This is the Welsh version of the Primary Schools Newsletter.
To read the English version of the newsletter go to: www.see-science.co.uk/stem-ambassador-hub-parent/schools-colleges/schools-newsletters/


Dyma y newyddion STEM diweddaraf gan eich Canolfan Llysgennad STEM lleol.
Peidiwch ag oedi i gysylltu gyda ni os gallwn gefnogi addysgu pynciau STEM yn eich ysgol neu'ch coleg.

Mae gan Gweld Gwyddoniaeth dudalen facebook  - byddem yn ddiolchgar pe bai modd i chi ein dilyn  https://www.facebook.com/SeeScienceGweldGwyddoniaeth/


Gyda dymuniadau gorau

Gweld Gwyddoniaeth

Y cylchlythyr sy'n ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ac ysbrydoliaeth i athrawon ac unrhyw un sydd gyda  diddordeb mewn ymgysylltiad STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ledled Cymru.

CYNNWYS

Newyddion STEM a digwyddiadau
 

Digwyddiadau Lleol a chystadleuthau
 

 

Cyfleoedd Ariannu

Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2020

Grantiau y Gymdeithas Gemeg Frenhinol
Gwobrau Rhagoriaeth D&T 2020DPP diweddaraf o'r Bartneriaeth STEM Learning

 


Gwahoddwch Lysgennad STEM i ddod i'ch ysgol chi                    

Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM i ymweld, gallwch wneud eich cais yma neu cysylltwch gyda  Gweld Gwyddoniaeth yn uniongyrchol yma 

Mae gwybodaeth am y wefan hunan wasanaeth a fideos ar gael ar gael yma 
Rydym wedi creu canllawiau byr i annog Llysgenhadon STEM ac addysgwyr i ddefnyddio'r hunanwasanaeth. Rydym wedi cynhyrchu canllawiau fideo sy'n amlinellu sut i ddefnyddio'r llwyfan gwe a helpu athrawon ac arweinwyr grwpiau i ddod o hyd i'r Llysgennad STEM cywir ar gyfer eu gweithgaredd.
 

Anfonwch Adborth ar Lysgennad:

Os oes Llysgennad wedi ymweld  ysgol chi, neu os ydych wedi cwrdd gyda  Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn llenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch eich cyd-athrawon i ymateb os gwelwch yn dda

 

NEWYDDION STEM DIWEDDARAF

 

Diwrnod Pren Gwyllt yn Ysgol Gynradd Porth

Cefnogodd Llysgennad STEM, Kevin Perry, ‘Ddiwrnod Pren Gwyllt’ yn ei ysgol gynradd leol sef digwyddiad bushcraft / ymchwilio i'r amgylchedd Bu y disgyblion yn adeiladu cuddfannau anifeiliaid, cuddfannau, darganfod amrywiadaeth o goed a chynllunio  sut mae ecosystem coetiroedd yn gweithredu.

‘Diolch am y cyfle i gefnogi eich thema 'Wild Wood' fel Llysgennad STEM. Roedd y daith wedi'i threfnu'n dda iawn ac yn ffordd wych  o ddysgu i'r plant. Rwyf wrth fy modd  yn ymgysylltu gyda ffyrdd ymarferol o ddysgu gan fy mod yn gwybod faint yn fwy o wybodaeth mae’r plant yn ddysgu mewn gweithgareddau corfforol. Roedd y plant yn gwrtais iawn ac roedd yn hyfryd gweld sut roedd yr athrawon yn annog y plant. Gallaf weld pam mae rhai o’r plant wrth eu boddau yn dod i’r ysgol. ’
Kevin Perry Peiriannydd Logisteg AR & M. BMT Defenses Ltd.

‘Kevin, Diolch yn fawr iawn ar ran yr holl staff a phlant a fu'n rhan o'n hymweliad â Bushcraft Adventures, am eich cefnogaeth gyda phrofiad dysgu llwyddiannus iawn.
Mae'r plant wedi cael eu swyno gan y gweithgareddau ymarferol awyr agored sydd wedi caniatáu iddynt chwarae rhan lawn yn ein thema Pren Gwyllt.
Gwerthfawrogwyd eich help ar ddiwrnod ein taith yn fawr a byddai ein hysgol yn ddiolchgar iawn am unrhyw gefnogaeth bellach y gallech ei roi i ni
 

Darllenwch fwy

Diwrnod STEM Ysgol Gynradd Sandfields mewn Diwrnod yn y Castell

Mwynhaodd Ysgol Gynradd Sandfields sbectrwm eang o Weithgareddau STEM ar eu diwrnod arbennig eu hunain yng Nghastell Margam.
Mynychodd 8 o Gyflogwyr gwahanol gyflwyno sesiynau gwych - cyflwynodd cyfanswm o 14 Llysgennad STEM weithdai byr.

Cafodd y disgyblion eu cyfnewid mewn grwpiau bach o 6 i bob gweithgaredd. Roedd y trefniant hwn yn caniatáu i ddisgyblion gael mwy o sylw unigol gyda Llysgenhadon STEM gyda mwy o gyfle i ryngweithio a rheolaeth dros y sesiwn.


Ymhlith y pynciau roedd: Llif Thermol SureChill, Gwneud Batri Ffrwythau Lemon, citiau dysgu Lego, gweithdy Pfizers ‘From Molecule to medicine’, rhaglenni Codio DVLA, Robots CGI, Magnetau a Mecaneg.

Roedd yr athrawes Rachael Webbe wrth ei bodd gydag ymateb ei disgyblion Blwyddyn 5 - roedd y canlyniadau dysgu yn uchel ac roedd y disgyblion yn ymgysylltu'n dda drwy y dydd.
Dywedodd Racheal fod disgyblion wedi diolch iddi am eu dewis ar gyfer ‘y daith orau erioed’!

Gwnaeth Llysgenhadon STEM sylwadau hefyd ar ymddygiad rhagorol a moesgarwch y disgyblion. Fformiwla lwyddiannus iawn i'w hailadrodd yn fuan rydyn ni'n gobeithio!

Darllenwch fwy

Conwy Feast Hydref 2019 - Gŵyl gyda STEM!

Mae Conwy Feast yn ddathliad cymunedol o fwyd, cerddoriaeth, celf, crefft a nawr STEM!Cynhaliodd y Gymdeithas Fioleg Frenhinol stondin yn arddangos planhigion trwy blanu  hadau i egino a thyfu. Cafodd ymwelwyr gyfle i botio eu planhigion eu hunain gydag ymgysylltiad ymarferol. Yn dilyn cais cymerodd sawl Llysgennad STEM ran a helpu'r RSB i ddarparu diwrnod llawn iawn o ymgysylltu.

Cynhaliwyd yr un gweithgaredd yng Ngŵyl Fwyd y Fenni gyda chefnogaeth Llysgenhadon  STEM, ac roedd y ddau ddigwyddiad wedi bod yn llwyddiant ysgubol.
Anfonodd Phillipa Skett o'r RSB neges o ddiolch
‘Diolch yn fawr am wirfoddoli gyda ni yn Conwy Feast y penwythnos hwn. Cawsom amser anhygoel, a gobeithio ichi  fwynhau’r profiad! Roedd yn hyfryd cwrdd â chi i gyd a Raghav a chefais amser gwych yn dod i'ch adnabod trwy gydol y penwythnos.  Gwnaethom siarad â thua 700 o bobl ar draws y ddau ddiwrnod, a photio miloedd o hadau yn y broses yn ôl pob tebyg ’. 
 

Digwyddiadau lleol

Cynhadledd ASE Amgeddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd. Tachwedd 16 - 'Anturiaethau mewn Gwyddoniaeth'

 
Un o uchafbwyntiau DPP y flwyddyn yn y rhanbarth, mae'r digwyddiad hwn – “Anturiaethau mewn Gwyddoniaeth” - yn ymwneud â helpu addysgwyr gwyddoniaeth i gofleidio'r strategaethau addysgu mwyaf effeithiol i helpu ein myfyrwyr / disgyblion i gael eu hysbrydoli gan wyddoniaeth a dysgu hyd eithaf eu gallu.
Rydym wedi curadu rhaglen gyfoethog o seminarau a gweithdai. Gyda llinynnau'n ymdrin ag addysg gynradd ac uwchradd, bydd y diwrnod yn llawn cyfleoedd i rannu syniadau dysgu ac addysgu a gwybodaeth. O’r prif gyflwyniad ar ‘Uchderau ac Agwedd’ gan Tori James - y fenyw gyntaf o Gymru i ddringo Mynydd Everest - i archwiliad o wyddoniaeth deinosoriaid gyda Cindy Howells, curadur palaeontoleg yn yr amgueddfa.

Os ydych yn  athro mewn ysgol gynradd neu uwchradd, yn athro dan hyfforddiant, yn ymchwilydd, yn dechnegydd neu yn unrhyw un sydd â diddordeb mewn addysg wyddoniaeth, dylai'r rhaglen fod o ddiddordeb i chwi.

Yn ogystal â'r sesiynau, bydd cyfle i grwydro o gwmpas yr Amgueddfa a digon o amser i
rwydweithio â'ch cydweithwyr ynghylch y lluniaeth a ddarperir.
Gellir archebu lle drwy ddefnyddio y ddolen yma neu ymweld a gwefan yr ASE ac am  fwy o wybodaeth gellir cysylltu gyda cerianangharad@ase.org.uk
Cystadleuthau

Mae'r Her STEM yn ôl eto ac yn fwy nag erioed o'r blaen! Bellach ar agor i ddisgyblion 9-14 oed, mae'r gystadleuaeth genedlaethol hon yn gwahodd dyfeiswyr ifanc i greu darn newydd o dechnoleg gwisgadwy a fydd yn gwella bywydau yn y dyfodol.
Er mwyn eich helpu i ddod â'r 

gystadleuaeth hon yn fyw, gallwch ofyn i Lysgennad STEM i'ch cefnogi chi a'ch dosbarth i gymryd rhan yn Her STEM eleni. Darllenwch ein canllaw ar sut i ofyn am Lysgennad STEM i'ch cefnogi chi a'ch cais.
Mae BP hefyd wedi cynllunio ystod o adnoddau rhad ac am ddim sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm ar gyfer disgyblion 9-14 oed a fydd yn eich helpu i gyflwyno gwersi gwyddoniaeth cyffrous ac ysbrydoli ceisiadau ar gyfer y gystadleuaeth eleni.
Mae gwobrau gwych ar gael gan gynnwys:
• bydd dwy ysgol lwcus yn ennill £750 i'w wario ar offer ysgol neu deithiau maes
• cyfle I fynychu profiad unigryw -  Hackathon undydd
• cwrdd â gwyddonwyr, codyddion a dylunwyr go iawn i helpu i ddod â'u syniadau'n fyw
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 14 Ionawr 2020.

Darllenwch fwy

Cystadleuaeth Peiriannydd Cynradd 

Cystadleuaeth STEM wedi'i hariannu'n llawn gan gynnwys adnoddau am ddim
 
Mae ‘Primary Engineer’ a ‘QinetiQ’ yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn cystadleuaeth STEM genedlaethol a ariennir yn llawn.
 Mae Gwobr Arweinwyr ‘Pe byddech yn Beiriannydd beth fyddech yn ei wneud’, yn gystadleuaeth sy’n seiliedig ar y cwricwlwm sy’n helpu i adeiladu sgiliau llythrennedd, dylunio a thechnoleg a dysgu sydd yn gysylltiedig â gyrfa ar gyfer disgyblion rhwng 3 a 19 oed. Cliciwch yma i gael cyflwyniad i’r Gwobr Arweinydd.
 
Cofrestrwch heddiw a llawrlwythwch eich adnoddau AM DDIM, gan gynnwys:
• Trosolwg o'r prosiect (dolenni i ymchwil addysgol gyfredol gan gynnwys Meincnodau Gatsby ar gyfer Dysgu Cysylltiedig â Gyrfaoedd a Chwestiynau Cyffredin)
• Mapio i'r Cwricwlwm Cenedlaethol
• Cynlluniau Gwers
• Sgwrs / cyfweliadau byw ar-lein gyda Pheirianwyr
• Hyfforddiant Am Ddim - mae dosbarth meistr cyfnos ar gael ledled y wlad
 
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r tîm ‘Primary Engineer’ ar 01282417333
 Beth yw Gwobr Arweinwyr Peiriannydd Cynradd a Pheirianwyr Eilaidd?
Mae peirianneg o'n cwmpas, o'r ceir rydyn ni'n gyrru i mewn, sgriniau teledu rydyn ni'n eu gwylio i'r bwyd rydyn ni'n ei fwyta. Dyma'r hyn sy'n gwneud ein bywydau yn fyw ac o'r herwydd mae'n sail i drafodaeth, creadigrwydd a datrys problemau. 
Sut allwn ni wella bywyd i eraill a ninnau?
Gwahoddir plant, disgyblion a myfyrwyr mewn Ysgolion Uwchradd  i gyfweld peiriannydd, nodi problem, tynnu llun ac anodi datrysiad iddi ar ddalen A4 neu A3 ac egluro ar un ochr i A4 (neu lai) pam y dylai peirianwyr gynhyrchu eu datrysiad.
Mae pob cais yn derbyn tystysgrif. Arddangosir ceisiadau ar y restr fer mewn arddangosfeydd rhanbarthol a gcyflwynir gwobrau i'r goreuon  o bob grŵp blwyddyn.
O 2018 ymlaen byddwn yn cynnig Dosbarth Meistr Gwobr Arweinwyr fydd  helpu athrawon i wneud y gorau o'r rhaglen yn yr ystafell ddosbarth, gan archwilio'r cysylltiadau cwricwlwm ac ehangu agweddau llythrennedd a chreadigrwydd y rhaglen. I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau undydd a gynigir ledled y wlad, e-bostiwch info@primaryengineer.com.

Darllenwch fwy

Allwch chi helpu un o'r pontydd mwyaf eiconig yng Nghymru?

Mae tîm Pont Cludiant Casnewydd yn gwneud cais i Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol i gefnogi atgyweirio, adfer a dehongli'r Bont eiconig. Fel rhan o'r prosiect hwn, bydd rhaglen newydd o weithgareddau, ymweliadau ac adnoddau ar waith ar gyfer ysgolion a cholegau, gyda gweithgareddau o bosibl yn cefnogi gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), hanes, daearyddiaeth a dylunio celf.

Rydym hefyd yn gobeithio cynnig cyfleon gwirfoddoli, lleoliadau gwaith a phrentisiaethau i bobl ifanc.Cliciwch ar y ddolen isod:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/3RFRXCC
Hoffem gael eich mewnbwn i'n helpu i'n siapio ein syniadau ar y cam cyffrous hwn 
ac mae'r arolwg hwn yn amlinellu rhai o'r syniadau hynny. Dylai'r arolwg hwn gymryd tua 7-10 munud i'w gwblhau. Bydd yr holl arolygon sydd wedi'u cwblhau yn cael eu cynnwys mewn raffl i ennill  Taleb Amazon £50.

Darllenwch fwy

Bydd cystadleuaeth fideo Nadoligaidd STEM -  #SantaLovesSTEM yr IET yn dychwelyd ar gyfer Nadolig 2019, gan ddod â fideo ysbrydoledig i chi o sut mae gwyddoniaeth, peirianneg, technoleg a mathemateg (STEM) yn gwneud gwahaniaeth Ymunwch â Sion Corn  a'i deulu wrth iddynt ddathlu’r Nadolig  adref a darganfod pa anrhegion mae yn eu rhoi i'w blant ei hun a sut mae'r anrhegion hyn yn dylanwadu ar eu cartrefi a'u gyrfaoedd yn y dyfodol. Eleni bydd gwestai enwog yn dweud wrthym am deulu Siôn Corn felly gwyliwch y gofod hwn i gael mwy o wybodaeth a chadwch olwg ar sianelau cyfryngau cymdeithasol #SantaLovesSTEM
Mae peiriannydd ym mhob un ohonom, p'un a ydych chi'n atgyweiriwr, yn wneuthurwr neu'n grewr, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw dychymyg.

Cystadleuaeth Strategaeth Ddiwydiannol Ieuenctid - ydych chi wedi cystadlu eto?


Mae'n bryd cael eich ceisiadau i mewn ar gyfer y Gystadleuaeth Strategaeth Ddiwydiannol Ieuenctid - ein menter genedlaethol sy'n ysbrydoli ac yn herio pobl ifanc.
Os oes angen ychydig o anogaeth arnoch chi, edrychwch ar y rhestr o wobrau sydd i'w hennill!
Bydd yr enillydd cyffredinol ym mhob categori (Iau, Canolradd ac Uwch) yn derbyn gwobr ariannol o £ 500 ar gyfer ysgol y grŵp, a £ 500 i'r myfyrwyr a weithiodd ar y prosiect.

Bydd gwobrau eraill ar gyfer yr ail safle yn cynnwys: talebau Amazon gwerth hyd at £20 y myfyriwr a thalebau Gwobr CREST £100 i ysgolion.

Darllenwch fwy am y gystadleuaeth yma.

Adnoddau ar gael gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain

Yma yn BSA rydym yn gweithio ar adnoddau newydd a chyffrous i chi a'ch myfyrwyr. Ac fel bob amser, mae ein holl adnoddau am ddim i'w cyrchu trwy ein llyfrgell adnoddau CREST.
O ddylunio tyrbin gwynt, i ddylunio gwasanaeth negeseuon hygyrch, mae llwyth o syniadau prosiect i bobl ifanc ddatblygu syniadau newydd a chyffrous.

Cyfleodd ariannu, adnoddau a gwobrau

Ydych chi'n bwriadu cymryd rhan yn Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2020?

Gellir cael hyd at £700 i drefnu digwyddiad ar gyfer eich ysgol neu glwb STEM, neu hyd at £1,000 i drefnu digwyddiad o fewn eich grŵp cymunedol. Nod y ddau gynllun grant yw helpu cynulleidfaoedd sydd heb wasanaeth digonol neu bobl nad ydyn nhw fel arfer yn ymgysylltu â STEM. Mae ganddyn nhw feini prawf gwahanol, y gallwch chi edrych arnyn nhw yma.

Darllenwch fwy

Grantiau y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ar gyfer Clybiau Cemeg

Royal Society of ChemistryMae'r arian wedi'i dargedu at weithgareddau sy'n cael eu cynnal mewn ysgolion / colegau y tu allan i'r amserlen wyddoniaeth arferol a allai fod yn canolbwyntio ar ennyn diddordeb mewn cemeg ar bob lefel gallu neu a allai ddarparu cyfleoedd i ymestyn a herio'r rhai sydd eisoes yn alluog ac yn frwdfrydig.

Mae croeso i geisiadau gan glybiau cemeg presennol sydd am ehangu / gwella gweithgareddau yn ogystal â rhai gan rai sydd â diddordeb mewn dechrau clwb.
Mae angen i gais ddangos sut y sicrhawyd hirhoedledd y cynnig a sut y gellid rhannu arfer gorau a phrofiad ohono o fewn ysgolion eraill (efallai clwstwr bwydo). Dylai'r cais gael ei wneud gan athro mewn ysgol gynradd neu uwchradd am symiau hyd at £1000.
Manylion yma.

Darllenwch fwy

Gwobrau Rhagoriaeth D&T 2020

Mae enwebiadau ar gyfer yr  20fed Gwobrau Rhagoriaeth Dylunio a Thechnoleg bellach ar agor.Bydd y seremoni wobrwyo fawreddog yn cael ei chynnal yn y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg, Llundain, ar yr 20fed Mawrth 2020 gan y Gymdeithas D&T a'r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg. Mae'r gwobrau'n rhoi cydnabyddiaeth proffesiynol i unigolion a enwebwyd gan eu cydweithwyr am eu gwaith unigryw ym maes dylunio a thechnoleg ar draws y categorïau.
. Cawsom nifer rhagorol o enwebiadau y llynedd ac mae'n wirioneddol gadarnhaol gweld yr holl waith caled sy'n digwydd yn ein hystafelloedd dosbarth D&T. Os gwnaethoch enwebiad ar gyfer seremoni wobrwyo'r llynedd ac na fu'ch ymgeisydd yn llwyddiannus, byddant yn mynd i'r enwebiadau ar gyfer eleni yn awtomatig.

Gallwch enwebu ar-lein trwy glicio yma neu gallwch lenwi'r ffurflen enwebu sydd i'w gweld isod a naill ai ei e-bostio i Neesha Mistry (neesha.mistry@data.org.uk)
 
 
 

DPP diweddaraf o'r Bartneriaeth STEM Learning

I ddarganfod mwy am y DPP diweddaraf oddi wrth eich Partner Dysgu Gwyddoniaeth, cliciwch yma

Defnyddio dirgelion i wella ymgysylltiad â dysgu mewn gwyddoniaeth cynradd ... archwilio dull arloesol o ddatblygu sgiliau a gwybodaeth disgyblion cynradd.

21ain a 22ain Tachwedd 2019
Canolfan Gynadledda, Prifysgol De Cymru, Campws Treforest, Pontypridd, CF37 1DL
Cwrs 2 ddiwrnod â fydd yn:
• gwella sgiliau ymholi
• archwilio cysyniadau gwyddonol
• gwella dysgu gwyddoniaeth yn eich ystafell ddosbarth

Bydd athrawon sy'nmynychu yn  gymwys i gael bwrsari ENTHUSE gwerth £ 330 y gellir ei ddefnyddio ar gyfer cost y  cwrs (£50) a chostau cyflenwi.
Mae gan yr hwyluswyr, Andrea Mapplebeck a John Walker enw da rhagorol wrth ddarparu dpp o ansawdd uchel sy'n effeithiol yn yr ystafell ddosbarth ac sy'n llenwi athrawon â brwdfrydedd a hyder mewn STEM.
I archebu ewch i https://www.stem.org.uk/cpd/457784/using-mysteries-improve-engagement-and-learning-primary-science

Addysgu ymatebol mewn STEM

28ain + 29ain Tachwedd Amser- 9.30- 3.30pm
Canolfan Gynadledda, Prifysgol De Cymru, Pontypridd (Darperir cinio a lluniaeth)

Sut allwch chi ddarganfod ac ymateb i'r hyn y mae disgyblion yn ei wneud ac nad ydyn nhw'n ei wybod fel bod pob disgybl yn cael ei herio, ei ymgysylltu, ei ysgogi, ei ysgogi a'i symud ymlaen yn ei ddysgu?
Mae asesu effeithiol ar gyfer dysgu yn allweddol i sicrhau bod pob plentyn yn ymdrechu i gyrraedd ei lawn botensial ac yn ei gyrraedd. Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r sgiliau i chi wneud hyn!
Byddwch yn gallu:
Archwilio ystod o weithgareddau ystafell ddosbarth y gellir eu cymryd i ffwrdd a'u defnyddio ar unwaith i'ch helpu chi i ddatblygu eich ymatebolrwydd gyda'ch disgyblion.
creu diwylliant ystafell ddosbarth sydd â dysgu disgyblion yn ganolog iddo a helpu'ch disgyblion i weld y gellir eu annog i ddod yn fwy cyfrifol am eu meddwl a'u dysgu, adeiladu eu  hunan-barch a chymhellianti ddyfalbarhau a mwynhau dysgu mewn gwyddoniaeth.
Mae Techniquest yn rheoli'r contract dpp ar gyfer Dysgu STEM yng Nghymru.
O ganlyniad, cynnigir cymorthdal ar gyfer y cwrs hwn ac felly dim ond £50 yw cost mynychu. Bydd athrawon o ysgolion y wladwriaeth yn derbyn bwrsari ENTHUSE o £165 y dydd.
SUT I YMGEISIO https://www.stem.org.uk/cpd/457900/responsive-teaching-stem

Dilynwch ni ar Facebook - Gweler tudalen facebook Gweld Gwyddoniaeth
Hoffwch chi neu dilynwch y dudalen