This is the Welsh version of the Primary Schools Newsletter.
You can read the English version of the newsletter here.

Dyma y newyddion STEM diweddaraf gan eich Canolfan Llysgennad STEM lleol.
Peidiwch ag oedi i gysylltu gyda ni os gallwn gefnogi addysgu pynciau STEM yn eich ysgol neu'ch coleg.

Mae gan Gweld Gwyddoniaeth dudalen facebook  - byddem yn ddiolchgar pe bai modd i chi ein dilyn  https://www.facebook.com/SeeScienceGweldGwyddoniaeth/


Gyda dymuniadau gorau

Gweld Gwyddoniaeth

Y cylchlythyr sy'n ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ac ysbrydoliaeth i athrawon ac unrhyw un sydd gyda  diddordeb mewn ymgysylltiad STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ledled Cymru.

CYNNWYS

Newyddion STEM
 

Digwyddiadau Lleol
 

 

Cyfleoedd Ariannu
 

Cyllid i Nodi Blwyddyn Ryngwladol y Tabl Cyfnodol
Grantiau y Gymdeithas Ficrobioleg

Adborth

 


Gwahoddwch Lysgennad STEM i ddod i'ch ysgol chi                    

Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM i ymweld, gallwch wneud eich cais yma neu cysylltwch gyda  Gweld Gwyddoniaeth yn uniongyrchol yma 

Mae gwybodaeth am y wefan hunan wasanaeth a fideos ar gael ar gael yma 
Rydym wedi creu canllawiau byr i annog Llysgenhadon STEM ac addysgwyr i ddefnyddio'r hunanwasanaeth. Rydym wedi cynhyrchu canllawiau fideo sy'n amlinellu sut i ddefnyddio'r llwyfan gwe a helpu athrawon ac arweinwyr grwpiau i ddod o hyd i'r Llysgennad STEM cywir ar gyfer eu gweithgaredd.
 

Anfonwch Adborth ar Lysgennad:

Os oes Llysgennad wedi ymweld  ysgol chi, neu os ydych wedi cwrdd gyda  Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn llenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch eich cyd-athrawon i ymateb os gwelwch yn dda

 

NEWYDDION STEM DIWEDDARAF

 

Diwrnodau Dathlu ‘Peiriannydd - Fi?’
 

Yn dilyn ymlaen o’n gweithdai cynradd ‘Peiriannydd - Fi?’ a gyflwynwyd o gwmpas y Pasg, roeddem yn falch o fod yn rhan o 3 Diwrnod Dathlu llwyddiannus iawn yn ystod hanner olaf tymor yr haf. Roedd ysgolion cynradd clwstwr Idris Davies yng Nghaerffili, clwstwr Coedcae yn Llanelli a chlwstwr Dyffryn Nantlle yng Ngwynedd wedi cael y dasg o ddylunio ac adeiladu modelau o bontydd newydd eiconig i'w hardal leol i ddod gyda nhw i’r digwyddiadau Dathlu. Cynhaliwyd y digwyddiadau yn yr ysgolion uwchradd, gan weithredu fel digwyddiad pontio gwych lle rhannodd y disgyblion eu dysgu a'u brwdfrydedd dros Beirianneg!
Roedd amrywiaeth a safon y pontydd ym mhob un o'r 3 digwyddiad yn rhagorol ac roedd yn amlwg bod athrawon a disgyblion wedi gwneud y gorau o'r prosiect sy'n cyd-fynd yn dda â gofynion y cwricwlwm newydd gyda disgyblion yn cael eu hannog i fod yn greadigol ac i weithio'n annibynnol.
Bydd y Gweithdai ‘Peiriannydd - Fi?’ ar gael i’w lawrlwytho o wefan Gweld Gwyddoniaeth ym mis Medi.

Darllenwch fwy

Ysgol Gynradd Llanfoist Fawr Camau cyntaf i Ffrangeg gyda’r Llysgennad STEM Chris Squire

Mae y Llysgennad STEM. Chris Squire wedi hen arfer â sesiynau sy'n cyfuno STEM a Ffrangeg ag Ysgolion Uwchradd. Roedd angen cynllunio'n ofalus ar gyfer ymweliad â'r Ysgol Gynradd a defnyddio dyfeisgarwch!

Datblygodd Chris sesiwn ar gyfer disgyblion Cynradd lle gosodwyd her math STEM wedi'i lleoli mewn gwahanol wledydd lle Ffrangeg yw'r iaith swyddogol.
Yna aeth y sesiwn ymlaen i sut mae Ffrangeg yn cael ei defnyddio ym mywyd beunyddiol - ar y diwedd roedd y disgyblion hyd yn oed yn gallu rhoi archeb mewn bwyty gan ddefnyddio Ffrangeg!

Roedd yr athro yn amlwg yn falch o'r canlyniad:Dim ond ychydig o linellau i roi gwybod i chi faint wnaeth Heidi a minnau fwynhau ein sesiwn foreol gynhyrchiol gyda chi a'ch disgyblion yn Ysgol Llanfoist. Hyderaf y byddwch yn cytuno bod y sesiwn wedi esgor ar ganlyniadau addawol a chadarnhaol iawn a chyfranogiad brwd ymhlith y disgyblion, a wnaeth eu hymdrechion mwyaf brwdfrydig drwyddi draw. Gwnaeth y brwdfrydedd a'r hyder cynnar a ddangoswyd gan y 4 a ddewiswyd i archebu eu pryd bwyd yn y bwyty argraff fawr arnaf ac maent yn argoeli’n dda ar gyfer y dyfodol.’

Darllenwch fwy

Cemeg y Stryd Fawr


Yn ystod tymor yr haf, teithiodd See Science ar draws de Cymru yn rhedeg ein gweithdy newydd sbon, Cemeg y Stryd Fawr, gyda phob math o grwpiau cymunedol, diolch i arian gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol. Fe wnaeth grwpiau Ieuenctid, Urdd, Addysg Gartref, Rainbows, Cubs a llawer mwy i gyd fwynhau carwsél o 4 gweithgaredd cemeg ymarferol yn seiliedig ar gynhyrchion a geir yn gyffredin ar y Stryd Fawr.

Mae'r gweithgareddau'n amrywio o ddefnyddio dŵr bresych drewllyd i brofi pH hylifau cegin fel sudd lemwn a Llaeth Magnesia i greu mwydod pinc gyda Gaviscon. Mae pob un o'r gweithgareddau wedi cael eu gwahaniaethu ar gyfer plant rhwng 6 a 14 oed.

Cafodd y gweithdy dderbyniad da ym mhob grŵp a gobeithio ein bod wedi ysbrydoli rhai arweinwyr i roi cynnig ar fwy o weithgareddau cemeg gyda’u grwpiau. Defnyddiodd cwpl o grwpiau Cubs y gweithdy i'w haelodau ennill eu Bathodynnau Gwyddoniaeth.

Bydd yr holl adnoddau ar gael, i’w lawrlwytho am ddim, ar wefan Gweld Gwyddoniaeth ym mis Medi, ynghyd â set o 10 gweithgaredd Bysgio cemeg, a ddatblygwyd gyda chyllid o’r un prosiect Cemeg yn y Gymuned.
 

Digwyddiadau lleol a chystadleuthau

Y Sioe Addysg Genedlaethol, Caerdydd, 25 Hydref

Wyddoch chi y gallwch chi ymuno â ni yn Neuadd y Ddinas ar 25 Hydref yn hollol rhad ac am ddim? Mae llu o bethau i'w gweld a'u gwneud yn y Sioe Addysg Genedlaethol a'r Sioe AAA, heb wario ceiniog.

Mae ein sioe yn croesawu miloedd o weithwyr addysg proffesiynol gan gynnwys staff addysgu a staff nad ydyn nhw'n addysgu o bob rhan o Gymru a'r DU - a gyda chymaint yn cael ei gynnig, mae'n hawdd gweld pam!

Gyda 40 o seminarau achrededig DPP i ddewis ohonynt yn The National Education Show, mae gennym ystod wych o bynciau seiliedig ar addysgu i'w harchwilio, a gyflwynir gan arbenigwyr addysg mwyaf poblogaidd y DU! Mae pob un o'n seminarau yn costio dim ond £ 10 y mynychiad (neu £ 5 fel rhan o archeb grŵp!)

Manylion yma.

Darllenwch fwy
Cynhadledd Gofod y DU 2019, 24 -26 Medi, Canolfan Gonfensiwn Rhyngwladol, Casnewydd

Mae Cynhadledd Gofod y DU 2019 yn dri diwrnod llawn o wybodaeth, ysbrydoliaeth ac arloesedd. Cewch y newyddion mwyaf diweddar o'r sector gofod, dysgu gan arbenigwyr diwydiant, gwneuthurwyr polisïau ac arweinwyr meddwl a chymryd rhan mewn sesiynau a thrafodaethau ysgogi meddwl.

Bydd Cynhadledd Athrawon ESERO-UK unwaith eto yn rhedeg ochr yn ochr â Chynhadledd Gofod y DU. Mae ESERO-UK, a elwir hefyd yn swyddfa addysg ofod y DU, yn darparu adnoddau, cefnogaeth a gwybodaeth am ddim i athrawon wella addysgu gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) gan ddefnyddio gofod fel cyd-destun.

DISCOVER SPACE yw'r digwyddiad gwych, rhad ac am ddim i ysgolion. Wedi'i gynnal ochr yn ochr â'r Gynhadledd Gofod 2019, bydd DISCOVER SPACE yn cynnal cyfres o weithgareddau hwyliog ac addysgol, arddangosfeydd rhyngweithiol ymarferol, sgyrsiau a sioeau i ddal y dychymyg ac ysbrydoli pobl ifanc i ddilyn gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â info@ukspace2019.co.uk

Darllenwch fwy
Theatr na nÓg, Eye of the Storm. Abertawe 24 - 28 Medi; Casnewydd 15 - 19 Hydref; Bangor 21 - 23 Hydref; Aberystwyth 24 - 26 Hydref

Mewn partneriaeth â Technocamps

Y Sioe orau ar gyfer Plant a Phobl Ifanc – Gwobrau Theatr Cymru 2018

Dewch i gwrdd ag Emmie Price.

Bu’r 5 mlynedd ddiwethaf yn rhai stormus iddi. Mae ei byd yn cynnwys edrych ar ôl ei mam, sy’n dioddef o anhwylder deubegynol, dilyn diddordeb angerddol mewn corwyntoedd a gwneud yn sicr ei bod yn llwyddo yn yr ysgol. Ond, gwyr Emmie, un diwrnod y bydd popeth yn newid. Un diwrnod, mi fydd hi’n dilyn stormydd. . . yn America.

Pan fydd cyfle’n codi i dderbyn bwrsari i astudio yn UDA, a all hi gadw’i lle ar y cwrs ac ennill y gystadleuaeth STEM gyda’i dyfais newydd ar gyfer ynni adnewyddadwy?

Mae’r digwyddiad theatrig hwn llawn dewrder, penderfynoldeb a charedigrwydd yn siŵr o ysbrydoli oedolion o bob oed a theuluoedd sydd â phlant 8+ oed.

Nodwch ei fod yn gynhyrchiad Saesneg ei iaith.Manylion yma.

Digwyddiadau rhanbarthol yr ASE ar gyfer tymor yr Hydref - Abertawe 25 Medi; Casnewydd 18 Hydref; Bangor 22 Hydref

Bydd sgwrs banel gyda'r teitl "Let's Talk about Girls in STEM" yn digwydd cyn perfformiadau o'r sioe Eye of the Storm (manylion y sioe uchod).

Mae angen bwcio ar gyfer y sgyrsiau ar wahan i fwcio ar gyfer y sioe. 

Manylion a bwcio yma

 Gwobrau ac adborth

FIRST® LEGO® League 2019/20 CITY SHAPER tymor newydd ar gyfer disgyblion 9 i 16 oed. 

​​​Mae Cynghrair FIRST® LEGO® yn her STEM fyd-eang i dimau o bobl ifanc, i annog diddordeb yn themâu'r byd go iawn a datblygu sgiliau allweddol sy'n hanfodol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae pobl ifanc yn gweithio gyda'i gilydd i archwilio thema y tymor pensaernïaetha dylunio, adeiladu a rhaglennu robot LEGO ymreolaethol i ddatrys cyfres o deithiau.

Mae Cynghrair  FIRST® LEGO®  ar gyfer pobl ifanc rhwng 9 ac 16 oed, yn gweithio mewn timau o hyd at 10 myfyriwr  â hyfforddwr oedolion cefnogol. Mae'r her yn cynnwys gêm robot a phrosiect ymchwil, a bydd angen i fyfyrwyr arddangos Gwerthoedd Craidd Cynghrair FIRST® LEGO®  trwy gydol eu holl waith. Fel rheol, mae gan dimau 12 i 16 wythnos i weithio ar yr her cyn iddynt gystadlu yn y twrnamaint rhanbarthol o'u dewis.

Manylion yma..

Ffermfeisio (pan mae ffermio a dyfeisio yn cwrdd)

Cystadleuaeth STEM a redir gan NFU Education ac sydd wedi'i hanelu at blant ysgol gynradd yn ystod tymor yr Hydref 2019

Mae tair her gyffrous sy'n seiliedig ar broblemau y gall blant weithio arnynt yn unigol neu mewn timau. Mae pob her wedi'i chynllunio i wneud i blant feddwl am y materion o ddydd i ddydd sy'n wynebu ffermwyr a thyfwyr yng Nghymru a Lloegr yn ogystal â'r heriau amgylcheddol ehangach sy'n wynebu poblogaeth gynyddol y byd. 
Cefnogir pob her gan adnoddau cysylltiedig â'r cwricwlwm a grëwyd mewn partneriaeth â'r Gymdeithas Addysg Wyddoniaeth (ASE) - cofrestrwch i dderbyn eich pecyn am ddim.

Mae mwy o wybodaeth yma (mae adnoddau Cymraeg ar gael yn ogystal).

Cyfleoedd Ariannu

Cyllid i Nodi Blwyddyn Ryngwladol y Tabl Cyfnodol

Royal Society of ChemistryMae'r Gymdeithas Frenhinol Cemeg yn sicrhau bod grantiau o hyd at £ 1,000 ar gael i'w Haelodau Rhwydwaith i gynnal prosiect ar gyfer Blwyddyn Ryngwladol y Tabl Cyfnodol yn 2019.

Er mwyn bod yn gymwys, dylai ymgeiswyr ddangos bod y prosiect yn cefnogi dathlu Blwyddyn Ryngwladol y Tabl Cyfnodol; bod gan y prosiect agwedd sylweddol sy'n gysylltiedig â'r gwyddorau cemegol; a bod gan y prosiect gynulleidfa darged a nodwyd yn glir.

Mae'r cyllid ar agor trwy gydol y flwyddyn a chaiff ei ystyried dair gwaith yn ystod y flwyddyn. Y dyddiad cau nesaf yw dydd Llun 14 Hydref 2019.

Darllenwch fwy

Grantiau Addysg ac Allgymorth Y Gymdeithas Feicrobioleg 
Mae grantiau o hyd at £ 1,000 ar gael i gefnogi mentrau addysgu  gwyddoniaeth neu hyrwyddo perthnasol, neu i gefnogi datblygiadau i arwain at wella addysgu unrhyw agwedd o ficrobioleg.

  • Sgyrsiau, gweithdai, arddangosiadau, posteri, taflenni, darllediadau, gweithgareddau mewn gwyliau gwyddoniaeth a phecynnau clyweledol neu gyfrifiadurol;
  • Gweithgareddau sy'n digwydd fel rhan o ddigwyddiad Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg yng ngweithle'r ymgeisydd;
  • Cynnal gweithgaredd wythnos wyddoniaeth yn yr ysgol neu goleg (e.e. ymarferol neu raglen o sgyrsiau);
  • Cefnogi gweithgareddau microbioleg mewn clwb gwyddoniaeth y tu allan i'r ysgol;
  • Prynu deunyddiau a chyfarpar y tu allan i adnoddau arferol yr adran i gefnogi gweithgaredd microbioleg (ni ellir defnyddio mwy na £500 tuag at offer mawr fel microsgopau a deoryddion);
  • Ymweliad dosbarth â labordy microbioleg i gyflawni gweithgareddau; 
  • Trefnu ymweliad â neu gan ficrobiolegydd sy'n gweithio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Hydref 2019.

Gwnech gais ar-lein yma

Darllenwch fwy
 

Sut gall CREST gefnogi'r Cwricwlwm newydd yng Nghymru?


Mae CREST yn helpu pobl ifanc i ddod yn ddysgwyr annibynnol a myfyriol trwy waith prosiect yn seiliedig ar ymholiadau.Mae myfyrwyr sy'n cymryd rhan yn Arian CREST yn cyflawni graddau uwch ac yn fwy tebygol o astudio pynciau STEM ar lefel UG. Mae'r buddion yn cael eu chwyddo ar gyfer myfyrwyr difreintiedig.
 

Mae lefelau Star a SuperStar wedi'u cynllunio i fod yn hawdd i'w rhedeg ac yn gost isel i blant rhwng 5-7 a 7-11 oed fel arfer. Mae plant yn ennill Gwobr trwy gwblhau wyth her, sydd ar gael i'w lawrlwytho o'r llyfrgell adnoddau. Mae yna hefyd daflenni awgrymiadau defnyddiol i chi eu defnyddio, gan esbonio'r themâu gwyddonol a chynnig arweiniad ar bynciau sgwrsio i'ch plant.
Gallwch lawrlwytho templedi pasbort CREST Star a SuperStar i'ch myfyrwyr, olrhain eu cynnydd unwaith y byddwch chi'n creu eich cyfrif.
Cyn pen pedair wythnos ar ôl talu, byddwch yn derbyn tystysgrifau a bathodynnau ffabrig i'w rhoi i'ch dosbarth.

 

DPP diweddaraf o'r Bartneriaeth STEM Learning

I ddarganfod mwy am y DPP diweddaraf oddi wrth eich Partner Dysgu Gwyddoniaeth, cliciwch yma

Dilynwch ni ar Facebook - Gweler tudalen facebook Gweld Gwyddoniaeth
Hoffwch chi neu ddilynwch y dudalen