Y cylchlythyr sy'n ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ac ysbrydoliaeth i athrawon ac unrhyw un sydd gyda  diddordeb mewn ymgysylltiad STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ledled Cymru.

CYNNWYS

Newyddion STEM
 

Digwyddiadau Lleol
 

 

Cyfleoedd Ariannu
 

Grant Ymgysylltu a'r Cyhoedd y Sefydliad Ffiseg

Gwobrau Athrawon

Gwobrau Gwyddoniaeth Athrawon Cynradd

 


Gwahoddwch Lysgennad STEM i ddod i'ch ysgol chi                    

Gall cyfranogiad Llysgennad STEM ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Os oes gennych ddiddordeb mewn gofyn i Lysgennad STEM i ymweld, gallwch wneud eich cais yma neu cysylltwch gyda  Gweld Gwyddoniaeth yn uniongyrchol yma 

Mae gwybodaeth am y wefan hunan wasanaeth a fideos ar gael ar gael yma 
Rydym wedi creu canllawiau byr i annog Llysgenhadon STEM ac addysgwyr i ddefnyddio'r hunanwasanaeth. Rydym wedi cynhyrchu canllawiau fideo sy'n amlinellu sut i ddefnyddio'r llwyfan gwe a helpu athrawon ac arweinwyr grwpiau i ddod o hyd i'r Llysgennad STEM cywir ar gyfer eu gweithgaredd.
 

Anfonwch Adborth ar Lysgennad:

Os oes Llysgennad wedi ymweld  ysgol chi, neu os ydych wedi cwrdd gyda  Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi, byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn llenwi ein ffurflen adborth athrawon. Anogwch eich cyd-athrawon i ymateb os gwelwch yn dda

 

NEWYDDION STEM DIWEDDARAF

 

Diwrnodau STEM y Gwanwyn  ym Mharc Gwledig Margam
 

Lansiwyd menter newydd mewn partneriaeth â Pharc Gwledig Margam ar gyfer yr Wythnos Wyddoniaeth Genedlaethol.
Yn dilyn sawl cyfarfod yn y Parc, cynhaliwyd dau ddiwrnod STEM: Dydd Sul 10 a dydd Llun 11 Mawrth. Y lleoliad oedd y Castell Gothig Fictoraidd â ddarparodd ofodau enfawr ar gyfer yr arddangosfa.
Ar ddydd Sul ymwelodd grwpiau teuluol â llawer o weithgareddau yn y stondinau, ac er gwaethaf y tywydd garw, croesawyd dros 300 o ymwelwyr.
Dros y ddau ddiwrnod roedd Llysgenhadon STEM yn cynnwys, Archaeoleg (Poppy Hodkinson) TT Electronics Marcus Davies a'i dîm, Llysgenhadon DVLA, CITER (Sefydliad Meinwe a Thrwsio Caerdydd Kaiya Bartram-Daly), Network Rail, Cymdeithas Gyfrifiadurol Prydain, Jon Laver (Parametrics), Arddagosfa Gemeg – Cemeg yn y Gymuned Gweld Gwyddoniaeth, BAE Systems a Diamond Dust Robots.

Roedd y diwrnod canlynol (gyda thywydd gwell!) yn cynnig profiad gwych i Ysgol Cwm Brombil ac Ysgol Tonnau lle ymwelodd 90 o ddisgyblion i gymryd rhan yn y gweithgareddau ymarferol. Roedd yn fonws ychwanegol i gweithgaredd Pontydd ICE i Ysgolion. Cafodd tîm o 12 o Lysgenhadon STEM dan arweiniad medrus Leighton Jones o Atkins Global a Christina Kio o Skanska. Roedd y adborth I’r tîm yn  wych, - dyma sylwadau gan athrawon:

“Diwrnod ardderchog - roedd gan bawb ddealltwriaeth gwych o'r hyn roedden nhw'n ei ddysgu i'r disgyblion.” Athrawwes - Jenny Tomkins
“Yn sicr byddem yn hoffi bod yn rhan o hyn yn y dyfodol”
“Anaml y byddwn yn gwneud gwaith ymarferol yn y gwyddoraul - mae'n dangos yr hyn y gellir ei wneud os oes gennych wybodaeth a hyder”
“Dyma  ffordd wych o ddysgu Gwyddoniaeth – yn hwyl ac ysbrydoledig” Gwirfoddolwyr Parc Margam

Rhoddwyd cardiau STEM i'r disgyblion eu cymryd i bob stondin, rhoddodd Llysgenhadon STEM sticeri ar  y cardiau pan ymwelodd disgyblion â gweithgaredd ac ymgysylltu'n dda i ychwanegu ffocws at y profiad. Dyfarnwyd y  ‘Cwningod Aur’ 'i'r casgliadau gorau - er bod yr holl ddisgyblion wedi cael gwobr yn ystod y dydd!

Llysgenhadon STEM oedd yr allwedd i'r llwyddiant a’r profiad gwych hwn.
Bydd y Parc yn cynnal nifer o ddiwrnodau digwyddiadau dros yr haf, os oes gennych ddiddordeb mewn cynnig stondin, cysylltwch â mi

Darllenwch fwy

Fi Peiriannydd Ysgolion Rhymni

Cymerodd dros 180 o ddisgyblion yng Nghwm Rhymni ran ym mhrosiect ‘Fi Peiriannydd’ a ariennir gan yr IET ym mis Mawrth 2019. Anogwyd disgyblion Blwyddyn 6 o chwe ysgol gynradd i feddwl am bwysigrwydd pontydd yng Nghymru. Buont yn astudio; dyluniad, strwythur, math a phwrpas. Nod y sesiwn oedd deall mwy am y broses y mae Peirianwyr yn ei dilyn, wrth ddylunio rhai o'r pontydd mwyaf eiconig yng Nghymru.
Aethon nhw ymlaen i adeiladu eu pontydd eu hunain gan ddefnyddio cymysgedd o fisgedi, ac yna K'nex i wneud y bont drawst gryfaf bosibl.

Mwynhaodd Ysgol Bryn Awel, y cyntaf i gymryd rhan yn yr her, yr agweddau  o weithio fel tîm yn y prosiect. Roeddent yn synnu pa mor anodd oedd hi i adeiladu pont syml i gario llwyth ysgafn. Tra bu disgyblion White Rose yn croesawu'r
cyfle i ddosbarthu'r bisgedi i'r categorïau cyn adeiladu pont afon fach.

Mae'r gweithdy rhagarweiniol hanner diwrnod yn rhan o brosiect ehangach i ysbrydoli ac ennyn brwdfrydedd disgyblion i astudio pynciau STEM ac i hyrwyddo sgiliau STEM. Bydd pob ysgol gynradd yn cynnal eu Prosiect Pont ’eu hunain a fydd yn cael ei gyflwyno yn y dathliad yn Ysgol Uwchradd Idris Davies ar 11 Gorffennaf 2019. Mae digwyddiadau tebyg yn lle siarad yn Llanelli ac yn Nyffryn Nantlle, Gwynedd yn ystod Mai, Mehefin a Gorffennaf. Caiff y prosiect ei gydlynu gan Gweld Gwyddoniaeth a'i ariannu gan yr IET
Darllenwch fwy

Diwrnodau CREST Darganfod am ddim yng Nghymru

 

Y tymor diwethaf, manteisiodd 8 ysgol ar draws Cymru - cynradd ac uwchradd - ar ein cynnig o gynnal Diwrnod Darganfod CREST am ddim, gan alluogi grŵp blwyddyn gyfan i ennill Gwobr CREST mewn diwrnod. Rhoddwyd dewis o ddwy weithgaredd i’r ysgolion, naill ai Stop the Spread neu Wild Creations. 

Thema Stop the Spread yw atal clefydau heintus rhag lledaenu mewn gwledydd sy'n datblygu trwy ganolbwyntio ar olchi dwylo ymysg plant ysgol. Mae disgyblion yn trafod sut mae clefydau'n lledaenu o berson i berson cyn ystyried diffyg cyfleusterau hylendid mewn gwledydd sy'n datblygu. Prif her y dydd yw dylunio ac adeiladu, o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu, ddyfais golchi dwylo ar gyfer iard ysgol yn Kenya sy'n gallu casglu a storio dŵr glaw. Ochr yn ochr â'r elfen ymarferol hon mae'n rhaid i ddisgyblion ddyfeisio ymgyrch i addysgu plant 8 oed am yr angen i olchi eu dwylo a sut i wneud hynny'n iawn. Yn ogystal â chysylltiadau STEM amlwg, mae gan y gweithgaredd thema Dinasyddiaeth Fyd-eang.

Ariannwyd Wild Creations gan Lywodraeth Cymru i gyd-fynd â Chwricwlwm Cymru ac mae'n defnyddio'r cwmni Cymreig 'Wild Creations' - sy'n enwog am greu'r bêl rygbi oedd yn byrstio allan o Gastell Caerdydd yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd 2015 - fel ysbrydoliaeth i ddisgyblion ddylunio ac adeiladu modelau o'u creadigaethau gwyllt eu hunain i gynrychioli eu diwylliant. Gall yr elfen ddiwylliant arwain at drafodaethau gwych! Roedd y syniadau a ddeilliodd o'r trafodaethau hyn yn wahanol iawn, yn dibynnu ar yr ysgol a'i lleoliad. Er enghraifft, ymunodd Ysgol Gynradd Llwyncrwn ac Ysgol Castellau yn y Beddau ger Pontypridd gyda'i gilydd ar gyfer eu Diwrnod Darganfod ac roedd y rhan fwyaf o'r modelau yn seiliedig ar themâu Cymreig fel cennin Pedr, rygbi a dreigiau, tra bod Ysgol Gynradd Maendy yng Nghasnewydd yn un o'r ysgolion mwyaf amlddiwylliannol yng Nghymru ac roedd eu modelau yn adlewyrchu ethos cynhwysol yr ysgol gyda llawer o faneri cenedlaethol, symbolau crefyddol a dwylo wedi'u cydblethu.

Mae holl weithgareddau Diwrnodau Darganfod CREST yn dod ag adnoddau y gellir eu lawrlwytho am ddim sy'n cynnwys canllawiau manwl i athrawon a digon o wybodaeth gefndir. Maent yn addas ar gyfer Bl 5 i 9 ac yn ddelfrydol ar gyfer gweithgaredd diwrnod di-amserlen i'w redeg gyda grŵp blwyddyn gyfan. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma neu   cysylltwch â Llinos ar llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

COFIWCH BOD GWOBRAU CREST (Darganfod, Efydd, Arian ac Aur) AM DDIM YNG NGHYMRU YN UNIG GAN BOD LLYWODRAETH CYMRU YN AWYDDUS I’W HYRWYDDO A’U HARIANNU AR GYFER YSGOLION A SEFYDLIADAU SY’N CEFNOGI POBL IFANC.

Darllenwch fwy

Taith Roller Coaster gydag Ysgol Bryn Clwyd

Mae gan eich Canolfan Llysgenhadon STEM ystod eang o adnoddau ymarferol ar gael i'w benthyca. Defnyddiwyd un pecyn yn  gan Ysgol Bryn Clwyd Sir Ddinbych fel rhan o brosiect Grymoedd a Theithiau Parc Thema. Cysylltodd y Prifathro Cynorthwyol Vicky Lyons gyda Gweld Gwyddoniaeth i fenthyg  yr offer  ac yn bwysicaf oll mewnbwn Llysgennad STEM i ymestyn y wybodaeth a'r profiad i'w disgyblion.

Mae'r pecyn yn defnyddio KNEX i adeiladu a phrofi'r grymoedd ar gerbyd, ac mae'r disgyblion yn cydosod pob taith.

Mae David Hinchliffe yn Rheolwr Ariannol yn Magnox ac fe gymerodd ran yn y prosiect fel Llysgennad STEM.

Yn dilyn ymweliad llwyddiannus iawn, adroddodd David
“Fe wnes i fwynhau fy ymweliad â'r ysgol yn fawr iawn a chefais fy mhlesio gan y brwdfrydedd a'r diddordeb a ddangoswyd gan yr holl ddisgyblion y cyfarfûm â nhw. Cawsom fore difyr iawn.

Darllenwch fwy

Cemeg yn y Gymuned - gweithdai Cemeg am ddim

 
Bydd Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig cyfle i Grwpiau Cymunedol fel y Brownies, Guides, Scouts, yr Urdd a Chlybiau Ieuenctid gymryd rhan mewn gweithdy Cemeg am ddim a ariennir gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol rhwng 1 Mawrth a 30 Mehefin.

Bydd y gweithdy'n cynnig carwsél o 4 gweithgaredd gwahanol a fydd yn canolbwyntio ar Gemeg y Stryd Fawr a bydd hefyd yn rhoi cyfle i arweinwyr annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn Gwobr CREST os dymunant. Darperir yr holl ddeunyddiau yn rhad ac am ddim. I gael rhagor o wybodaeth am archebu gweithdy Cemeg yn y Gymuned cysylltwch â Llinos ar llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk​​​​​​​

Digwyddiadau lleol

The Great Science Share


Yr ymgyrch genedlaethol i ysbrydoli pobl ifanc mewn gwyddoniaeth a pheirianneg - am blant yn cyfathrebu rhywbeth y maent wedi bod yn ymchwilio iddo sy'n dechrau gyda chwestiwn y mae ganddynt ddiddordeb ynddo.

Mae'r "Great Science Share" i Ysgolion eisoes wedi cyrraedd dros 50,000 o bobl ifanc ers ei lansio yn 2016, rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich gwahodd i fod yn rhan o'r ymgyrch 2019 ar y cyd. Gwahoddir athrawon ac addysgwyr ledled y DU, ledled Ewrop ac yn rhyngwladol. rhan. Drwy hyrwyddo dysgu sy'n canolbwyntio ar y plentyn mewn gwyddoniaeth, mae'r ymgyrch yn rhoi cyfle i bobl ifanc gyfleu eu cwestiynau a'u hymchwiliadau gwyddonol i gynulleidfaoedd newydd - yn eu geiriau a'u ffyrdd eu hunain. Os ydych chi'n athro, ysgol, rhiant neu addysgwr neu fusnes STEM yn edrych i wella profiad pobl ifanc o wyddoniaeth, a'u Cyfalaf Gwyddoniaeth, mae cymryd rhan yn hyrwyddo ethos "Great Share Share for Schools."
COFRESTRWCH AM DDIM
Beth yw pwrpas ymgyrch Great Share Share for Schools? Gwyliwch y fideo hwn i gael gwybod!

Darllenwch fwy

Merched yn newid y byd
 

Mae IBM, STEM Learning a Marvel Studios wedi dod at ei gilydd i ddathlu rhyddhad ffilm Capten Marvel yn y sinemau  trwy ofyn i ferched sianelu eu prif bwerau a bod yn rhan o Girls Who Change the World!

Gallwch ddefnyddio'r faner isod i ddweud wrth eich rhwydwaith am y gystadleuaeth a chael gwybod mwy ar
www.stem.org.uk/girls-who-change-the-world.

Eisteddfod Genedlsethol yr Urdd  - Caerdydd Mai 27- Mehefin 2

Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn un o wyliau teithiol ieuenctid mwyaf Ewrop sy'n denu tua 90,000 o ymwelwyr bob blwyddyn ar draws chwe diwrnod.
Bydd gan Gweld Gwyddoniaeth stondin yng Ngwyddonle - y Pafiliwn Gwyddoniaeth yn yr Eisteddfod drwy'r wythnos
Am fwy o wybodaeth ewch i 
https://www.urdd.cymru/en/eisteddfod/
Peidiwch â cholli rhai gweithdai ffantasi ar Bafiliwn Prifysgol Caerdydd. - mwy o wybodaeth yma

Cyfleoedd Ariannu

Cynllun Grant Ymgysylltu a'r Cyhoedd y Sefydliad Ffiseg nawr ar agor

Mae ein cynllun grant ymgysylltu â'r cyhoedd yn darparu hyd at £ 3000 i unigolion a sefydliadau sy'n rhedeg digwyddiadau a gweithgareddau sy'n seiliedig ar ffiseg yn y DU ac Iwerddon.Mae gan y cynllun grant ddwy rownd bob blwyddyn. Mae Rownd 1 o gynllun 2019 bellach ar agor ar gyfer ceisiadau a dderbynnir erbyn 5pm ddydd Gwener 31 Mai 2019. Gallwch ddod o hyd i'r ffurflen gais a'r canllawiau yma.Mae'r grant hwn ar gyfer prosiectau sy'n digwydd ar ôl 1 Awst 2019 ac yn gorffen cyn diwedd Gorffennaf 2020.
Rydym yn argymell yn gryf i ymgeiswyr gysylltu â Paul Branch, cydlynydd y rownd hon o'r cynllun grant, i drafod syniadau a gofyn cwestiynau cyn eu cyflwyno. Gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at paul.branch@iop.org.
I gael gwybod mwy am brosiectau yr ydym wedi'u hariannu o'r blaen, ewch i'n gwefan.

Darllenwch fwy

Dyluniwyd gan athrawon, wedi ei adeiladu  ar gyfer disgyblion - mae'n amser i chi ddweud eich dweud am y cwricwlwm drafft i Gymru

Mae'r daith tuag at gyflwyno cwricwlwm newydd Cymru yn 2022 yn cyrraedd carreg filltir fawr gyda

cyhoeddi drafft a ddyluniwyd gan athrawon ac a luniwyd gan arbenigwyr o Gymru ac o amgylch y byd. I weld cwricwlwm drafft Cymru 2022 ewch i wefan Hwb

 Gwobrau

 

Gwobrau Gwyddoniaeth Athrawon Cynradd
Mae athrawon sy’n gwneud gwaith anhygoel, yn codi safonau, yn rhagori mewn amodau anodd ac yn mynd uwchben a thu hwnt yn haeddu cael eu dathlu. Mae’r Gwobrau Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd yn gwneud hynny – rydym yn dathlu, yn gwobrwyo ac yn rhoi llu o gyfleoedd i’r athrawon haeddiannol hyn.

Mae’r gwobrau ar agor i’r holl Athrawon Cynradd sy’n llawn neu ran-amser ac sy’n:
Greadigol wrth addysgu gwyddoniaeth
  • Yn ysbrydoli cydweithwyr a chyfrannu at ddatblygu gwyddoniaeth yn eu hysgol a thu hwnt
  • Yn ymgysylltu disgyblion â chyffro a gwyddoniaeth diddorol.

Wedi’i sefydlu yn 2003, cyflwynir y gwobrau yn ystod Cynhadledd Flynyddol Coleg Athrawon Gwyddoniaeth. Mae athrawon sy’n ennill y wobr yn cefnogi cydweithwyr yn eu hysgolion eu hunain ac ysgolion eraill naill ai’n lleol, yn rhanbarthol neu’n genedlaethol i godi proffil gwyddoniaeth. Maent yn aelodau o’r Coleg Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd fel Cymrawd Coleg lle mae ganddynt fynediad i lawer o fudd-daliadau, gan gynnwys cyllid dros £500,000 i helpu i lywio gwyddoniaeth cynradd er gwell.

Dathlir cyflawniadau’r athrawon anhygoel hyn mewn seremoni wobrwyo lle gall teulu, ffrindiau a chydweithwyr gasglu ynghyd i wylio eu ffrindiau a’u hanwyliaid gael eu cydnabod am eu cyflawniadau rhagorol.

Enwebwch athro neu athrawes yma 

 

DPP diweddaraf o'r Bartneriaeth STEM Learning

I ddarganfod mwy am y DPP diweddaraf oddi wrth eich Partner Dysgu Gwyddoniaeth, cliciwch yma

Dilynwch ni ar Facebook - Gweler tudalen facebook Gweld Gwyddoniaeth
Hoffwch chi neu ddilynwch y dudalen