Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Medi 2016

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cynnwys

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Anfonwch eich adborth Llysgennad i ni

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld a’ch ysgol neu eich bod wedi cwrdd Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog cydweithwyr i ymateb.

Ceisiadau Llysgenhadon STEM

I wneud cais am Lysgennad, llenwch ein ffurflen gais Llysgennad STEM ar-lein. Yna, byddwn yn ychwanegu eich cais i’r ceisiadau ​ar dudalen we Llysgenhadon STEM ac i’r e-gylchlythyr.

Cyfleoedd STEM i athrawon a disgyblion

Heriau STEM AM DDIM ar gyfer Tymor yr Hydref – archebwch nawr!

STEM Challenges picMae ysgolion yn cael eu gwahodd i ymgymryd â Her STEM yn ystod Tymor yr Hydref. Mae’r Heriau yn profi bob un o’r sgiliau sy’n gysylltiedig â byd gwaith go iawn: gwaith tîm, dylunio, adeiladu, datrys problemau, cyfathrebu, ymchwil – yn ogystal â hwyl!

Mae’r Heriau STEM wedi’u cynllunio i hwyluso dysgu, gweithio mewn tîm ac yn annog chwilfrydedd disgyblion i ddarganfod sut a pham y mae pethau’n gweithio. Trwy gymryd rhan yn yr her, mae disgyblion yn datblygu eu medrau datrys problemau, hunan-reoli ac arloesedd. Bydd pob disgybl uwchradd sy’n cwblhau Sialens STEM yn gallu cofrestru ar gyfer Gwobr Darganfod CREST.

Mae’r adnoddau wedi cael eu cynhyrchu diolch i gefnogaeth hael gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru.Gall Ysgolion Uwchradd yng Nghymru archebu UN Her STEM DDIM. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly argymhellir archebu’n gynnar.

Mae tri Her STEM:

I archebu un o’r rhain neu i gofrestru diddordeb, anfonwch e-bost at ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Sialens Car Roced Micro:bit Bloodhound – Tymor 2

Bloodhound Project logo 2016.pngMae Tîm Addysg SSC Bloodhound wedi lansio tymor 2 y Sialens Car Roced Micro:bit Bloodhound (Cymru a Lloegr yn unig).

Mae yr her yn rhad ac am ddim i ysgolion gystadlu ac mae’r Fyddin, un o’r prif noddwyr, unwaith eto yn darparu peth o’r cit gofynnol am ddim. Mae’r gystadleuaeth yn agored i flynyddoedd 3 i 11. Mae mwy o fanylion yma.

Ysbrydolwch ddiddordeb mewn anifeiliaid a bodau dynol gyda… cacen?

Bio Bodies Bake Off.pngMae’r Gymdeithas Ffisiolegol yn gwahodd myfyrwyr i fanteisio ar y ‘Great British Bake Off’ drwy bobi gwyddoniaeth! Yn ôl ar gyfer ei drydedd flwyddyn mae y ‘The Bio-Bodies Bake Off', neu #BioBakes yn fyr, yn ehedeg i mewn i geginau ac ystafelloedd dosbarth gwyddoniaeth yn eich ardal chi!

Mae angen i ysgolion gynhyrchu cacen sawrus neu felys, sydd yn cynrychioli ffisioleg, sef y gwyddoniaeth o sut y mae eich corff yn gweithio. Rhaid argraffu’r a llenwi’r ffurflen gais #BioBakes, ac anfon llun o’r gacen gydag ef. Mae angen cyflwyno y gwaith ar y wefan. Gallwch ddefnyddio’r #BioBakes #hashtag ar twitter a Instagram. Mwy o fanylion yma.

Her STEM BP Ultimate 2017

BPES logo 2016.pngMae Her BP 2017 wedi lansio am y drydedd flwyddyn mewn partneriaeth gyda’r Amgueddfa Wyddoniaeth a ‘STEM Learning. Eleni, mae myfyrwyr 11 i 14 oed ledled y DU yn cael eu herio i ddefnyddio eu sgiliau STEM yn greadigol i ddylunio un ai roced, awyren a reolir o bell neu fraich robot sy’n darparu amgylchedd mwy diogel mewn rhai o leoliadau mwyaf eithafol y Ddaear. Mae gwybodaeth yn cael ei amlinellu ar wefan y Gwasanaethau Addysg BP ac mae mwy o wybodaeth ar gael i’w rannu gydag ysgolion yn y dyfodol agos.

Mae’r heriau yn cael eu cynllunio i ysbrydoli eich myfyrwyr i gyd, nid dim ond y selogion gwyddoniaeth. Gall Llysgenhadon STEM hefyd gymryd rhan i helpu i ysbrydoli eich myfyrwyr trwy gyflwyno gwybodaeth a cheisiadau o’r byd go iawn i’r heriau.

Mae timau yn cynnwys dau i bedwar myfyriwr 11 oed i 14, a gallant ennill gwobrau gwych, gan gynnwys gwahoddiad i ddigwyddiad dathlu yn yr Amgueddfa Wyddoniaeth, diwrnod profiad STEM Ultimate, £500 ar gyfer eu hysgol a nwyddau Amgueddfa Wyddoniaeth.

Peirianwyr Yfory – Cyflwyniad Gyrfaoedd

Tomorrows Engineers logo.pngCyflwyniad newydd, rhyngweithiol sy’n cyflwyno peirianneg i ddisgyblion 11-14 oed wedi cael ei ddatblygu ar y cyd â Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol, Y Sefydliad Ffiseg, Sefydliad y Peirianwyr Sifil ac Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg, ynghyd â mewnbwn gan athrawon a gwirfoddolwyr. Mae’n cynnwys amrediad o beirianneg gyda’r neges ganolog y gall peirianwyr wella bywydau pobl a datrys problemau ar draws y byd. Cymerwch olwg yma http://www.tomorrowsengineers.org.uk/Careers-resources-and-activities/Powerpoint-presentation/

Darlithoedd Nadolig Y Sefydliad Brenhinol 2016 – pleidlais agored

Mae y bleidlias ar gyfer tocynnau Darlithoedd Nadolig 2016 bellach ar agor. Mae’r bleidlais yn rhedeg am dair wythnos a bydd yn cau am 23.59 ddydd Mercher 28 Medi, 2016.

Mae aelodau’r RI ac ysgolion o’r DU sydd wedi cofrestru yn cael y cyfle unigryw i gofrestru yn y bleidlais flynyddol ar gyfer tocynnau i weld y rhaglen yn cael ei recordio yn fyw i’w ddarlledu ar BBC Four. Dim ond ar gyfer pobl ifanc 11-17 oed y mae tocynnau i’r Darlithoedd Nadolig ar. Mae’n rhaid i bob oedolyn fod yng nghwmni o leiaf un person ifanc.

Bydd Darlithoedd Nadolig 2016 yn cynnwys tri darlith awr o hyd a fydd yn cael eu ffilmio o flaen cynulleidfa fyw yn y Sefydliad Brenhinol dros dair noson ar ddydd Sadwrn Rhagfyr 10, Dydd Mawrth 13 Rhagfyr ac Iau 15 Ragfyr. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan yr RI http://rigb.org/christmas-lectures/supercharged-fuelling-the-future/tickets.

Grantiau Lab Gwyddoniaeth Goffer, nawr ar gael

Gopher ScienceMae Labordy Gwyddoniaeth Goffer yn cefnogi pontio o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd gyda dysgu ar draws y grwpiau oedran. Mae disgyblion uwchradd yn dysgu sut i gyflwyno’r ystod o weithgareddau ymarferol Labordy Gwyddoniaeth Goffer Gopher i ddisgyblion cynradd. Mae’n cymryd rhan yn rhoi perchnogaeth o’r dysgu i’r myfyryrac yn eu helpu i ennill hyder. Mae grantiau ar gael yn awr i alluogi ysgolion yn y DU i gynnal digwyddiad Labordy Gwyddoniaeth Goffer. Y dyddiad cau i wneud cais yw 26 Medi, 2016.

Rhwydwaith Ysgogi Ffiseg

Stimulating Physics Network.pngYdych chi’n dysgu ffiseg mewn ysgol yng Nghymru? Os felly gallech fod â diddordeb yn Rhaglen Gefnogaeth y Sefydliad Ffiseg, Rhwydwaith Ysgogoi Ffiseg.

Mae ein Rhwydwaith Ysgogi Ffiseg yn gweithio gydag ysgolion partner ledled Cymru i gefnogi athrawon a myfyrwyr o ffiseg. Gall ein Hyfforddwyr Dysgu ac Addysgu Proffesiynol deilwra’r gefnogaeth i bob ysgol yn ol ei hanghenion. Mae’r rhaglen yn arbennig o addas ar gyfer athrawon sydd newydd gymhwyso neu athrawon nad ydynt yn arbenigwyr mewn addysgu ffiseg.

Os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle hwn neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhaglen e-bostiwch Abigail Ashton abigail.ashton@iop.org neu David Cunnah david.cunnah@iop.org. Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ysgolion ar gyfer y flwyddyn 2016/2017 ysgol.

Dark Sky Wales

Dark Skies Wales logo.pngEr mwyn i’ch lleddfu yn ôl i mewn i’r flwyddyn academaidd mae Dark Sky Wales rhoi cynnig unigryw i chi! Gostyngiad o £370 y dydd i £250. Gall Profiad Planetariwm Cymru ysbrydoli eich myfyrwyr y tymor hwn. O gysur eich neuadd ysgol gellir ymweld â’r planedau, a deall ein lle yn y Bydysawd a gosod y naws ar gyfer y blynyddoedd o ddysgu i ddod.

Archebwch eich ymweliad gynted ag y bo modd. Am ragor o wybodaeth neu i archebu lle, mae croeso i chi gysylltu gyda Allan am fwy o fanylion – allan.darkskywales@gmail.com.

Apps for Good

Apps for Good logoMae “Apps for Good” yn gynllun sy’n gysylltiedig â Gwobrau CREST; Bydd myfyrwyr yn ymgeisio ar gyfer CREST Efydd yn awtomatig drwy ffurflenni “Apps for Good”.

Mwy o fanylion yma.

TeenTech “City of Tomorrow”

Mae TeenTech “City of Tomorrow” yn weithgaredd a chystadleuaeth sydd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 (8-14 oed) i greu eu gweledigaeth eu hunain o’r dyfodol. Yn y ddinas hon, nid oes cyfyngiadau, does dim syniadau yn rhy fawr ac mae popeth yn fwy craff, caredig ac yn fwy diogel nag o’r blaen. Cofrestrwch eich diddordeb yma.

Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau

Science2LifeMae Science2Life we, mewn partneriaeth â Gweld Gwyddoniaeth, wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru tan fis Mawrth 2018.

Hanes Llychlynwyr, chwedlau llenyddol a draig ysbrydolodd Cressida Cowell i ysgrifennu “Sut i Hyfforddi Eich Draig”. Mae Sue yn anelu i gludo cynulleidfaoedd yn ôl mewn amser i fyd ffuglennol lle ‘roedd Llychlynwyr a dreigiau yn crwydro.

Science of Dragons RoadshowMae’r sioe arloesol a rhyngweithiol yn archwilio sut y gall dreigiau gael eu dal gan ddefnyddio bwa, eu hyfforddi a’u defnyddio wedyn i drechu y gelyn; Y Meatheads!

Bydd angen llawer o wirfoddolwyr ar “Scientific Sue” i’w helpu i ymchwilio ac archwilio y gwyddoniaeth o sut mae dreigiau yn hedfan ac yna, gan ddefnyddio’r gwyddoniaeth y tu ôl i wahanol fathau o dân (ager, niwl rhewllyd, nwyon ffrwydrol, hylifau fflamadwy a fflamau mawr).

Ar gael AM DDIM i bob ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) yng Nghymru yn 2016 diolch i arian gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Sioeau (hanner diwrnod) ar y dyddiadau canlynol: 3-11 Hydref 2016.

"Mwynhaodd yr athrawon sioe cymaint â’r plant …. sioe wedi ei roi at ei gilydd yn drylwyr ac yn ymgysylltu yn wych." Ysgol Deganwy Mai 2016

"Dim ond eisiau diolch i chi unwaith eto am sioe anhygoel y bore yma. Ar ôl siarad â disgyblion yn y wers ddiwethaf mae’r adborth yn gadarnhaol iawn, roeddant wrth eu bodd." Ysgol Gyfun Garth Olwg

I archebu e-bostiwch Gweld Gwyddoniaeth ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cysylltiadau gyda’r Cwricwlwm Gwyddoniaeth a Pheirianneg ynghyd a Hanes, Llythrennedd a dweud stroiau. Mae y gwyddoniaeth yn canolbwyntio ar adweithiau cemegol, hylosgi, cyflyrrau mater, hedfan, hynofedd, grymoedd, egni, treuliad, a resbiradaeth, profion ar gyfer ocsigen, carbon deuocsid a hydrogen.

nol i'r cychwynCystadlaethau

Cystadleuaeth ‘Big Bang’

Big Bang logo 2016.pngPeidiwch â cholli’r cyfle gwych i eich ysgolion gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Bang Gwyddonwyr a Pheirianwyr Ifance y DU yn Ffair y ‘Big Bang’.

Mae Cystadleuaeth y ‘Big Bang’ yn caniatau i fwy o bobl ifanc nag erioed arddangos prosiectau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ac chael cydnabyddiaeth a’i gwobrwyo am eu cyflawniadau. Mae’n agored i ddisgyblion yn y DU sydd mewn addysg neu hyfforddiant amser llawn.

Bydd ceisiadau ar-lein ar agor hyd 20 Tachwedd 2016. Os yw disgyblion yn cyrraedd y rownd derfynol byddant yn cael cyfle iarddangos eu prosiectau i filoedd o ymwelwyr yn Ffair ‘Big Bang’ 2017, 15-18 Mawrth yn Birmingham, dathliad STEM mwyaf y DU ar gyfer pobl ifanc. Bydd yr enillwyr yn derbyn amrywiaeth o wobrau gwych, gan gynnwys y cyfle i gael eu coroni yn Wyddonydd Ifanc y DU a Peiriannydd Ifanc y Flwyddyn ac yn y DU, yn ogystal â gwobrau arbennig gan gwmnïau, gan gynnwys BAE Systems a Rotari Rhyngwladol.

Gwobrau CISCO ‘Little BIG Awards’ gwnewch gais yn awr

Little Big AwardsAllwch chi gysylltu’r a’r digyswllt?

Rydym yn defnyddio’r rhyngrwyd bob dydd: ar ein cyfrifiaduron, ar dabledi a ffonau symudol. gallwch wylio teledu, gwneud galwadau ffôn, anfon lluniau, a siopa – i gyd ar y rhyngrwyd.

Ond hyd yn oed heddiw mae yn llai nag 1% o bethau yn cael eu cysylltu â’r rhyngrwyd. Beth fyddai yn digwydd os byddai eich microdon, eich gwres canolog, eich car, neu hyd yn oed efallai eich llyfrau gwaith ysgol yn cael eu cysylltu â’r rhyngrwyd?

Mae Cisco yn gwahodd eich ysgol i gymryd rhan yng Ngwobrau ‘Little BIG’ i ddangos i ni sut yr ydych yn meddwl y gallai eich bywyd gael ei wneud yn well drwy gysylltu’r gyda’r digyswllt.Gall ysgol ddewis i gyflwyno y gwaith fel prosiect CREST sydd yn galluogi’r disgyblion i ennill Gwobr Efydd CREST.

Mwy o fanylion am gystadleuaeth Gwobrau ‘Little BIG’ yma neu e-bostiwch ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Dylunio Gwell Byd

Mae Dylunio ar gyfer Byd Gwell yn cynnig her fyd-eang gyffrous newydd a chystadleuaeth dylunio ar gyfer myfyrwyr 11-14 oed. Y dyddiad cau ar gyfer cystadlu yw 16 Rhagfyr, 2016.

Mae’r gystadleuaeth yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr:

Mwy o fanylion yma.

Datgelu Copr

Cystadleuaeth gwyddoniaeth ar gyfer myfyrwyr 11-16 oed, gyda gwobrau o £100 ar gyfer enillwyr a £500 ar gyfer eu hysgolion.

Mae’r gystadleuaeth yn cael ei redeg ar y cyd gan Gymdeithas Datblygu Copr a’r Gymdeithas Addysg Wyddonol, ac mae y gystadleuaeth yn galw ar fyfyrwyr i archwilio copr mewn ffiseg, bioleg a chemeg, gan greu poster ar un o dri destunau gyda bob un yn canolbwyntio ar wahanol agwedd o gopr yn ein bywydau modern.Mwy yma.

Camp Seryddiaeth ESO

A fyddai un o’ch myfyrwyr hoffi treulio wythnos yn ystod gwyliau’r Nadolig yn yr Alpau Eidalaidd yn gwneud gweithgareddau seryddiaeth? Bydd y gwersyll yn archwilio thema y ‘Bydysawd Amldonnog’ drwy nifer o sesiynau seryddol, gan gynnwys darlithoedd, gweithgareddau ymarferol, ac arsylwadau nos gyda telesgopau yr Arsyllfa, ochr yn ochr â gweithgareddau cymdeithasol amrywiol a chwaraeon y gaeaf.

Bydd ceisiadau yn cau ar 4 o Hydref. Bydd enillwyr cymorth ariannol a derbyniad cyffredinol yn cael eu hysbysu erbyn 16 o Hydref. Bydd y cofrestriad terfynol yn cau ar 30 Hydref. Mwy o wybodaeth yma.

Athro Bioleg y Flwyddyn

Ydych chi neu ydych chi’n gwybod am athro neu athrawes Bioleg anhygoel sy’n haeddu cydnabyddiaeth? Beth am eu henwebu ar gyfer gwobr i gydnabod eu talent a sgiliau? Bydd yr Athro Bioleg y Flwyddyn yn agor yr wythnos hon am enwebiadau gan athrawon sy’n yn gweithio gyda myfyrwyr rhwng 11-18 oed; yn addysgu rhaglenni bioleg lefel cyn-prifysgol; ac yn gyflogedig ar hyn o bryd mewn ysgol neu goleg yn y DU. Mae’r wobr 2016/17 yn agor ar 1 Medi a’r dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 23 Rhagfyr 2016. Bydd enillydd eleni yn derbyn £500 ar gyfer eu hunain a £500 o adnoddau Oxford University Press i’w hysgol yn ogystal â gwobrau gan 3B Scientific UK Ltd.

A oes gennych ffordd arloesol o ymgysylltu eich myfyrwyr Gwyddoniaeth â STEM?

Science on Stage logo.pngMae ‘Science on Stage’ yn chwilio am hyd at ddeuddeg o athrawon a thechnegwyr dawnus ac angerddol o bob maes STEM mewn addysg 5-19 i gynrychioli’r DU yng Nghwyl Gwyddoniaeth Ewropeaidd ‘Science on Stage’ 2017.

Bydd cynrychiolwyr y DU yn cael y cyfle i rannu eu hangerdd, eu sgiliau a phrosiectau trwy gyflwyniad poster ochr yn ochr ag athrawon o 25 o wledydd eraill, gan godi proffil eu gwaith a’u hysgol ar lefel ryngwladol.

“Science on Stage oedd y digwyddiad DPP mwyaf ysbrydoledig yr wyf wedi cymryd rhan ynddo erioed, deuthum i ffwrdd gyda myrdd o syniadau ar gyfer prosiectau, strategaethau ac adnoddau i sicrhau llwyddiant fy mhrosiect nesaf” – Colin Inglis, Ysgol Uwchradd Boroughbridge 2015. Mae cyflwyniadau gan gynrychiolwyr blaenorol yn cynnwys ‘Stereoteipiau rhyw Heriol mewn gwyddoniaeth’, ‘Dysgu thema hedfan gofod dynol a datblygu gwyddoniaeth creadigol yn yr ystafell ddosbarth awyr agored’.

Mae’r broses ymgeisio yn awr yn fyw, dyddiad cau 12 Hydref, 2016.

Mwy o wybodaeth am ‘Science on Stage’ y DU, y broses ymgeisio a llawrlwythiadau defnyddiol yma.

nol i'r cychwynDyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

Cynhadledd Athrawon Ffiseg Cymru yn Aberhonddu

Coleg Crist Aberhonddu LD3 8AF, 5 Hydref

IoP Wales logoCyfle gwych i athrawon a thechnegwyr i gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau DPP ffiseg. Mae’r diwrnod yn rhad ac am ddim gyda gweithdai yn agored i bob athro, technegydd,athrawon dan hyfforddiant ac athrawon newydd gymhwyso.

Ein prif siaradwr yw yr Athro Syr Michael Berry, Bryste, bydd Helen Francis o CBAC hefyd yn darparu diweddariad am yhr arholiadau newydd ac mae ystod eang o weithdai sydd ar gael trwy gydol y dydd, gan gynnwys Creu strôb llaw; gweithdy y BBC Micro: bit; Ffiseg Syfrdanol, Ffiesg Cylchdro, Ffiseg ar gyfer brecwast a chinio, Y Waywffon electromagnetig a llawer mwy.

Manylion ar gael yma.

Mae’r Gynhadledd yn rhad ac am ddim ac rydych hefyd yn cael eu hannog i ddod â thechnegwyr gyda chi gan y byddwn yn cynnig gweithdai yn benodol ar eu cyfer yn ystod y dydd.

Archebwch yma.

Sgiliau Cymru

Mae digwyddiad gyrfaoedd a sgiliau rhyngweithiol mwyaf Cymru yn dod i Landudno a Chaerdydd ym mis Hydref.

Mae’r digwyddiadau yn rhyngweithiol iawn ac yn croesawu dros 100 o sefydliadau sy’n ysbrydoli hyd at 10,000 o ymwelwyr, gan roi ystod eang o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael yn ogystal â’r llwybrau i gyrraedd yno.

Ymunwch â ni: i archebu eich stondin, neu am fwy o wybodaeth am brisiau a chyfleoedd noddi ffoniwch 01823 362800, e-bost exhibit@skillscymru.co.uk neu ewch i www.skillscymru.co.uk.

Wythnos Bioleg 2016

Biology Week logo8-16 Hydref

Mae Wythnos Bioleg yn arddangos byd pwysig ac anhygoel y biowyddorau, gan annog pawb o blant i fiolegwyr proffesiynol i ymwneud â gweithgareddau gwyddor bywyd diddorol a hwyliog. Darganfyddwch beth sy’n digwydd yn eich ardal chi, neu beth am drefnu eich gweithgaredd eich hun

Ymgysylltu STEM Effeithiol

Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd. Dydd Sadwrn 19 Tachwedd 10am – 2:30pm

Darlithoedd ysbrydoledig a gweithdai ar gyfer Athrawon Cynradd ac Uwchradd sy’n anelu at fynd i’r afael â’r cwricwlwm gwyddoniaeth a thechnoleg newydd.

Ymunwch â’r Athro Averil Macdonald OBE i drafod y mythau a ffeithiau ynglŷn â pham nad yw merched yn dewis gyrfaoedd ym myd STEM a chael gwybod am ddull newydd i ddangos fod STEM ar gyfer ‘Pobl fel Fi’.

Dewch â gwyddoniaeth yn fyw i’ch myfyrwyr gydag arddangosiadau gwyddoniaeth ymarferol sy’n hygyrch i bawb gan Wendy Sadler- ‘Science Made Simple’ a yn dysgu sut y gallant helpu i ddatblygu sgiliau meddwl uwch yn eich ystafell ddosbarth.

Gweithdai yn cynnwys:

Gellir archebu lle AM DDIM a nodi eich dewisiadau gweithdy yma.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â cerianangharad@ase.org.uk neu 07870 351212.

Gŵyl Wyddoniaeth Prydain – Prifysgol Abertawe

British Science Festival.jpgCafodd digwyddiad Gwyddonol Cenedlaethol bwysicaf Ewrop, Gŵyl Wyddoniaeth Prydain, a drefnwyd gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain a Phrifysgol Abertawe, ar gampws Parc Singleton y Brifysgol ei gynnal dros bedwar diwrnod o ddydd Mawrth 6 i ddydd Gwener 9fed o Fedi.

Dilynwyd hyn gan benwythnos ymylol teuluol gyda llu o weithgareddau, gweithdai a hwyl i’r teulu yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a lleoliadau o agos.

Bu miloedd o ymwelwyr yn profi amrywiaeth cyffrous o sgyrsiau, trafodaethau, perfformiadau, teithiau a gweithdai ar y campws ac ar draws y ddinas o fore tan nos. Daeth cannoedd o wyddonwyr blaenllaw o bob cwr o’r byd at ei gilydd i arddangos y diweddaraf mewn gwyddoniaeth a thechnoleg yn y digwyddiadau cyhoeddus rhad ac am ddim a oedd yn agored i bawb.

Bu academyddion o’r brifysgol yn siarad am rôl iachau o gynrhon, y berthynas rhwng cwsg, breuddwydio a chof a’r stori y tu ôl i’r peiriant o dan y ddaear £3 biliwn sy’n gallu datgloi cyfrinachau y bydysawd. Siaradodd cyn-fyfyriwr Lyn Evans am ei 47 mlynedd yn CERN ar ôl graddio o Abertawe gyda PhD mewn Ffiseg. Roedd Cymrawd Anrhydeddus George Abbey hefyd yn sgwrsio yn trafod ei waith yn NASA

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Prydain yn ddigwyddiad sydd wedi ei gynllunio i ysbrydoli pawb am ryfeddod gwyddoniaeth a pha mor dreiddiol ydyw yn ein bywydau. Mae wedi bod yn gyfle gwych i roi Prifysgol Abertawe a’i gwaith ar lwyfan y byd.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk