd ac uwchradd:
 • Milltiroedd Gwenyn 
 • Beth sy'n byw yn y nant a'r pwll
 • Y gorau o fotaneg
 • Gweithgreddau CREST awyr agored
I gynnwys cinio a thaith dywysedig o amgylch yr ardd os dymunir yn y prynhawn.
Manylion a bwcio yma.
Darllenwch fwy 

Gwneud Mathemateg yn Hwyl ar gyfer CA2, dydd Mercher 22ain Medi 2021, 16:00 - 17:00


Mae mathemateg yn hwyl mewn gwirionedd, hyd yn oed algebra! Ond os gofynnwch i ddosbarth o fyfyrwyr blwyddyn 6, ychydig iawn fydd yn dweud eu bod yn ei fwynhau. Sut allwn ni newid hynny a gwneud mathemateg yn hwyl iddyn nhw?
Bydd y  Llysgennad STEM, Garry Packer, yn rhannu ei brofiad o redeg cyfres o weithdai mathemateg patrwm a siapio gyda dosbarthiadau CA2 i geisio newid canfyddiad plant o fathemateg, a sut y cafodd y rhain eu haddasu i'w defnyddio ar-lein gyda dosbarthiadau.

Bydd hefyd yn rhannu rhai cynlluniau gwersi amlinellol - dewch i ymuno â'r hwyl mathemateg!

Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer Athrawon / Addysgwyr a Llysgenhadon STEM Cymeradwy.
Archebwch docyn am ddim yma.
Darllenwch fwy
ASE Cymru - Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol : Cemeg yn y Cwricwlwm i Gymru. Dydd Mawrth 20 Medi 4.30 - 5.30pm. Ar-lein
Bydd y sesiwn hon dan arweiniad y Gymdeithas Gemeg  Frenhinol  yn archwilio Cemeg yng Nghwricwlwm Cymru: gan gynnig cefnogaeth cynllunio cwricwlwm (cam dilyniant 4), a cynnwys canllawiau ynglyn a sut i'w ddefnyddio orau. Byddwn yn edrych ar y cysylltiad rhwng gwahanol ddatganiadau dilyniant a sut y gellir dysgu y sgiliau a'r gwybodaeth  mewn cyd-destun lleol, perthnasol. Bydd cyfle i drafod a rhannu cyd-destunau posibl gydag athrawon eraill. Mae'r sesiwn hon yn fwyaf addas ar gyfer athrawon gwyddoniaeth sy'n ceisio syniadau a chefnogaeth gyda sut i gynnwys cemeg yn eu cwricwlwm newydd. Manylion ac archebu yma.
 

Darllenwch fwy

Xplore! Cymru Fedrus. Dydd Sadwrn 11 Medi 5.30pm. Xplore! Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth, Wrecsam 

Yn taflu goleuni ar gyfraniadau anhygoel Cymru i Wyddoniaeth a Thechnoleg ddoe, heddiw ac yfory, a beth mae hynny'n ei olygu i chi.

Mae Cymru Fedrus yn set o sgyrsiau a gweithgareddau a stondinau sy'n tynnu sylw at wahanol agweddau ar gyfraniad Cymru i Wyddoniaeth a thechnoleg. 

Pa dechnolegau a thechnegau a ddefnyddiwyd gan bobl yng Nghymru i wneud a bwyta bwyd da, yn aml mewn amgylcheddau ac amgylchiadau heriol? A beth allwn ni ei ddysgu heddiw o'r strategaethau a'r traddodiadau amrywiol hyn - gwneud seidr, cynaeafu pysgod cregyn, tyfu grawn, bugeilio defaid a mwy? 

Manylion yma.

Adnoddau, Cystadlaethau a Gwobrau 

Gofynwch i'ch myfyrwyr ddatrys SDG2 - Lleddfu Newyn


Ydych chi'n chwilio am gyd-destunau bywyd go iawn i ysbrydoli'ch disgyblion mewn pynciau STEM a chysylltu â Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig? Mae 'Science Made Simple' a 'STEM Matters' wedi ymuno i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion y gall athrawon eu defnyddio i gyflwyno rhannau o'r cwricwlwm cenedlaethol a / neu i gefnogi dysgu mewn clybiau Gwyddoniaeth / STEM a diwrnodau cyfoethogi'r cwricwlwm.

'The Road to Zero Hunger' yw'r cyntaf mewn cyfres o adnoddau NEWYDD STEM cyffrous ar gyfer disgyblion 8-14 oed, gan alluogi athrawon i gynnwys eu disgyblion yn Action Against Stunting, prosiect ymchwil bywyd go iawn sy'n mynd i'r afael ag achosion datblygiad crebachlyd yn plant yn India, Indonesia, a Senegal.

AM DDIM i lawrlwytho mae Canllaw'r Athro,  Pwer Bwynt a thaflenni gweithgaredd disgyblion yn cynnwys:
 • gweithgaredd chwarae rôl yn efelychu cyfarfod rhwng ffermwyr, rhieni ac ymchwilwyr ledled y gwledydd sy'n rhan o'r prosiect
 • gweithgareddau gwyddoniaeth a dylunio a gwneud sy'n helpu ffermwyr i gael eu cynnyrch ar hyd y ffordd i farchnadoedd lleol
 • cyfle i fyfyrwyr ennill Gwobr Darganfod CREST Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain. 
 

Darllenwch fwy

Gwobrau CREST AM DDIM i ysgolion Cynradd

Am y tro cyntaf, mae Gwobrau CREST AM DDIM i ysgolion cynradd yng Nghymru!
Mae CREST yn gynllun cenedlaethol sy'n ysbrydoli pobl ifanc i feddwl ac ymddwyn fel gwyddonwyr a pheirianwyr trwy waith prosiect dan arweiniad myfyrwyr yn y pynciau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg).

Ar gyfer ysgolion cynradd, mae adnoddau CREST Star (Sylfaen) a CREST SuperStar (CA2) AR GAEL YN Y GYMRAEG ac yn darparu gweithgareddau ymarferol byr sy'n ysbrydoli ac yn herio disgyblion i archwilio'r byd o'u cwmpas. Dyluniwyd pob gweithgaredd i bara tua awr ac mae'r casgliadau'n ymdrin ag ystod eang o bynciau gyda rhai yn addas ar gyfer dysgu awyr agored. Ar ôl i ddisgyblion gyflawni 8 o'r gweithgareddau, gellir eu cofrestru ar gyfer Gwobr, sef tystysgrif a bathodyn i’w wnïo ar siwmper. Mae'r rhain yn costio £1 y disgybl yng ngweddill y DU ond maent bellach yn cael cymhorthdal gan Lywodraeth Cymru ac ar gael i bob disgybl yng Nghymru am ddim.

Darllenwch fwy

Ysbrydoli gan Sbarduno

Busnes bach â greodd Awen Ashworth yn 2019 yw Sbarduno, gyda’r pwrpas o drosglwyddo ei gwybodaeth a’i sgiliau addysgu a diwydiannol i bobl o bob oed a’u hysbrydoli i ystyried gyrfa o fewn STEM

Mae gweithdai ar-lein sy'n cael eu cynnig yn addas ar gyfer disgyblion o'r Cyfnod Sylfaen neu Gyfnod Allweddol 2 ac yn caniatáu iddynt gymryd rhan mewn sesiwn awr o arbrofion hwyliog a syml a datblygu sgiliau fel gwaith tîm, gweithio'n annibynnol a datrys problemau, yn ogystal â dysgu am Wyddoniaeth syml o ddydd i ddydd. Cynhelir y gweithdai bob dydd Gwener, a gallwch ddewis o 3 slot amser: 09:30 am; 11:00 am neu 01:15 pm. Gellir ei gyflwyno naill ai trwy Dimau Microsoft neu Google Meet, pa un bynnag a ddefnyddiwch yn yr ysgol. Bydd rhestr o'r adnoddau gofynnol yn cael ei rhannu gyda chi ymlaen llaw, ac mae'n hawdd dod o hyd i'r holl eitemau rhestredig. Mae'r gweithdy wyneb yn wyneb yn weithgaredd diwrnod cyfan rhwng 09: 30-2: 30pm ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, ac mae'n weithdy hanner diwrnod, 09: 30-12: 00pm ar gyfer y Cyfnod Sylfaen, ac mae'n addas ar gyfer hyd i 30 o ddisgyblion. Bydd yr holl adnoddau sydd eu hangen ar gyfer yr arbrofion yn cael eu cyflenwi gan Inspire gan Sbarduno. Caniateir i ddisgyblion wisgo cotiau labordy i gynorthwyo gyda gwella'r profiadau Gwyddoniaeth.
Os hoffech chi archebu sesiwn ar gyfer eich dosbarth neu ysgol, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw anfon e-bost: claire@sbarduno.com.
Cadwch lygad ar ein pyrth cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am Inspire gan Sbarduno trwy ddilyn @InspirebySbarduno ar Twitter, Instagram a Facebook. 

Darllenwch fwy

Enwebiadau ar gyfer Gwobrau Athrawon Cynradd 2021 ar agor!

 Ydych chi'n adnabod athro neu athrawes sy'n haeddu cydnabyddiaeth?

Mae'r gwobrau'n agored i athrawon cynradd gweithredol (llawn amser neu ran-amser) sydd:

• yn arloesol ac yn greadigol wrth ddysgu gwyddoniaeth;

• yn ysbrydoli cydweithwyr a chyfrannu at ddatblygu gwyddoniaeth yn eu hysgol;

• yn ennyn diddordeb y disgyblion yng nghyffro a rhyfeddod gwyddoniaeth.

• yn cefnogi cydweithwyr yn eu hysgolion eu hunain ac ysgolion eraill, naill ai'n lleol, yn rhanbarthol neu'n genedlaethol, i godi proffil gwyddoniaeth ac ansawdd darpariaeth gwyddoniaeth ysgolion cynradd

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau eleni yw Ionawr 14eg 2022.    Manylion yma.

Darllenwch fwy

Cyrsiau ar-lein i athrawon

Mae amrywiaeth o gyrsiau ar-lein rhad ac am ddim i athrawon ar bob cam o'u gyrfa. Byddwch yn cael cyfle i ddysgu gan arbenigwyr blaenllaw a rhannu syniadau â miloedd o addysgwyr eraill ledled y byd. Llawrlwythwch y calendr i weld pa gyrsiau sydd ar gael a phryd maen nhw ar gael i ymuno.

 

DPP diweddaraf o'r Bartneriaeth STEM Learning

I ddarganfod mwy am y DPP diweddaraf oddi wrth eich Partner Dysgu Gwyddoniaeth, cliciwch yma

 

Dilynwch ni ar Facebook - Gweler tudalen facebook Gweld Gwyddoniaeth
Hoffwch neu dilynwch y dudalen